ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


หน้าแรกครูบ้านนอก > ข่าว/บทความ > ข่าวการศึกษา > มข.จัดใหญ่! สัมมนารับการเปลี่ยนแปลงสู่มหาวิทยาลัย 4.0

มข.จัดใหญ่! สัมมนารับการเปลี่ยนแปลงสู่มหาวิทยาลัย 4.0

🗓 โพสต์เมื่อวันที่ : 13 ก.พ. 2560 เปิดอ่าน : 4,543 ครั้ง

Advertisement

☰แชร์ >  
Share on Google+ LINE it!
เพิ่มเพื่อน
มข.จัดใหญ่! สัมมนารับการเปลี่ยนแปลงสู่มหาวิทยาลัย 4.0

Advertisement

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 3 : การเปลี่ยนแปลงสู่มหาวิทยาลัย 4.0 สำหรับอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการเรียนการสอน เพื่อให้การเรียนการสอนมีความน่าสนใจและง่ายขึ้นในยุคศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 9-11 มีนาคม 2560

 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นเป้าหมายหลักของการจัดการศึกษา โลกปัจจุบันก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ที่ซับซ้อน มีพลวัต (dynamics) สูง และเต็มไปด้วยความเจริญก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นพลเมืองที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณภาพ มีศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ และสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขในศตวรรษที่ 21 ก้าวไปพร้อมกับการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศไทยไปสู่ประเทศที่ขับเคลื่อนด้สยนวัตกรรมหรือ Value-based economy หรือที่เรียกกันว่าประเทศไทย 4.0 จึงมีความสำคัญและจำเป็นเป็นอย่างยิ่ง บุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนก็คือ ครู อาจารย์ นักวิจัยและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งการจัดการเรียนการสอนของไทยเราโดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษาต้องปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนมาสู่การศึกษายุค 4.0 จากการมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตบนฐานความต้องการของมหาวิทยาลัยมาเป็นการมุ่งเน้นผลลัพธ์ของบัณฑิตที่ตลาดและสังคมโลกต้องการ เปลี่ยนการถ่ายทอดความรู้ในสาขาวิชา มาเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอดชีวิต ผ่านการฝึกฝนให้เกิดทักษะการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ในมิติที่หลากหลาย การบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลและการจัดสภาพแวดล้อมเพื่อการพัฒนาผู้เรียนยุคใหม่ (Next generation)แนวคิดการเรียนการสอนปัจจุบันที่อาศัยพื้นฐานของศตวรรษที่ 21 นั้นควรต้องเพิ่มระดับให้มุ่งเน้นที่การคิดเชิงนวัตกรรมและการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การผลิตและสร้างกำลังคนให้สอดคล้องกับทิศทางของตลาดโลกและสามารถแข่งขันได้ เช่น การออกแบบการเรียนการสอนแบบกลับด้าน (Flipped learning)การเรียนรู้แบบภควันตภาค (Ubiquitous learning) การเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคโนโลยีคลาวด์(Cloud learning) การออกแบบการเรียนการสอนที่เน้นผลการเรียนรู้ (Outcome-based course design) การจัดการการกระตุ้นความสนใจและสร้างการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนด้วยเทคโนโลยี(Student engagement with technology) การพัฒนาทักษะการคิดรวมถึง soft skills อื่น ๆ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในและนอกชั้นเรียน รวมถึงการใช้การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากลายและเน้นการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน เป็นต้น
      
กลไกสำคัญอันหนึ่งที่จะขับเคลื่อนกระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพก็คือ การวิจัย (Scholarship of Teaching and Learning: SoTL) ซึ่งไม่ใช่เรื่องไกลตัวของอาจารย์ กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้สามารถทำเป็นงานประจำต่อเนื่องตลอดเวลา การวิจัยในชั้นเรียนสามารถพัฒนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อผู้เรียน เป็นนวัตกรรมทางการศึกษา รวมถึงก่อให้เกิดการสร้างการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์และสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืนตลอดชีวิต การรวมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณาจารย์ผู้สอนในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยกระตุ้นและผลักดันให้เกิดการพัฒนาอย่างรวดเร็วและยั่งยืน ปัจจุบัน สถาบันอุดมศึกษาได้ให้ความสนใจด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมีนโยบายสนับสนุนจากภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมผลักดันให้เกิดความตระหนักและความเข้าใจในการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น ด้วยความสำคัญของกระบวนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการศึกษาที่ตอบสนองต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสังคมไทยและสังคมโลก 
  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสรา ก้านจักร ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ร่วมกับ สถาบันคลังสมองของชาติ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดล และ สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้จัดการสัมมนาวิชาการเรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนครั้งที่ 3 ภายใต้ theme หลัก คือ การเปลี่ยนแปลงสู่มหาวิทยาลัย 4.0 ขึ้น เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้อาจารย์ นักวิจัย บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่จะประกอบวิชาชีพอาจารย์ในระดับอุดมศึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และตระหนักถึงการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา และสามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมให้ก่อเกิดประโยชน์ด้านการศึกษา และรองรับการเปลี่ยนแปลงการศึกษาแบบองค์รวมในศตวรรษที่ 21 
สำหรับการสัมมนาครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ได้รับความสนใจมาก มีผู้เข้าร่วมประมาณ 200 คน (จำกัดด้วยห้องประชุม) และต้องการให้จัดสัมมนาแบบนี้ขึ้นอีกโดยขอให้เพิ่มส่วนทีเป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ(Workshop)มีสาขาที่หลากหลาย ไม่จำกัดที่สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเท่านั้น ทำให้การสัมมนาในครั้งนี้ ประกอบด้วยการบรรยายโดย keynote speaker และ speakers ที่เป็นชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยมีหัวข้อย่อย ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยยุค 4.0 (University 4.0), เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital technology for learning) , อนาคตสำหรับการเรียนรู้ (Future of learning in higher education)การนำเสนอกรณีตัวอย่างการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในระดับอุดมศึกษา (Show Case: Digital technology in Higher education)การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับศาสตร์การสอนและเทคโนโลยี (Pedagogies & Technology: Flipped learning, Ubiquitous learning, Cloud learning and Outcome-based tracking) รวมทั้ง SoTL:การสร้างงานวิจัยจากชั้นเรียนสู่การตีพิมพ์จากมุมมองและประสบการณ์ของบรรณาธิการวารสารระดับนานาชาติ และการสรุปองค์ความรู้สู่การปฏิบัติในบริบทของผู้เข้าร่วมสัมมนา
โดยกำหนดจัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2560 ณ พูลแมนขอนแก่น ราชา ออคิด  และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ท่านที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาคารศูนย์สารสนเทศ (สำนักหอสมุด) 123 หมู่ 16 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

โทรศัพท์ 043-202899  เว็บไซต์ https://sotl.kku.ac.th และสมัครเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ได้ที่ https://sotl.kku.ac.th/reg/ 

Advertisement


TAGS ที่เกี่ยวข้อง >> มข.จัดใหญ่! สัมมนารับการเปลี่ยนแปลงสู่มหาวิทยาลัย 4.0 , , มข.จัดใหญ่! , สัมมนารับการเปลี่ยนแปลงสู่มหาวิทยาลัย , 4.0 << คลิกอ่านเพิ่มเติม

≡ เรื่องอื่นๆ ที่น่าอ่าน ≡

คลิกอ่าน!
คลิกอ่าน!
คลิกอ่าน!
คลิกอ่าน!
คลิกอ่าน!
คลิกอ่าน!
Advertisement

≡ เรื่องน่าสนใจในหมวดหมู่นี้ ≡
สพฐ.ไม่ห่วง "เรียนออนไลน์ทั้งปี" เชื่อมั่นยังทำให้มีคุณภาพได้ เล็งเพิ่มภาคปฎิบัติด้วย☕ 16 มิ.ย. 2564
สพฐ.ไม่ห่วง "เรียนออนไลน์ทั้งปี" เชื่อมั่นยังทำให้มีคุณภาพได้ เล็งเพิ่มภาคปฎิบัติด้วย
เปิดอ่าน 469 ครั้ง
คุรุสภาประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ครั้งที่ 2/2564☕ 16 มิ.ย. 2564
คุรุสภาประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ครั้งที่ 2/2564
เปิดอ่าน 266 ครั้ง
ครม.เคาะร่างแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย☕ 16 มิ.ย. 2564
ครม.เคาะร่างแผนพัฒนาเด็กปฐมวัย
เปิดอ่าน 591 ครั้ง
"ดร.รัชชัยย์" ชี้ ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ....ไม่เป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด☕ 15 มิ.ย. 2564
"ดร.รัชชัยย์" ชี้ ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ....ไม่เป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด
เปิดอ่าน 1,285 ครั้ง
การรับรองคุณวุฒิ เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา☕ 15 มิ.ย. 2564
การรับรองคุณวุฒิ เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เปิดอ่าน 1,058 ครั้ง

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

การประดิษฐ์ของใช้และของตกแต่งการประดิษฐ์ของใช้และของตกแต่ง
เปิดอ่าน 213,809 ครั้ง
ตำแหน่ง "สิว" บอกสุขภาพตำแหน่ง "สิว" บอกสุขภาพ
เปิดอ่าน 9,652 ครั้ง
ตุ๊กตาดินเผา เสริมฮวงจุ้ยให้บ้านเราตุ๊กตาดินเผา เสริมฮวงจุ้ยให้บ้านเรา
เปิดอ่าน 11,146 ครั้ง
ลูกหมาเดินวนกินนม แบบกังหัน น่ารักมากครับลูกหมาเดินวนกินนม แบบกังหัน น่ารักมากครับ
เปิดอ่าน 9,880 ครั้ง
เทควันโด : ประวัติเทควันโดในประเทศไทย เทควันโด : ประวัติเทควันโดในประเทศไทย
เปิดอ่าน 14,889 ครั้ง

เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
สนามเด็กเล่น

แหล่งรวมเกมส์ เกมส์ให้เล่นมากมาย ศูนย์รวมเกมส์สนุกๆ เกมส์ความรู้ เกมส์ลับสมอง เกมส์ประลองยุทธ แหล่งรวบรวมข้อมูล เกมส์ เกมส์ออนไลน์ เกมส์มันๆ เกมส์ตัดผม ไว้มากมายที่นี่ ให้เด็กๆได้เลือกเล่นมากมาย คลิกเลย

 
หมวดหมู่เนื้อหา
[ข่าว/ประกาศ] [บทความเทคโนโลยีการศึกษา] [Technology] [e-Learning] [Graphics & Multimedia] [OpenSource & Freeware] [ซอฟต์แวร์แนะนำ] [ทฤษฎีทางการศึกษา] [เครื่องมือและเทคนิคการถ่ายภาพ] [Hot Issue] [Research Library] [Questions in ETC] [แวดวงนักเทคโนฯ] [ข่าวการศึกษา] [คุณครูควรรู้ไว้] [คณิตศาสตร์] [วิทยาศาสตร์] [ภาษาต่างประเทศ] [ภาษาไทย] [สุขศึกษาและพลศึกษา] [สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม] [ศิลปศึกษาและดนตรี] [การงานอาชีพและเทคโนโลยี] [My Profile] [เรื่องราวจากสมาชิก] [เตรียมประเมินวิทยฐานะ] [ความรู้ทั่วไป] [ผลงานวิชาการเล่มเต็ม] [ข่าวจากกระทรวงศึกษาธิการ] [สาระดีๆจากนานมีบุ๊คส์] [ภาพอบรม/สัมมนา] [การวิจัยทางการศึกษา] [โปรแกรม/เครื่องมือสำหรับครู] [ผู้สนับสนุน] [เกมส์] [งานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/บริการสังคม] [คลิปวิดีโอ] [บทความการศึกษา] [infoGraphics] [เกาะกระแสโลกสังคมออนไลน์]

ครูบ้านนอกดอทคอม

เว็บไซต์เพื่อครู ข่าวการศึกษา ความรู้ การศึกษาไทย

      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ