ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างการ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) จัดทำหนังสือส่งเสริมการอ่านบูรณาการท้องถิ่น

ชุดของดีที่คำตากล้าให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาอัตราพัฒนาการในการอ่านและการเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สอนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านประกอบการจัดการเรียนรู้แบบให้บ้านช่วยสอน 3) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สอนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านประกอบการจัดการเรียนรู้แบบให้บ้านช่วยสอนกับวิธีการสอนแบบปกติ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการสอนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านประกอบการจัดการเรียนรู้แบบให้บ้านช่วยสอน 5) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการสอนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านประกอบการจัดการเรียนรู้แบบให้บ้านช่วยสอน

การวิจัยใช้แบบแผนการวิจัยเชิงทดลองแบบที่มีการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง และมีกลุ่มควบคุม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 จำนวน 2 ห้องเรียน ซึ่งได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ หนังสือส่งเสริมการอ่านบูรณาการท้องถิ่น ชุดของดีที่คำตากล้า จำนวน 8 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านประกอบการจัดการเรียนรู้แบบให้บ้านช่วยสอน จำนวน 25 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการอ่านและการเขียนแบบปรนัยและแบบอัตนัย จำนวน 2 ฉบับ ซึ่งเป็นแบบทดสอบคู่ขนาน แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ แบบอัตนัย 3 ข้อ ฉบับที่ 1 มีค่าความยากรายข้อระหว่าง 0.46 – 0.61 ค่าอำนาจจำแนกรายข้อระหว่าง 0.36 – 0.68 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.87 ฉบับที่ 2 มีค่าความยากรายข้อระหว่าง 0.48 – 0.59 ค่าอำนาจจำแนกรายข้อระหว่าง 0.36 – 0.68 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.87 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านประกอบจัดการเรียนรู้แบบให้บ้านช่วยสอน แบบมาตราส่วนประมาณค่า จำนวน 1 ฉบับ ซึ่งมีค่าอำนาจจำแนกรายข้อระหว่าง .271 - .797 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ .836 และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการเรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านประกอบจัดการเรียนรู้แบบให้บ้านช่วยสอน แบบมาตราส่วนประมาณค่า จำนวน 1 ฉบับ ซึ่งมีค่าอำนาจจำแนกรายข้อระหว่าง .810 - .902 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ .986

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

และการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม

ผลการวิจัย พบว่า

1. หนังสือส่งเสริมการอ่าน มีประสิทธิภาพ (E1) : (E2) เท่ากับ 86.42/83.57 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ E1 : E2 เท่ากับ 80/80

2. อัตราพัฒนาการทักษะการอ่านภาษาไทยของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ใช้การสอนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านประกอบการจัดการเรียนรู้แบบให้บ้านช่วยสอนมีค่าเท่ากับ 5.62 หรือร้อยละ 28.10 ของคะแนนเต็ม

3. อัตราพัฒนาการทักษะการเขียนภาษาไทยของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ใช้การสอนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านประกอบการจัดการเรียนรู้แบบให้บ้านช่วยสอนมีค่าเท่ากับ8.26 หรือร้อยละ 41.31 ของคะแนนเต็ม

4. ความสามารถการอ่านของนักเรียนที่สอนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านประกอบการจัดการเรียนรู้แบบให้บ้านช่วยสอนและวิธีการสอนแบบปกติ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนที่สอนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านประกอบการจัดการเรียนรู้แบบให้บ้านช่วยสอนสูงกว่าวิธีการสอนแบบปกติ

5. ความสามารถการเขียนของนักเรียนที่สอนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านประกอบการจัดการเรียนรู้แบบให้บ้านช่วยสอนและวิธีการสอนแบบปกติแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยความสามารถด้านการเขียนของนักเรียนที่สอนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านประกอบการจัดการเรียนรู้แบบให้บ้านช่วยสอนสูงกว่าวิธีการสอนแบบปกติ

6. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ต่อการสอนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านประกอบการจัดการเรียนรู้แบบให้บ้านช่วยสอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก

7. ความพึงพอใจของผู้ปกครองชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ต่อการสอนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านประกอบการจัดการเรียนรู้แบบให้บ้านช่วยสอน โดยรวมอยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย นก : [23 ก.ค. 2559 เวลา 00:26 น.]
อ่าน [1979] ไอพี : 1.10.253.25
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ