ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการพัฒนาชุดการสอนพัฒนาทักษะพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รายวิชาภาษาญี่ปุ

บทคัดย่อ

ชื่อผลงาน : รายงานผลการพัฒนาชุดการสอนพัฒนาทักษะพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รายวิชาภาษาญี่ปุ่น1 รหัสวิชา ญ 31231

ชื่อผู้ศึกษา : นางพัทธ์ธีรา จิตติจารีย์กุล

โรงเรียน : จอมสุรางค์อุปถัมภ์ เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

กลุ่มสาระ : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ในการศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพชุดการสอนพัฒนาทักษะพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รายวิชาภาษาญี่ปุ่น1 รหัสวิชา ญ31231 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนที่เรียนด้วยชุดการสอนพัฒนาทักษะพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รายวิชาภาษาญี่ปุ่น1 รหัสวิชา ญ31231 นอกจากนี้ เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ชุดการสอนพัฒนาทักษะพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รายวิชาภาษาญี่ปุ่น1 รหัสวิชา

ญ31231 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4/10 โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 1 ห้องเรียน รวม 40 คนและเป็นนักเรียนที่เลือกเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาญี่ปุ่น ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ผู้รายงานได้ดำเนินการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โดยใช้ระยะเวลาในการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2559 เป็นเวลา 30 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 6 ชั่วโมง เป็นเวลา 5 สัปดาห์

ผลการศึกษาพบว่า

1. ชุดการสอนพัฒนาทักษะพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รายวิชาภาษาญี่ปุ่น1 รหัสวิชา ญ 31231 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 82.98/80.53 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 จากผลการศึกษาข้างต้นเป็นค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยในการทำแบบฝึกหัดระหว่างเรียน คิดเป็นร้อยละ 82.98 ส่วนค่าร้อยละของคะแนนเฉลี่ยหลังจากการทำแบบทดสอบหลังเรียน คิดเป็นร้อยละ 80.53 ที่เป็นเช่นนี้ เป็นผลเนื่องมาจากสาเหตุที่สำคัญ คือ การพัฒนาชุดการสอนพัฒนาทักษะพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รายวิชาภาษาญี่ปุ่น1 รหัสวิชา ญ 31231 ได้ดำเนินการตามหลักการสร้างชุดการสอนอย่างมีระบบ โดยมีการศึกษาหลักสูตรและวิเคราะห์เนื้อหาและกิจกรรม กำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ วางแผนการสอน อีกทั้งผ่านการประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ทั้งในด้านเนื้อหา ด้านการใช้ภาษา เพื่อหาข้อบกพร่องของชุดการสอน และนำข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง นอกจากนี้ได้มีการหาประสิทธิภาพก่อนนำชุดการสอนไปใช้จริง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของศิริพร ทิพย์สิงห์ (2545: 75) ที่กล่าวว่า การหาประสิทธิภาพของชุดการสอนก่อนนำไปใช้ทำให้ครูมั่นใจว่าชุดการสอนนั้นมีประสิทธิภาพในการทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จริง โดยการหาประสิทธิภาพตามลำดับขั้นตอนจะช่วยให้ได้ชุดการสอนที่มีคุณภาพ และทำให้การสอนบรรลุความสำเร็จ

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น รายวิชาภาษาญี่ปุ่น1 รหัสวิชา ญ 31231

ผลจากการวิจัยพบว่า นักเรียนที่ได้รับการเรียนด้วยชุดการสอนพัฒนาทักษะพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รายวิชาภาษาญี่ปุ่น1 รหัสวิชา ญ 31231 มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเป็นไปตามสมมติฐานการศึกษา ทั้งนี้เป็นผลเนื่องมาจากสาเหตุ คือ ชุดการสอนพัฒนาทักษะพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รายวิชาภาษาญี่ปุ่น1 รหัสวิชา ญ 31231 ที่พัฒนาขึ้นได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ และประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญในด้านเนื้อหา ด้านการใช้ภาษา ด้านกิจกรรม และมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายกระตุ้นการเรียนรู้ โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆ ด้วยตนเอง ทำให้นักเรียนมีความอยากรู้อยากเห็น มีการนำความรู้มาแลกเปลี่ยนอภิปรายกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รัตนะ บัวรา (2540: 102) ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดการสอนพัฒนาทักษะพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รายวิชาภาษาญี่ปุ่น1 รหัสวิชา ญ 31231 กับการสอนตามคู่มือครู พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ได้รับการสอนโดย ชุดการสอนพัฒนาทักษะพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รายวิชาภาษาญี่ปุ่น1 รหัสวิชา

ญ 31231 สูงกว่าของนักเรียนที่ได้รับการสอนตามคู่มือครู

3. ความพึงพอใจต่อ ชุดการสอนพัฒนาทักษะพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รายวิชาภาษาญี่ปุ่น1 รหัสวิชา ญ 31231 ผลการศึกษาพบว่านักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อชุดการสอนพัฒนาทักษะพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รายวิชาภาษาญี่ปุ่น1 รหัสวิชา ญ 31231 โดยภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุดเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เป็นผลเนื่องมาจากสาเหตุ คือ การจัดกิจกรรมมีการสอนที่หลากหลาย และมีสื่อที่หลากหลาย กล่าวคือ ความพึงพอใจ หมายถึง ทัศนคติหรือความพึงพอใจของบุคคลต่อกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของกิจกรรมนั้น ๆ โดยเกิดจากพื้นฐานของการเรียนรู้ ค่านิยมและประสบการณ์ที่แต่ละบุคคลได้รับ ระดับความพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อกิจกรรมนั้น ๆ สามารถตอบสนองความต้องการแก่บุคคลนั้นได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของอิสริยา หนูจ้อย (2549: 76-78) ได้พัฒนาชุดการสอนพัฒนาทักษะพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รายวิชาภาษาญี่ปุ่น1 รหัสวิชา ญ 31231พบว่านักเรียนนักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดการสอนพัฒนาทักษะพื้นฐานภาษาญี่ปุ่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รายวิชาภาษาญี่ปุ่น1 รหัสวิชา ญ 31231 มากที่สุด

โพสต์โดย ปุ๋ม : [5 เม.ย. 2560 เวลา 14:26 น.]
อ่าน [2366] ไอพี : 183.89.45.207
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 9,595 ครั้ง
ไม่มีโลกส่วนตัว ในโลกไซเบอร์ ภัยออนไลน์ที่นักท่องเน็ตควรระวัง
ไม่มีโลกส่วนตัว ในโลกไซเบอร์ ภัยออนไลน์ที่นักท่องเน็ตควรระวัง

เปิดอ่าน 22,768 ครั้ง
AutoPlay Media Studio
AutoPlay Media Studio

เปิดอ่าน 13,483 ครั้ง
ชมย้อนหลังรายการ ตอบโจทย์ ช่องไทยพีบีเอส เรื่อง ม.44 ล้าง "ขั้วอำนาจ" ยกเครื่อง "กระทรวงศึกษาธิการ" (24 มี.ค. 59)
ชมย้อนหลังรายการ ตอบโจทย์ ช่องไทยพีบีเอส เรื่อง ม.44 ล้าง "ขั้วอำนาจ" ยกเครื่อง "กระทรวงศึกษาธิการ" (24 มี.ค. 59)

เปิดอ่าน 10,355 ครั้ง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับคณะองคมนตรี หนังสือที่ควรมีไว้ประจำบ้าน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับคณะองคมนตรี หนังสือที่ควรมีไว้ประจำบ้าน

เปิดอ่าน 12,051 ครั้ง
เสริมสุขภาพลูกน้อยให้ได้ผลด้วย ผลไม้
เสริมสุขภาพลูกน้อยให้ได้ผลด้วย ผลไม้

เปิดอ่าน 25,075 ครั้ง
การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะ
การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะ

เปิดอ่าน 18,367 ครั้ง
เรื่องของกลิ่นปาก
เรื่องของกลิ่นปาก

เปิดอ่าน 7,934 ครั้ง
5เทคนิคสุขภาพดีสำหรับคุณแม่ที่ยุ่งตลอดเวลา
5เทคนิคสุขภาพดีสำหรับคุณแม่ที่ยุ่งตลอดเวลา

เปิดอ่าน 21,510 ครั้ง
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาฝรั่งเศส

เปิดอ่าน 32,945 ครั้ง
ย้อนรอยสายราชสกุล... ในพระบรมราชจักรีวงศ์ (๑)
ย้อนรอยสายราชสกุล... ในพระบรมราชจักรีวงศ์ (๑)

เปิดอ่าน 29,665 ครั้ง
เรื่องของคาราโอเกะ
เรื่องของคาราโอเกะ

เปิดอ่าน 39,046 ครั้ง
ของพรีเมี่ยมคืออะไร ?
ของพรีเมี่ยมคืออะไร ?

เปิดอ่าน 8,022 ครั้ง
ตอนนี้สามารถรับประทานเนื้อหมู ได้อย่างปลอดภัยหรือไม่
ตอนนี้สามารถรับประทานเนื้อหมู ได้อย่างปลอดภัยหรือไม่

เปิดอ่าน 11,386 ครั้ง
การศึกษาไทยหลายเรื่องคงต้องพึ่ง ม. 44 จริงๆ
การศึกษาไทยหลายเรื่องคงต้องพึ่ง ม. 44 จริงๆ

เปิดอ่าน 7,591 ครั้ง
How to งานถูกจิต เงินเดือน ถูกใจ
How to งานถูกจิต เงินเดือน ถูกใจ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 96,560 ครั้ง
วิธีปฐมพยาบาลข้อต่อเคล็ดหรือแพลง
วิธีปฐมพยาบาลข้อต่อเคล็ดหรือแพลง

เปิดอ่าน 11,386 ครั้ง
6 เคล็ดลับเก็บเงินปี 2009
6 เคล็ดลับเก็บเงินปี 2009

เปิดอ่าน 8,625 ครั้ง
9 ตุลาคม วันไปรษณีย์โลก
9 ตุลาคม วันไปรษณีย์โลก

เปิดอ่าน 4,977 ครั้ง
เช็คด่วน! 13 แอปฯ อันตราย "ดูดเงิน-สอดแนม" มีอะไรบ้าง ลบทิ้งทันที
เช็คด่วน! 13 แอปฯ อันตราย "ดูดเงิน-สอดแนม" มีอะไรบ้าง ลบทิ้งทันที

เปิดอ่าน 21,981 ครั้ง
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูล
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูล เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ