ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการประเมินโครงการบริหารงานด้านงบประมาณของโรงเรียนวัดลาดสนุ่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

ชื่อเรื่อง : รายงานการประเมินโครงการบริหารงานด้านงบประมาณของโรงเรียนวัดลาดสนุ่น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

ชื่อผู้รายงาน : นางศิริภรณ์ ชาติคง

ปีที่รายงาน : พ.ศ.2565

บทคัดย่อ

รายงานการประเมินโครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานการประเมินโครงการบริหารงานด้านงบประมาณของโรงเรียนวัดลาดสนุ่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อประเมินบริบทตามตัวชี้วัดระดับความเหมาะสม ความสอดคล้องของหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ของโครงการบริหารงานด้านงบประมาณของโรงเรียนวัดลาดสนุ่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 2) เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้าตามตัวชี้วัดระดับความเพียงพอของบุคลากร ระดับของงบประมาณ ระดับของวัสดุอุปกรณ์ และระดับความเหมาะสมของกิจกรรมของโครงการบริหารงานด้านงบประมาณของโรงเรียนวัดลาดสนุ่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

3) เพื่อประเมินระดับความเหมาะสมของการดำเนินการของโครงการบริหารงานด้านงบประมาณของโรงเรียน

วัดลาดสนุ่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 4) เพื่อประเมินผลผลิตตามตัวชี้วัดของ

ผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการบริหารงานด้านงบประมาณของโรงเรียนวัดลาดสนุ่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสถานศึกษา ด้านครูและบคุลากรทางการศึกษา และด้านนักเรียน ความพึงพอใจของผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความพึงพอใจของผู้ปกครองของโครงการบริหารงานด้านงบประมาณของโรงเรียน

วัดลาดสนุ่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โดยใช้รูปแบบ CIPP Model เป็นรูปแบบการประเมินที่มีความสมเหตุสมผล ครอบคลุมการประเมินด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ

และด้านผลผลิต ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนวัดลาดสนุ่น ปีการศึกษา 2564 ประกอบด้วย ผู้บริหาร 3 คน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 79 คน คณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 13 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 302 คน รวมทั้งหมด 397 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ ประกอบด้วยแบบสอบถาม จำนวน 6 ฉบับ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับตามวิธีการของลิเคอร์ท (Likert) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. ผลการประเมิน พบว่า

1. ด้านบริบท ของโครงการโดยรวมผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมาก

โดยมีการให้ความรู้ในการดำเนินกิจกรรม และโครงการมีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด( x̄= 4.77, =0.42) รองลงมา ระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรมมีความเหมาะสมและต่อเนื่อง

2. ด้านปัจจัยนำเข้า ของโครงการโดยรวมผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมาก

มีค่าเฉลี่ย โดยมีครูและบุคลากรมีทักษะในการประสานงานและทำงานเป็นทีมที่เข้มแข็ง มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา ครูและบุคลากรผู้รับผิดชอบโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานงบประมาณ และมีสื่อวัสดุและอุปกรณ์ในการดำเนินโครงการพร้อมใช้งานและเพียงพอ

3. ด้านกระบวนการ พบว่า ของโครงการโดยรวมผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมาก โดยมีการสรุปกิจกรรมตามโครงการเป็นข้อมูลสารสนเทศ

รองลงมา การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนที่ดำเนินโครงการบริหารงานงบประมาณในการแก้ไขและปรับปรุงพัฒนา และมีการประชุมครู บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องเพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน

4. ด้านผลผลิต พบว่า ของโครงการโดยรวมผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมาก รองลงมาด้านข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และด้านสถานศึกษา

4.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาคณะกรรมสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการประเมินโครงการบริหารงานด้านงบประมาณของโรงเรียนวัดลาดสนุ่น โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยโรงเรียนมีการบริหารงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาล มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมากิจกรรมของโครงการฯสามารถพัฒนาความรู้ด้านการบริหารงบประมาณให้ดีขึ้น และงบประมาณที่จัดสรรเพียงพอในการบริหารงานโครงการต่างๆของสถานศึกษา

4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการประเมินโครงการบริหารงานด้านงบประมาณของโรงเรียนวัดลาดสนุ่น โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีการประสานงานกิจกรรมและสื่อสารที่ถูกต้อง ชัดเจน และมีการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนอย่างเท่าเทียม มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาโรงเรียนมีการระดมทรัพยากรที่เหมาะสม

โพสต์โดย Siriporn : [20 ต.ค. 2566 เวลา 12:07 น.]
อ่าน [985] ไอพี : 183.89.102.77
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 11,742 ครั้ง
35 เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ ของคนวัย 35 ที่น่าเลียนแบบ
35 เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ ของคนวัย 35 ที่น่าเลียนแบบ

เปิดอ่าน 11,533 ครั้ง
คลิปเทคนิคการลดคาง 2 ชั้น ที่คุณสามารถทำได้ด้วยตนเอง
คลิปเทคนิคการลดคาง 2 ชั้น ที่คุณสามารถทำได้ด้วยตนเอง

เปิดอ่าน 294,838 ครั้ง
5 วิธีเช็กเบอร์โทรศัพท์ว่าเป็นของใคร รู้ไว้ป้องกันมิจฉาชีพหลอกลวง
5 วิธีเช็กเบอร์โทรศัพท์ว่าเป็นของใคร รู้ไว้ป้องกันมิจฉาชีพหลอกลวง

เปิดอ่าน 69,725 ครั้ง
การตรวจสอบวุฒิการศึกษา
การตรวจสอบวุฒิการศึกษา

เปิดอ่าน 47,337 ครั้ง
ครู-คนสอนคอมพิวเตอร์กับคอมพิวเตอร์สอนคน
ครู-คนสอนคอมพิวเตอร์กับคอมพิวเตอร์สอนคน

เปิดอ่าน 383,092 ครั้ง
ทฤษฎีจิตสังคมของอีริคสัน (Erikson)
ทฤษฎีจิตสังคมของอีริคสัน (Erikson)

เปิดอ่าน 2,531 ครั้ง
อาการปวดท้องบ่งบอกโรค
อาการปวดท้องบ่งบอกโรค

เปิดอ่าน 10,793 ครั้ง
The Six Math Problem และวิธีหาคำตอบ ชมที่นี่
The Six Math Problem และวิธีหาคำตอบ ชมที่นี่

เปิดอ่าน 43,909 ครั้ง
ธงชาติไทยเอกลักษณ์ความเป็นชาติ
ธงชาติไทยเอกลักษณ์ความเป็นชาติ

เปิดอ่าน 3,394 ครั้ง
สลากออนไลน์ ขึ้นเงินอย่างไร
สลากออนไลน์ ขึ้นเงินอย่างไร

เปิดอ่าน 15,221 ครั้ง
ระบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.
ระบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.

เปิดอ่าน 22,533 ครั้ง
คณิตศาสตร์เกิดขึ้นได้อย่างไร
คณิตศาสตร์เกิดขึ้นได้อย่างไร

เปิดอ่าน 47,376 ครั้ง
ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์กราฟิก
ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์กราฟิก

เปิดอ่าน 31,206 ครั้ง
“การพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ”
“การพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ”

เปิดอ่าน 15,311 ครั้ง
การดูแลรักษาตนเองเมื่อเจ็บคอ
การดูแลรักษาตนเองเมื่อเจ็บคอ

เปิดอ่าน 12,189 ครั้ง
"กะเพรา" ราชินีสมุนไพร โบราณเชื่อช่วยให้อายุยืน
"กะเพรา" ราชินีสมุนไพร โบราณเชื่อช่วยให้อายุยืน
เปิดอ่าน 37,127 ครั้ง
ครีมเทียม กินมาก อันตรายกว่าที่คิด!
ครีมเทียม กินมาก อันตรายกว่าที่คิด!
เปิดอ่าน 15,538 ครั้ง
Gen Y วายร้ายจริงหรือ (จบ)
Gen Y วายร้ายจริงหรือ (จบ)
เปิดอ่าน 14,216 ครั้ง
10 อาหารดำ กินแล้วดีต่อสุขภาพ
10 อาหารดำ กินแล้วดีต่อสุขภาพ
เปิดอ่าน 32,742 ครั้ง
ดร.อาจอง เผยหิมะตก ในประเทศไทย ม.ค. ปีหน้า
ดร.อาจอง เผยหิมะตก ในประเทศไทย ม.ค. ปีหน้า

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ