ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• ชื่อเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วย อารยธรรมโลกยุคโบราณ โดยใช้การจัด การเรียนรู้แบบ

ชื่อผู้วิจัย นางเพ็ชรชุมพวง สุวรรณศรี

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

สถานศึกษา โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

ปีที่วิจัย 2559

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ (1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานสำหรับการสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วย อารยธรรมโลกยุคโบราณ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (2) สร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วย อารยธรรมโลกยุคโบราณ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (3) ศึกษาผลการทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วย อารยธรรมโลกยุคโบราณ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 และ (4) ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วย อารยธรรมโลกยุคโบราณ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน สำหรับศึกษาข้อมูลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วย อารยธรรมโลกยุคโบราณ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้แก่ (1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (2) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (3) เอกสารที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (4) แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการสอนแบบโครงงาน (5) หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับทักษะการทำงานร่วมกัน (6) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนวิชาประวัติศาสตร์สากล จำนวน 30 คน (7) ครูผู้สอนประวัติศาสตร์ จำนวน 5 คน แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการสร้างและการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ (1) ผู้เชี่ยวชาญที่ใช้ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ จำนวน 5 คน (2) นักเรียนที่ใช้ในการทดลองหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาหร่ายวิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวน 32 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงสาหร่ายวิทยาคม จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวน 30 คน ได้มาโดยการสุ่ม แบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ (1) ชุดกิจกรรม การเรียนรู้ จำนวน 5 ชุด (2) แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 5 แผน (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ (4) แบบประเมินพฤติกรรมความสามารถในการทำงานร่วมกันโดยใช้แบบ Scoring Rubrics มี 5 ระดับ จำนวน 15 ข้อ และ (5) แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) มี 5 ระดับ จำนวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้ใน การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test Dependent Samples) cc r

ผลการวิจัยพบว่า

1. ข้อมูลพื้นฐานในการสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า ควรมีการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วยกิจกรรมกลุ่ม ที่เร้าความสนใจในการเรียน เน้นการปฏิบัติจริง เรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้ทักษะตามลำดับขั้นตอน นำความรู้เกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นไปเชื่อมโยงในสาระการเรียนรู้ มีการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ ด้วยวิธีที่เน้นการประเมินจากการปฏิบัติจริง

2. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วย อารยธรรมโลกยุคโบราณ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สร้างขึ้นมี จำนวน 5 ชุด มีการประเมินความเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 ได้ทดลองหาประสิทธิภาพ แบบเดี่ยว (One to One Testing) แบบกลุ่มเล็ก (Small Group Testing) ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 80.67/81.75 และภาคสนาม (Field Tryout) พบว่า ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) ท่ากับ 80.48/81.64 ซึ่งค่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้

3. ผลการทดลองใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้พบว่า (1) ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 81.58/81.75 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ (2) ค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.6774 นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนคิดเป็นร้อยละ 67.74 (3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (4) ความสามารถในการทำงานร่วมกันของนักเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.93 อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 78.61 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ (ร้อยละ 75 ขึ้นไป)

4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วย อารยธรรมโลกยุคโบราณ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.72, S.D.= 0.59)

โพสต์โดย แหม่ม : [29 ส.ค. 2560 เวลา 11:35 น.]
อ่าน [892] ไอพี : 61.19.123.142
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ