ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมการอ่าน ระดับประถมศึกษา (กิจกรรมรักการอ่าน) ของนักเรียนโรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต

ชื่อเรื่อง รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมการอ่าน ระดับประถมศึกษา (กิจกรรมรักการอ่าน)

ชื่อผู้วิจัย นางสาวศิริวรรณ ต้วมศรี

ปีการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ถึง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการอ่าน ระดับประถมศึกษา (กิจกรรมรักการอ่าน) ของนักเรียนโรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต ตามความคิดเห็นของครูใน 5 ด้านคือ ด้านบริบท (Context) ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) ด้านกระบวนการ (Process) ด้านผลผลิต (Product) และด้านผลกระทบ (Impact) 2) เพื่อศึกษานิสัยรักการอ่านของนักเรียนระดับประถมศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ครูผู้สอน 15 คน และนักเรียน จำนวน 254 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม 2 ฉบับได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นของครูที่มีต่อโครงการส่งเสริมการอ่านระดับประถมศึกษา (กิจกรรมรักการอ่าน) ใน 5 ด้าน คือ ด้านบริบท ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต และด้านผลกระทบ มีค่าความเชื่อมั่นฉบับของครูเท่ากับ .92 และแบบสอบถามเกี่ยวกับนิสัยรักการอ่านของนักเรียนมีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) มีค่าความเชื่อมั่นฉบับของนักเรียนเท่ากับ .84 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าร้อยละค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการประเมินโครงการส่งเสริมการอ่าน ระดับประถมศึกษา (กิจกรรมรักการอ่าน) ของนักเรียนโรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต โดยใช้รูปแบบ CIPP สรุปผลได้ดังนี้

1. ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพของครูผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต ซึ่งได้ทำการศึกษาและวิเคราะห์ด้านต่างๆได้แก่ ประสบการณ์ทางการสอน ระดับการศึกษาและระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สอน และสถานภาพส่วนบุคคลของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ได้แก่ เพศ ระดับชั้น รายได้ ของผู้ปกครอง และอาชีพของผู้ปกครอง

1.1 สถานภาพของครูผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต ครูผู้สอนมีประสบการณ์ทางการสอนมากคิดเป็นร้อยละ 33.33 ประสบการณ์ทางการสอนน้อยคิดเป็นร้อยละ 66.67

1.2 สถานภาพของครูผู้สอนในโรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต ครูผู้สอนมีระดับการศึกษาปริญญาตรีเป็นร้อยละ 66.67 มากที่สุด และ ปริญญาโทคิดเป็นร้อยละ 33.33 ตามลำดับ

1.3 สถานภาพของครูผู้สอนในแต่ละระดับชั้นของ โรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต พบว่าครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 มีจำนวนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 40.00 , ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 คิดเป็นร้อยละ 33.33 , ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 คิดเป็นร้อยละ 26.67

1.4 นักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต เป็นนักเรียน ชั้นประถมศึกษาในภาพรวม เพศชายคิดเป็นร้อยละ 55.51 เพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 44.49 เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีจำนวนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 20.08 , ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 16.93 , ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 13.78 ,ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 14.56 , ครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 คิดเป็นร้อยละ 17.72 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คิดเป็นร้อยละ 16.93 รายได้ของผู้ปกครองต่อเดือนต่ำกว่า 10,000 บาท มีจำนวนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 46.46 รองลงมารายได้ของผู้ปกครอง มากกว่า 10,000 – 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.27 และรายได้ของผู้ปกครอง มากกว่า 20,001 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.27 อาชีพของผู้ปกครอง ส่วนมากมีรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 33.61 รองลงมาเป็นธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 19.29 ตามลำดับ และมีอาชีพน้อยสุดคือข้าราชการ คิดเป็นร้อยละ 4.72

2. ประเมินผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการอ่าน ระดับประถมศึกษา (กิจกรรมรักการอ่าน) ของนักเรียนโรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต ตามความคิดเห็นของครู โดยรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับเหมาะสมมากคือ ("X" ̅ = 4.20 , S.D. = .32) และรายด้าน 5 ด้าน ดังนี้คือ ด้านบริบทมีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมาก คือ ("X" ̅ = 4.33 , S.D. = .35) ด้านปัจจัยเบื้องต้นมีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมาก คือ ("X" ̅ = 4.32 , S.D. = .35) ด้านกระบวนการมีการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมาก คือ ("X" ̅ = 4.25 , S.D. = .39) ด้านผลผลิตมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมาก คือ ("X" ̅ = 4.07 , S.D. = .41) ด้านผลกระทบครูมีความคิดเห็นว่าผลกระทบโดยรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมาก คือ ("X" ̅ 4.03 , S.D. = .64)

3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลนิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิตในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คือ ("X" ̅ = 4.36, S.D. = .22) เมื่อพิจารณาคำถามเป็นรายข้อพบว่า นิสัยรักการอ่านของนักเรียนโรงเรียนนครนนท์วิทยา 2 วัดทินกรนิมิต อยู่ในระดับมากที่สุด โดยคำถามที่ว่าเมื่อนักเรียนสงสัยในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับการเรียนนักเรียนจะหาคำตอบจาก Google/ Youtube /หรือสื่อออนไลน์ ด้วยตนเอง ("X" ̅ = 4.61 , S.D. = .49) และนักเรียนคิดว่าการอ่านหนังสือเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ ("X" ̅ = 4.56 , S.D. = .61) และคำถามที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ นักเรียนชอบอ่านหนังสือหลาย ๆ ประเภท ("X" ̅ = 4.10 และ S.D. = .62)

โพสต์โดย ศิริวรรณ ต้วมศรี : [28 ก.ย. 2566 เวลา 11:09 น.]
อ่าน [1352] ไอพี : 125.25.7.49
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 40,699 ครั้ง
รับชมย้อนหลัง "นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู" วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559
รับชมย้อนหลัง "นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู" วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559

เปิดอ่าน 9,674 ครั้ง
อะแคนทะมีบา ภัย คอนแทคเลนส์
อะแคนทะมีบา ภัย คอนแทคเลนส์

เปิดอ่าน 9,568 ครั้ง
"กูเกิล"เผยสุดยอดคำค้นปี 2558 "เชือกวิเศษ" "รักนะเป็ดโง่" ติดอันดับดาวรุ่งพุ่งแรง
"กูเกิล"เผยสุดยอดคำค้นปี 2558 "เชือกวิเศษ" "รักนะเป็ดโง่" ติดอันดับดาวรุ่งพุ่งแรง

เปิดอ่าน 11,932 ครั้ง
1 ธันวา..วันเอดส์โลก
1 ธันวา..วันเอดส์โลก

เปิดอ่าน 12,573 ครั้ง
องค์ประกอบ ของความสำเร็จ
องค์ประกอบ ของความสำเร็จ

เปิดอ่าน 49,540 ครั้ง
ไมเคิลแองเจลโล (มีเกลันเจโล บัวนาร์โรตี)
ไมเคิลแองเจลโล (มีเกลันเจโล บัวนาร์โรตี)

เปิดอ่าน 14,589 ครั้ง
ปรุง...ต้านมะเร็ง ด้วยเมนูโฮมเมด
ปรุง...ต้านมะเร็ง ด้วยเมนูโฮมเมด

เปิดอ่าน 2,759 ครั้ง
11 ผลไม้บำรุงผิว ช่วยให้ผิวที่เปล่งปลั่ง และสุขภาพดี
11 ผลไม้บำรุงผิว ช่วยให้ผิวที่เปล่งปลั่ง และสุขภาพดี

เปิดอ่าน 19,051 ครั้ง
VDO ดร บุญลือ ทองอยู่ บรรยายเรื่องวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
VDO ดร บุญลือ ทองอยู่ บรรยายเรื่องวิทยฐานะเชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ

เปิดอ่าน 36,562 ครั้ง
Adjectives (Articles - the )
Adjectives (Articles - the )

เปิดอ่าน 9,497 ครั้ง
หน้ากากอนามัยใส่ให้เป็น
หน้ากากอนามัยใส่ให้เป็น

เปิดอ่าน 29,018 ครั้ง
ประเพณีการบอกหมาก ในงานแต่งงาน
ประเพณีการบอกหมาก ในงานแต่งงาน

เปิดอ่าน 15,206 ครั้ง
การขับเคลื่อนนโยบาย สพฐ.ปี 51
การขับเคลื่อนนโยบาย สพฐ.ปี 51

เปิดอ่าน 20,787 ครั้ง
จิงจูฉ่าย สุดยอดสมุนไพรจีนบำรุงเลือดลม
จิงจูฉ่าย สุดยอดสมุนไพรจีนบำรุงเลือดลม

เปิดอ่าน 61,296 ครั้ง
หลักธรรมของชีวิตคู่
หลักธรรมของชีวิตคู่

เปิดอ่าน 11,335 ครั้ง
นักเขียนไทยเจ๋ง คว้าแชมป์การ์ตูนนานาชาติ
นักเขียนไทยเจ๋ง คว้าแชมป์การ์ตูนนานาชาติ
เปิดอ่าน 10,851 ครั้ง
ทำไมต้องตีเส้นซิกแซ็กก่อนถึงทางม้าลาย
ทำไมต้องตีเส้นซิกแซ็กก่อนถึงทางม้าลาย
เปิดอ่าน 16,515 ครั้ง
งานประจำ 7 ประการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
งานประจำ 7 ประการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เปิดอ่าน 901 ครั้ง
เปิดตัวระบบย่อลิงก์ "dg.th" ลดปัญหาคุกคามทางไซเบอร์
เปิดตัวระบบย่อลิงก์ "dg.th" ลดปัญหาคุกคามทางไซเบอร์
เปิดอ่าน 11,310 ครั้ง
แก๊งขโมยหมา ลักหมาไปขาย ออกอาละวาดที่จีน
แก๊งขโมยหมา ลักหมาไปขาย ออกอาละวาดที่จีน

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ