ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการประเมินโครงการการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงาน ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลย่านด

ชื่องานประเมิน : รายงานผลการประเมินโครงการการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงาน

ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลย่านดินแดง สังกัดเทศบาลตำบลย่านดินแดง

อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผู้ประเมิน : ลักษมี ชุมภูธร

ปีที่ประเมิน : ปี 2558

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การประเมินผลการพัฒนาโครงการการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงานของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลย่านดินแดง สังกัดเทศบาลตำบลย่านดินแดง ในครั้งนี้ เพื่อประเมินกระบวนการดำเนินงานของโครงการ โดยผู้ประเมินเลือกใช้ซิปโมเดล (CIPP Model) ตามแนวคิดของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) และขยายผลผลิตเป็น IEST การดำเนินการประเมินโครงการเพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงานนั้น มีขอบเขตการพัฒนาออกเป็น 2 ด้าน คือ ขอบเขตด้านประชากร ที่ใช้ในการประเมินประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการงานด้านวิชาการของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลย่านดินแดง สังกัดเทศบาลตำบลย่านดินแดง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2558 จำนวน 11 คน และ ขอบเขตเนื้อหาการประเมิน เป็นรายด้าน คือ ด้านบริบท (Context) ด้านปัจจัยป้อน (Input) ด้านกระบวนการ (Process) ด้านผลผลิต (Product) ด้านผลกระทบของโครงการ (Impact) ด้านประสิทธิผลของโครงการ (Effectiveness) ด้านประเมินความยั่งยืนของโครงการ (Sustainability) ด้านประเมินการถ่ายโยงความรู้ของโครงการ (Transportability) ผู้ประเมินได้นำข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และนำผลที่ได้เปรียบเทียบกับระดับผลของการประเมินแต่ละรายการตามที่ได้กำหนดไว้ ผลที่ได้นำเสนอในรูปแบบตารางประกอบคำบรรยาย

ผลการประเมินโครงการพบว่า

1. ด้านการประเมินบริบท (Context ) ผลการมีประเมินในภาพรวมคุณภาพอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก ทุกข้อโดยเรียงลำดับดังนี้ สามารถใช้ในการพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของครูได้อย่างเหมาะสม รองลงมา คือ โครงการนี้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาทุกระดับ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน สามารถนำไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน มีการกำหนดงานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ไว้ในฝ่าย/งานได้ถูกต้องเหมาะสม และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง และ ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย

2. ด้านการประเมินปัจจัยป้อน (Input) ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีแผนควบคุม กำกับ ติดตาม การดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน มีผลการประเมินเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ มีการประเมินผลระหว่างการดำเนินงานเป็นระยะๆ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ มากที่สุด ส่วนที่มีผลการประเมินต่ำสุด คือมีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเป็นระบบมีความเหมาะสมสอดคล้องกับกิจกรรม อยู่ในระดับ มาก

3. ด้านการประเมินกระบวนการ (Process) ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีการวิเคราะห์ข้อมูลก่อนนำไปใช้ทุกครั้ง และสามารถขอใช้ข้อมูลสรุปการประเมินได้ทุกเวลาตามต้องการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ มีการสำรวจความต้องการโดยมีประชุมเชิงปฏิบัติการและนิเทศการสอน, มีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจคณะทำงานก่อนการประเมิน, มีระบบการวิเคราะห์ข้อมูลที่สะดวกและรวดเร็ว, สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ทันเวลาที่ต้องการใช้ และ การติดต่อประสานงานกันระหว่างผู้ขอใช้กับผู้ให้บริการก่อนทุกครั้ง อยู่ในระดับ มากที่สุด ส่วนที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล, มีการตรวจสอบข้อมูลซ้ำ,มีการตรวจสอบการประมวลผล และมีการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบเชื่อถือได้จากแบบประเมินที่ผ่านผู้เชี่ยวชาญพิจารณาแล้ว ผลการประเมินอยู่ในระดับ มาก

4. ด้านการประเมินผลผลิต (Product) ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงงานได้สอดรับกับการปฏิบัติงานจริง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ผลการประเมินอยู่ในระดับ มากที่สุด รองลงมาได้แก่ ครูมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของโครงงาน, แบบสรุปผลประเมินโครงการมีความชัดเจนไม่คลุมเครือ กะทัดรัด อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนผลการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ สรุปผลการประเมินนำไปใช้ในการรายงาน, สรุปผลการประเมินที่ได้นำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ ผลการประเมินอยู่ในระดับ มาก

5. ด้านผลกระทบของโครงการ (Impact) ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ความเชื่อมั่นของผู้บริหารระดับเทศบาลต่อโรงเรียน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได้แก่ ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในกิจกรรมของโรงเรียน อยู่ในระดับ มากที่สุด ส่วนที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือชุมชนให้การสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน อยู่ในระดับ มาก ผลโดยรวมเป็นผลกระทบในทางที่ดี มีความเชื่อมั่นของผู้บริหารระดับเทศบาลต่อโรงเรียนดีมาก ผู้ปกครองให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน มีความเชื่อมั่นของผู้ปกครองต่อโรงเรียนดีมาก โรงเรียนได้พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ความเชื่อมั่นต่อพัฒนาการของเด็กทุกคน ทำให้ชุมชนให้การสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนเป็นอย่างดี

6. ด้านประสิทธิผลของโครงการ (Effectiveness) ด้านการประเมินประสิทธิผลของโครงการ เกี่ยวกับประสิทธิภาพด้านวิชาการของนักเรียนด้านการดำเนินงานที่คุ้มค่า และความพึงพอใจที่มีต่อผลผลิตของโครงการ ในภาพรวมของ ด้านประสิทธิผลของโครงการ ผลการประเมินอยู่ในระดับ มากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าความพร้อมด้านพัฒนาการของเด็กที่เรียนจบชั้นอนุบาลปีที่ 3 อยู่ในระดับ มากที่สุด รองลงมาได้แก่ มีความพร้อมในการที่จะเรียนต่อในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป ส่วนที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่แสดงต่อการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบ อยู่ในระดับ มาก

7. ด้านประเมินความยั่งยืนของโครงการ (Sustainability) ด้านการประเมินความยั่งยืนของโครงการ เกี่ยวกับความสามารถในการบูรณาการความรู้ ทักษะ และกระบวนการปฏิบัติของนักเรียน ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ครูความสามารถนำความรู้ทักษะกระบวนการปฏิบัติที่ได้รับไปพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ของนักเรียน,ครูสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาศักยภาพในการจัดประสบการณ์เรียนรู้แบบโครงงาน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับ มากที่สุด ส่วนที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือนักเรียนมีทักษะกระบวนการและความชำนาญในการปฏิบัติกิจกรรม อยู่ในระดับ มาก

8. ด้านประเมินการถ่ายโยงความรู้ของโครงการ (Transportability) พบว่าด้านการประเมินการถ่ายโยงความรู้ของโครงการ เกี่ยวกับความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ของนักเรียนมีผลการประเมินในภาพรวม อยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่าความสามารถในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านความรู้และประสบการณ์ระหว่างกันมีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับ มากที่สุด รองลงมาได้แก่ สามารถต่อยอดองค์ความรู้ในระดับที่สูงขึ้นได้ อยู่ในระดับมาก ส่วนที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือครูสามารถให้คำปรึกษาแก่เพื่อนครูได้ อยู่ในระดับ มาก

Assessment Name : Evaluation Outcome Report on Organizing Project-based

Learning Experience of Yan Dindaeng Kindergarten School under

Yan Dindaeng Municipality, Prasang District, Suratthani Province

Assessor : Laksamee Chomphootorn

Assessed Year : 2015

Executive Summary

This assessment on a development of organizing project-based learning experiences in Yan Dindaeng Kindergarten School under Yan Dindaeng Municipality, Prasang District, Suratthani Province was conducted to evaluate the project operational process where a Stufflebeam’s CIPP Model was used in the evaluation along with an expansion into IEST. The project assessment contained 2 development scopes (1) population which consisted of 11 people who were school administrators, teachers, personnel in charge of the project in 2015 ; (2) content which consisted of various aspects on context, input, process, product, impact, effectiveness, sustainability and transportability. The obtained data were analyzed by looking for a value of frequency, percentage, mean, standard deviation and the result was compared with a set level of each assessed outcome. The result was later presented in a form of a table to support the explanation.

The findings show that:

1. Context: the overall result reveals that its quality is at a high level. Upon considering on each aspect, it is found that the quality is high in all topics which can be sequenced as the development in appropriately organizing teaches’ learning experience; the consistency of the project with all levels of educational administrations; the consistency of the project with school visions; ability in using the obtained data for the benefit of school development; organizing and maintaining internal department learning experience/ appropriate assignment. Meanwhile, the lowest mean is an aspect of the capability in a practical performance as well as the cooperation of all parties.

2. Input: the evaluation of this aspect in the overall is at a high level and the highest mean is an aspect of the complete plan on controlling, directing, following-up and operating which is followed by an aspect of periodical evaluation on an ongoing process whereas the lowest score is the systematic budget plan being consistent with a school activity.

3. Process: the overall assessment result is at the highest level. The highest mean is an aspect of data analysis prior to a practical utilization and the ability in using the data to summarize all assessment When required followed by a survey on the needs through having an operational meeting and teaching supervision, holding a meeting to identify and understand the working group prior to an evaluation, having a convenient and express data analytical system, the ability in data analysis whenever needed as well as the prior communication and cooperation between the service users and the providers. The lowest mean is the examining of the data correction. The data are repeatedly checked, the result is examined and the data are systematically analyzed from a reliable evaluation form being accepted by the experts.

4. Product: the assessment result is again at a high level in the overall and the highest mean is an aspect of teachers’ organizing project-based learning experience being consistent with the practical operation followed by teachers’ project comprehension; clear evaluation summary form. The lowest mean is the assessment summary for report as well as the assessment summary for public relations.

5. Impact: the overall result is at the highest level where the highest mean is the municipality administrators’ reliability towards the school followed by parents’ cooperation in school activities whereas the lowest mean is the community’s support. This, as a whole, is a positive impact as both administrators’ reliability and parents’ cooperation show a good level that they provide support and cooperation on school activities that subsequently the school is able to improve its academic quality along with students’ development making the community accordingly enhance the school activities and provide its support.

6. Effectiveness: the project assessment is on the students’ academic effectiveness and their satisfaction toward the project product. The overall result of the project effectiveness is at a very high level and the highest score is the readiness of kindergarten student’s development upon the completion of grade 3 followed by the readiness of educational extension to the next level. The lowest mean is on the parents’ satisfaction towards the organizing project-based learning experience.

7. Sustainability: the project evaluation is on the students’ ability in knowledge, skills and their operational process. The overall result shows a high level where the highest score is the teachers’ capability in developing the obtained knowledge, skills and operational process to upgrade students’ learning ability as well as the teachers’ ability in using the obtained knowledge to organize the project-based learning whereas the lowest score is the students’ process skill and activity practice skill.

8. Transportability: the assessment on the students’ ability in knowledge transportability is at a high level in the overall. The ability in knowledge and experience exchanging among student is at the highest mean followed by the ability in knowledge extension to a higher level while the lowest mean is the teachers’ ability in associate consultation.

โพสต์โดย mime : [24 ก.ค. 2559 เวลา 10:27 น.]
อ่าน [2112] ไอพี : 223.24.49.11
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ