ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ โดยใช้ กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของโรงเรียนโนนหันวิทยายน

ชื่อเรื่อง การพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ โดยใช้ กระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของโรงเรียนโนนหันวิทยายน ผู้วิจัย

นายดำรง อ่อนอภัย รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนโนนหันวิทยายน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ปีที่พิมพ์ 2564

บทคัดย่อ

การพัฒนาศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ โดยใช้กระบวนการ สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของโรงเรียนโนนหันวิทยายน มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนา ศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ โดยใช้กระบวนการสร้างชุมชน แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของโรงเรียนโนนหันวิทยายน 2) เพื่อพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของโรงเรียนโนนหันวิทยายน และ 3) เพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน โรงเรียนโนนหันวิทยายน กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย ประกอบด้วย ครูที่สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโนนหันวิทยายน จำนวน 25 คน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโนนหันวิทยายน ปีการศึกษา 2564 จำนวน 151 คน ใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ตามกระบวนการสร้างชุมชน แห่งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ 6 ขั้นตอน คือ 1) การสร้างทีม 2) การก าหนดแนวทางแก้ปัญหา 3) การออกแบบการจัดการเรียนรู้ 4) การสังเกตชั้นเรียนและรวบรวมข้อมูล 5) การวิเคราะห์ข้อมูล สะท้อนคิด และ 6) การายงานผล จ านวน 2 วงรอบ ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 ถึง เดือนมีนาคม 2565 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย แบบประเมินจ านวน 5 ฉบับ แบบบันทึก การศึกษาการเปิดชั้นเรียน จ านวน 4 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า 1. ศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ โดยใช้กระบวนการสร้าง ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของโรงเรียนโนนหันวิทยายน 1.1 ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้การสอนคิดตามแนวทาง Thinking School ภาพรวมอยู่ระดับมากที่สุด (µ = 4.60, σ= 0.12) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ย มากที่สุด คือ ด้านการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ มีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับมากที่สุด (µ = 4.79, σ= 0.24) และ มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้าน มีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับมากที่สุด (µ = 4.39, σ= 0.18) 1.2 ศักยภาพครูด้านการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ โดยใช้กระบวนการสร้าง ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ครูมีศักยภาพด้านการวิเคราะห์หลักสูตร ด้านการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ด้านกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ และด้านสื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก โดยมีด้านการวัดผลและประเมินผลอยู่ในระดับ ปานกลาง 2. ผลการพัฒนาชุมชุมแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของโรงเรียนโนนหันวิทยายน 2.1 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของโรงเรียนโนนหันวิทยายน มีองค์ประกอบหลัก 6 องค์ประกอบ คือ 1) การสร้างทีม 2) การก าหนดแนวทางแก้ปัญหา 3) การออกแบบการจัดการ เรียนรู้ 4) การสังเกตชั้นเรียนและรวบรวมข้อมูล 5) การวิเคราะห์ข้อมูลสะท้อนคิด และ 6) การายงานผลการรายงานผล ( Report) 2.2 ผลที่เกิดขึ้นกับครูผู้สอนจากกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ของโรงเรียนโนนหันวิทยายน 2.2.1 ครูผู้สอนเข้าใจบริบทของรายวิชา และจุดเน้นส าคัญในการจัดการเรียนรู้มากขึ้น จากการได้ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา สาระการเรียนรู้ที่ส าคัญของเนื้อหาความรู้ การวิเคราะห์สภาพปัญหา การจัดการเรียนการสอน วิธีการสอน ปัญหาและอุปสรรคการจัดการเรียน การสอน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนของครู การวางแผนออกแบบ การจัดการเรียนรู้ร่วมกับทีมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 2.2.2 การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้ผลดียิ่งขึ้น เนื่องจากครูผู้สอน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ของตนเองร่วมกับประสบการณ์ของสมาชิก ทีมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ นอกจากนี้ผู้สอนที่เป็นสมาชิกในทีมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ยังได้เห็นตัวอย่างที่ดี ในการจัดการเรียนการสอนของเพื่อนสมาชิก ซึ่งสามารถน ามาประยุกต์ในชั้นเรียน ของตนเองได้ 2.2.3 ครูผู้สอนสามารถพัฒนาและปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนรู้ให้ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์ได้อย่างเหมาะสมกับระยะเวลา เนื้อหา ผู้เรียน สภาพแวดล้อม สอดคล้องกับจุดประสงค์การ เรียนรู้ ครอบคลุมตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ ส่งผลให้การออกแบบการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์การ เรียนรู้ ครอบคลุมตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้ และวัดประเมินผลการเรียนรู้ได้ตรงจุด จากการมีสมาชิก ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่วยให้ข้อเสนอแนะ ช่วยแก้ไขปัญหา รวมถึง ให้ก าลังใจ ภายใต้บรรยากาศการเรียนรู้ที่เป็นกัลยาณมิตร มีการสื่อสารทางบวก จากทีมครูผู้สอน ด้วยกัน รวมทั้งการได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทางวิชาชีพทุกขั้นตอนของผู้บริหารสถานศึกษา 2.2.4 ลดความโดดเดี่ยวและเพิ่มความมั่นใจของครูผู้สอน ซึ่งจากเดิมที่ผู้สอนแต่ละ คนคิดวางแผนการสอนเพียงคนเดียว เมื่อมีปัญหาต่าง ๆ ก็แก้ปัญหาเพียงผู้เดียว การปรึกษาหารือกัน เพื่อพัฒนาการสอนยังมีน้อย เปลี่ยนมาเป็นการร่วมมือในการคิดและแก้ปัญหาด้วยกัน โดยการร่วม วางแผนออกแบบการจัดการเรียนรู้ ร่วมศึกษาชั้นเรียน และร่วมสะท้อนผลเพื่อการพัฒนา อย่างสร้างสรรค์ โดยมีเป้าหมายเดียวกัน คือ พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ คาดหวัง 3. ผลการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนโรงเรียนโนนหันวิทยายน 3.1 พฤติกรรมนักเรียนด้านการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (µ = 3.99, σ= 0.32) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พฤติกรรมการเรียนที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ นักเรียน มีความสนุกสนานในระหว่างการเรียนรู้ (µ = 4.47, σ= 0.62) รองลงมาคือ การท างานเป็นกลุ่ม (µ = 4.25, σ= 0.65) นักเรียนมีความกล้าตัดสินใจในการแก้ปัญหา (µ = 4.20, σ= 0.78) ตามล าดับ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างนักเรียน (µ = 3.66, σ= 0.68) 3.2 นักเรียนมีผลการประเมินการคิดวิเคราะห์ในภาพรวม อยู่ในระดับดี ร้อยละ 80.98 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่นักเรียนมีผลการประเมินการคิดวิเคราะห์อยู่ในระดับเยี่ยม จ านวนมากที่สุด คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา ร้อยละ 64.23 รองลงมาคือ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ พลศึกษา นักเรียนมีผลการประเมินการคิดวิเคราะห์อยู่ในระดับดีเยี่ยม ร้อยละ 58.94 กลุ่มสาระการ เรียนรู้ที่นักเรียนมีผลการประเมินการคิดวิเคราะห์ในระดับดีเยี่ยม น้อยที่สุด คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย คือ ร้อยละ 15.89 3.3 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ โดยรวมอยู่ใน ระดับมากที่สุด (µ = 4.54, σ= 0.21) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีความพึงพอใจสูงที่สุด คือ นักเรียนทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ชัดเจน โดยมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (µ = 4.62, σ= 0.49) และ ข้อที่มีความพึงพอใจ น้อยที่สุด คือ กิจกรรมการเรียนรู้ท าให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหามาก ขึ้น โดยมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (µ = 4.40, σ= 0.63)

โพสต์โดย kru kate : [4 มี.ค. 2566 เวลา 05:29 น.]
อ่าน [702] ไอพี : 118.172.228.224
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 581,659 ครั้ง
คำราชาศัพท์
คำราชาศัพท์

เปิดอ่าน 7,081 ครั้ง
แนะนำ 10 เครื่องมือดี ๆ ช่วยครูในการสอนออนไลน์
แนะนำ 10 เครื่องมือดี ๆ ช่วยครูในการสอนออนไลน์

เปิดอ่าน 16,588 ครั้ง
สมุนไพรไทย
สมุนไพรไทย

เปิดอ่าน 13,598 ครั้ง
การประเมินวิทยฐานะช่วงเปลี่ยนผ่านจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA (ตำแหน่งครู)
การประเมินวิทยฐานะช่วงเปลี่ยนผ่านจากเกณฑ์เก่าสู่ระบบ PA (ตำแหน่งครู)

เปิดอ่าน 8,477 ครั้ง
การปฏิรูปการศึกษาอย่าทำแบบปะผุ...ต้องปรับทั้งระบบ
การปฏิรูปการศึกษาอย่าทำแบบปะผุ...ต้องปรับทั้งระบบ

เปิดอ่าน 57,976 ครั้ง
ฟรีระบบเว็บไซต์โรงเรียน (ไม่ใช้ดาต้าเบส)
ฟรีระบบเว็บไซต์โรงเรียน (ไม่ใช้ดาต้าเบส)

เปิดอ่าน 14,570 ครั้ง
5 ตุ๊กตาสุดฮิตของโลก
5 ตุ๊กตาสุดฮิตของโลก

เปิดอ่าน 23,945 ครั้ง
ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ใช้ธูปกี่ดอกกันบ้าง?
ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ใช้ธูปกี่ดอกกันบ้าง?

เปิดอ่าน 10,904 ครั้ง
วิธีแก้เมื่อลืมกินยาตามเวลา
วิธีแก้เมื่อลืมกินยาตามเวลา

เปิดอ่าน 18,989 ครั้ง
 หลักเกณฑ์การย้าย ผอ.ร.ร.50
หลักเกณฑ์การย้าย ผอ.ร.ร.50

เปิดอ่าน 11,802 ครั้ง
ฮาก๊ากคู่รักตัวกะเปี๊ยก นัดวิวาห์เหาะข้ามทวีป
ฮาก๊ากคู่รักตัวกะเปี๊ยก นัดวิวาห์เหาะข้ามทวีป

เปิดอ่าน 19,513 ครั้ง
การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ
การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ

เปิดอ่าน 16,143 ครั้ง
การขับเคลื่อน "6 ยุทธศาสตร์" ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ
การขับเคลื่อน "6 ยุทธศาสตร์" ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ

เปิดอ่าน 11,156 ครั้ง
แก๊งขโมยหมา ลักหมาไปขาย ออกอาละวาดที่จีน
แก๊งขโมยหมา ลักหมาไปขาย ออกอาละวาดที่จีน

เปิดอ่าน 57,318 ครั้ง
สูตรคูณ
สูตรคูณ

เปิดอ่าน 24,888 ครั้ง
ส่งเครื่องมือไปพิสูจน์หลักฐานว่ามนุษย์โลกเป็น ลูกหลานดาวอังคาร
ส่งเครื่องมือไปพิสูจน์หลักฐานว่ามนุษย์โลกเป็น ลูกหลานดาวอังคาร
เปิดอ่าน 11,778 ครั้ง
แสงส่องทางจากการศึกษา
แสงส่องทางจากการศึกษา
เปิดอ่าน 5,352 ครั้ง
PowerPoint ชี้แจงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาที่ 4 – มัธยมศึกษาที่ 6
PowerPoint ชี้แจงหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาที่ 4 – มัธยมศึกษาที่ 6
เปิดอ่าน 10,758 ครั้ง
กินอาหารเร็วเป็นเบาหวานได้ง่าย ชาวโลกพากันป่วยกันขนานใหญ่
กินอาหารเร็วเป็นเบาหวานได้ง่าย ชาวโลกพากันป่วยกันขนานใหญ่
เปิดอ่าน 88,765 ครั้ง
แบบจำลองการสื่อสารของแชนนัน และวีเวอร์
แบบจำลองการสื่อสารของแชนนัน และวีเวอร์

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
สมัครบัตรเครดิต
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ