ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการจัดประสบการณ์การพัฒนาความสามารถด้านการพูด สื่อความหมาย โดยใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง

การวิจัยในชั้นเรียนเรื่อง : รายงานผลการจัดประสบการณ์การพัฒนาความสามารถด้าน

การพูดสื่อความหมายโดยใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง

สำหรับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านห้วยทราย

ชื่อผู้วิจัย : นายดนัย สัตถาผล

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ

สังกัด : โรงเรียนบ้านห้วยทราย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

ปีที่ทำการวิจัย : 2559

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อการพัฒนาความสามารถด้านการพูดสื่อความหมายสำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านห้วยทราย หน่วยการเรียนรู้อาเซียน โดยใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนระดับปฐมวัยอายุ 5-6 ปี กำลังศึกษาในชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 สังกัดโรงเรียนบ้านห้วยทรายสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบึงกาฬ มีจำนวน 17 คน ใช้วิธีการสุ่มโดยเลือกสุ่มแบบเจาะจง ดำเนินการทดลองเป็นระยะเวลา 10 สัปดาห์ วัดความสามารถด้านการพูดสื่อความหมายของนักเรียนก่อนและหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้อาเซียนโดยใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจองโดยใช้ t-test

ผลการวิจัย

ผลการประเมินความสามารถด้านการพูดสื่อความหมายสำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านห้วยทราย โดยใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจองพบว่า

1. ก่อนการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถด้านการพูดสื่อความหมาย สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 หน่วยการเรียนรู้อาเซียนโดยใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจองจากนักเรียนทั้งหมด 17 คน มีความสามารถด้านการพูดสื่อความหมายในระดับต่ำร้อยละ 32.87 มีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคือ ( = 6.64, S.D. =1.07) และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า นักเรียนมีความสามารถด้านการพูดสื่อความหมาย คือ

1.1 ความสามารถด้านการพูดสื่อความหมายคะแนนก่อนเรียนเรื่องคำทักทายอยู่ในระดับต่ำ 114 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 33.52 ของคะแนนเต็มมีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคือ ( = 7.09, S.D. = 1.15)

1.2 ความสามารถด้านการพูดสื่อความหมายคะแนนก่อนเรียนเรื่องธงชาติอยู่ในระดับต่ำ 111 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 32.64 ของคะแนนเต็มมีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคือ

( = 6.52, S.D. = 1.17)

1.3 ความสามารถด้านการพูดสื่อความหมายคะแนนก่อนเรียนเรื่องดอกไม้อยู่ในระดับต่ำ 113 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 33.23 ของคะแนนเต็มมีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคือ

( = 6.64, S.D. = 1.11)

1.4 ความสามารถด้านการพูดสื่อความหมายคะแนนก่อนเรียนเรื่องสัตว์อยู่ในระดับต่ำ 111 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 32.64 ของคะแนนเต็มมีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคือ

( = 6.52, S.D. = 1.00)

1.5 ความสามารถด้านการพูดสื่อความหมายคะแนนก่อนเรียนเรื่องอาหารอยู่ในระดับต่ำ 110 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 32.35 ของคะแนนเต็มมีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคือ

( = 6.47, S.D. = 0.94)

2. หลังการจัดกิจกรรมพัฒนาความสามารถด้านการพูดสื่อความหมาย สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 หน่วยการเรียนรู้อาเซียนโดยใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจองจากนักเรียนทั้งหมด 17 คน มีความสามารถด้านการพูดสื่อความหมายในระดับสูงร้อยละ 81.29 มีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคือ ( = 16.43, S.D. = 1.30) และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า นักเรียนมีความสามารถด้านการพูดสื่อความหมาย คือ

2.1 ความสามารถด้านการพูดสื่อความหมายคะแนนหลังเรียนเรื่องคำทักทายอยู่ในระดับสูง 275 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 80.88 ของคะแนนเต็มมีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคือ ( = 16.17, S.D. = 1.23)

2.2 ความสามารถด้านการพูดสื่อความหมายคะแนนหลังเรียนเรื่องธงชาติอยู่ในระดับสูง 277 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 81.47 ของคะแนนเต็มมีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคือ ( = 16.29, S.D. = 1.40)

2.3 ความสามารถด้านการพูดสื่อความหมายคะแนนหลังเรียนเรื่องดอกไม้อยู่ในระดับสูง 279 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 82.05 ของคะแนนเต็มมีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคือ ( = 16.41, S.D. = 1.46)

2.4 ความสามารถด้านการพูดสื่อความหมายคะแนนหลังเรียนเรื่องสัตว์อยู่ในระดับสูง 277 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 81.47 ของคะแนนเต็มมีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคือ

( = 16.24, S.D. = 1.31)

2.5 ความสามารถด้านการพูดสื่อความหมายคะแนนหลังเรียนเรื่องอาหารอยู่ในระดับสูง 274 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 80.58 ของคะแนนเต็มมีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคือ ( = 17.08, S.D. = 1.11)

3. ผลการเปรียบเทียบความสามารถด้านการพูดสื่อความหมายของนักเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนบ้านห้วยทราย จังหวัดบึงกาฬ ภายหลังการจัดกิจกรรมหน่วยการเรียนรู้อาเซียนโดยใช้หนังสือภาพประกอบคำคล้องจอง สูงกว่าก่อนเรียนที่ระดับความมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และชั้นแห่งความเป็นอิสระเท่ากับ 16 มีค่า t ซึ่งมีค่า 34.71 นั่นคือเด็กปฐมวัยภายหลังที่ได้รับการจัดกิจกรรมหน่วยการเรียนรู้อาเซียนโดยใช้คำคล้องจองในกิจกรรมเสริมมีความสามารถในด้านภาษาสูงกว่าก่อนเรียน

โพสต์โดย Tan : [16 ต.ค. 2559 เวลา 14:45 น.]
อ่าน [3470] ไอพี : 182.52.212.47
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โพสต์โดย

คุณ -

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 16,991 ครั้ง
สาววัย 27 ปีบริจาคตับช่วยชีวิตครูวัย 57 ปี เพราะซาบซึ้งบุญคุณที่เคยสอน
สาววัย 27 ปีบริจาคตับช่วยชีวิตครูวัย 57 ปี เพราะซาบซึ้งบุญคุณที่เคยสอน

เปิดอ่าน 13,520 ครั้ง
วิธีแก้เคราะห์ สะเดาะกรรมให้ร่ำรวย
วิธีแก้เคราะห์ สะเดาะกรรมให้ร่ำรวย

เปิดอ่าน 16,321 ครั้ง
อาหารมงคล 10 อย่าง สำหรับบ่าวสาว
อาหารมงคล 10 อย่าง สำหรับบ่าวสาว

เปิดอ่าน 10,160 ครั้ง
การศึกษา สู่สนามแข่งขันเวทีอาเซียน ให้จับตาเวียดนาม
การศึกษา สู่สนามแข่งขันเวทีอาเซียน ให้จับตาเวียดนาม

เปิดอ่าน 46,399 ครั้ง
10 ดวงดาวที่ใหญ่ที่สุดในจักรวาลเท่าที่เคยค้นพบ
10 ดวงดาวที่ใหญ่ที่สุดในจักรวาลเท่าที่เคยค้นพบ

เปิดอ่าน 12,869 ครั้ง
คลิปการทำให้เสื้อที่ซักเรียบเหมือนรีด ด้วยน้ำแข็งเพียง 3ก้อน
คลิปการทำให้เสื้อที่ซักเรียบเหมือนรีด ด้วยน้ำแข็งเพียง 3ก้อน

เปิดอ่าน 15,167 ครั้ง
เทคนิคการแก้ปัญหา "รูขุมขนกว้าง"
เทคนิคการแก้ปัญหา "รูขุมขนกว้าง"

เปิดอ่าน 24,302 ครั้ง
เป็ดบาบารี่
เป็ดบาบารี่

เปิดอ่าน 25,517 ครั้ง
การศึกษาที่กำลังจะกลายเป็นโรงงานผลิตใบปริญญา
การศึกษาที่กำลังจะกลายเป็นโรงงานผลิตใบปริญญา

เปิดอ่าน 9,990 ครั้ง
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 กรกฏาคม 2552
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 กรกฏาคม 2552

เปิดอ่าน 8,842 ครั้ง
เคล็ดลับลูกน้อย สมองดีมีคุณธรรม
เคล็ดลับลูกน้อย สมองดีมีคุณธรรม

เปิดอ่าน 30,061 ครั้ง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แนะนำการ DIY หน้ากากผ้าไว้ใช้ป้องกัน แทนหน้ากากอนามัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แนะนำการ DIY หน้ากากผ้าไว้ใช้ป้องกัน แทนหน้ากากอนามัย

เปิดอ่าน 8,482 ครั้ง
การศึกษาปัญหาที่แก้ไม่ตก
การศึกษาปัญหาที่แก้ไม่ตก

เปิดอ่าน 12,492 ครั้ง
"ผักติ้ว" ผักพื้นบ้านชาวอีสานที่ไม่ควรมองข้าม
"ผักติ้ว" ผักพื้นบ้านชาวอีสานที่ไม่ควรมองข้าม

เปิดอ่าน 23,048 ครั้ง
ปลา สัตว์มงคลนำโชคลาภ
ปลา สัตว์มงคลนำโชคลาภ

เปิดอ่าน 2,433 ครั้ง
"ยางอินเดีย" ไม้มงคลยอดฮิต ปลูกประดับบ้าน
"ยางอินเดีย" ไม้มงคลยอดฮิต ปลูกประดับบ้าน
เปิดอ่าน 3,893 ครั้ง
10 เรื่องที่ประชาชนต้องรู้เกี่ยวกับ PDPA
10 เรื่องที่ประชาชนต้องรู้เกี่ยวกับ PDPA
เปิดอ่าน 56,322 ครั้ง
เทคนิคการเตรียมตัวไปสัมภาษณ์งานครั้งแรก
เทคนิคการเตรียมตัวไปสัมภาษณ์งานครั้งแรก
เปิดอ่าน 8,096 ครั้ง
บิดซ้ายยืดขวา หยุดปวดจากคอมพิวเตอร์
บิดซ้ายยืดขวา หยุดปวดจากคอมพิวเตอร์
เปิดอ่าน 16,344 ครั้ง
คนทึ่ง ชมคลิปวาดภาพเหมือน "มอร์แกน ฟรีแมน" บนไอแพด 9 ล้านวิว
คนทึ่ง ชมคลิปวาดภาพเหมือน "มอร์แกน ฟรีแมน" บนไอแพด 9 ล้านวิว

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ