ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนากลยุทธ์เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนทรายมูลพิทยาคม

ชื่อเรื่อง การพัฒนากลยุทธ์เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนทรายมูล

พิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้วิจัย นายบุญเรือง แสนโคตร ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

สถานศึกษา โรงเรียนทรายมูลพิทยาคม อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

ปีที่พิมพ์ ปี พ.ศ. 2558

การวิจัยและพัฒนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากลยุทธ์เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนทรายมูลพิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ตามวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง (PDCA) คือ การวางแผน การปฏิบัติงาน (Do) การตรวจสอบผล (Check) และการปรับปรุงแก้ไข(Action) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2557 จำนวน 617 คน โดยแยกเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ จำนวน 70 คน และเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ จำนวน 547 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมี 19 ฉบับ แยกเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ 4 ฉบับ และเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ 15 ฉบับ สถิติที่ใช้

ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าประสิทธิภาพ

ในการจัดการเรียนรู้ของครู ปรากฏดังนี้

1. ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านผู้เรียน พบว่า

1.1 กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทำให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา

ด้านการเรียนลดลงร้อยละ 45.70 ด้านร่างกายลดลงร้อยละ 87.06 ด้านอารมณ์ลดลงร้อยละ 100

ด้านความประพฤติไม่เหมาะสมลดลงร้อยละ 100 การไม่อยู่นิ่งลดลงร้อยละ 100 ด้านสัมพันธภาพลดลงร้อยละ 100 ด้านสารเสพติดลดลงจากร้อยละ 95.71 เมื่อสิ้นปีเหลือร้อยละ 2.64 ผลการประเมินระดับปฏิบัติการดำเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีการปฏิบัติในระดับมาก และนักเรียน

มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในระดับมาก

1.2 กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน การสอนเสริมนักเรียนและการจัดกิจกรรมคลินิกวิชาการ ส่งให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมีผลการเรียนเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป ร้อยละ 69.87 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อยู่ในระดับมาก

1.3 ผลการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ ได้ขนาดพื้นที่ จัดซื้อจัดหาวัสดุสารนิเทศ ครุภัณฑ์ และบุคลากรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของห้องสมุดโรงเรียนขนาดเล็กของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2554 โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยครูและนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ อยู่ในระดับมาก มีความคิดเห็นว่านักเรียนมีลักษณะนิสัยรักการอ่านและการแสวงหาความรู้อยู่ในระดับมาก

การพัฒนาด้านผู้เรียน ส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวัลทั้งในระดับอำเภอ ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ รวม 11 รายการ

2. ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านครู พบว่า เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2557

ครูได้รับการพัฒนาด้วย (1) การอบรมสัมมนาและการประชุมเชิงปฏิบัติการเฉลี่ยคนละ 38.63 ชั่วโมง ผ่านเกณฑ์ 20 ชั่วโมงต่อภาคเรียน (2) การศึกษาดูงาน เฉลี่ยคนละ 6 ชั่วโมง/ภาค ผ่านเกณฑ์ 6 ชั่วโมงต่อภาคเรียน (3) การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 120 รายวิชา ผ่านเกณฑ์ครบทุกรายวิชาที่เปิดสอน โดยมีประสิทธิภาพกระบวนการจัดการเรียนรู้ตั้งแต่ 82.96-86.87 และประสิทธิภาพผลลัพธ์การจัดการเรียนรู้ตั้งแต่ 82.68-86.72 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 (4) การผลิตสื่อการเรียนรู้ เฉลี่ยคนละ 19.47 ประเภท ผ่านเกณฑ์คนละ 15 ประเภทต่อภาคเรียน (5) การสร้างเครื่องมือวัดผลประเมินผล เฉลี่ยคนละ 22.59 ประเภท ผ่านเกณฑ์คนละ 20 ประเภทต่อภาคเรียน และ (6) การนิเทศภายใน เฉลี่ยคนละ 8 ครั้ง ผ่านเกณฑ์คนละ 4 ครั้งต่อภาคเรียน ส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ และความสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ (เก่ง) โดยได้ผลการเรียนระดับ 3 และ 4 ร้อยละ 76.49 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม (ดี) ร้อยละ 97.49 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 95 และนักเรียนมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง จิตใจร่าเริงแจ่มใส อยู่ในสังคมได้ (สุข) ร้อยละ 98.10 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 97 โดยครูมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาอยู่ในระดับมาก รวมทั้งส่งผลให้ครูและบุคลากรได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ รวม 30 รายการ

3. ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านผู้บริหาร พบว่า เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2557 มีการจัดโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนทรายมูลพิทยาคม ออกเป็น 4 กลุ่มงาน จัดทีมงานรับผิดชอบโครงการ จำนวน 82 กิจกรรม มีการนิเทศติดตามงานอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ โดยครูมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาคุณภาพผู้บริหารอยู่ในระดับมาก ส่งผลให้ผู้บริหารและโรงเรียนได้การยกย่อง เชิดชูเกียรติ ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร รวม 7 รายการ

โพสต์โดย จิต : [5 มี.ค. 2559 เวลา 10:34 น.]
อ่าน [2722] ไอพี : 118.172.189.214
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 14,443 ครั้ง
มังคุดคัด
มังคุดคัด

เปิดอ่าน 12,294 ครั้ง
บัญญัติ 10 ประการ การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
บัญญัติ 10 ประการ การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

เปิดอ่าน 19,674 ครั้ง
ราชวงศ์หยวน (ค.ศ. 1271-1368)
ราชวงศ์หยวน (ค.ศ. 1271-1368)

เปิดอ่าน 15,715 ครั้ง
ฮือฮา! ดาวอังคารใกล้โลกที่สุดรอบ7ปี คืน14เม.ย.2557 เฉิดฉายกลางท้องฟ้าคู่ดวงจันทร์
ฮือฮา! ดาวอังคารใกล้โลกที่สุดรอบ7ปี คืน14เม.ย.2557 เฉิดฉายกลางท้องฟ้าคู่ดวงจันทร์

เปิดอ่าน 716 ครั้ง
จัดบ้านให้ปลอดภัยต่อวัยสูงอายุ
จัดบ้านให้ปลอดภัยต่อวัยสูงอายุ

เปิดอ่าน 10,256 ครั้ง
เหตุผลที่กำหนดให้ 25 ธันวาคม เป็นวันคริสต์มาส
เหตุผลที่กำหนดให้ 25 ธันวาคม เป็นวันคริสต์มาส

เปิดอ่าน 13,922 ครั้ง
ทำไมต้องจ้างทำการบ้าน (ชมคลิป)
ทำไมต้องจ้างทำการบ้าน (ชมคลิป)

เปิดอ่าน 47,277 ครั้ง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

เปิดอ่าน 14,069 ครั้ง
"ศุภโชค"
"ศุภโชค"

เปิดอ่าน 24,515 ครั้ง
สุนัขพันธ์บางแก้ว
สุนัขพันธ์บางแก้ว

เปิดอ่าน 10,373 ครั้ง
กูเกิลบริการแปลภาษาไม่ง้อเน็ต
กูเกิลบริการแปลภาษาไม่ง้อเน็ต

เปิดอ่าน 13,919 ครั้ง
ระวัง! ของกินเล่นพลังงานสูง
ระวัง! ของกินเล่นพลังงานสูง

เปิดอ่าน 23,792 ครั้ง
ทำไมจึงไม่บรรจุน้ำอัดลมให้เต็มขวด?
ทำไมจึงไม่บรรจุน้ำอัดลมให้เต็มขวด?

เปิดอ่าน 12,941 ครั้ง
ดูพี่ตำรวจเค้าทำ รถเกือบชนกันระนาว !
ดูพี่ตำรวจเค้าทำ รถเกือบชนกันระนาว !

เปิดอ่าน 10,213 ครั้ง
วิตามินอี ความสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม
วิตามินอี ความสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม

เปิดอ่าน 477 ครั้ง
เก่งอย่างเดียวไม่พอ ต้องเพิ่ม Multi-skill ให้ตัวเองด้วย
เก่งอย่างเดียวไม่พอ ต้องเพิ่ม Multi-skill ให้ตัวเองด้วย
เปิดอ่าน 31,399 ครั้ง
หนึ่งศตวรรษผ่านไป "เวลา" ของ "ไอน์สไตน์" ยังถูกต้อง
หนึ่งศตวรรษผ่านไป "เวลา" ของ "ไอน์สไตน์" ยังถูกต้อง
เปิดอ่าน 393 ครั้ง
มาตรฐาน Image Metadata
มาตรฐาน Image Metadata
เปิดอ่าน 22,728 ครั้ง
การเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยโครงงาน
การเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยโครงงาน
เปิดอ่าน 13,689 ครั้ง
เคล็ดลับ 10 ข้อให้คุณดูสดใสขึ้นทันตา
เคล็ดลับ 10 ข้อให้คุณดูสดใสขึ้นทันตา

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ