ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รูปแบบการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมป่าชายเลนด้วยกิจกรรม สามระดับตามวิถีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเ

ชื่อเรื่อง รูปแบบการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมป่าชายเลนด้วยกิจกรรม

สามระดับตามวิถีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนวัดบุญญราศรี”ตำหรุราษฎร์อุปถัมภ์”โดยใช้กระบวนการวิจัยแบบ Routine to Research ( R2R)

ผู้วิจัย: คณะครูโรงเรียนวัดบุญญราศรี “ตำหรุราษฎร์อุปถัมภ์”

คำสำคัญ: รูปแบบ โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม/ป่าชายเลน/กิจกรรมสามระดับ/วิถีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง/กระบวนการวิจัยแบบ Routine to Research ( R2R)

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการคือ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาของการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมป่าชายเลนของโรงเรียนวัดบุญญราศรี”ตำหรุราษฎร์อุปถัมภ์” ก่อนการพัฒนา 2) เพื่อสร้างรูปแบบการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมป่าชายเลนด้วยกิจกรรมสามระดับตามวิถีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนวัดบุญญราศรี”ตำหรุราษฎร์อุปถัมภ์”โดยใช้กระบวนการวิจัยแบบ Routine to Research ( R2R) 3) เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบดังกล่าว ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ ข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวัดบุญญราศรี “ตำหรุราษฎร์อุปถัมภ์” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต 1 ที่ปฏิบัติงานในระหว่างปีการศึกษา 2557 จำนวน 25 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลนในชุมชนและผู้บริหารหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จในการจัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจำนวน 5 ท่าน ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานระดับท้องถิ่นและชุมชนที่สามารถให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงร่างรูปแบบการจัดโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของโรงเรียนโดยใช้เทคนิคการสนทนากลุ่มจำนวน 17 คน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน จำนวน 35 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบเก็บข้อมูลการวิเคราะห์เอกสารประเมินสภาพปัญหาของการจัดทำโครงการ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก แบบกึ่งโครงสร้าง (semi–structure in–depth interview) แบบบันทึกข้อมูลประเด็นการสนทนากลุ่ม และแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการนำรูปแบบการดำเนินการดำเนินโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยกิจกรรมสามระดับตามวิถีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนวัดบุญญราศรี “ตำหรุราษฎร์อุปถัมภ์”โดยใช้กระบวนการวิจัยแบบ Routine to Research ( R2R) ไปใช้ในสถานศึกษา

ผลการวิจัยวัตถุประสงค์ที่ 1 สภาพปัญหาของการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ป่าชายเลนของโรงเรียนก่อนการพัฒนาพบว่ามีปัญหาอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับประเด็นปัญหาเป็นรายด้านจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านกิจกรรมระดับห้องเรียน ด้านกิจกรรมระดับชุมชน และด้านกิจกรรมระดับโรงเรียน โดยกิจกรรมระดับห้องเรียน พบปัญหาอยู่ในระดับมาก ประเด็นปัญหาสามอันดับแรกคือ 1) นักเรียนมีส่วนเสนอความคิดเห็นในกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 2) นักเรียนมีกิจกรรมปฏิบัติชิ้นงานจากวัสดุธรรมชาติป่าชายเลนและ 3) นักเรียนมีส่วนร่วมเสนอแนวทางในการอนุรักษ์ป่าชายเลน กิจกรรมระดับโรงเรียนพบปัญหาอยู่ในระดับมากประเด็นปัญหาสามอันดับแรกคือ 1) โรงเรียนได้รับการยกย่องให้เป็นแบบอย่างในการจัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 2) โรงเรียนมีการดำเนินการโครงการเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรม และ 3) โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้ทรัพยากรจากป่าชายเลน กิจกรรมระดับชุมชนพบปัญหาอยู่ในระดับมากประเด็นปัญหาสามอันดับแรกคือ 1) ชุมชนให้การยอมรับและส่งเสริมการมีรายได้จากผลผลิตของโครงการสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน 2)นักเรียนนำเสนอแนวทางในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลนในที่ประชุมของชุมชนและ 3) นักเรียนมีส่วนร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติจากป่าชายเลนกับชุมชน

ผลการวิจัยวัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อสร้างรูปแบบการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ป่าชายเลนด้วยกิจกรรมสามระดับตามวิถีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนวัดบุญญราศรี ”ตำหรุราษฎร์อุปถัมภ์”โดยใช้กระบวนการวิจัยแบบ Routine to Research ( R2R) รูปแบบที่ได้จากกระบวนการวิจัยพบว่าการดำเนินโครงการดังกล่าวควรมีขั้นตอนดังนี้ 1)สร้างความตระหนักและรู้คุณค่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป่าชายเลนให้กับนักเรียนเพื่อให้เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2) ให้ความรู้ความเข้าใจและแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลน 3)จัดกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป่าชายเลนให้ครอบคลุมในสามระดับคือระดับห้องเรียน ระดับโรงเรียน และ ระดับชุมชน 4) จัดกิจกรรมโดยมีการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ในการพัฒนาสถานศึกษาเพื่อปลูกฝังนักเรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม 5)ขับเคลื่อนโครงการโดยใช้วัฎจักรคุณภาพ (Deming circle ) ซึ่งประกอบด้วย ขั้นวางแผน Planning ขั้นลงมือปฏิบัติ ขั้นตรวจสอบติดตามประเมินผล (check) ขั้นนำผลการปฏิบัติมาพัฒนางาน (act)

ผลการวิจัยวัตถุประสงค์ที่ 3 เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมป่าชายเลนด้วยกิจกรรมสามระดับตามวิถีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนวัดบุญญราศรี ”ตำหรุราษฎร์อุปถัมภ์”โดยใช้กระบวนการวิจัยแบบ Routine to Research ( R2R) พบว่า ผลการใช้รูปแบบในสถานศึกษาโดยภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับคุณภาพเหมาะสมมากที่สุด ด้านการวางแผน (plan) พบว่าประเด็นที่ดำเนินการได้เหมาะสมมากที่สุดคือ 1) มีการกำหนดเครือข่ายร่วมดำเนินโครงการอย่างเป็นรูปธรรม 2) โครงการตรงกับความต้องการของครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน 3) มีการจัดสรรงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์เพื่อดำเนินโครงการอย่างเพียงและเหมาะสม 4) มีการอบรมชี้แจงให้ความรู้สร้างความเข้าใจแก่บุคลากรที่ร่วมดำเนินโครงการ 5) ผู้ร่วมดำเนินโครงการพร้อมให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม และ6) มีการเตรียมวัสดุอุปกรณ์พร้อมสำหรับการดำเนินกิจกรรมแต่ละระดับในโครงการ ด้านการลงมือปฏิบัติ(do) พบว่าประเด็นที่ดำเนินการได้เหมาะสมมากที่สุดคือ 1) ผู้บริหารมีภาวะผู้นำในการขับเคลื่อนโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 2) โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมโครงการเป็นอย่างดี 3) ผู้บริหารให้ความช่วยเหลือสนับสนุนในทุกกิจกรรมของโครงการนี้ 4) นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงทั้งในและนอกโรงเรียนอย่างหลากหลาย ด้านการตรวจสอบติดตามประเมินผล (check) พบว่าประเด็นที่ดำเนินการได้เหมาะสมมากที่สุดคือ1) ผู้แทนจากเขตพื้นที่การศึกษาและศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบโครงการให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการ2) มีการสรุปและประชาสัมพันธ์ผลการจัดกิจกรรมโครงการต่อผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานต้นสังกัด 3) มีการนิเทศกำกับติดตามเพื่อหาแนวทางปรับปรุงวิธีการดำเนินการโครงการอย่างเป็นระบบ 4) มีการประเมินคุณลักษณะของผู้เรียนที่ได้รับการพัฒนา 5) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีการบูรณาการการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกกลุ่มสาระการเรียน 6) ผู้ดำเนินกิจกรรมดำเนินการตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 6) ผู้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมมีส่วนในการเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลกิจกรรม ด้านการนำผลการปฏิบัติมาพัฒนางาน(act) พบว่าประเด็นที่ดำเนินการได้เหมาะสมมากที่สุดคือ1) โรงเรียนได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติในด้านการจัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง2) ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในคุณลักษณะนิสัยของนักเรียน 3) โรงเรียนปรับปรุงผลการดำเนินโครงการจนเป็นแบบอย่างแก่หน่วยงานอื่นได้ 4)นักเรียนได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติด้านการจัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ 5) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเห็นด้วยกับการจัดโครงการนี้ในปีการศึกษาต่อไป 6) ผู้ปกครองนักเรียนมีทัศนคติที่ดีและให้ความร่วมมือในการพัฒนาโครงการ

โพสต์โดย โรงเรียนวัดบุญญราศรี "ตำหรุราษ : [10 มิ.ย. 2559 เวลา 18:19 น.]
อ่าน [1953] ไอพี : 27.145.207.11
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ