ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• ชุดการสอนลดอคติและเปิดกว้างทางการคิด วิชาสังคมศึกษา สาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม

การพัฒนาชุดการสอนลดอคติและเปิดกว้างทางการคิด วิชาสังคมศึกษา สาระการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นการพัฒนานวัตกรรม การสอนแบบ One Group Pretest – Posttest Design มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนาชุดการสอนให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา สาระการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคมของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและ หลังเรียนด้วยชุดการสอนลดอคติและเปิดกว้างทางการคิด (3) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการ คิดคล่อง คิดรอบคอบ คิดแปลกใหม่น่าสนใจ คิดหลากหลาย คิดครอบคลุม และคิดในมุมมองผู้อื่น ของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดการสอน และ (4) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดการสอน ในประเด็นเปรียบเทียบคุณลักษณะลดอคติและเปิดกว้างทางการคิด ของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดการสอน และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดการสอน

ประชากรในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนศรัทธาสมุทร ที่เรียนวิชาวิชาสังคมศึกษา สาระการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม จำนวน 48 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย (1) แบบสังเกตพฤติกรรมที่เป็นปัญหาพื้นฐานในการคิดของนักเรียน (2) แบบประเมินคุณภาพของชุดการสอน (3) ชุดการสอนลดอคติ และเปิดกว้างทางการคิด (4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (5) แบบทดสอบวัดความสามารถทางการคิด (6) แบบประเมินการคิดด้วยตนเอง และ (7) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ดำเนินการทดลองโดยผู้รายงานเป็นผู้ทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง โดยทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมสาระการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคมก่อนเรียน ทดสอบวัดความสามารถในการคิดคล่อง คิดรอบคอบ คิดแปลกใหม่น่าสนใจ คิดหลากหลาย คิดครอบคลุม และคิดในมุมมองผู้อื่นก่อนเรียน นักเรียนประเมินคุณลักษณะลดอคติและเปิดกว้างทางการคิดก่อนเรียน ด้วยแบบประเมินการคิดด้วยตนเอง จากนั้น ให้กลุ่มตัวอย่างได้เรียนรู้และปฏิบัติกิจกรรมตามชุดการสอน เมื่อจบทุกบทเรียนแล้วจึงทดสอบด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทดสอบความสามารถทางการคิด ประเมินคุณลักษณะลดอคติและเปิดกว้างทางการคิด และสำรวจความพึงพอใจของนักเรียน จากนั้นนำข้อมูลที่ได้ทั้งก่อนและหลังเรียนมาวิเคราะห์ โดยหาประสิทธิภาพของชุดการสอน (E1/E2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ค่าที t –test (Dependent Samples) เปรียบเทียบความสามารถในการคิดก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ค่าที t –test (Dependent Samples) เปรียบเทียบคุณลักษณะลดอคติและเปิดกว้างทางการคิดก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ ค่าที t –test (Dependent Samples) วิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของนักเรียนด้วยค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทียบเกณฑ์

ผลการศึกษา สรุปได้ดังนี้

1. ชุดการสอนลดอคติและเปิดกว้างทางการคิด วิชาสังคมศึกษา สาระการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพกระบวนการ (E1) ร้อยละ 85.52 และประสิทธิภาพด้านผลลัพธ์ (E2) ร้อยละ 84.43 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนด

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา สาระการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคมของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดการสอนแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน

3. ความสามารถในการคิดคล่อง คิดรอบคอบ คิดแปลกใหม่น่าสนใจ คิดหลากหลาย คิดครอบคลุม และคิดในมุมมองของผู้อื่นของนักเรียนระหว่างก่อนและหลังการเรียนด้วยชุดการสอน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกความสามารถการคิดโดยคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการคิดก่อนเรียนด้วยชุดการสอนทุกประเภทความสามารถการคิด

4. นักเรียนมีความคิดเห็นหลังจากเรียนโดยใช้ชุดการสอน ดังนี้

4.1 คุณลักษณะลดอคติและเปิดกว้างทางการคิดของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดการสอนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกคุณลักษณะ โดยคะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะลดอคติและเปิดกว้างทางการคิดหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยคุณลักษณะลดอคติ และเปิดกว้างทางการคิดก่อนเรียนด้วยชุดการสอนทุกคุณลักษณะ

4.2 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดการสอนในระดับ มากที่สุด

โพสต์โดย คุณภพ : [27 ม.ค. 2559 เวลา 10:55 น.]
อ่าน [1943] ไอพี : 10.10.5.15, 202.29.1
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ