ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ ปีการศึกษา 2564

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ ปีการศึกษา 2564 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อประเมินความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมของการดำเนินโครงการ 2. เพื่อประเมินความเหมาะสมของปัจจัยนำเข้าของการดำเนินโครงการ 3. เพื่อประเมินความเหมาะสมของกระบวนการของการดำเนินโครงการ 4. เพื่อประเมินความเหมาะสมของผลผลิตของการดำเนินโครงการ

ในการประเมินครั้งนี้กลุ่มประชากร ได้แก่ ครูโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ ปีการศึกษา 2564 นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้ให้ข้อมูลรวมจำนวนทั้งสิ้น 779 คน ประกอบด้วย ครู จำนวน 103 คน นักเรียน จำนวน 338 คน ผุ้ปกครอง จำนวน 338 คน การกำหนดขนาดประชากรของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie; & Morgan) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ 1. แบบสอบถามสำหรับ ครู ประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ ปีการศึกษา 2564 ด้านสภาพแวดล้อม (Context) ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) ด้านกระบวนการ (Process) ด้านผลผลิต (Product) 2. แบบสอบถามสำหรับ ผู้ปกครองและครู ประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ ปีการศึกษา 2564 ด้านผลผลิต (Product) มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินโครงการ

ผลการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ ปีการศึกษา 2564 โดยรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ ทั้งด้านสภาพแวดล้อม ด้านกระบวนการ ด้านปัจจัยนำเข้า และด้านผลผลิต ตามลำดับ

1. ด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ โดยรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ พบว่า โครงการมีเป้าหมายเพื่อช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด

2. ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ โดยรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ พบว่า การบริหารจัดการงบประมาณมีความชัดเจน โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด

3. ด้านกระบวนการของโครงการ โดยภาพรวมทุกกิจกรรม มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ พบว่า กิจกรรมครูประจำชั้นมืออาชีพ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนและกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน

3.1 กิจกรรมครุประจำชั้นมืออาชีพ โดยรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ พบว่า การวางแผนดำเนินกิจกรรมครูที่ปรึกษาประจำชั้นมืออาชีพและการดำเนินการในการให้ความรู้แก่บุคลากร เรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด

3.2 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน โดยรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ พบว่า การดำเนินการการเยี่ยมบ้านนักเรียน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด

3.3 กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ พบว่า การรวบรวมข้อมูลจากแบบประเมินพฤติกรรมเด็ก SDQ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด

4. ด้านผลผลิต โดยภาพรวมของกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ พบว่า กลุ่มครูผู้ตอบแบบสอบถาม มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และผู้ปกครองและนักเรียน ตามลำดับ

4.1 กลุ่มครูผู้ตอบแบบสอบถาม โดยรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ พบว่า นักเรียนได้รับการเยี่ยมบ้านนักเรียน และโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด

4.2 กลุ่มผู้ปกครองผู้ตอบแบบสอบถาม โดยรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ พบว่า นักเรียนได้รับการเยี่ยมบ้านนักเรียน มาตรฐาน และนักเรียนสามารถดูแลช่วยเหลือตนเองได้อย่างเหมาะสมตามวัย มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด

4.3 กลุ่มนักเรียนผู้ตอบแบบสอบถาม โดยรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ พบว่า นักเรียนสามารถดูแลช่วยเหลือตนเองได้อย่างเหมาะสมตามวัย มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด

สำหรับความพึงพอใจต่อโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ ปีการศึกษา 2564 โดนรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ พบว่า กลุ่มครู มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด และผู้ปกครองและนักเรียน ตามลำดับ โดยกลุ่มครู มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ผู้ปกครองเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ผู้ปกครอง และนักเรียน มีความพึงพอใจมากที่สุด คือ นักเรียนมีความสามารถดูแลช่วยเหลือตนเองได้

โพสต์โดย พงษ์ธร : [28 ธ.ค. 2565 เวลา 17:39 น.]
อ่าน [801] ไอพี : 124.122.197.228
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 13,030 ครั้ง
คลิปสาธิตวิธีการทำแจกันหลอดไฟ
คลิปสาธิตวิธีการทำแจกันหลอดไฟ

เปิดอ่าน 57,724 ครั้ง
อย่างเทพ! มาดูคลิปที่ใครดูต้องอมยิ้ม เมื่อคุณแม่ชาวญี่ปุ่นเตรียมตัวไปโรงเรียนให้ลูกตอนเช้า
อย่างเทพ! มาดูคลิปที่ใครดูต้องอมยิ้ม เมื่อคุณแม่ชาวญี่ปุ่นเตรียมตัวไปโรงเรียนให้ลูกตอนเช้า

เปิดอ่าน 41,279 ครั้ง
เทคนิคการปลูกไม้ผลในภาชนะ ที่ได้ผลดีกว่าปลูกลงดิน
เทคนิคการปลูกไม้ผลในภาชนะ ที่ได้ผลดีกว่าปลูกลงดิน

เปิดอ่าน 1,426 ครั้ง
เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของเรารั่วไหล เราจะรับมือแล้วป้องกันอย่างไร?
เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของเรารั่วไหล เราจะรับมือแล้วป้องกันอย่างไร?

เปิดอ่าน 103,498 ครั้ง
การทำกรอบรูปเปเปอร์มาเช่
การทำกรอบรูปเปเปอร์มาเช่

เปิดอ่าน 11,021 ครั้ง
ลีลาตำรวจโบกรถ เชียงใหม่ ช่วยผู้ขับขี่คลายเครียดได้เยอะ
ลีลาตำรวจโบกรถ เชียงใหม่ ช่วยผู้ขับขี่คลายเครียดได้เยอะ

เปิดอ่าน 17,611 ครั้ง
ประติมากรรมรูปเคารพ
ประติมากรรมรูปเคารพ

เปิดอ่าน 34,052 ครั้ง
ฝึกอ่านอังกฤษกับนิทานโดยครูเชอรี่ English Bright
ฝึกอ่านอังกฤษกับนิทานโดยครูเชอรี่ English Bright

เปิดอ่าน 23,577 ครั้ง
หีบพระศพ
หีบพระศพ

เปิดอ่าน 21,920 ครั้ง
อาหารยอดนิยมในอาเซียน (บรูไนดารุสซาลาม)
อาหารยอดนิยมในอาเซียน (บรูไนดารุสซาลาม)

เปิดอ่าน 73,581 ครั้ง
เทคนิคพิเศษในการระบายสี
เทคนิคพิเศษในการระบายสี

เปิดอ่าน 18,001 ครั้ง
Supernova : ซูเปอร์โนวา, มหานวดารา
Supernova : ซูเปอร์โนวา, มหานวดารา

เปิดอ่าน 22,127 ครั้ง
อึ้ง!! สมุนไพรไทย 2,000 ตำรับ รักษามะเร็งได้จริง เตรียมเผยแพร่ผ่านหมอพื้นบ้านกันต่างชาติขโมยสูตร
อึ้ง!! สมุนไพรไทย 2,000 ตำรับ รักษามะเร็งได้จริง เตรียมเผยแพร่ผ่านหมอพื้นบ้านกันต่างชาติขโมยสูตร

เปิดอ่าน 80,152 ครั้ง
รูปแบบการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กที่ได้ผล
รูปแบบการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กที่ได้ผล

เปิดอ่าน 6,287 ครั้ง
สิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของสัตว์
สิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของสัตว์

เปิดอ่าน 10,398 ครั้ง
มือชา ปัญหาที่พบได้ในคนทำงานออฟฟิศ
มือชา ปัญหาที่พบได้ในคนทำงานออฟฟิศ
เปิดอ่าน 8,690 ครั้ง
กังนัมสไตล์ ฮิตขนาดน้องหมาเลียนแบบ
กังนัมสไตล์ ฮิตขนาดน้องหมาเลียนแบบ
เปิดอ่าน 7,656 ครั้ง
ปัจจัยฉุดรั้งการศึกษา (จบ)
ปัจจัยฉุดรั้งการศึกษา (จบ)
เปิดอ่าน 32,501 ครั้ง
ธนบัตรไทยรุ่นแรก
ธนบัตรไทยรุ่นแรก
เปิดอ่าน 42,989 ครั้ง
การทำวิจัยทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้น
การทำวิจัยทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้น

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ