ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


หน้าแรกครูบ้านนอก > ข่าว/บทความ > ข่าวการศึกษา > การผลิตครู "ระบบปิด" ฟื้นคืนคุรุทายาท
การผลิตครู "ระบบปิด" ฟื้นคืนคุรุทายาท
ข่าวการศึกษา โพสต์เมื่อวันที่ : 6 มี.ค. 2558 เปิดอ่าน : 15,870 ครั้ง
☰แชร์เลย >  
เพิ่มเพื่อน
Advertisement

การผลิตครู "ระบบปิด" ฟื้นคืนคุรุทายาท
Advertisement


สุรวาท ทองบุ
คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ในระหว่างที่มีการปฏิรูปประเทศไทย โดยแม่น้ำทั้ง 5 สาย ได้แก่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คณะรัฐมนตรี (ครม.) สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) และคณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ (กมธ.)

องค์การ สถาบัน เครือข่ายและหน่วยงาน หลายหน่วยงานได้ทำการเสวนา ศึกษา ประชุมสัมมนาเพื่อหาแนวทางปฏิรูปประเทศ ให้หลุดพ้นกับการขัดแย้ง ให้เกิดความปรองดอง ลดความเหลื่อมล้ำ สมานฉันท์ มีความมั่นคง ก้าวเดินไปข้างหน้าได้ มีความเข้มแข็ง มีขีดความสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นในอาเซียนหรือนานาประเทศ ในระยะยาวที่จะช่วยเปลี่ยนผ่านประเทศ การจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยคุณภาพของคนในชาติ และคุณภาพของคน โดยต้องอาศัยเครื่องมือสำคัญ ก็คือ การศึกษา จึงต้องทำการปฏิรูปการศึกษา อย่างเร่งด่วนหรือทำทันทีและสิ่งสำคัญที่จะทำให้ การปฏิรูปสำเร็จได้นั้น ก็คือครู

มีการกล่าวถึงและเรียกร้องกันมากในแทบทุกเวทีว่าจะต้องปฏิรูประบบการผลิตครู ให้ได้คนดีคนเก่งมาเรียนครู มีสถาบันการผลิตที่มีความเข้มแข็ง มีกระบวนการเรียนการสอน การพัฒนาทักษะ คุณลักษณะและจิตวิญญาณของความเป็นครู ให้มีความสามารถและทักษะที่จะทำให้ผู้เรียนมีทักษะที่จะอยู่ในโลกศตวรรษที่ 21 นี้ได้ และนำคุณภาพมาสู่ผู้เรียน อันจะนำไปสู่การเป็นพลเมืองไทยที่ดี หรือพลโลกที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ขณะเดียวกันนี้ก็พบปัญหาหนึ่งของการผลิตครูคือ การผลิตที่ยังไม่สอดคล้องกันทั้งปริมาณและคุณภาพของการผลิตกับความต้องการใช้ บางสาขาเกินอย่างมากแต่ยังมีสาขาที่ขาดแคลนอยู่ไม่น้อย และจากข้อมูลครูที่จะเกษียณอายุราชการในรอบ 10 ปีข้างหน้าประมาณ 200,000 คน (สองแสนคน) ทำให้มีผู้สนใจจำนวนมาก เพราะเชื่อว่าจะมีการบรรจุทดแทนจำนวนไม่น้อย ในจำนวนนี้มีแนวโน้มว่าเป็นคนดีคนเก่งมากขึ้นกว่าเดิมจากความสนใจเข้าเรียนจำนวนมากนั้น ทำให้สถาบันฝ่ายผลิต ทานกระแสความต้องการเรียนไม่ได้ จำต้องรับเข้าเรียนจำนวนมาก เป็นเหตุสำคัญทำให้ไม่สามารถควบคุมคุณภาพให้เข้มข้นได้ เชื่อว่าจำนวนผู้เรียนจะมีมากกว่าความต้องการแน่นอนและจะมีบัณฑิตครูล้นงานจำนวนมาก จึงมีผู้เสนอว่าควรจะมีการผลิตครูในระบบปิด ที่เคยมีมาก่อนตามโครงการ "คุรุทายาท" หรือ "ครูพันธุ์ใหม่ พ.ศ.2547" หรือ "เพชรในตม"

มีหลายคนยังไม่เข้าใจว่าจะเป็นเช่นไร มีผลกระทบกับใคร อย่างไร จึงขอสร้างความเข้าใจต่อไปนี้

1. การผลิตครู "ระบบปิด" หมายถึง การรับบุคคลเข้าศึกษาชั้นปีที่ 1 ตามหลักสูตรการผลิตครู 5 ปีหรือหลักสูตรอื่นๆ ที่คุรุสภาให้การรับรอง ตามจำนวนความต้องการใช้ครูของสถานศึกษาภาครัฐ เมื่อสำเร็จการศึกษาจะมีอัตราข้าราชการครูรองรับและจะได้รับการบรรจุทันที ในระหว่างศึกษาอาจได้รับเงินทุนการศึกษา เป็นค่าธรรมเนียมการศึกษาที่สถาบันการผลิตเรียกเก็บ ค่าอุปกรณ์การศึกษาและค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ด้วย ทั้งนี้ สถานศึกษาเอกชน อาจทำความตกลงร่วมมือกับสถาบันฝ่ายผลิต ดำเนินการเช่นเดียวกับภาครัฐได้

2. การผลิตครู "ระบบเปิด" หมายถึง การรับบุคคลเข้าศึกษาชั้นปีที่ 1 ตามหลักสูตรการผลิตครู 5 ปีหรือหลักสูตรอื่นๆ ที่คุรุสภาให้การรับรอง ตามศักยภาพของสถาบันและความต้องการของผู้เรียน เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วผู้เรียนจะต้องไปหางานทำหรือสอบบรรจุเข้าประกอบวิชาชีพครู ในสถานศึกษาของภาครัฐที่มีความต้องการครูเพิ่มเติมหรือเอกชน หรือประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องเอง โดยให้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบต่อการมีงานทำของผู้เรียนและสถาบันการผลิต

3. การคัดเลือกบุคคลเข้าเรียน จะคัดเลือกจากบุคคลที่มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู มีคุณธรรม จริยธรรม และมีบุคลิกภาพเหมาะสมกับการจะเป็นครู มีผลการเรียนหรือคะแนนจากการทดสอบสูง ทำการคัดเลือกร่วมกันของหน่วยงานผู้ใช้ครูและสถาบันฝ่ายผลิต ทั้งนี้ จะมีวิธีการและเครื่องมือที่เชื่อถือได้ในการคัดเลือกและดำเนินการด้วยความสุจริต บริสุทธิ์ และยุติธรรม

4. สถาบันฝ่ายผลิตครูในระบบปิด ได้แก่

4.1 สถาบันที่ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกที่ทำให้ได้สถาบันผลิตที่มีคุณภาพที่สูง ซึ่งให้พิจารณาจากการจัดการเรียนการสอน คณาจารย์ ห้องปฏิบัติการ ทรัพยากร นวัตกรรมและเทคโนโลยี กระบวนการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นครู การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เป็นต้น หรือ

4.2 เป็นสถาบันในพื้นที่ของสถานศึกษาที่จะรับบรรจุแต่งตั้งหลังสำเร็จการศึกษา ที่มีการพัฒนาจนถึงเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพขั้นสูงตามที่กำหนดเช่นเดียวกับข้อ 4.1 ทั้งนี้ จะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลในการพัฒนาด้วย

5. สถาบันฝ่ายผลิต จะได้รับการสนับสนุนจัดสรรงบประมาณในการจัดการเรียนการสอน การพัฒนากิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตลอดทั้งงบประมาณในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันฝ่ายผลิต เป็นกรณีพิเศษ

6. หน่วยงานหรือสถานศึกษาผู้ใช้ครูจะต้องจัดทำข้อมูลความต้องการและจัดเตรียมอัตราไว้รองรับ เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 ปี ในแต่ละรุ่น

7. สามารถเริ่มดำเนินการรุ่นแรกได้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 โดยผู้เรียนจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 และบรรจุเข้าประกอบวิชาชีพได้ในปี พ.ศ.2562 และให้ดำเนินการเช่นนี้ไปอีก จนถึงปีการศึกษา 2568 รวม 10 รุ่น และรวมระยะเวลา 10 ปี

8. ผลกระทบต่อสังคม สถาบัน คณาจารย์ผู้สอน ผู้สำเร็จหรือผู้ที่กำลังเรียนอยู่ก่อนในปัจจุบัน ดังนี้

8.1 สังคมจะได้ครูดีครูเก่งเข้าไปในระบบ ทดแทนครูที่จะเกษียณอายุราชการหรืออายุงาน โดยเริ่มได้ในปี 2562-2571 ซึ่งมีจำนวนประมาณ 200,000 คน ทั้งนี้ จะมีความต้องการครูลดลงจากจำนวนดังกล่าว อันจะส่งผลต่อคุณภาพของนักเรียนและจะได้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติสืบต่อไป

8.2 ผลดีต่อสถาบันฝ่ายผลิต เนื่องจากจะต้องได้รับผู้เรียนน้อยลง จะได้รับผลกระทบทางบวก ได้แก่ รัฐบาลจะต้องจัดสรรงบประมาณต่อหัวมากขึ้น เป็นกรณีพิเศษ

ดังนั้น จึงเป็นโอกาสดีที่จะได้มีการพัฒนา จะได้รับค่าการผลิตสูงขึ้นต่อคนต่อปี ภาระงานสอนที่มากอยู่เดิมจะลดลง สามารถเพิ่มคุณภาพการผลิตได้อย่างเต็มที่ แต่หากต้องรับผู้เรียนน้อยลงและรัฐบาลไม่ได้จัดสรรงบประมาณเพิ่มเป็นกรณีพิเศษแต่อย่างใด จะกระทบกับงบประมาณรายรับไม่พอกับรายจ่ายที่มี สถาบันอาจรับผู้เรียนในระบบเปิดเพิ่มได้ หรือหันไปรับผู้เรียนเข้าศึกษาในการผลิตบัณฑิตด้านอื่นแทน

8.3 คณาจารย์ผู้สอนจะสามารถทำงานได้อย่างมีคุณภาพ ครอบคลุมภารกิจอื่น เมื่อมีการนำระบบปิดมาใช้ สำหรับผู้สอนวิชาเอก ภาระงานสอนอาจน้อยลง หากไม่สามารถรับผู้เรียนด้านอื่นมาทดแทน ส่วนผู้สอนในรายวิชาชีพครู จะเป็นโอกาสดีที่คณาจารย์จะได้ทำหน้าที่ในการพัฒนาครู โดยเฉพาะระบบ Browser Inservices แบบ Coaching and Mentoring มาใช้ในการพัฒนา แต่ทั้งนี้ จะต้องได้รับมอบหมายและจัดตั้งงบประมาณในการพัฒนาครูในพื้นที่เขตบริการจากรัฐบาลด้วย อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน ยังมีผู้เรียนอยู่จำนวนมากซึ่งสถาบันยังมีเวลาในการรองรับปัญหาหรือปรับตัวได้ในเวลาที่มีอยู่อีก 4-5 ปี

8.4 บัณฑิตและผู้ที่กำลังเรียนอยู่ในปัจจุบัน สามารถสอบบรรจุและหางานทำได้ต่อไปตามปกติอย่างน้อย 5 ปี หลังจากนั้น ยังสามารถสอบบรรจุหรือหางานได้ต่อไปในภาครัฐและเอกชน แต่นับแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไปตำแหน่งครูภาครัฐจะมีน้อยลงอย่างมาก เพราะภาครัฐจะมีเพียงการรับสมัครสอบบรรจุกรณีที่ระบบปิดไม่เพียงพอหรือต้องการเพิ่มภายหลัง

8.5 ผู้เข้าเรียนในระบบปิดจะมีความมั่นใจในการประกอบวิชาชีพ อันจะเป็นการจูงใจให้คนดี คนเก่งเข้ามาสมัครเรียนครู และประกอบวิชาชีพครู มีขวัญและกำลังใจ รักษาระดับคะแนนให้สูง สร้างอุดมการณ์ มุ่งมั่น บ่มเพาะการเป็นครูที่ดี

8.6 จะเป็นการลดปัญหา การทุจริตหรือการโกงในการสอบแข่งขันหรือคัดเลือกบรรจุเป็นข้าราชการครู ที่ปัจจุบันพบว่า มีการทุจริตอย่างมากแทบทุกครั้งที่มีการสอบ

8.7 จะเป็นการเพิ่มคุณภาพของบัณฑิตครู ลดปัญหาครูล้นตลาด มีความสอดคล้องกันทั้งปริมาณและคุณภาพของการผลิตและความต้องการใช้

โดยสรุป การนำระบบปิดมาใช้ผลิตครูดังกล่าวข้างต้น จะเห็นว่ามีผลกระทบทางบวก ทั้งนี้ จะต้องป้องกันและแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นที่ได้เสนอไว้นี้ อย่างไรก็ตาม ระบบจะดีอย่างไร หากไร้การสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน ขาดข้อมูลและขาดการประสานงานที่ดีของกระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานผู้ใช้ครูทั้งในและนอกกระทรวง สภาวิชาชีพ และสถาบันฝ่ายผลิตแล้วคงจะสำเร็จได้ยาก

 

ที่มา มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 6 - 12 มี.ค. 2558


Advertisement

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2564

ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2564
เปิดอ่าน 7,413 ครั้ง
ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กทม.ครั้งที่ 1/2564 (ประกาศ 7 กุมภาพันธ์ 2565)

ประกาศผลสอบครูผู้ช่วย กทม.ครั้งที่ 1/2564 (ประกาศ 7 กุมภาพันธ์ 2565)
เปิดอ่าน 21,434 ครั้ง
กู้เงินออมสินรายละ 700,000 บาท สินเชื่อโครงการลดภาระหนี้ครู เช็กเงื่อนไขคนกู้เลย

กู้เงินออมสินรายละ 700,000 บาท สินเชื่อโครงการลดภาระหนี้ครู เช็กเงื่อนไขคนกู้เลย
เปิดอ่าน 4,945 ครั้ง
สพฐ.ประกาศรายชื่อวิทยากรแกนนำการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (Coding Core Trainer: CCT) รุ่นที่ 2

สพฐ.ประกาศรายชื่อวิทยากรแกนนำการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (Coding Core Trainer: CCT) รุ่นที่ 2
เปิดอ่าน 7,733 ครั้ง
ว 2/2565 หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งฯ อาจารย์,ผศ.,รศ.,ศ. เป็นกรณีพิเศษ ในสถาบันการอาชีวศึกษา สังกัด สอศ.

ว 2/2565 หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งฯ อาจารย์,ผศ.,รศ.,ศ. เป็นกรณีพิเศษ ในสถาบันการอาชีวศึกษา สังกัด สอศ.
เปิดอ่าน 7,936 ครั้ง
ข้อสอบ O-NET ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2564 พร้อมเฉลย

ข้อสอบ O-NET ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2564 พร้อมเฉลย
เปิดอ่าน 21,221 ครั้ง
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564 (31 มี.ค.2565)

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564 (31 มี.ค.2565)
เปิดอ่าน 18,192 ครั้ง
แนวทางการสอบ RT ป.1 และการสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2564 สำหรับสถานศึกษา ที่มีความสมัครใจ

แนวทางการสอบ RT ป.1 และการสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2564 สำหรับสถานศึกษา ที่มีความสมัครใจ
เปิดอ่าน 27,802 ครั้ง
จุดเน้นของ สพฐ. 9 จุดเน้น ที่จะใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2566

จุดเน้นของ สพฐ. 9 จุดเน้น ที่จะใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2566
เปิดอ่าน 22,370 ครั้ง
ประกาศผล OBEC AWARDS ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศผล OBEC AWARDS ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563
เปิดอ่าน 13,410 ครั้ง
คุรุสภาจัดประกวด "คลิปวิดีโอ" ส่งเสริมจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา หัวข้อ "ครูรักเด็ก…เด็กรักครู" ชิงเงินรางวัลรวม 128,000 บาท

คุรุสภาจัดประกวด "คลิปวิดีโอ" ส่งเสริมจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา หัวข้อ "ครูรักเด็ก…เด็กรักครู" ชิงเงินรางวัลรวม 128,000 บาท
เปิดอ่าน 7,503 ครั้ง
การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนด้านความปลอดภัย ปีการศึกษา 2565 ภายใต้สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนด้านความปลอดภัย ปีการศึกษา 2565 ภายใต้สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เปิดอ่าน 7,886 ครั้ง
สพฐ.มอบอำนาจการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิด ให้ ผอ.สพท./ผอ.รร.

สพฐ.มอบอำนาจการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นทางละเมิด ให้ ผอ.สพท./ผอ.รร.
เปิดอ่าน 3,186 ครั้ง
ว 4 / 2565 แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ว 4 / 2565 แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เปิดอ่าน 15,991 ครั้ง
ประกาศผลการคัดเลือกนวัตกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดีของนักเรียน ประจำปี 2564

ประกาศผลการคัดเลือกนวัตกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดีของนักเรียน ประจำปี 2564
เปิดอ่าน 6,445 ครั้ง

:: เรื่องปักหมุด ::

ว15/2565 รูปแบบการจัดทำไฟล์วีดิทัศน์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะฯ (ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และ ศึกษานิเทศก์)
ว15/2565 รูปแบบการจัดทำไฟล์วีดิทัศน์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะฯ (ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และ ศึกษานิเทศก์)
เปิดอ่าน 1,700 ☕ 4 ก.ค. 2565

Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
สพฐ.เร่งคลอดปฏิทินรับสมัคร-สอบคัดเลือก ผอ.-รอง ผอ.สถานศึกษา ให้ทันบรรจุ1 ต.ค."เลขาฯกพฐ."การันตรี ความโปร่งใส ยุติธรรม เพื่อเฟ้นหาคนดีมีฝีมือ
สพฐ.เร่งคลอดปฏิทินรับสมัคร-สอบคัดเลือก ผอ.-รอง ผอ.สถานศึกษา ให้ทันบรรจุ1 ต.ค."เลขาฯกพฐ."การันตรี ความโปร่งใส ยุติธรรม เพื่อเฟ้นหาคนดีมีฝีมือ
เปิดอ่าน 468 ☕ 7 ก.ค. 2565

"อัมพร" สั่งสำรวจโรงเรียนสอนแบบแอคทีฟเลิร์นนิ่ง พร้อมเตรียมเกลี่ยอัตรากำลังลอตใหญ่ เน้นดูแลโรงเรียนขนาดเล็ก ก่อน 1 ต.ค.
"อัมพร" สั่งสำรวจโรงเรียนสอนแบบแอคทีฟเลิร์นนิ่ง พร้อมเตรียมเกลี่ยอัตรากำลังลอตใหญ่ เน้นดูแลโรงเรียนขนาดเล็ก ก่อน 1 ต.ค.
เปิดอ่าน 2,071 ☕ 6 ก.ค. 2565

"บิ๊กตู่" ห่วงโครงการพาน้องกลับมาเรียนหยุดชะงัก แนะศธ.ทำยั่งยืน
"บิ๊กตู่" ห่วงโครงการพาน้องกลับมาเรียนหยุดชะงัก แนะศธ.ทำยั่งยืน
เปิดอ่าน 349 ☕ 6 ก.ค. 2565

ศธ.ถก.ก.ค.ศ. ให้ครูผู้หญิงประกวดนางงามได้หรือไม่
ศธ.ถก.ก.ค.ศ. ให้ครูผู้หญิงประกวดนางงามได้หรือไม่
เปิดอ่าน 433 ☕ 6 ก.ค. 2565

"ตรีนุช" ย้ำไม่ปิดโรงเรียนอีก แม้โควิดระบาด รร.ต้องบริหารสถานการณ์
"ตรีนุช" ย้ำไม่ปิดโรงเรียนอีก แม้โควิดระบาด รร.ต้องบริหารสถานการณ์
เปิดอ่าน 735 ☕ 6 ก.ค. 2565

ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565
ผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565
เปิดอ่าน 4,927 ☕ 4 ก.ค. 2565

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เผยสูตร "หน้าใส" 4 วิธี
เผยสูตร "หน้าใส" 4 วิธี
เปิดอ่าน 18,028 ครั้ง

การลาศึกษาต่อต่างประเทศ
การลาศึกษาต่อต่างประเทศ
เปิดอ่าน 31,200 ครั้ง

ตูนส์ศึกษา : หลักฐานยอดฮิต ที่แสดงว่าเด็กไทยคิดเป็น
ตูนส์ศึกษา : หลักฐานยอดฮิต ที่แสดงว่าเด็กไทยคิดเป็น
เปิดอ่าน 9,192 ครั้ง

วิกฤติการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21
วิกฤติการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21
เปิดอ่าน 12,279 ครั้ง

ทำไงดีหนอ…กับอาการแพ้ท้อง?
ทำไงดีหนอ…กับอาการแพ้ท้อง?
เปิดอ่าน 11,223 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย


 
หมวดหมู่เนื้อหา
เนื้อหา แยกตามหมวดหมู่ สามารถเลืออ่านได้ตามหมวดหมู่ที่นี่


· Technology
· บทความเทคโนโลยีการศึกษา
· e-Learning
· Graphics & Multimedia
· OpenSource & Freeware
· ซอฟต์แวร์แนะนำ
· การถ่ายภาพ
· Hot Issue
· Research Library
· Questions in ETC
· แวดวงนักเทคโนฯ

· ความรู้ทั่วไป
· คณิตศาสตร์
· วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
· ภาษาต่างประเทศ
· ภาษาไทย
· สุขศึกษาและพลศึกษา
· สังคมศึกษา ศาสนาฯ
· ศิลปศึกษาและดนตรี
· การงานอาชีพ

· ข่าวการศึกษา
· ข่าวตามกระแสสังคม
· งาน/บริการสังคม
· คลิปวิดีโอยอดนิยม
· เกมส์
· เกมส์ฝึกสมอง

· ทฤษฎีทางการศึกษา
· บทความการศึกษา
· การวิจัยทางการศึกษา
· คุณครูควรรู้ไว้
· เตรียมประเมินวิทยฐานะ
· ผลงานวิชาการเล่มเต็ม
· เครื่องมือสำหรับครู

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ