ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ-เนตรนารี โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติกิจกรรมลูกเสือสำรอง(ดาวดวงที

ชื่อเรื่อง รายงานผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ-เนตรนารี โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติกิจกรรมลูกเสือสำรอง(ดาวดวงที่ 3) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

โรงเรียนบ้านนาดี “คุรุราษฎร์บำรุง”

ผู้ศึกษาค้นคว้า นางสุริดา สิมพะราช

ปีการศึกษา 2558

บทคัดย่อ

การรายงานผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ-เนตรนารี โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติกิจกรรม

ลูกเสือสำรอง(ดาวดวงที่ 3) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านนาดี “คุรุราษฎร์บำรุง”

ปีการศึกษา 2558 โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน ลูกเสือ-เนตรนารี โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติกิจกรรมลูกเสือสำรอง(ดาวดวงที่ 3) ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านนาดี “คุรุราษฎร์บำรุง” ด้านความรู้ ทักษะปฏิบัติและคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์ (2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ-เนตรนารี โดยใช้ชุดฝึก

ปฏิบัติกิจกรรมลูกเสือสำรอง(ดาวดวงที่ 3) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านนาดี “คุรุ

ราษฎร์บำรุง”หลังจากที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติกิจกรรมลูกเสือสำรอง(ดาวดวงที่ 3) ที่ผู้ศึกษาค้นคว้า

พัฒนาขึ้น (3) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพและดัชนีประสิทธิผลของชุดฝึกปฏิบัติกิจกรรมลูกเสือสำรอง(ดาวดวงที่ 3) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านนาดี “คุรุราษฎร์บำรุง”

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านนาดี “คุรุราษฎร์บำรุง” จังหวัดหนองบัวลำภู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 ที่เลือกเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วิชา ลูกเสือ-เนตรนารี จำนวน 30 คน ปีการศึกษา 2558 ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) การออกแบบการวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง ใช้กับนักเรียนกลุ่มเดียว โดยมีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ( 1) แผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วิชา ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติกิจกรรมลูกเสือสำรอง(ดาวดวงที่ 3) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านนาดี “คุรุราษฎร์บำรุง” ประกอบด้วยเนื้อหาย่อย 20 แผน ( 2) ชุดฝึกปฏิบัติกิจกรรมลูกเสือสำรอง(ดาวดวงที่ 3) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านนาดี “คุรุราษฎร์บำรุง”จำนวน 8 ชุด ( 3) เครื่องมือประเมินผลประกอบด้วย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินทักษะปฏิบัติ แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เก็บรวบรวมข้อมูล กับนักเรียนกลุ่มเดียว โดยมีการทดสอบก่อนเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยตนเองโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม SPSS for Window และ Microsoft Office Excel ในการคำนวณ สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ใช้สถิติค่าที (t-test) และค่าดัชนีประสิทธิผล

การศึกษาค้นคว้า สรุปได้ดังนี้

ผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ-เนตรนารี โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติกิจกรรมลูกเสือสำรอง(ดาวดวงที่ 3) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านนาดี “คุรุราษฎร์บำรุง” มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 80.96/83.08 และ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และนักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และรายข้อมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51

โดยสรุป การนำชุดฝึกปฏิบัติกิจกรรมลูกเสือสำรอง(ดาวดวงที่ 3) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 3 โรงเรียนบ้านนาดี “คุรุราษฎร์บำรุง” มาใช้เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมีจุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา แบบฝึกปฏิบัติ สื่อการเรียนการสอน ที่ตรงกับเนื้อหาวิชาที่ลูกเสือกำลังศึกษา การที่ลูกเสือนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของ การจัดการเรียนการสอน

ในกิจกรรมลูกเสือสำรอง(ดาวดวงที่ 3) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เกิดประโยชน์ต่อลูกเสือ สอดคล้องกับกาลสมัย สามารถทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ สามารถซึมซับและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม ก่อเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถทำให้ผู้เรียนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว สังคมและประเทศชาติต่อไป

โพสต์โดย นายมนตรี พลแพงขวา พลแพงขวา : [21 มี.ค. 2560 เวลา 20:17 น.]
อ่าน [1933] ไอพี : 1.1.130.47
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ