ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศ

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมและ

เรียนรวมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2

ผู้เสนอผลงาน นายพิทักษ์พันธ์ จันทร์เทศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ปีที่พิมพ์ 2559

บทคัดย่อ

การรายงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการประเมิน 1) เพื่อประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ด้านสภาวะแวดล้อม ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต ด้านผลลัพธ์ 2) เพื่อประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินโครงการในครั้งนี้ แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ซึ่งกำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางตารางของเครจซีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan, 19670: 607-610 อ้างใน สิน พันธุ์พินิจ, 2555: 213 ) และเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง(Purposive Sampling) จำนวน 422 คน ประกอบด้วย 1) คณะกรรมการดำเนินโครงการ จำนวน 26 คน 2) ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 132 คน 3) ครูผู้รับผิดชอบงานการศึกษาพิเศษเรียนร่วมและเรียนรวม จำนวน 132 คน 4) ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 132 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใช้เปรียบเทียบผลก่อนและหลังดำเนินโครงการ (t-test)

สรุปผลการประเมินโครงการ ดังนี้

1. ผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ด้านสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation: C) ตามความคิดเห็นของผู้ดำเนินโครงการ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบงานการศึกษาพิเศษเรียนร่วมและเรียนรวมโดยรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก

2. ผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ด้านปัจจัยเบื้องต้น/ตัวป้อน (Input Evaluation: I) ตามความคิดเห็นของผู้ดำเนินโครงการ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบงานการศึกษาพิเศษเรียนร่วมและเรียนรวม โดยรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด

3. ผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ด้านกระบวนการ (Process Evaluation: P) ตามความคิดเห็นของผู้ดำเนินโครงการ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบงานการศึกษาพิเศษเรียนร่วมและเรียนรวม โดยรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก

4. ผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ด้านผลผลิต (Product Evaluation: P)เปรียบเทียบผลการประเมินโครงการก่อนดำเนินโครงการและหลังดำเนินโครงการ โดยแบ่งออกเป็น ผลสำเร็จของโครงการตาม 6 กิจกรรม และผลการพัฒนาศักยภาพนักเรียนพิการเรียนร่วมและเรียนรวม

4.1 ผลสำเร็จของโครงการตาม 6 กิจกรรม

4.1.1 ก่อนดำเนินโครงการผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ด้านผลผลิต (Product Evaluation: P) ผลสำเร็จของโครงการตาม 6 กิจกรรม ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบงานการศึกษาพิเศษเรียนร่วมและเรียนรวม ผู้ปกครองนักเรียน โดยรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง

4.1.2 หลังดำเนินโครงการ ผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ด้านผลผลิต (Product Evaluation: P) ผลสำเร็จของโครงการตาม 6 กิจกรรม ตามความคิดเห็นของ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบงานการศึกษาพิเศษเรียนร่วมและเรียนรวมผู้ปกครองนักเรียนโดยรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก

4.2 ผลการพัฒนาศักยภาพนักเรียนพิการเรียนร่วมและเรียนรวม

4.2.1 ก่อนดำเนินโครงการ ผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 2 ด้านผลผลิต (Product Evaluation: P) ผลการพัฒนาศักยภาพนักเรียนพิการเรียนร่วมและเรียนรวม ตามความคิดเห็นของ ครูผู้รับผิดชอบงานการศึกษาพิเศษเรียนร่วมและเรียนรวม ผู้ปกครองนักเรียน โดยรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด

4.2.2 หลังดำเนินโครงการ ผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ด้านผลผลิต (Product Evaluation: P) ผลการพัฒนาศักยภาพนักเรียนพิการเรียนร่วมและเรียนรวม หลังดำเนินโครงการ ตามความคิดเห็นของ ครูผู้รับผิดชอบงานการศึกษาพิเศษเรียนร่วมและเรียนรวมผู้ปกครองนักเรียน โดยรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด

4.2.3 ผลการเปรียบเทียบการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ด้านผลผลิต (Product Evaluation: P) ผลการพัฒนาศักยภาพนักเรียนพิการเรียนร่วมและเรียนรวม ก่อนและหลังดำเนินโครงการนักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

5. ผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ด้านผลลัพธ์ (Outcomes: O) ตามความคิดเห็นของ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบงานการศึกษาพิเศษเรียนร่วมและเรียนรวม ผู้ปกครองนักเรียนโดยรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก

6. ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบงานการศึกษาพิเศษเรียนร่วมและเรียนรวม ผู้ปกครองนักเรียน โดยรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก

สรุปโดยภาพรวม ผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนร่วมและเรียนรวม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบงานการศึกษาพิเศษเรียนร่วมและเรียนรวม ผู้ปกครองนักเรียน ผลการประเมินผ่านเกณฑ์การตัดสิน

โพสต์โดย พิทักษ์พันธ์ : [10 พ.ค. 2560 เวลา 08:35 น.]
อ่าน [1927] ไอพี : 10.0.0.208, 182.93.1
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ