ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ โดยใช้กิจ

ผู้รายงาน นางสาวนิตยา ศรีเมือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

ปีที่ประเมิน 2557

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ โดยใช้กิจกรรม SMART Action ปีการศึกษา 2557 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสภาพแวดล้อม ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลผลิตเกี่ยวกับพฤติกรรมการจัดกิจกรรม SMART Action ของครู พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการโดยใช้แนวทางการประเมินรูปแบบ CIPP กลุ่มผู้ให้ข้อมูล มีจำนวนทั้งสิ้น 743 คน ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 322 คน ครู จำนวน 86 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 13 คน และผู้ปกครอง จำนวน 322 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย แบบสอบถาม จำนวน 7 ฉบับ และแบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 2 ฉบับ รวม 9 ฉบับ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธี การสอบถาม และบันทึกข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และค่าความถี่ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ผลการวิเคราะห์ และข้อเสนอแนะสรุปได้ ดังนี้

สรุปผลการประเมิน

ผลการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ โดยใช้กิจกรรม SMART Action ปีการศึกษา 2557 สรุปได้ดังนี้

1. ด้านสภาพแวดล้อม โดยภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมิน จำแนกตามความคิดเห็นของครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด

2. ด้านปัจจัยนำเข้าโครงการ โดยภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมิน จำแนกตามความคิดเห็น ของครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด

3. ด้านกระบวนการ โดยภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมิน จำแนกตามการปฏิบัติ

ของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครอง พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด

4. ด้านผลผลิต จำแนกเป็น

4.1 พฤติกรรมการจัดกิจกรรม SMART Action ของครู โดยภาพรวมผ่านเกณฑ์ การประเมิน จำแนกตามการปฏิบัติของนักเรียน ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครอง พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด

4.2 พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน โดยภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมิน จำแนกตาม การปฏิบัติของนักเรียน ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครอง พบว่า อยู่ในระดับมาก

4.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

4.3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับโรงเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 กลุ่มสาระ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 69.84 บรรลุเป้าหมาย

4.3.2 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 และ 6

4.3.2.1 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 กับปีการศึกษา 2557 มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.99 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.3.2.2 เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 กับปีการศึกษา 2557 มีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.42 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.3.2.3 ผลการพัฒนาการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับโรงเรียนกับระดับจังหวัด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 กับปีการศึกษา 2557 มีค่าร้อยละของผลการพัฒนาเพิ่มขึ้น 0.89 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.3.2.4 ผลการพัฒนาการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับโรงเรียน กับระดับจังหวัด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 กับปีการศึกษา 2557 มีค่าร้อยละของผลการพัฒนาเพิ่มขึ้น 0.15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.3.2.5 ผลการพัฒนาการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับโรงเรียน กับระดับประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 กับปีการศึกษา 2557 มีค่าร้อยละของผลการพัฒนาเพิ่มขึ้น 0.56 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.3.2.6 ผลการพัฒนาการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับโรงเรียนกับระดับประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 กับปีการศึกษา 2557 มีค่าร้อยละของผลการพัฒนาลดลง 0.24 ไม่ผ่านเกณฑ์ การประเมิน

4.4 ความพึงพอใจในการดำเนินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ โดยใช้กิจกรรม SMART Action ปีการศึกษา 2557 โดยภาพรวม ผ่านเกณฑ์การประเมิน พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียน ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองอยู่ในระดับมากที่สุด

5. สรุปผลการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โรงเรียน ขุนหาญวิทยาสรรค์ โดยใช้กิจกรรม SMART Action ปีการศึกษา 2557 โดยภาพรวมผ่านเกณฑ์ การประเมินทุกประเด็น

ข้อเสนอแนะ

1. ควรชี้แจง ทำความเข้าใจและประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทราบอย่างต่อเนื่อง

2. ควรส่งเสริมการจัดกิจกรรมตามโครงการร่วมกับกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้ได้มาตรฐาน เกิดประสิทธิภาพ และพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

3. ควรดำเนินการนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

4. ควรนำผลการประเมินโครงการมาวิเคราะห์หาจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา เพื่อกำหนดรูปแบบและแนวทางในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสู่คุณภาพผู้เรียนโรงเรียน

ขุนหาญวิทยาสรรค์ต่อไป

5. ควรยกย่องเชิดชูเกียรติ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานของบุคคล กลุ่มบุคคล หน่วยงานที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนโครงการ ด้วยรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม

โพสต์โดย รองฯนิต : [4 มี.ค. 2559 เวลา 15:47 น.]
อ่าน [4384] ไอพี : 193.168.1.69, 182.52
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โพสต์โดย

คุณ -

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 3,330 ครั้ง
การละลาย (Solubility)
การละลาย (Solubility)

เปิดอ่าน 14,394 ครั้ง
ปลา...สินสมุทร สรวงฟ้า ของเล่นใหม่ นักเลี้ยงปลาตู้
ปลา...สินสมุทร สรวงฟ้า ของเล่นใหม่ นักเลี้ยงปลาตู้

เปิดอ่าน 18,519 ครั้ง
"เขียนไลน์แบบไหน คนชอบอ่าน" โดย ดร.สุพาพร เทพยสุวรรณ
"เขียนไลน์แบบไหน คนชอบอ่าน" โดย ดร.สุพาพร เทพยสุวรรณ

เปิดอ่าน 13,546 ครั้ง
ทาน "งา" ประจำ ทำลายความแก่!
ทาน "งา" ประจำ ทำลายความแก่!

เปิดอ่าน 13,162 ครั้ง
หลากเทคนิค ช่วยให้นอนหลับสบาย
หลากเทคนิค ช่วยให้นอนหลับสบาย

เปิดอ่าน 9,040 ครั้ง
กรมทางหลวงแนะ 13 เส้นทางเลี่ยงขึ้นเหนือ-ล่องใต้ ช่วงสงกรานต์
กรมทางหลวงแนะ 13 เส้นทางเลี่ยงขึ้นเหนือ-ล่องใต้ ช่วงสงกรานต์

เปิดอ่าน 8,697 ครั้ง
มารู้จักวิธีป้องสิวกันดีกว่า
มารู้จักวิธีป้องสิวกันดีกว่า

เปิดอ่าน 9,936 ครั้ง
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ไขข้อสงสัยทุกคำถามที่อยากรู้
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ไขข้อสงสัยทุกคำถามที่อยากรู้

เปิดอ่าน 10,460 ครั้ง
จิบเครื่องดื่มให้ถูกจังหวะ ก็แก้ปัญหาสุขภาพได้
จิบเครื่องดื่มให้ถูกจังหวะ ก็แก้ปัญหาสุขภาพได้

เปิดอ่าน 56,869 ครั้ง
ห้องสมุด 3 ดี
ห้องสมุด 3 ดี

เปิดอ่าน 18,930 ครั้ง
การมีจินตนาการโดยไม่มีความรู้และความเข้าใจนั้นเรียกว่า การฝันกลางวัน
การมีจินตนาการโดยไม่มีความรู้และความเข้าใจนั้นเรียกว่า การฝันกลางวัน

เปิดอ่าน 22,928 ครั้ง
รับชมหรือยัง? แกะรอย "มาเฟีย ศธ." เงามืด "ปฏิรูปวงการศึกษา"
รับชมหรือยัง? แกะรอย "มาเฟีย ศธ." เงามืด "ปฏิรูปวงการศึกษา"

เปิดอ่าน 20,488 ครั้ง
วันจักรี วันแห่งการระลึกถึงราชวงศ์จักรี 6 เมษายนของทุกปี
วันจักรี วันแห่งการระลึกถึงราชวงศ์จักรี 6 เมษายนของทุกปี

เปิดอ่าน 49,230 ครั้ง
คู่มือประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนฯ ตามหลักสูตรแกนกลางการฯ 2551 ชั้นป. 6
คู่มือประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนฯ ตามหลักสูตรแกนกลางการฯ 2551 ชั้นป. 6

เปิดอ่าน 17,510 ครั้ง
ดาวหาง "โฮล์มส" ระเหิดใหญ่กว่าดวงอาทิตย์แล้ว
ดาวหาง "โฮล์มส" ระเหิดใหญ่กว่าดวงอาทิตย์แล้ว

เปิดอ่าน 29,509 ครั้ง
8 ตัวอย่างภาษาอังกฤษแบบผิดๆ ที่ฮิตติดปากคนไทย
8 ตัวอย่างภาษาอังกฤษแบบผิดๆ ที่ฮิตติดปากคนไทย
เปิดอ่าน 14,121 ครั้ง
อาการแบบนี้...พบหมอด่วน
อาการแบบนี้...พบหมอด่วน
เปิดอ่าน 11,992 ครั้ง
กาแฟลดอ้วน ผอมชัวร์หรือมั่วนิ่ม
กาแฟลดอ้วน ผอมชัวร์หรือมั่วนิ่ม
เปิดอ่าน 40,549 ครั้ง
ปลูกลีลาวดี อาชีพเสริมที่ไม่ควรมองข้าม
ปลูกลีลาวดี อาชีพเสริมที่ไม่ควรมองข้าม
เปิดอ่าน 13,788 ครั้ง
ชมย้อนหลัง วอลเล่ย์บอลสาวไทยชนะจีน 3-2 เซต เมื่อวันที่ 20 ก.ย.56
ชมย้อนหลัง วอลเล่ย์บอลสาวไทยชนะจีน 3-2 เซต เมื่อวันที่ 20 ก.ย.56

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ