ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ วิชา พ21101 เทเบิลเทนนิส กลุ่มสาระการเรียน

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ วิชา พ21101 เทเบิลเทนนิส กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์

ผู้วิจัย นายสุนันท์ หิรัตพรม

หน่วยงาน โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดสำนักงานองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ปีที่พิมพ์ 2559

บทคัดย่อ

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด ผู้เรียนต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม โดยการฝึกคิด ฝึกค้นคว้า รวบรวมข้อมูลและสร้างสรรค์ความรู้ด้วยตนเอง ตลอดทั้งการฝึกตนเองให้มีวินัยและความรับผิดชอบในการทำงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเอกสารประกอบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ วิชา พ21101 เทเบิลเทนนิส กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นแนวทางที่ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญาไปพร้อมกันสอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมาย 1) เพื่อสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา พ21101 เทเบิลเทนนิส กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ วิชา พ21101 เทเบิลเทนนิส กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ วิชา พ21101 เทเบิลเทนนิส กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ที่เรียนในปีการศึกษา 2558 โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ อำเภอกุฉินารายณ์ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 22 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นกลุ่ม (Cluster) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มี 4 ชนิด ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้เอกสารประกอบการสอน จำนวน 15 แผน แผนละ 1 ชั่วโมง เอกสารประกอบการสอน จำนวน 1 เล่ม 7 หน่วยการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และแบบสำรวจความพึงพอใจในการเรียนรู้ จำนวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า

1. ได้เอกสารประกอบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ วิชา พ21101 เทเบิลเทนนิส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 1 เล่ม 7 หน่วยการเรียนรู้ ดังนี้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประวัติและประโยชน์ของกีฬาเทเบิลเทนนิส หน่วยที่ 2 การเสริมสร้างร่างกายในการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 อุปกรณ์สำหรับการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 วิธีการจับไม้การเล่นกีฬา เทเบิลเทนนิส หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 สิ่งสำคัญที่ควรรู้ในการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิส หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ทักษะการตีลูกหมุน และหน่วยการเรียนรู้ที่ 7 กติกากีฬาเทเบิลเทนนิส เอกสารประกอบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ วิชา พ21101 เทเบิลเทนนิส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 92.37/91.52 เมื่อเทียบกับเกณฑ์ 80/80 ปรากฏว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้

2. นักเรียนที่เรียนด้วยการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ วิชา พ21101 เทเบิลเทนนิส กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ วิชา พ21101 เทเบิลเทนนิส กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ เท่ากับ 4.73

โดยสรุป การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ วิชา พ21101 เทเบิลเทนนิส วิชา พ21101 เทเบิลเทนนิส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเหมาะสมทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และนักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด ครูผู้สอนควรนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

TITLE The report of developing table tennis handout (P21101) based on student- centered instruction for Matthayomsuksa 1 students, department of Health and Physical Education

AUTHOR Mr. Sunan Hiratprom

INSTITUTE Chumchangplangraj school, Kuchinarai District, kalasin province, Kalasin provincial administrative organization

YEAR 2016

ABSTRACT

To create learning activities, teachers need to emphasize that every learner has the potential that can develop, and learners are the most important person. Learners should have opportunities to participate in the course including physical development, cognitive development, psycho-emotional development and social development. Learners need practice their critical thinking skills and creative skills by themselves. Moreover, they should develop their disciplines as well as their responsibilities in doing activities in the classroom.

The table tennis handout (P21101) based on student-centered instruction for Matthayomsuksa 1, department of Health and Physical Education. It is the way to promote students in learning so that they can develop their physical, cognitive psycho-emotional and social. The handout is related to way of learning management follows the Basic Education Core Curriculum B.E. 2551.

The purposes of this research were to 1) to create and develop table tennis handout (P21101) based on student-centered instruction for Matthayomsuksa 1 students department of Health and physical education, according to the standard criteria 80/80. 2) to compare the achievement of before and after learning from the table tennis

handout (P21101) based on student-centered instruction for Matthayomsuksa 1 students.

3) to study the students’satisfaction towards to table tennis course (P21101). The sample group was selected through a cluster random sampling. The participants of this research was conducted under cluster random sampling, students of the sample used in this study were 22 students from Matthayomsuksa 1/1, who registered in this course of the academic year 2015 in Chumchangplangraj school, Kuchinarai district, kalasin province, Kalasin provincial administrative organization.

The research instruments were fifteen lesson plans, 1 hour per each plan. The handout consists of 7 units, the achievement test, and students’ satisfaction towards the handouts base on student-centered. Statistics comprised of mean scores ( ), standard deviation (S.D.), percentage (%), t-test dependent and content analysis.

The Results of the research were as follows:

1. Get the table tennis handout (P21101) based on student-centered instruction for Matthayomsuksa 1 students, there are 7 units in the handout. Unit 1 history and benefit of studying table tennis, unit 2 body conditioning and principle exercise for studying table tennis, unit 3 the equipments of playing table tennis, unit 4 how to hold the table tennis paddle, unit 5 the importance of table tennis, unit 6 skills in spinning the ball, and unit 7 table tennis rules. The efficiency (E1/E2) of the teaching handouts equal 92.37/91.52, compared with 80/80 had the value higher than the standard criteria.

2. Students who studying in this course focusing on student-centered instruction for Matthayomsuksa 1 before and after learning are difference statistically at the .05 level. The ability in studying table tennis was higher than before learning.

3. Satisfaction of Mattayomsuksa 1 students toward to table tennis handout (P21101) based on student-centered instruction for Matthayomsuksa 1 students, department of Health and Physical Education found that students were satisfied with the overall equal 4.73 which it is the highest level.

To conclude, the development of table tennis handout (P21101) based on student-centered instruction for Matthayomsuksa 1 students, department of Health and Physical Education, have the efficiency and suitable for students which helps students to have a higher level in studying of this table tennis course. Most students satisfied with the learning. Teachers should use this handout to apply for using in creating activities in the classroom.

โพสต์โดย เทียนส่องทาง : [11 ก.ย. 2559 เวลา 23:44 น.]
อ่าน [8485] ไอพี : 223.205.9.48
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 17,568 ครั้ง
กฎกระทรวงการประกอบวิชาชีพควบคุม พ.ศ. 2549
กฎกระทรวงการประกอบวิชาชีพควบคุม พ.ศ. 2549

เปิดอ่าน 10,829 ครั้ง
13 ความเชื่อที่ควรรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านม
13 ความเชื่อที่ควรรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านม

เปิดอ่าน 8,108 ครั้ง
สำรวจบ้าน-พิชิตโรค
สำรวจบ้าน-พิชิตโรค

เปิดอ่าน 25,275 ครั้ง
งูพิษกัด
งูพิษกัด

เปิดอ่าน 19,115 ครั้ง
ลายมือเช่นไร คือคนที่จะได้ดีบั้นปลายของชีวิต
ลายมือเช่นไร คือคนที่จะได้ดีบั้นปลายของชีวิต

เปิดอ่าน 60,455 ครั้ง
การพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 4.0 ภายใต้พลวัตแห่งศตวรรษที่ 21 สู่การเป็นประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนอย่างยั่งยืนของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไทย
การพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา 4.0 ภายใต้พลวัตแห่งศตวรรษที่ 21 สู่การเป็นประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนอย่างยั่งยืนของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไทย

เปิดอ่าน 13,265 ครั้ง
สิ่งดีๆ ที่ซ่อนอยู่ใน แก้วมังกร
สิ่งดีๆ ที่ซ่อนอยู่ใน แก้วมังกร

เปิดอ่าน 3,438 ครั้ง
ร้อนตับแตก มีที่มาอย่างไร
ร้อนตับแตก มีที่มาอย่างไร

เปิดอ่าน 29,464 ครั้ง
เถียงนาน้อย
เถียงนาน้อย

เปิดอ่าน 7,569 ครั้ง
ศธ.ให้ความสำคัญครูคนแรกดึงพ่อแม่เป็นส่วนหนึ่งวันครู
ศธ.ให้ความสำคัญครูคนแรกดึงพ่อแม่เป็นส่วนหนึ่งวันครู

เปิดอ่าน 16,304 ครั้ง
"ตังกุย" คืออะไร มีสรรพคุณอย่างไร
"ตังกุย" คืออะไร มีสรรพคุณอย่างไร

เปิดอ่าน 20,509 ครั้ง
วิธีดูแลเล็บให้สวยงามแข็งแรง
วิธีดูแลเล็บให้สวยงามแข็งแรง

เปิดอ่าน 13,285 ครั้ง
แผ่นดินไหว
แผ่นดินไหว

เปิดอ่าน 12,440 ครั้ง
ตูนส์ศึกษา : ทำไม O-NET ไม่เอาเรื่องจริงในชีวิตไปออกข้อสอบ
ตูนส์ศึกษา : ทำไม O-NET ไม่เอาเรื่องจริงในชีวิตไปออกข้อสอบ

เปิดอ่าน 55,867 ครั้ง
การวัดความชื้นในบรรยากาศ
การวัดความชื้นในบรรยากาศ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 10,168 ครั้ง
คลิปรถตู้อุบลฯ รับผู้โดยสารแน่นคัน 15 ที่นั่ง ยืนอีกเป็นสิบ
คลิปรถตู้อุบลฯ รับผู้โดยสารแน่นคัน 15 ที่นั่ง ยืนอีกเป็นสิบ

เปิดอ่าน 34,827 ครั้ง
ระบบสุริยะจักรวาล
ระบบสุริยะจักรวาล

เปิดอ่าน 33,009 ครั้ง
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สพฐ.
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สพฐ.

เปิดอ่าน 12,241 ครั้ง
โรคความดันโลหิตสูง รักษาได้ แค่หลีกให้ไกลจากโซเดียม
โรคความดันโลหิตสูง รักษาได้ แค่หลีกให้ไกลจากโซเดียม

เปิดอ่าน 15,917 ครั้ง
กบฏสร้างสรรค์ทางการศึกษา
กบฏสร้างสรรค์ทางการศึกษา เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ