ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
แบบรายงานผลการดำเนินงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เรื่อง ขวัญเอย...ขวัญมา ปิตุลาบ้านฉัน ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน (The 5

1. ความสำคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นำเสนอ

1.1 ความเป็นมาและสภาพของปัญหา

สังคมโลกในศตวรรษที่ 21 การศึกษาเข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนามนุษย์ ดังนั้นจำเป้นจะต้องมีการพัฒนาทางการการจัดการศึกษาอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาเนื้อหาเนื้อหาสาระ เทคนิควิธีการสอน สื่อการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมใหม่ๆเพื่อทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวดที่ 4 ว่าด้วยแนวทางการจัดการศึกษา มาตรา 24 ได้กำหนดให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดการเรียนรู้โดยให้เนื้อหาสาระและกิจกรรมสอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยคำนึงถึงความแตกต่างและหว่างบุคคล จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545)

 

ตามจุดเน้นและนโยบายของกระทรงศึกษาธิการกำหนดให้สถานศึกษาจัดโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และ 1 รายวิชาพื้นฐานประวัติศาสตร์ เพื่อบ่มเพาะให้นักเรียนภาคภูมิใจ รักความเป็นไทย หวงแหนในสิ่งที่บรรพชนให้ไว้เป็นมรดกทางปัญญา รักษาและต่อยอด และนำมาประยุกต์ใช้ในปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ประกาศแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนรายวิชาประวัติศาสตร์ตามนโยบาย 8+1 รายวิชาพื้นฐานประวัติศาสตร์ของสถานศึกษาเพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน รวมทั้งบ่มเพาะให้ผู้เรียนภาคภูมิใจในความเป็นชาติใช้วิธิการทางประวัติศาสตร์วิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆได้อย่างเป็นระบบ เข้าใจการดำรงชีวิตของมนุษย์และการอยู่ร่วมกันในสังคม การเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปัจจัยต่างๆ ปฏิบัติตนเป็นะลเมืองดี มีคุณธรรม ธำรงรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา จึงมีนโยบาย 5ส สู่การเรียนรู้ประวัติศาสตร์โดยเน้นย้ำให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกแห่งในสังกัดส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนรายวิชาประวัติศาสตร์

ตามหลักสูตรด้วยสื่อ อุปกรณ์ ช่วยในการจัดการเรียนรู้ สอดแทรกการเรียนประวัติศาสตร์ตามเหตุการณ์และวันสำคัญ โดยใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกกับผู้เรียนให้รักและศรัทธาในประวัติศาสตร์ของไทย

จากความสำคัญดังกล่าว ในฐานะครูผู้สอนรายวิชาประวัติศาสตร์จึงมีแรงบันดาลใจในการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เรื่อง ขวัญเอย...ขวัญมา ปิตุลาบ้านฉัน ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน (The 5Es of Inquiry-Based Learning) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/11 เพื่อส่งเสริมความรู้สึกรักและหวงแหนชุมชน และจังหวัดของตนเองอีกทั้งยังสามารถใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่อยู่ใกล้โรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพด้วย

 

1.2 แนวคิดหลักการสำคัญที่เกี่ยวข้องกับผลงานหรือนวัตกรรม

1.2.1 การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน (The 5Es of Inquiry-Based Learning) การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน (The 5Es of Inquiry-Based Learning)การ หรือ 5Es หมายถึง การเรียนการสอน ที่ให้ความสำคัญกับผู้เรียนเป็นสำคัญ คือการฝึกให้ผู้เรียนรู้จักค้นคว้าหาความรู้โดยใช้กระบวนการทางความคิดหาเหตุผล เพื่อเป็นแนวทางแก้ปัญหาที่ถูกต้องด้วยตนเอง ซึ่งมี 5 ขั้นตอนดังนี้

1. ขั้นสร้างความสนใจ(Engagement)

2. ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration)

3. ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation)

4. ขั้นขยายความรู้ (Elaboration)

5. ขั้นประเมินผล (Evaluation)

1.2.2 วงจรคุณภาพ PDCA

วงจรคุณภาพ PDCA วงจรการบริหารที่ประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอนดังนี้

1. Plan (วางแผน) หมายถึง การวางแผนการดำเนินงานอย่างรอบคอบ ครอบคลุมถึงการกำหนดหัวข้อที่ต้องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการพัฒนาสิ่งใหม่ๆการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน อาจประกอบด้วย การกำหนดเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน การวางแผนยังช่วยให้เราสามารถคาดการณ์สิ่งที่เกิดขึ้นได้ในอนาคต และช่วยลดความสูญเสียต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้

2. Do (ปฏิบัติตามแผน) หมายถึง การดำเนินการตามแผน อาจประกอบด้วยการมีโครงสร้างรองรับการดำเนินการ มีวิธีการดำเนินการและมีผลของการดำเนินการ

3. Check (ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน) หมายถึง การประเมินแผน อาจประกอบด้วยการประเมินโครงสร้างที่รองรับการดำเนินการ การประเมินขั้นตอนการดำเนินงาน และการประเมินผลของการดำเนินงานตามแผนที่ได้ตั้งไว้

4. Act (ปรับปรุงแก้ไข) หมายถึง การนำผลการประเมินมาพัฒนาแผน อาจประกอบด้วยการนำผลการประเมินมาวิเคราะห์ว่ามีโครงสร้างหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใดที่ควรปรับปรุงหรือพัฒนาสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นไปอีก และสังเคราะห์รูปแบบการดำเนินการใหม่ที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินการในครั้งต่อไป

 

2. จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน

2.1 จุดประสงค์

2.1.1 เพื่อสร้างการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เรื่อง ขวัญเอย...ขวัญมา

ปิตุลาบ้านฉัน ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน (The 5Es of Inquiry-Based Learning) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/11

2.1.2 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในรายวิชาประวัติศาสตร์ เรื่อง เรื่อง ขวัญเอย...ขวัญมา ปิตุลาบ้านฉัน

2.1.3 เพื่อประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning เรื่อง

ขวัญเอย..ขวัญมา ปิตุลาบ้านฉัน โดยใช้การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน

2.2. ขอบเขตของการดำเนินงาน

2.2.1 เป้าหมายของการดำเนินงาน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/11 โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์

อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่เรียนวิชาประวัติศาสตร์ (ส 12102) ภาคเรียนที่ 1

ปีการศึกษา 2566 จำนวน 13 คน

2.2.2 ขอบเขตของเนื้อหา

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ เรื่อง วิถีชีวิตกับกาลเวลาปิตุลาไร่นาสวนผสม

2.2.3 ขอบเขตของระยะเวลา

เวลา 1 ชั่วโมง

 

3.กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการดำเนินงาน

แนวคิดและกระบวนการออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)

เรื่อง ขวัญเอย...ขวัญมา ปิตุลาบ้านฉัน ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน

(The 5Es of Inquiry-Based Learning) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/11

โดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA คือ

ภาพที่ 1 กระบวนการออกแบบนวัตกรรมการศึกษาด้วยวงจรคุณภาพ PDCA

3.1 ขั้นวางแผนปฏิบัติงาน (Plan : P) เป็นขั้นตอนการจัดทำการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เรื่อง ขวัญเอย...ขวัญมา ปิตุลาบ้านฉัน ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน (The 5Es of Inquiry-Based Learning) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/11 ดังนี้

3.1.1 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในเรื่องคำอธิบายรายวิชา สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด

3.1.2 ศึกษาแก่นสาระ (Themes) เพื่อนำมาจัดทำหน่วยการเรียนรู้ จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และสื่อการจัดการเรียนรู้

3.1.3 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เรื่อง ขวัญเอย...ขวัญมา

ปิตุลาบ้านฉัน ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอนโดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ สาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ มาตรฐานการเรียนรู้ ตลอดจนตัวชี้วัด จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระสำคัญ กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน (The 5Es of Inquiry-Based Learning) ดังนี้

 

1. ขั้นสร้างความสนใจ(Engagement)

2. ขั้นสำรวจและค้นหา (Exploration)

3. ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation)

4. ขั้นขยายความรู้ (Elaboration)

5. ขั้นประเมินผล (Evaluation)

3.1.4 นำแผนการจัดการเรียนรู้ไปขอคำแนะนำจากครูผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดผล ด้านเนื้อหา และด้านการสอน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและให้คำแนะนำมาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น จำนวน 3 คน ได้แก่

1) รองผู้อำนวยการเบญญาภา สุมิรัตนะ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดผลประเมินผล

2.) คุณครูจิราภรณ์ จันทร์โชติ ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา

3.) ครูครูสันติ พึ่งน้ำ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนประวัติศาสตร์

5.1.5 นำแผนการจัดการเรียนรู้ไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/10 ที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย

5.1.6 นำแผนการจัดการเรียนรู้ไปทดลองใช้มาปรับปรุงแก้ไข

5.1.7 นำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้จริงกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/11 ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย

3.2 ขั้นตอนการทำตามแผน (Do : D) จัดการเรียนรู้ Active learning เรื่อง ขวัญเอย...ขวัญมา ปิตุลาบ้านฉัน ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน ดังนี้

5.2.1 ดำเนินการจัดการเรียนรู้ Active learning เรื่อง ขวัญเอย...ขวัญมา ปิตุลาบ้านฉัน ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างไว้ จำนวน 1 ชั่วโมง ตามตารางเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/11

3.3 ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check : C)

3.3.1 ประเมินผลนักเรียน

3.3.2 ประเมินความพึงพอใจ

3.3.3 เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล แปลความหมาย

3.3.4 จัดทำรายงานผลการจัดการเรียนรู้

 

3.4 ขั้นนำผลการประเมินมาปรับปรุง (Action : A)

การนำผลการประเมินมาพัฒนาแผน อาจประกอบด้วยการนำผลการประเมินมาวิเคราะห์ว่ามีโครงสร้าง หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใดที่ควรปรับปรุงหรือพัฒนาสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นไปอีก และสังเคราะห์รูปแบบการดำเนินการใหม่ที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินการ

3.4.1 ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้โดยนำข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงพัฒนาให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

3.4.2 ปรับปรุงสื่อการเรียนรู้ให้มีความน่าสนใจเพื่อกระตุ้นและเร้าความสนใจของนักเรียน

3.4.3 ใช้กระบวนการ PLC ในการหาไอเดียรูปแบบการสอนที่น่าสนใจกับคุณครูที่มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในการสอนประวัติศาสตร์เพื่อให้การสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

4. ผลการดำเนินการ / ผลสัมฤทธิ์ / ประโยชน์ที่ได้รับ

4.1 ผลที่เกิดขึ้นกับโรงเรียน โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ เป็นสถานศึกษาต้นแบบการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษาเป็นเลิศ เป็นโรงเรียนแกนนำการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของสำนักงานเขตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา อีกทั้งยังได้รับเลือกให้เป็นโรงเรียนที่ถ่ายทำคลิปแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในชุมชนของตนเองจากแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ คือ วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ซึ่งเป็นวัดที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ส่งผลทำให้ผู้เรียนเกิดความรักและภาคภูมิใจในสถานที่สำคัญในชุมชนของตนเอง

4.2 ผลที่เกิดขึ้นกับครู คือ จากการทำ นวัตกรรมวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ชื่อ การจัดการเรียนรู้แบบ Active learning เรื่อง ขวัญเอย...ขวัญมา ปิตุลาบ้านฉัน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่

2 /11 เป็นนวัตกรรมที่ครูสามารถนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และนวัตกรรมนี้สามารถนำไปเผยแพร่ให้คุณครูในห้องอื่น และชั้นอื่นได้นำเอาวิธีการจัดการเรียนรู้ไปใช้และส่งผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนในแต่ละวิชาเพิ่มสูงขึ้น

4.3 ผลที่เกิดกับนักเรียน คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/11 สามารถสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนของตนเองได้ วิเคราะห์ความสำคัญของสถานที่สำคัญในชุมชนรวมไปถึงผู้เรียนมีความสุขในการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ด้วยบรรยากาศที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้

ประโยชน์ที่จะได้รับ

4.1 สำหรับครู

4.1.1 ครูได้แผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ครูสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของตนเองได้หรือพัฒนาเป็นนวัตกรรมการเรียนรู้

4.1.2 ครูได้รูปแบบการจัดบรรยากาศในห้องเรียนที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลที่ดีต่อนักเรียน

4.2 สำหรับนักเรียน

4.2.1 นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง การทำงานเป็นกลุ่มเพื่อสร้างทักษะการทำงานร่วมกันและทักษะทางสังคม

4.2.2 นักเรียนใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์

 

5. ปัจจัยความสำเร็จ

จากการดำเนินการพัฒนาจัดการเรียนรู้แบบ Active learning โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลา

ธิราชรังสฤษฎิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 โดยใช้นวัตกรรมวิธีการปฏิบัติ

ที่เป็นเลิศ (best Practice) ชื่อ “การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เรื่อง ขวัญเอย...ขวัญมา

ปิตุลาบ้านฉัน ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน (The 5Es of Inquiry-Based Learning) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/11”โดยทำการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาประวัติศาสตร์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ข้าพเจ้าได้นำหลักการทฤษฎีที่ได้ศึกษาค้นคว้ามาใช้ในการสร้างนวัตกรรมนี้อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับบุคคล หน่วยงาน และภาคีเครือข่าย ดังนี้

หน่วยงานต้นสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ได้ส่งเสริมและให้ความรู้พร้อมทั้งส่งคู่มือการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning & STEM Education เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก รวมไปถึงเทคนิค วิธีการการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ส่งผลทำให้นวัตกรรมวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (best Practice) ชื่อ “การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เรื่อง ขวัญเอย...ขวัญมา

ปิตุลาบ้านฉัน ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน (The 5Es of Inquiry-Based Learning) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/11” มีความครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ เป็นแรงขับเคลื่อนและกำลังใจในการดำเนินการพัฒนานวัตกรรมนี้ มีการให้คำปรึกษา ประชุมและวางแผนการ แนะนำ ด้วยการสร้างกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มีการสนับสนุนสื่อและแหล่งเรียนรู้ อุปกรณ์ต่างๆ งบประมาณบางส่วนในการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning เรื่อง เรื่อง ขวัญเอย...ขวัญมา ปิตุลาบ้านฉัน

ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน และยังได้มีการนิเทศ กำกับติดตาม ประเมินอย่างเป็นกัลยาณมิตรเพื่อนำผลการปฏิบัติงานมาถอดบทเรียนและวางแผนการทำงานร่วมกันต่อไปส่งผลทำให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ภาคเครือข่ายผู้ปกครอง ผู้ปกครองมีการสนับสนุนและมีการเข้าร่วมพูดคุยกันและรับฟังแนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อรับทราบแนวทางในการปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกันและให้ความร่วมมือกับคุณครูอย่างเต็มที่ อีกทั้งยังสนับสนุนอุปกรณ์ที่จำเป็นแก่นักเรียนในปกครองสำหรับการใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน ทำให้การดำเนินงานพัฒนานวัตกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

6. บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned)

8.1 นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน ที่เป็นการจัดการเรียนรู้การเรียนการสอน ที่ให้ความสำคัญกับผู้เรียนเป็นสำคัญ คือการฝึกให้ผู้เรียนรู้จักค้นคว้าหาความรู้โดยใช้กระบวนการทางความคิดหาเหตุผล เพื่อเป็นแนวทางแก้ปัญหาที่ถูกต้องด้วยตนเอง มีรูปแบบวิธีการที่เร้าความสนใจของนักเรียน กิจกรรม สื่อ/แหล่งเรียนรู้ ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริงส่งผลทำให้เกิดการเรียนรู้ที่มีความหมาย คงทน และยั่งยืน

8.2 นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เรื่อง ขวัญเอย...ขวัญมา ปิตุลาบ้านฉัน ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้นตอน (The 5Es of Inquiry-Based Learning) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/11เป็นกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก เป็นขั้นตอนอย่างมีระบบส่งผลให้เกิดการพัฒนานักเรียนในด้านทักษะกระบวนการคิด การคิดวิเคราะห์ และปลูกจิตสำนึกรักและภาคภูมิใจในความเป็นไทยมากขึ้น

โพสต์โดย นัท : [17 ก.ค. 2566 เวลา 01:19 น.]
อ่าน [2350] ไอพี : 1.20.104.183
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 40,673 ครั้ง
เพลง "อิ่มอุ่น"
เพลง "อิ่มอุ่น"

เปิดอ่าน 15,779 ครั้ง
"ศุภโชค"
"ศุภโชค"

เปิดอ่าน 27,497 ครั้ง
ทำไมบริษัทห้างร้านบางแห่งจึงมีรูปครุฑอยู่ที่หน้าอาคาร
ทำไมบริษัทห้างร้านบางแห่งจึงมีรูปครุฑอยู่ที่หน้าอาคาร

เปิดอ่าน 10,931 ครั้ง
เปิดตัว ตุ๊กตา มิเชล โอบามา
เปิดตัว ตุ๊กตา มิเชล โอบามา

เปิดอ่าน 37,335 ครั้ง
Fast Math Trick จินตคณิต สูตรคิดเร็ว การหาร
Fast Math Trick จินตคณิต สูตรคิดเร็ว การหาร

เปิดอ่าน 16,201 ครั้ง
การพระราชทานตราตั้งห้าง สารานุกรมไทย ฉบับกาญจนาภิเษก
การพระราชทานตราตั้งห้าง สารานุกรมไทย ฉบับกาญจนาภิเษก

เปิดอ่าน 47,125 ครั้ง
หลักเกณฑ์การเขียนคำย่อ (ใหม่)
หลักเกณฑ์การเขียนคำย่อ (ใหม่)

เปิดอ่าน 12,411 ครั้ง
สภาวะการศึกษาไทย ปี 2557/2558 จะปฏิรูปการศึกษาไทยให้ทันโลกในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างไร
สภาวะการศึกษาไทย ปี 2557/2558 จะปฏิรูปการศึกษาไทยให้ทันโลกในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างไร

เปิดอ่าน 23,078 ครั้ง
การเขียนที่ถูกต้องของคำว่า "โรฮีนจา-เมียนมา" แทน "โรฮิงญา-เมียนมาร์"
การเขียนที่ถูกต้องของคำว่า "โรฮีนจา-เมียนมา" แทน "โรฮิงญา-เมียนมาร์"

เปิดอ่าน 23,827 ครั้ง
คู่มือการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
คู่มือการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

เปิดอ่าน 9,685 ครั้ง
สุดซึ้ง หมาช่วยหมา ที่กำลังลอยคออยู่บนเรือ
สุดซึ้ง หมาช่วยหมา ที่กำลังลอยคออยู่บนเรือ

เปิดอ่าน 18,470 ครั้ง
การกัวซาบำบัดโรค
การกัวซาบำบัดโรค

เปิดอ่าน 48,533 ครั้ง
8 วิธีลดความเครียดให้แก่เด็ก
8 วิธีลดความเครียดให้แก่เด็ก

เปิดอ่าน 25,257 ครั้ง
คู่มือประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนฯ ตามหลักสูตรแกนกลางฯ 2551 ชั้นม. 6
คู่มือประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนฯ ตามหลักสูตรแกนกลางฯ 2551 ชั้นม. 6

เปิดอ่าน 14,286 ครั้ง
10 เคล็ดลับ แค่นั่งก็ลดน้ำหนักได้
10 เคล็ดลับ แค่นั่งก็ลดน้ำหนักได้

เปิดอ่าน 14,310 ครั้ง
กินหมึกสด หมึกดูดปาก ฮาตรึม
กินหมึกสด หมึกดูดปาก ฮาตรึม
เปิดอ่าน 15,306 ครั้ง
เพราะเหตุใดขณะที่ต้มไข่ จึงมีฟองอากาศลอยออกมา
เพราะเหตุใดขณะที่ต้มไข่ จึงมีฟองอากาศลอยออกมา
เปิดอ่าน 87,737 ครั้ง
มช.เจ๋งพบสารเซซมิน"งาดำ" รักษามะเร็งครั้งแรกของโลก
มช.เจ๋งพบสารเซซมิน"งาดำ" รักษามะเร็งครั้งแรกของโลก
เปิดอ่าน 14,155 ครั้ง
12 วิธีอยู่อย่างไรให้ห่างไกลมะเร็ง
12 วิธีอยู่อย่างไรให้ห่างไกลมะเร็ง
เปิดอ่าน 16,677 ครั้ง
วิธีลดต้นขาง่าย ๆ สำหรับคุณสาว ๆ ต้นขาใหญ่
วิธีลดต้นขาง่าย ๆ สำหรับคุณสาว ๆ ต้นขาใหญ่

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ