ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านท่าจาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยใช้รูปแบบซิป (CIPP Model)

การประเมินครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านท่าจาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยใช้รูปแบบซิป (CIPP Model) โดยประเมินโครงการ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสภาพบริบทของโครงการ ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการดำเนินงาน และด้านผลผลิตและความพึงพอใจ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ทั้งสิ้น 105 คน จำแนกได้ดังนี้ ครูผู้สอน จำนวน 10 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน (ไม่นับผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้แทนครู รวม 2 คน)

นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 44 คน จำแนกเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 14 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 14 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 16 คน และผู้ปกครองนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 44 คน (กำหนดเท่ากับจำนวนนักเรียน) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามจำนวน 6 ฉบับ เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ฉบับที่ 1 ประเมินสภาพบริบทของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จำนวน 9 ข้อ โดยผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.89 ฉบับที่ 2 ประเมินปัจจัยนำเข้าในการดำเนิน จำนวน 11 ข้อ โดยผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.84 ฉบับที่ 3 ประเมินกระบวนการดำเนินงานของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จำนวน 25 ข้อ โดยผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.97 ฉบับที่ 4 ประเมินผลผลิตจากการดำเนินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จำนวน 10 ข้อ โดยผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน ผู้ปกครอง มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.93 ฉบับที่ 5 ประเมินความพึงพอใจจากการดำเนินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จำนวน 10 ข้อ โดยผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ นักเรียน มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.91 และฉบับที่ 6 ประเมินความพึงพอใจจากการดำเนินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ผู้ปกครอง มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.95 สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

ผลการประเมินในแต่ละด้าน พบว่า

1. ด้านสภาพบริบทของโครงการ พบว่า ผลการประเมินสภาพบริบทของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก รายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ โครงการมีความเหมาะสมกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปัจจุบัน ส่วนรายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ โครงการมีการกำหนดบทบาทหน้าที่บุคลากรผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน

2. ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ พบว่า ผลการประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก รายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับโครงการ ส่วนรายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ มีความเพียงพอของงบประมาณต่อการดำเนินงานและความพร้อมของสถานที่ที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรม

3. ด้านกระบวนการดำเนินงานของโครงการ พบว่า ผลการประเมินกระบวนการดำเนินงานของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก รายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ การจัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาและความร่วมมือจากผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองและนักเรียน และการแยกนักเรียนออกเป็น กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา ส่วนรายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ การใช้หลักจิตวิทยาในการให้คำปรึกษาเมื่อนักเรียนมีปัญหาไม่กล้าที่จะปรึกษาครู การจัดกระทำข้อมูลนักเรียนให้ทันต่อการนำไปใช้ และการสำรวจความต้องการของนักเรียนในการจัดกิจกรรม

4. ด้านผลผลิตและความพึงพอใจของโครงการ พบว่า การประเมินผลผลิตจากการดำเนินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก รายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ นักเรียนได้รับการเสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิต การเรียนรู้เรื่องเพศศึกษา การจัดกิจกรรมป้องกันปัญหายาเสพติดรายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ นักเรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพและความแตกต่างระหว่างบุคคล

ผลการประเมินความพึงพอใจจากการดำเนินโครงการตามความคิดเห็นของนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยรายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกอย่างหลากหลาย รายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ การจัดกิจกรรมโฮมรูม

ผลการประเมินความพึงพอใจจากการดำเนินโครงการตามความคิดเห็นของผู้ปกครอง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยรายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ นักเรียนในปกครองของท่านได้รับการดูแลเอาใจใส่ในด้านความปลอดภัย รายการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ นักเรียนในปกครองของท่านได้รับการพัฒนาในด้านคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดี และนักเรียนในปกครองของท่านมีผลการเรียนที่ดีขึ้น

โพสต์โดย ยุตติชน : [4 ก.พ. 2566 เวลา 10:04 น.]
อ่าน [507] ไอพี : 171.100.251.89
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 9,081 ครั้ง
วันปิยมหาราช
วันปิยมหาราช

เปิดอ่าน 35,821 ครั้ง
6 ข้อต้องรู้! รบ.แจงผ่อนปรน นั่งแค็บ-ท้ายกระบะ
6 ข้อต้องรู้! รบ.แจงผ่อนปรน นั่งแค็บ-ท้ายกระบะ

เปิดอ่าน 11,188 ครั้ง
อาหารเพิ่มน้ำหนักลูก
อาหารเพิ่มน้ำหนักลูก

เปิดอ่าน 20,352 ครั้ง
เปลือกผลไม้ ไม่ไร้ค่า
เปลือกผลไม้ ไม่ไร้ค่า

เปิดอ่าน 34,763 ครั้ง
ครีมเทียม กินมาก อันตรายกว่าที่คิด!
ครีมเทียม กินมาก อันตรายกว่าที่คิด!

เปิดอ่าน 14,262 ครั้ง
เพราะเหตุใดขณะที่ต้มไข่ จึงมีฟองอากาศลอยออกมา
เพราะเหตุใดขณะที่ต้มไข่ จึงมีฟองอากาศลอยออกมา

เปิดอ่าน 24,617 ครั้ง
Do’s Don’ts เคี้ยวให้ฟันปลอดภัย
Do’s Don’ts เคี้ยวให้ฟันปลอดภัย

เปิดอ่าน 10,565 ครั้ง
การศึกษาในกะลา
การศึกษาในกะลา

เปิดอ่าน 2,072 ครั้ง
CBD และ THC ในพืชกัญชา คืออะไร?
CBD และ THC ในพืชกัญชา คืออะไร?

เปิดอ่าน 14,574 ครั้ง
ไฟล์ภาพ"GIF" อ่านว่า "จิฟ" ไม่ใช่"กิฟ!"
ไฟล์ภาพ"GIF" อ่านว่า "จิฟ" ไม่ใช่"กิฟ!"

เปิดอ่าน 7,181 ครั้ง
เปิด 10 ธุรกิจเด่นปี59 สุขภาพและความงามยังครองแชมป์
เปิด 10 ธุรกิจเด่นปี59 สุขภาพและความงามยังครองแชมป์

เปิดอ่าน 16,428 ครั้ง
จัดฮวงจุ้ย . . . รับโชคปี 52 สู้วัวกระทิงเลือด
จัดฮวงจุ้ย . . . รับโชคปี 52 สู้วัวกระทิงเลือด

เปิดอ่าน 25,163 ครั้ง
พายุสุริยะ คืออะไร
พายุสุริยะ คืออะไร

เปิดอ่าน 8,728 ครั้ง
H1N1...ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด
H1N1...ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด

เปิดอ่าน 13,923 ครั้ง
สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20 ใช้พระนาม “สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ”
สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20 ใช้พระนาม “สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ”

เปิดอ่าน 96,268 ครั้ง
บทสวดอโหสิกรรม
บทสวดอโหสิกรรม
เปิดอ่าน 7,623 ครั้ง
แนะพ่อแม่เลือกเฟ้น หลีกของเล่นอันตราย
แนะพ่อแม่เลือกเฟ้น หลีกของเล่นอันตราย
เปิดอ่าน 14,475 ครั้ง
คีย์บอร์ดเสมือนจริงกูเกิล
คีย์บอร์ดเสมือนจริงกูเกิล
เปิดอ่าน 8,370 ครั้ง
"กับดักส้มสอดไส้ตะปู" ที่แท้มาจากประเทศ......
"กับดักส้มสอดไส้ตะปู" ที่แท้มาจากประเทศ......
เปิดอ่าน 14,305 ครั้ง
8 วิธีถนอมหลังห่างไกลอาการปวด
8 วิธีถนอมหลังห่างไกลอาการปวด

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ