ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
นวัตกรรม SMART-D วางแผนดี มีเงินออม

รายละเอียดการนำเสนอนวัตกรรม

1. ความสำคัญของนวัตกรรม

1.1 เหตุผลที่เกิดจากแรงบันดาลใจ ความจำเป็น ปัญหาหรือความต้องการที่จัดทำผลงานนวัตกรรม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ ที่ยังคงเจตนารมณ์ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยได้ระบุข้อมาตราที่ต้องนำไปใช้บังคับในการจัดการศึกษา การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา และการเข้ารับบริการการศึกษาของประชาชนในชุมชน ในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ “การศึกษาทั้งปวง ต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ มีความสามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัด ของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ”(สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา , 2560 : 97) การพัฒนาการศึกษาในปัจจุบัน จะต้องเริ่มต้นด้วยการพัฒนาคนอย่างมีคุณภาพ ให้สามารถ ดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันในสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมที่เผชิญอยู่ได้อย่างมีความสุขทั้งในปัจจุบันและอนาคต การศึกษาจึงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนในทุกด้าน ให้มีความสมดุลทั้งด้านร่างกายจิตใจ ความรู้ และคุณธรรม จริยธรรม โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีจุดหมายที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข โดยจุดหมาย คือ ข้อที่ 1 มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเองมีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และข้อที่ 2 คือ มีความรู้ มีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหาการใช้เทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต (กรมวิชาการ, 2551 : 3)

โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เป็นการดำเนินงานเพื่อสืบสานพระราชปณิธานเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ของพระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ซึ่งมีพระราชกระแสรับสั่งให้ “ช่วยสร้างคนดีให้บ้านเมือง” ดังนั้น การพัฒนาคุณธรรมให้กับเยาวชนของชาติ จึงมีความจำเป็น เนื่องจากปัจจุบันสภาวการณ์สังคมโลกก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ ๒๑ สังคมมีการเปลี่ยนแปลงไป อย่างรวดเร็ว ทุกคนต่างต้องปรับตัว พัฒนาตนเอง ให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก เพื่อสร้างคุณภาพ ของคนไทยให้เป็นคนดี มีคุณธรรม ฯลฯ ดังจะเห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ถือเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศ ดังนั้นการเรียนรู้ และการมีความรู้ในพื้นฐานเดิมของผู้เรียนแต่ละบุคคลจึงต้องมีการยกระดับการจัดการศึกษา โดยเน้นการนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริงรวมทั้ง การพัฒนากระบวนการที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต และการประกอบอาชีพ พร้อมด้วยความเจริญก้าวหน้าทาง เทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำเนินชีวิต ของคนในสังคม ส่งผลให้คนในสังคมเกิดการแข่งขันกันสูงขึ้น ขาดความสามัคคีเกิดการเอารัดเอาเปรียบกันมากขึ้น ขาดความซื่อสัตย์ กตัญญูและความเอื้ออาทรต่อกัน เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน เป็นสังคมก้มหน้า ขาดคุณธรรม จริยธรรม มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ โดยเฉพาะเยาวชนซึ่ง ถือว่าเป็นกำลังสำคัญของชาติ หากไม่ได้รับการปลูกฝังคุณธรรม อาจส่งผลเสียทางด้านพฤติกรรม และการดำเนินชีวิต มีการตัดสินใจที่ผิดพลาด ดำเนินชีวิตอย่างไม่มีแบบแผนที่ถูกต้อง

จากความสำคัญของการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการยกระดับการจัดการศึกษา โดยเน้นการนำความรู้ไปใช้ แก้ปัญหาในชีวิตจริง เพื่อการปรับตัว และพัฒนาตนเอง ให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ของสังคมโลก ข้างต้นนั้น ในฐานะข้าราชการครูโรงเรียนวัดโบสถ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จึงมีแนวคิดในการพัฒนาคุณธรรมพร้อมทั้งยกระดับการจัดการศึกษา ผ่านรูปแบบการสร้างนวัตกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบ คุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ความพอเพียง ความรู้ ทักษะ และสมรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ ที่สามารถนำไปสู่การมีความรู้และมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข ดังนั้นบทบาทในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูในชั้นเรียนจึงจำเป็นต้องมีความหลากหลาย สามารถเชื่อมต่อการเรียนรู้ กับส่วนอื่นอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล มีความเป็นไปได้ มีความเหมาะสม มีความถูกต้อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ ผ่านการลงมือปฏิบัติ การทดลอง การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การระดมสมอง การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสร้างองค์ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ อย่างสร้างสรรค์ที่เกิดจากประสบการณ์ และการนำองค์ความรู้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบ คุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ความพอเพียง โดยสิ่งสำคัญที่สุด มุ่งเน้นให้นักเรียนเกิด “ความสุข” กับการเรียนรู้ มีปฏิสัมพันธ์กับครูผู้สอน และผู้เรียนกับผู้เรียนด้วยกัน พร้อมทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเรียนที่เรียนไม่ทันในชั้นเรียน หรือไม่เข้าใจในบทเรียนสามารถเรียนรู้เพิ่มเติม ซึ่งเป็นการสร้างการเรียนรู้ที่มีความแตกต่างของนักเรียนแต่ละคนให้สามารถเรียนรู้และเข้าใจในระดับเดียวกัน หรือใกล้เคียงกันมากที่สุด เพื่อเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ พร้อมสร้างพลเมืองที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข ตามคุณธรรมอัตลักษณ์

จากเหตุผลและแรงบันดาลใจข้างต้น ข้าพเจ้าในฐานะข้าราชการครูโรงเรียนวัดโบสถ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ผู้รับผิดชอบสอนในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ จึงมีแนวคิดในการพัฒนาคุณธรรมพร้อมทั้งยกระดับการจัดการศึกษา ผ่านรูปแบบการสร้างนวัตกรรม “SMART-D วางแผนดี มีเงินออม” โดยนำมาบูรณาการกับรายวิชาที่รับผิดชอบ และเป็นครูที่ปรึกษาประจำชั้น โดยการจัดการเรียนรู้คุณธรรมสู่ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๒ เพื่อสนองพระราชกระแสรับสั่งของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ว่า “ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง” ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาพจริงของโรงเรียน

โพสต์โดย นิรุตต์ : [29 ส.ค. 2566 เวลา 09:35 น.]
อ่าน [214] ไอพี : 125.26.157.119
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 33,723 ครั้ง
พู่กันของสง่า มะยุระ รู้ไหมว่าท่านคือใคร
พู่กันของสง่า มะยุระ รู้ไหมว่าท่านคือใคร

เปิดอ่าน 26,329 ครั้ง
เจาะประเด็นการคัดค้าน ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ : ธนชน มุทาพร
เจาะประเด็นการคัดค้าน ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ : ธนชน มุทาพร

เปิดอ่าน 29,577 ครั้ง
วิธีดูว่าไข่เน่าหรือไม่
วิธีดูว่าไข่เน่าหรือไม่

เปิดอ่าน 10,628 ครั้ง
12 สุขลักษณะ การนอนที่ดี
12 สุขลักษณะ การนอนที่ดี

เปิดอ่าน 9,883 ครั้ง
ข้อมูลควรรู้ เกี่ยวกับ "เครดิตบูโร" ว่าเกี่ยวข้องกับเราอย่างไร?
ข้อมูลควรรู้ เกี่ยวกับ "เครดิตบูโร" ว่าเกี่ยวข้องกับเราอย่างไร?

เปิดอ่าน 17,686 ครั้ง
พระลักษมี
พระลักษมี

เปิดอ่าน 13,737 ครั้ง
ขนมเสริมมงคล 12 ราศี
ขนมเสริมมงคล 12 ราศี

เปิดอ่าน 10,207 ครั้ง
จดหมายฉบับที่ 57 ถึงนายกรัฐมนตรี+รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จุดเด่นการใช้มาตรา 44
จดหมายฉบับที่ 57 ถึงนายกรัฐมนตรี+รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จุดเด่นการใช้มาตรา 44

เปิดอ่าน 14,557 ครั้ง
ทำความรู้จักโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA)
ทำความรู้จักโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA)

เปิดอ่าน 7,599 ครั้ง
"ฟุตบอล"...สอนอะไร
"ฟุตบอล"...สอนอะไร

เปิดอ่าน 23,909 ครั้ง
ร้อยความเชื่อหลักการ
ร้อยความเชื่อหลักการ 'ตั้งชื่อ'

เปิดอ่าน 9,344 ครั้ง
จริง...หรือ ?
จริง...หรือ ?

เปิดอ่าน 19,641 ครั้ง
เกมส์ทําอาหาร
เกมส์ทําอาหาร

เปิดอ่าน 12,062 ครั้ง
คลิปกัปตันออกมายอมรับ ผมกลับเข้าห้องนักบินไม่ได้ !!
คลิปกัปตันออกมายอมรับ ผมกลับเข้าห้องนักบินไม่ได้ !!

เปิดอ่าน 27,828 ครั้ง
ครูให้การบ้านแต่งโคลงสี่สุภาพ นร.ออกมาเป็นมินเนี่ยน... !?
ครูให้การบ้านแต่งโคลงสี่สุภาพ นร.ออกมาเป็นมินเนี่ยน... !?

เปิดอ่าน 10,275 ครั้ง
4 วิธี สร้างสมาธิแบบไม่น่าเชื่อ
4 วิธี สร้างสมาธิแบบไม่น่าเชื่อ
เปิดอ่าน 15,077 ครั้ง
เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับดวงจันทร์
เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับดวงจันทร์
เปิดอ่าน 10,123 ครั้ง
วิวาห์ใต้สมุทรตรัง 2010
วิวาห์ใต้สมุทรตรัง 2010
เปิดอ่าน 21,668 ครั้ง
เส้นทางสายไหม
เส้นทางสายไหม
เปิดอ่าน 10,520 ครั้ง
นอน ถูกท่า ถูกวิธี.. เพิ่มความงามแบบไม่รู้ตัว
นอน ถูกท่า ถูกวิธี.. เพิ่มความงามแบบไม่รู้ตัว

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ