ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการการมีส่วนร่วมของชุมชนในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษา โรงเรียนบ้านสร้างเรือ

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการการมีส่วนร่วมของชุมชนในการระดมทรัพยากร

เพื่อการจัดการศึกษา โรงเรียนบ้านสร้างเรือ

ผู้ประเมิน นางวรัชยา ประจำ

หน่วยงาน โรงเรียนบ้านสร้างเรือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

ปีการศึกษา 2556 - 2558

การประเมินโครงการการมีส่วนร่วมของชุมชนในการระดมทรัพยากรเพื่อการ

จัดการศึกษาโรงเรียนบ้านสร้างเรือ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินบริบท (Context)

2) ประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input) 3) ประเมินกระบวนการ (Process) และ 4) ประเมินผลผลิต (Product) เกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้ (1) ด้านทรัพยากรทางการศึกษาที่ได้รับ (2) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (3) ด้านความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อโครงการการประเมินประยุกต์ใช้รูปแบบ CIPP Model ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ใน 2 ลักษณะ คือ ข้อมูลเชิงปริมาณดำเนินการโดยใช้แบบสอบถาม จำนวน 7 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปเพื่อหาค่าสถิติ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และข้อมูลเชิงคุณภาพได้จากการระดมสมอง (Brain Storming) ใช้การวิเคราะห์เนื้อความ (Content Analysis) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่คณะ ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านสร้างเรือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะอนุกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสร้างเรือ ปีการศึกษา 2556 - 2558 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านสร้างเรือ ปีการศึกษา 2556 - 2558 และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านสร้างเรือ ปีการศึกษา 2558 ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)

สรุปผลการประเมินได้ ดังนี้

1. ผลการประเมินบริบท จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ พบว่า โครงการมีความสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน เพราะโรงเรียนมีสภาพทรุดโทรมมากจะต้องพัฒนาให้เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพ ชุมชนทุกฝ่ายมีความเห็นว่า การระดมทรัพยากรเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง การระดมทรัพยากรเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน และเป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนเป็นปัจจัยสำคัญของความสำเร็จในการระดมทรัพยากร จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ พบว่า คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะอนุกรรมการสถานศึกษา มีความเห็นว่าบริบทของโครงการมีความสอดคล้อง กับความต้องการของคณะครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะอนุกรรมการสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.63, S.D. = 0.07) ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ คือค่าเฉลี่ย ( ) 3.50

2. ผลการประเมินปัจจัยเบื้องต้น จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณคุณภาพ พบว่า ปัจจัยที่เป็นโอกาสและอุปสรรคในการระดมทรัพยากร คือ สภาพเศรษฐกิจของผู้ปกครอง ชุมชน ช่วงเวลา สิ่งที่ถือเป็นโอกาสในการระดมทรัพยากร คือ ความพร้อมและความโปร่งใสของบุคลากรในโรงเรียนการวางแผน การบริหารจัดการที่ดีข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับการระดมทรัพยากร เช่น ฐานข้อมูลศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ชุมชน ที่ให้การอุปถัมภ์โรงเรียนล้วนแค่เป็นโอกาสที่เอื้อต่อการระดมทรัพยากร จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ พบว่า คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะอนุกรรมการสถานศึกษา มีความเห็นว่า ปัจจัยเบื้องต้นของโครงการโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.64 , S.D. = 0.07) ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ คือค่าเฉลี่ย ( ) 3.50

3. ผลการประเมินกระบวนการ จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ พบว่า ขั้นตอนกระบวนการในการดำเนินงานต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้ง ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนศิษย์เก่าจึงสามารถทำให้กิจกรรมระดมทรัพยากรสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญ คือ ความโปร่งใสในการดำเนินงาน การชี้แจง รายรับ – รายจ่าย ทำเป็นหลักฐานที่สามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ยังได้ข้อค้นพบที่สำคัญ คือ การจะทำงานต่างๆได้สำเร็จ รวดเร็ว ต้องมีการประสานงานกันนอกรอบ จึงจะนำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย จากวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ พบว่า คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะอนุกรรมการสถานศึกษา มีความเห็นต่อกระบวนการของโครงการที่ดำเนินการในปีการศึกษา 2556 โดยรวมอยู่ในระดับมาก( = 4.44, S.D.=0.13) มีความเห็นต่อกระบวนการของโครงการที่ดำเนินการในปีการศึกษา 2557 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.52 , S.D. = 0.10) มีความเห็นต่อกระบวนการของโครงการที่ดำเนินการในปีการศึกษา 2558 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.65, S.D.= 0.07) ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ คือ ค่าเฉลี่ย ( ) 3.50

4. ผลการประเมินด้านผลผลิต จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ พบว่า บุคคลฝ่ายต่างๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมช่วยเหลือและสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2556 – 2558 จำนวน 17 รายการ คิดเป็นมูลค่า 3,146,400 บาท ผลสำเร็จของโครงการส่งผลให้โรงเรียนมีผลงานและเป็นที่ยอมรับของชุมชน หน่วยงานอื่น และหน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ พบว่า

4.1 ด้านทรัพยากรทางการศึกษาที่ได้รับ พบว่า คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะอนุกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียน

มีความเห็นต่อผลผลิตของโครงการ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.65 , S.D. = 0.05) ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ คือค่าเฉลี่ย ( ) 3.50

4.2 ด้านความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อโครงการ

4.2.1 ด้านความพึงพอใจของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะอนุกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อโครงการการมีส่วนร่วมของชุมชนในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านสร้างเรือ พบว่า คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะอนุกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจต่อผลผลิตของโครงการ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

( = 4.62 , S.D. = 0.08) ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ คือค่าเฉลี่ย ( ) 3.50

4.2.2 ด้านความพึงพอใจของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะอนุกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อโครงการการมีส่วนร่วมของชุมชนในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านสร้างเรือ พบว่า คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะอนุกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจต่อผลผลิตของโครงการ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.62 , S.D. = 0.08) ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ คือค่าเฉลี่ย ( ) 3.50

4.2.3 ด้านความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อโครงการการมีส่วนร่วมของชุมชนในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านสร้างเรือ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อผลผลิตของโครงการการมีส่วนร่วมของชุมชนในการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านสร้างเรือ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.62 , S.D. = 0.07) ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ คือค่าเฉลี่ย ( ) 3.50

4.3 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน พบว่าผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านสร้างเรือ

ปีการศึกษา 2556 – 2558 ปีการศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือปีการศึกษา 2558 ( = 54.39, S.D. = 2.18) รองลงมาคือปีการศึกษา 2557 ( = 49.13 , S.D. = 3.44) ปีที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ปีการศึกษา 2556 ( = 44.96 , S.D. = 4.64) มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมเพิ่มขึ้นทุกปีเรียงจากปีการศึกษา 2556 – 2558 เมื่อศึกษาพัฒนาการของคะแนนเฉลี่ย พบว่าปีการศึกษา 2557 เมื่อเทียบกับ ปีการศึกษา 2556 มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 4.17 คะแนนเฉลี่ยปีการศึกษา 2558 เมื่อเทียบกับ ปีการศึกษา 2557 มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 5.26 เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบว่า มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นทุกปีการศึกษา

โพสต์โดย STAR : [9 ธ.ค. 2559 เวลา 08:13 น.]
อ่าน [2280] ไอพี : 49.229.45.131
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 9,275 ครั้ง
จัดการผมยุ่งเหยิงยามเช้าตรู่อย่างไรดี
จัดการผมยุ่งเหยิงยามเช้าตรู่อย่างไรดี

เปิดอ่าน 17,696 ครั้ง
ตาบอดสี
ตาบอดสี

เปิดอ่าน 14,036 ครั้ง
แต่งสีขาว - ดำ ให้ดูโมเดิร์น
แต่งสีขาว - ดำ ให้ดูโมเดิร์น

เปิดอ่าน 38,057 ครั้ง
ทำได้จริง!!เทคนิคการปลูกกล้วยให้เครือหันออกไปทางทิศเดียวกัน
ทำได้จริง!!เทคนิคการปลูกกล้วยให้เครือหันออกไปทางทิศเดียวกัน

เปิดอ่าน 10,566 ครั้ง
15 วิธีแก้เคราะห์ สะเดาะกรรมให้ร่ำรวย
15 วิธีแก้เคราะห์ สะเดาะกรรมให้ร่ำรวย

เปิดอ่าน 30,744 ครั้ง
Verbs ( Types )
Verbs ( Types )

เปิดอ่าน 20,682 ครั้ง
"ซอกแจ" เด็กเกาหลีป.4 ที่ถูกเพื่อนๆ เพิกเฉย ไปดูกันว่า คุณครูช่วยแก้ปัญหานี้อย่างไร?
"ซอกแจ" เด็กเกาหลีป.4 ที่ถูกเพื่อนๆ เพิกเฉย ไปดูกันว่า คุณครูช่วยแก้ปัญหานี้อย่างไร?

เปิดอ่าน 20,024 ครั้ง
3G สามจี หรือ ทรีจี
3G สามจี หรือ ทรีจี

เปิดอ่าน 22,537 ครั้ง
ชมย้อนหลัง แมทช์ประวัติศาตร์! น้องเมย์ล้มมือ1 คว้าแชมป์โลก ที่อายุน้อยที่สุด
ชมย้อนหลัง แมทช์ประวัติศาตร์! น้องเมย์ล้มมือ1 คว้าแชมป์โลก ที่อายุน้อยที่สุด

เปิดอ่าน 11,542 ครั้ง
"ครู" ในศตวรรษที่ 21 จุดเปลี่ยนการศึกษาข้ามพรมแดน
"ครู" ในศตวรรษที่ 21 จุดเปลี่ยนการศึกษาข้ามพรมแดน

เปิดอ่าน 25,130 ครั้ง
"เห็ดเผาะ" คืออะไร คุณรู้จักไหม?
"เห็ดเผาะ" คืออะไร คุณรู้จักไหม?

เปิดอ่าน 36,107 ครั้ง
Verbs: Moods
Verbs: Moods

เปิดอ่าน 52,589 ครั้ง
พืชที่ใช้ทำกระดาษ
พืชที่ใช้ทำกระดาษ

เปิดอ่าน 12,082 ครั้ง
5 อาการเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดสมอง
5 อาการเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือดสมอง

เปิดอ่าน 28,335 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 7 ผู้รักษาเวลาและผู้ตัดสินที่ 3
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 7 ผู้รักษาเวลาและผู้ตัดสินที่ 3

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 9,652 ครั้ง
ดูแลสมอง ให้แจ๋วเสมอ
ดูแลสมอง ให้แจ๋วเสมอ

เปิดอ่าน 210,232 ครั้ง
มารยาทในการพูด
มารยาทในการพูด

เปิดอ่าน 12,839 ครั้ง
ชมคลิปเต็ม "สมรักษ์ คําสิงห์" คัมแบ็ก.!ศอกคมชนะน็อกยก 3 เก็บค่าตั๋วบาน 2.95 ล้าน
ชมคลิปเต็ม "สมรักษ์ คําสิงห์" คัมแบ็ก.!ศอกคมชนะน็อกยก 3 เก็บค่าตั๋วบาน 2.95 ล้าน

เปิดอ่าน 28,727 ครั้ง
ทำไมขี้จิ้งจกถึงมีสองสี
ทำไมขี้จิ้งจกถึงมีสองสี

เปิดอ่าน 10,684 ครั้ง
คู่มือและแนวทางปฎิบัติสำหรับการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย (ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2560)
คู่มือและแนวทางปฎิบัติสำหรับการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย (ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2560) เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ