ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนบ้านหนองเกตุ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ชื่อเรื่อง รายงานผลการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนบ้านหนองเกตุ

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ผู้รายงาน นายมหิศร แสงมณีรัตนชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเกตุ

หน่วยงาน โรงเรียนบ้านหนองเกตุ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ปีที่ประเมิน 2559

บทคัดย่อ

การประเมินผลโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนบ้านหนองเกตุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2558 โดยอาศัยรูปแบบจำลองซิปป์ (CIPP Model) ของสตัฟเฟิลบีมและคณะ ( Stulfflebeam , et al. 1971 )

มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1) เพื่อประเมินบริบทของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนบ้านหนองเกตุสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

2) เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนบ้านหนองเกตุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

3) เพื่อประเมินกระบวนการดำเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนบ้านหนองเกตุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

4) เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนบ้านหนองเกตุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 โดยดำเนินการประเมินผลทั้งระบบ

ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย ได้แก่ ครู จำนวน 4 คน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ยกเว้น ผู้บริหารโรงเรียน ผู้แทนครู และผู้แทนผู้ปกครอง) จำนวน 6 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 37 คน รวมทั้งสิ้น 47 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการประกอบด้วยแบบสอบถามจำนวน 1 ฉบับ เป็นแบบสอบถามสำหรับใช้เก็บข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ได้แก่ ครู กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(ยกเว้น ผู้บริหารโรงเรียน ผู้แทนครู และผู้แทนผู้ปกครอง) และผู้ปกครองนักเรียน เกี่ยวกับบริบท ปัจจัยนำเข้า กระบวนการดำเนินงาน และผลผลิตของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนบ้านหนองเกตุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 และแบบประเมินผลลัพธ์ ด้านความรู้ ความเข้าใจ ด้านเจตคติ และด้านพฤติกรรมการปฏิบัติตนที่เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมที่ต้องการปลูกฝังให้กับนักเรียนตามวัตถุประสงค์ของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ซึ่งประกอบด้วยคุณธรรมจริยธรรม 10 ด้าน คือ ด้านการเป็นผู้มีความขยัน ด้านการเป็นผู้มีความประหยัด ด้านการเป็นผู้มีความซื่อสัตย์ ด้านการเป็นผู้มีวินัยในตนเอง ด้านการเป็นผู้มีการพูดดี ด้านการเป็นผู้มีจิตสาธารณะ ด้านการเป็นผู้มีสามัคคี ด้านการเป็นผู้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ด้านการเป็นผู้มีความกตัญญู และด้านการเป็นผู้มีสติ

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ (f) ค่าสถิติร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย () ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน()

ผลการประเมินพบว่า

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินการโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนบ้านหนองเกตุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นมากที่สุด คือ ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ รองลงมาคือ ด้านกระบวนการดำเนินการของโครงการ ด้านผลผลิตของโครงการ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นน้อยที่สุด คือ ด้านบริบทของโครงการ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านบริบทของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนบ้านหนองเกตุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นมากที่สุด คือ วัตถุประสงค์ของโครงการมีความเหมาะสมกับสภาพปัญหาความต้องการของชุมชนและสังคม รองลงมา คือวัตถุประสงค์ของโครงการได้รับการยอมรับจากบุคลากรและข้อที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นน้อยที่สุด คือ วัตถุประสงค์ของโครงการมีความเหมาะสมกับสภาพ ปัญหาความต้องการของนักเรียน

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียน บ้านหนองเกตุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายปัจจัย พบว่า ปัจจัยด้านที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นมากที่สุด คือ ปัจจัยด้านงบประมาณ รองลงมาคือ ปัจจัยด้านระบบหลักสูตรสถานศึกษา ปัจจัยด้านบุคลากรมีคุณลักษณะที่ดี และปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นน้อยที่สุด คือ ปัจจัยด้านอาคารสถานที่

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านกระบวนการดำเนินงานของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนบ้านหนองเกตุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า

ด้านการบริหารจัดการดำเนินการโครงการของผู้บริหารโรงเรียน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นมากที่สุด คือ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ และบริหาร การดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย (บ ว ร) มีส่วนร่วม รองลงมา คือ มีการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นด้านต่างๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อผลสัมฤทธิ์ของโครงการอย่างสูงสุด และข้อที่มีค่าเฉลี่ย ความคิดเห็นน้อยที่สุด คือ มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายธรรมนูญของโรงเรียนหรือ แผนกลยุทธ์ที่มีจุดเน้นในการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ

ด้านกระบวนการจัดกิจกรรมตามโครงการ พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายกิจกรรม พบว่า กิจกรรมที่ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นมากที่สุด คือ กิจกรรมประจำสัปดาห์ รองลงมาคือ กิจกรรมประจำวัน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นน้อยที่สุด คือ กิจกรรมประจำปี เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อของกิจกรรม

กิจกรรมประจำวัน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นมากที่สุด คือ การจัดกิจกรรมให้นักเรียน สวดมนต์ แผ่เมตตาเดินสมาธิ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ การจัดกิจกรรมนักเรียนสวดมนต์และพิจารณาอาหารก่อนรับประทานอาหารกลางวัน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นน้อยที่สุด คือ การจัดครูกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดหลักไตรสิกขา

กิจกรรมประจำสัปดาห์ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นมากที่สุด คือ การจัดกิจกรรมนักเรียนสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะใน วันศุกร์ รองลงมา คือ การจัดกิจกรรมพระสงฆ์สอนเกี่ยวกับพุทธศาสนาให้กับนักเรียนทุกวันจันทร์ (พบพระวันจันทร์) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นน้อยที่สุด คือ การจัดกิจกรรมครูอบรมนักเรียนในวันศุกร์

กิจกรรมประจำปี พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา รายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นมากที่สุด คือ ครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนร่วมกันจัดกิจกรรมทำบุญโรงเรียนประจำปี และการจัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมของนักเรียน ชั้น ป.4-6 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน รองลงมา วัด ชุมชน โรงเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนาประจำปี และข้อที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นน้อยที่สุด คือ การจัดกิจกรรมสอบพระปริยัติธรรมสนามหลวงของนักเรียน

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านผลผลิตของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียน บ้านหนองเกตุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 พบว่า โดยรวม พบว่า อยู่ในระดับ มาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นมากที่สุด คือ นักเรียนเป็นผู้มีสติ รองลงมา คือ นักเรียนเป็นผู้มีความซื่อสัตย์ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นน้อยที่สุด คือ นักเรียนเป็นผู้มีความกตัญญู

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความรู้ ความเข้าใจเนื้อหาสาระของคุณธรรม จริยธรรมตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนบ้านหนองเกตุ โดยรวมมีค่าเฉลี่ย 4.16 คะแนน ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยที่สูง

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านเจตคติด้านคุณธรรม จริยธรรมตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนบ้านหนองเกตุ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน ระดับมาก

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านพฤติกรรมการปฏิบัติตนด้านคุณธรรม จริยธรรมตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนบ้านหนองเกตุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 โดยรวมนักเรียนมีระดับของพฤติกรรมการปฏิบัติตนอยู่ในระดับมาก

ข้อเสนอแนะของผู้ที่ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของโรงเรียนบ้านหนองเกตุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 มีดังนี้ ส่วนใหญ่เห็นว่า เป็นโครงการที่ดีมาก เหมาะสมดี รองลงมา คือ ทุกอย่างดีอยู่แล้ว ขอให้ปฏิบัติและดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง จะเป็นผลดีที่สุด และควรนำนักเรียนไปฝึกนั่งสมาธิที่วัด เพื่อสร้างความศรัทธาให้มากขึ้น

โพสต์โดย นายมหิศร แสงมณีรัตนชัย : [9 ส.ค. 2559 เวลา 10:58 น.]
อ่าน [2768] ไอพี : 106.0.210.234
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 15,494 ครั้ง
"กังนัม สไตล์" ความหมายอะไรซ่อนอยู่ (ดูให้เป็นสาระ)
"กังนัม สไตล์" ความหมายอะไรซ่อนอยู่ (ดูให้เป็นสาระ)

เปิดอ่าน 9,720 ครั้ง
สร้างความรู้ใหม่ คือหัวใจปฏิรูปการศึกษา : เสรี พงศ์พิศ
สร้างความรู้ใหม่ คือหัวใจปฏิรูปการศึกษา : เสรี พงศ์พิศ

เปิดอ่าน 16,494 ครั้ง
ความแตกต่างระหว่าง http:// กับ https://
ความแตกต่างระหว่าง http:// กับ https://

เปิดอ่าน 16,370 ครั้ง
คำค้นยอดนิยม กูเกิล-ยาฮู ประจำปี 2551
คำค้นยอดนิยม กูเกิล-ยาฮู ประจำปี 2551

เปิดอ่าน 914 ครั้ง
เคล็ดลับการยิ้มที่สมบูรณ์แบบเวลาถ่ายรูป
เคล็ดลับการยิ้มที่สมบูรณ์แบบเวลาถ่ายรูป

เปิดอ่าน 9,715 ครั้ง
มาดูกันว่า "เกาหลีใต้" เริ่มต้นการเป็นผู้นำด้านการศึกษาโฉมใหม่ของโลกอย่างไร?
มาดูกันว่า "เกาหลีใต้" เริ่มต้นการเป็นผู้นำด้านการศึกษาโฉมใหม่ของโลกอย่างไร?

เปิดอ่าน 11,117 ครั้ง
ปลูกวินัย "แม่พิมพ์ของชาติ"
ปลูกวินัย "แม่พิมพ์ของชาติ"

เปิดอ่าน 40,547 ครั้ง
พรหมวิหาร 4
พรหมวิหาร 4

เปิดอ่าน 11,713 ครั้ง
การค้ำประกันสัญญาอนุญาตให้ ขรก.ลาศึกษาต่อ ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฯ ฉบับใหม่
การค้ำประกันสัญญาอนุญาตให้ ขรก.ลาศึกษาต่อ ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฯ ฉบับใหม่

เปิดอ่าน 53,540 ครั้ง
มารยาทในการพูดโทรศัพท์ (Phone Manners)
มารยาทในการพูดโทรศัพท์ (Phone Manners)

เปิดอ่าน 11,499 ครั้ง
หลักเกณฑ์กระจายอำนาจ 2550
หลักเกณฑ์กระจายอำนาจ 2550

เปิดอ่าน 20,844 ครั้ง
เปิดชื่อ 11 จังหวัด หนาวยะเยือกที่สุดในประเทศ
เปิดชื่อ 11 จังหวัด หนาวยะเยือกที่สุดในประเทศ

เปิดอ่าน 11,825 ครั้ง
"กะเพรา" ราชินีสมุนไพร โบราณเชื่อช่วยให้อายุยืน
"กะเพรา" ราชินีสมุนไพร โบราณเชื่อช่วยให้อายุยืน

เปิดอ่าน 17,529 ครั้ง
10 วิธีบำบัดเด็กสมาธิสั้น
10 วิธีบำบัดเด็กสมาธิสั้น

เปิดอ่าน 14,782 ครั้ง
กินถั่วฝักยาวเยอะๆดีต่อสุขภาพ
กินถั่วฝักยาวเยอะๆดีต่อสุขภาพ

เปิดอ่าน 12,848 ครั้ง
เรื่องของวันหยุดยาวในเดือนเมษายน กับการเปิด-ปิดเทอมของมหาวิทยาลัย
เรื่องของวันหยุดยาวในเดือนเมษายน กับการเปิด-ปิดเทอมของมหาวิทยาลัย
เปิดอ่าน 21,106 ครั้ง
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2549
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยการพิจารณาการประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. 2549
เปิดอ่าน 54,598 ครั้ง
การปกครองสมัยรัตนโกสินทร์
การปกครองสมัยรัตนโกสินทร์
เปิดอ่าน 8,505 ครั้ง
15 นาทีเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น
15 นาทีเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น
เปิดอ่าน 15,661 ครั้ง
ชมพูภูคาพันธุ์ไม้หายากของโลก
ชมพูภูคาพันธุ์ไม้หายากของโลก

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ