ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

การประเมินครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ปีการศึกษา 2564 โดยใช้รูปแบบซิปป์ (CIPP Model) ประเมินในด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตของโครงการ กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 26 คนและครู จำนวน 242 คน รวมทั้งสิ้น 268 คน และประเมินความพึงพอใจของประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 26 คนและผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 370 คน รวมทั้งสิ้น 396 คน เครื่องมือที่ใช้ใน การประเมินคือ แบบสอบถาม จำนวน 3 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ใน การวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการวิจัยพบดังนี้

ความคิดเห็นของผู้บริหารต่อโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ปีการศึกษา 2564 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านที่มีผลการประเมินมากที่สุด ด้านที่มีผลการประเมินมากที่สุด คือ ด้านปัจจัยนำเข้า รองลงมาคือ ด้านผลผลิต และด้านสภาพแวดล้อม ตามลำดับ

ความคิดเห็นของครูต่อโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ปีการศึกษา 2564 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านมีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านที่มีผลการประเมินมากที่สุด ด้านที่มีผลการประเมินมากที่สุด คือ ด้านสภาพแวดล้อม รองลงมาคือ ด้านกระบวนการ และ ด้านปัจจัยนำเข้า ตามลำดับ เมื่อแยกเป็นรายด้าน สรุปได้ดังนี้

ด้านสภาพแวดล้อม

ความคิดเห็นของผู้บริหารต่อด้านสภาพแวดล้อมของโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ปีการศึกษา 2564 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X ̅)=4.53, S.D.=0.673) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด คือ มีนโยบายที่ส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในให้กับสถานศึกษา ( X ̅)=4.85, S.D.= 0.464) รองลงมา คือ วัตถุประสงค์ของโครงการตอบสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ (X ̅)=4.81,S.D.=0.491) และครูเห็นความสำคัญและประโยชน์ของโครงการ (X ̅)=4.73, S.D.=0.604) ตามลำดับ

ความคิดเห็นของครูต่อด้านสภาพแวดล้อมของโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ปีการศึกษา 2564 โดยภาพรวม พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (X ̅)=4.80, S.D.=0.524) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าครูเห็นความสำคัญและประโยชน์ของโครงการมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (X ̅)=4.88, S.D.=0.421) รองลงมาคือ การศึกษาสภาพและบริบทของโรงเรียน จะเป็นแนวทางส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในให้ดีขึ้น (X ̅)=4.84, S.D.=0.510) และกิจกรรมสามารถกระตุ้นและสนับสนุนให้ครูสนใจและตระหนักถึงความสำคัญของระบบประกันคุณภาพภายใน (X ̅)=4.83, S.D.=0.494) ตามลำดับ

ด้านปัจจัยนำเข้า

ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาต่อด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ปีการศึกษา 2564 โดยภาพรวมพบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( X ̅=4.58, S.D.=0.634) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด คือ ผู้อบรมมีความรู้เรื่องการประกันคุณภาพภายใน ( X ̅=4.77, S.D.=0.587) รองลงมา คือ การให้ความร่วมมือในการระดมความคิดเห็นและดำเนินงานตามโครงการของบุคลากร (X ̅=4.73,S.D.=0.604) และบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความสามารถเหมาะสม (X ̅=4.69, S.D.=0.618) ตามลำดับ

ความคิดเห็นของครูต่อด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ปีการศึกษา 2564 โดยภาพรวม พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (X ̅=4.72, S.D.=0.615) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความสามารถเหมาะสม (X ̅=4.76, S.D.=0.545 รองลงมาคือ การให้ความร่วมมือในการระดมความคิดเห็นและดำเนินงานตามโครงการของบุคลากร (X ̅=4.75, S.D.=0.596) และผู้อบรมมีความรู้เรื่องการประกันคุณภาพภายใน (X ̅=4.74, S.D.=0.606) ตามลำดับ

ด้านกระบวนการ

ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาต่อด้านกระบวนการของโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ปีการศึกษา 2564 โดยภาพรวมพบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( X ̅=4.52, S.D.=0.680) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด คือ มีการประชุมชี้แจงนโยบายยกระดับคุณภาพการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ( X ̅=4.85, S.D.=0.464) รองลงมา คือ มีการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และวางแผนการดำเนินงาน (X ̅=4.77,S.D.=0.514) และมีการนิเทศให้คำแนะนำช่วยเหลือโรงเรียนใน การดำเนินงานโครงการ (X ̅=4.69, S.D.=0.618)

ความคิดเห็นของครูต่อด้านกระบวนการของโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ปีการศึกษา 2564 โดยภาพรวม พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (X ̅=4.73, S.D.=0.589) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่ามีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด คือมีการส่งเสริมแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (X ̅=4.88, S.D.=0.421) รองลงมาคือ มีการติดตามและประเมินความก้าวหน้าโครงการ (X ̅=4.84, S.D.=0.510) และมีการประชุมชี้แจงนโยบายยกระดับคุณภาพการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (X ̅=4.79, S.D.=0.545) ตามลำดับ

ด้านผลผลิต

ความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาต่อด้านผลผลิตของโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ปีการศึกษา 2564 โดยภาพรวมพบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( X ̅=4.57, S.D.=0.674) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( X ̅=4.77, S.D.=0.430) รองลงมา คือ โครงการประกันคุณภาพภายในก่อให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียน ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (X ̅=4.73,S.D.=0.604) และสถานศึกษามีผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสูงขึ้น (X ̅=4.69, S.D.=0.618) ตามลำดับ

ความคิดเห็นของครูต่อด้านผลผลิตของโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ปีการศึกษา 2564 โดยภาพรวม พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (X ̅=4.66, S.D.=0.641) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า โครงการประกันคุณภาพภายในก่อให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียน ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด (X ̅=4.88, S.D.=0.421) รองลงมาคือ การมีส่วนร่วมในการชื่นชมผลงาน ความสำเร็จของนักเรียนและสถานศึกษา (X ̅=4.78, S.D.=0.604) และจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (X ̅=4.77, S.D.=0.509) ตามลำดับ

ด้านความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ

ความพึงพอใจของประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ปีการศึกษา 2564 โดยภาพรวมพบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( X ̅=4.69, S.D.=0.565) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด คือ มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทตามที่ระเบียบกำหนด ( X ̅=4.88, S.D.=0.431) รองลงมา คือ มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในเรื่องการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน (X ̅=4.85,S.D.=0.368) และการมีส่วนร่วมในการชื่นชมผลงาน ความสำเร็จของนักเรียนและสถานศึกษา(X ̅=4.81, S.D.=0.565)

ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ปีการศึกษา 2564 โดยภาพรวม พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (X ̅=4.70, S.D.=0.588) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่ามีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด คือ โครงการประกันคุณภาพภายในก่อให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียน ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (X ̅=4.90, S.D.=0.370) รองลงมาคือ การมีส่วนร่วมในการชื่นชมผลงาน ความสำเร็จของนักเรียนและสถานศึกษา (X ̅=4.85, S.D.=0.500) และมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในเรื่อง การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาผู้เรียน (X ̅=4.80, S.D.=0.486) ตามลำดับ

โพสต์โดย มังกรอรหันต์ : [20 มี.ค. 2566 เวลา 10:01 น.]
อ่าน [1992] ไอพี : 1.1.231.85
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 11,980 ครั้ง
5 สเต็ปคิดสักนิดก่อนตัดสินใจกู้
5 สเต็ปคิดสักนิดก่อนตัดสินใจกู้

เปิดอ่าน 407,511 ครั้ง
หน้าที่และความรับผิดชอบของครู
หน้าที่และความรับผิดชอบของครู

เปิดอ่าน 13,713 ครั้ง
"โปรตีน" ตัวช่วยของสาวอยากผอม
"โปรตีน" ตัวช่วยของสาวอยากผอม

เปิดอ่าน 8,977 ครั้ง
ถอดรหัสลับบิ๊ก "แอปเปิล" 6 สูตรสำเร็จที่ใคร ๆ อยากรู้ ?
ถอดรหัสลับบิ๊ก "แอปเปิล" 6 สูตรสำเร็จที่ใคร ๆ อยากรู้ ?

เปิดอ่าน 19,635 ครั้ง
ประตูบ้านให้ลาภ
ประตูบ้านให้ลาภ

เปิดอ่าน 11,956 ครั้ง
ลูกขี้อาย ... ทำอย่างไรดี?
ลูกขี้อาย ... ทำอย่างไรดี?

เปิดอ่าน 6,440 ครั้ง
โครงการ DifferSheet ออกฟีเจอร์ใหม่ WorkSheet (สื่อการเรียนการสอนดิจิทัล) ให้ครูใช้ฟรีช่วงโควิด
โครงการ DifferSheet ออกฟีเจอร์ใหม่ WorkSheet (สื่อการเรียนการสอนดิจิทัล) ให้ครูใช้ฟรีช่วงโควิด

เปิดอ่าน 12,137 ครั้ง
อยากเพิ่มหรือลดน้ำหนัก... 10 สีนี้ช่วยได้นะ
อยากเพิ่มหรือลดน้ำหนัก... 10 สีนี้ช่วยได้นะ

เปิดอ่าน 7,856 ครั้ง
"ฟุตบอล"...สอนอะไร
"ฟุตบอล"...สอนอะไร

เปิดอ่าน 3,021 ครั้ง
ปลูกดอกหน้าวัว แซมปาล์มน้ำมัน สร้างรายได้เสริม 46,000 บาท/ไร่/ปี
ปลูกดอกหน้าวัว แซมปาล์มน้ำมัน สร้างรายได้เสริม 46,000 บาท/ไร่/ปี

เปิดอ่าน 20,299 ครั้ง
เกมส์ทําอาหาร
เกมส์ทําอาหาร

เปิดอ่าน 93,143 ครั้ง
วิธีการปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ที่ถูกต้อง
วิธีการปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์ที่ถูกต้อง

เปิดอ่าน 10,612 ครั้ง
Apink - Hush คลิปนี้คนดูล้านกว่าวิว (HD)
Apink - Hush คลิปนี้คนดูล้านกว่าวิว (HD)

เปิดอ่าน 17,753 ครั้ง
โอเมก้า 3 ใน ปลา ก็มีโทษ
โอเมก้า 3 ใน ปลา ก็มีโทษ

เปิดอ่าน 40,414 ครั้ง
คิ้วตกปัญหาโหงวเฮ้งที่ต้องรีบแก้
คิ้วตกปัญหาโหงวเฮ้งที่ต้องรีบแก้

เปิดอ่าน 19,991 ครั้ง
การประดับพระบรมฉายาลักษณ์
การประดับพระบรมฉายาลักษณ์
เปิดอ่าน 18,885 ครั้ง
คลิปยอดฮิต ครูนกเล็ก ร้อง PPAP สอนเด็กนักเรียน
คลิปยอดฮิต ครูนกเล็ก ร้อง PPAP สอนเด็กนักเรียน
เปิดอ่าน 20,124 ครั้ง
7 วิธีประหยัดค่าใช้จ่ายที่ทำได้จริง เหลือเงินเก็บแน่นกระเป๋า
7 วิธีประหยัดค่าใช้จ่ายที่ทำได้จริง เหลือเงินเก็บแน่นกระเป๋า
เปิดอ่าน 13,162 ครั้ง
หลากเทคนิค ช่วยให้นอนหลับสบาย
หลากเทคนิค ช่วยให้นอนหลับสบาย
เปิดอ่าน 20,865 ครั้ง
คู่มือการปฏิบัติงานการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
คู่มือการปฏิบัติงานการต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ