ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E)

ชื่อเรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอน

แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E) ประกอบการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชา

เพิ่มเติมชีววิทยา เรื่อง ยีนและโครโมโซม โรงเรียนอนุกูลนารี อำเภอเมือง

จังหวัดกาฬสินธุ์

ผู้วิจัย นางกรรณิการ์ แก้วเสน่ห์ใน

สถานศึกษา โรงเรียนอนุกูลนารี อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

ปีที่ศึกษา 2559

บทคัดย่อ

การวิจัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการสอน แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E) ประกอบการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมชีววิทยา เรื่อง ยีนและโครโมโซม โรงเรียนอนุกูลนารี อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมชีววิทยา เรื่อง ยีนและโครโมโซม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประกอบการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E) ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ 80/80 2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E) ประกอบการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมชีววิทยา เรื่อง ยีนและโครโมโซม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังใช้การสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E) ประกอบการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมชีววิทยา เรื่อง ยีนและโครโมโซม 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการสอนแบบวัฏจักร การเรียนรู้ 5 ขั้น (5E) ประกอบการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมชีววิทยา เรื่อง ยีนและโครโมโซม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 โรงเรียนอนุกูลนารี อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24

ที่กำลังเรียนอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ที่ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 41 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มี 3 ชนิด คือ 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมชีววิทยา เรื่อง ยีนและโครโมโซม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 7 ชุด 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายชีววิทยาเพิ่มเติม เรื่อง ยีนและโครโมโซม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 20 ข้อ จำนวน 30 ข้อ ค่าความยากง่าย (P) อยู่ระหว่าง 0.43 – 0.75 มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ (B) อยู่ระหว่าง 0.43 – 0.76 และความเชื่อมั่น ทั้งฉบับเท่ากับ .69 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการสอนแบบวัฏจักร การเรียนรู้ 5 ขั้น (5E) ประกอบการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมชีววิทยา เรื่อง ยีน และโครโมโซม เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า ( Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 16 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย พบว่า

1. ประสิทธิภาพของการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E) ประกอบการใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมชีววิทยา เรื่อง ยีนและโครโมโซม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเท่ากับ 86.16/81.71 ซึ่งเป็นค่าประสิทธิภาพของการสอน แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E) ประกอบการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ 80/80

2. ดัชนีประสิทธิผลของการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E) ประกอบการใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมชีววิทยา เรื่อง ยีนและโครโมโซม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เท่ากับ 0.6855 หมายความว่า หลังจากที่นักเรียนได้เรียนโดยการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E) ประกอบการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมชีววิทยา เรื่อง ยีนและโครโมโซม นักเรียน มีความรู้เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 68.55

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังใช้การสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E) ประกอบการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมชีววิทยา เรื่อง ยีนและโครโมโซม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กล่าวคือ ค่าการทดสอบ t - test จากการคำนวณมีค่ามากกว่าค่าการทดสอบ t - test จากการเปิดในตารางหมายความว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนโดยใช้การสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E) ประกอบการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ยีนและโครโมโซม มีการพัฒนาในการเรียนรู้ที่สูงขึ้นจริง

4. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการสอนแบบวัฏจักร การเรียนรู้ 5 ขั้น (5E) ประกอบการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมชีววิทยา เรื่อง ยีน และโครโมโซม โดยรวมอยู่ในระดับมาก

โดยสรุปการวิจัยเรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับ การสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E) ประกอบการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมชีววิทยา เรื่อง ยีนและโครโมโซม โรงเรียนอนุกูลนารี อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ มีคุณภาพ ตามเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้สามารถนำไปใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้ได้

โพสต์โดย หนิง : [29 ก.ย. 2559 เวลา 09:11 น.]
อ่าน [1752] ไอพี : 113.53.252.21
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ