ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียงโรงเรียนบ้านคลองใหญ่

ชื่อผลงาน : การประเมินโครงการตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียงโรงเรียนบ้านคลองใหญ่

ผู้ประเมิน : นายสุวิทย์เจะโซะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองใหญ่

หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง

เขต 2

ปีการศึกษา : 2557

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียงโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ มีวัตถุประสงค์ในการประเมิน 4 ด้าน คือ 1.ประเมินในด้านสภาพแวดล้อม2.ด้านปัจจัยนำเข้า3.ด้านกระบวนการ 4.ด้านผลผลิต โดยใช้รูปแบบการประเมินซิปป์ (Cipp Model) ประชากรประกอบด้วยครู จำนวน 8 คน นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน ผู้นำชุมชน จำนวน 6 คน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 42 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 45 คนรวมประชากรทั้งสิ้น 108 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการคือแบบประเมินโครงการตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง จำนวน 63 ชุด โดยประเมินตามเกณฑ์มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) จำนวน 68 ข้อ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากร สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่การคำนวณหาค่าเฉลี่ย (Mean:μ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation:σ)

ผลการประเมินโครงการ

ผลการประเมินโครงการตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียงโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สำหรับผลการประเมินรายด้านปรากฏว่า ด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ มีผลการประเมินสูงกว่าด้านอื่น(=4.15,=0.58) รองลงมาคือ ด้านปัจจัยนำเข้าโครงการ(=4.10,=0.50) และด้านกระบวนการของโครงการ(=3.87,=0.5) ส่วนด้านที่มีผลการประเมินต่ำสุด คือ ด้านผลผลิต ผลสำเร็จของกิจกรรมในโครงการ(= 3.59,=0.52) เมื่อพิจารณารายด้านและรายข้อพบว่า

1. ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อมโครงการตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียงโรงเรียน

บ้านคลองใหญ่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก(=4.15,=0.58)และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือโครงการมีความสอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการของโรงเรียน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (=4.40,=0.63 )ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ โรงเรียนมีความพร้อมในด้านสถานที่เพื่อทำการเกษตร ทั้งปลูกพืช เลี้ยงสัตว์และทำปุ๋ยชีวภาพ (= 3.87,=0.52)

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าโครงการตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียงของโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (=4.10, =0.50) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ความเหมาะสมของสถานที่ดำเนินงานกิจกรรมของโครงการ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน (=4.73,=0.65 )ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือการจัดสรรงบประมาณเพียงพอในการดำเนินงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย (= 3.60,=0.51 )

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการโครงการตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียงโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (=3.87, =0.51) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือการดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามวิธีและขั้นตอนที่ระบุไว้ในโครงการ

(=4.47,=0.52)ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือการดูแลกำกับติดตามในระหว่างการดำเนินโครงการ (= 3.47,=0.52)

4. ด้านผลผลิตของโครงการตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียงโรงเรียนบ้านคลองใหญ่

4.1 ผลการประเมินความสำเร็จของโครงการ พบว่าความคิดเห็นโดยรวมของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้นำชุมชนในด้านผลผลิต ความสำเร็จของโครงการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (= 3.95,=0.56) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ โรงเรียนควรดำเนินการโครงการตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียงต่อไป ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (=4.62,=0.50)ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ผลการดำเนินโครงการตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง เป็นแบบอย่างแก่โรงเรียนอื่น/หน่วยงานอื่น (= 3.52,=0.51)

4.2ผลการประเมินความสำเร็จของกิจกรรม พบว่าความคิดเห็นโดยรวมของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้นำชุมชน ในด้านผลผลิต ผลสำเร็จของกิจกรรมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (= 3.59,=0.52) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจกิจกรรมการทำขนมพื้นเมืองขนมไทย(ขนมโค 7 สี) ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (= 4.33,=0.48)ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจกิจกรรมน้ำหมักชีวภาพและโรงเรียนได้รับผลผลิตจากกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเหมาะสมและพอเพียง ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน (= 3.62,=0.50)

4.3 ด้านความพึงพอใจ

4.3.1 ผลการประเมินความพึงพอใจ ของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองและผู้นำชุมชน พบว่าความพึงพอใจของครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองและผู้นำชุมชน ต่อการดำเนินโครงการตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียงโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (= 3.86,=0.61) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือโรงเรียนควรดำเนินโครงการตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียงต่อไป ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน (=4.19,=0.43)ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ผลการดำเนินโครงการตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง เป็นแบบอย่างแก่โรงเรียนอื่น/หน่วยงานอื่น (= 3.67,=0.59)

4.3.2 ผลการประเมินความพึงพอใจ ของนักเรียน พบว่าความพึงพอใจของนักเรียนต่อการดำเนินโครงการตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียงโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (=4.10,=0.64) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือกิจกรรมในฐานความรู้โครงการตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียงส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ (=4.38,=0.68)ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของโครงการตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง (= 3.73,=0.69)

โพสต์โดย สุวิทย์ : [28 มี.ค. 2559 เวลา 21:45 น.]
อ่าน [2769] ไอพี : 113.53.2.157
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 18,782 ครั้ง
กินรสจืด ยืดชีวิต
กินรสจืด ยืดชีวิต

เปิดอ่าน 8,176 ครั้ง
เผยรายชื่อ 10 ประเทศที่ประกาศแบนเฟซบุ๊ก
เผยรายชื่อ 10 ประเทศที่ประกาศแบนเฟซบุ๊ก

เปิดอ่าน 8,194 ครั้ง
เคล็ดลับปรุงกาแฟแคลอรีต่ำ
เคล็ดลับปรุงกาแฟแคลอรีต่ำ

เปิดอ่าน 19,111 ครั้ง
วีดิทัศน์คณิตศาสตร์ ชั้น ป.4 โดย สสวท.
วีดิทัศน์คณิตศาสตร์ ชั้น ป.4 โดย สสวท.

เปิดอ่าน 11,317 ครั้ง
การปฏิรูปการศึกษาไทยให้สำเร็จ ต้องปฏิรูปทั้งระบบ โดย เพชร เหมือนพันธุ์
การปฏิรูปการศึกษาไทยให้สำเร็จ ต้องปฏิรูปทั้งระบบ โดย เพชร เหมือนพันธุ์

เปิดอ่าน 16,895 ครั้ง
มติ ครม. ให้หยุดยาว ช่วงเข้าพรรษา 4-8 ก.ค.นี้
มติ ครม. ให้หยุดยาว ช่วงเข้าพรรษา 4-8 ก.ค.นี้

เปิดอ่าน 17,258 ครั้ง
รู้ยัง ! กรมขนส่งขยายเวลาใบขับขี่รถยนต์ชั่วคราว จาก 1 ปี เป็น 2 ปี
รู้ยัง ! กรมขนส่งขยายเวลาใบขับขี่รถยนต์ชั่วคราว จาก 1 ปี เป็น 2 ปี

เปิดอ่าน 17,738 ครั้ง
เครื่องคชาภรณ์ (เครื่องแต่งตัวช้างสำคัญ)
เครื่องคชาภรณ์ (เครื่องแต่งตัวช้างสำคัญ)

เปิดอ่าน 14,511 ครั้ง
เสียงสะท้อนจากเยาวชน ต่อนโยบายลดเวลาเรียน
เสียงสะท้อนจากเยาวชน ต่อนโยบายลดเวลาเรียน

เปิดอ่าน 10,280 ครั้ง
เตือนตากแดดนาน เสี่ยงเสียชีวิต
เตือนตากแดดนาน เสี่ยงเสียชีวิต

เปิดอ่าน 18,225 ครั้ง
ประวัติกระดาษห่อลูกอมฮาร์ตบีท
ประวัติกระดาษห่อลูกอมฮาร์ตบีท

เปิดอ่าน 9,272 ครั้ง
ครูโซ่สอนตรีโกณมิติ ชิล ๆ ในแบบบอดี้สแลม !
ครูโซ่สอนตรีโกณมิติ ชิล ๆ ในแบบบอดี้สแลม !

เปิดอ่าน 9,653 ครั้ง
วิธีไหว้แก้ชงต่อเทพเจ้า ให้ถูกต้อง-ถูกองค์
วิธีไหว้แก้ชงต่อเทพเจ้า ให้ถูกต้อง-ถูกองค์

เปิดอ่าน 10,998 ครั้ง
"ปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน" ใช้ ICT เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้
"ปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน" ใช้ ICT เพื่อปฏิรูปการเรียนรู้

เปิดอ่าน 17,676 ครั้ง
เกมส์แต่งตัว
เกมส์แต่งตัว

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 14,287 ครั้ง
กิน "มะรุม" ยับยั้งมะเร็งแพร่ลำไส้ใหญ่ได้ แต่กินดิบระวังตับพัง แนะนำให้ปรุงสุกก่อนรับประทาน
กิน "มะรุม" ยับยั้งมะเร็งแพร่ลำไส้ใหญ่ได้ แต่กินดิบระวังตับพัง แนะนำให้ปรุงสุกก่อนรับประทาน

เปิดอ่าน 14,743 ครั้ง
การปรับชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษ
การปรับชั่วโมงเรียนภาษาอังกฤษ

เปิดอ่าน 9,715 ครั้ง
วิตามินอี ความสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม
วิตามินอี ความสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม

เปิดอ่าน 24,248 ครั้ง
ทำไมหน้าธนาคารถึงต้องมีครุฑ
ทำไมหน้าธนาคารถึงต้องมีครุฑ

เปิดอ่าน 11,757 ครั้ง
ทำไงดีหนอ…กับอาการแพ้ท้อง?
ทำไงดีหนอ…กับอาการแพ้ท้อง? เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ