ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณภาพผู้เรียน

เรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณภาพผู้เรียน

วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช

ผู้รายงาน พิกุล อนันตนานนท์

สถานที่ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช

ปีการศึกษา 2558

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณภาพผู้เรียนวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ผู้รายงานได้แบ่งผลการวิเคราะห์ผลการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณภาพผู้เรียน วิทยาลัยนาฏศิลปะนครศรีธรรมราช ใน 4 ด้าน คือ ด้านบริบท ( Context) ด้านปัจจัยนำเข้า( Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต ( Product) กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 478 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 6 ฉบับ จากการตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม ปรากฎว่าแบบสอบถามฉบับที่ 1 ประเมินด้านบริบท (Context) มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.74 ฉบับที่ 2 ประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (บุคลากร) ( Input) มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.94 ฉบับที่ 3 ประเมินด้านปัจจัยนำเข้า(วัสดุอุปกรณ์) ( Input) มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.0.91 ฉบับที่ 4 ประเมินด้านผลผลิต( ความพึงพอใจของนักเรียน) ( Product) มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.92 ฉบับที่ 5 ประเมินด้านผลผลิต( ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน)( Product) มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.86ฉบับที่ 6 ประเมินด้านผลผลิต( ความพึงพอใจของครู) ( Product) มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.0.87 แบบสัมภาษณ์ จำนวน 3 ฉบับ และแบบบันทึก 4 ฉบับ เมื่อได้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนำไปวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานโดยคำนวณค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมิน พบว่า

ผลการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณภาพผู้เรียนวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ผลการประเมินโดยภาพรวม พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. ด้านบริบท

ผลการประเมินความเหมาะสมด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ โดยครู พบว่า การประเมินในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า ทุกตัวชี้วัดมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมิน เรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อย คือ ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการ และความเหมาะสมของความต้องการจำเป็นของผู้เกี่ยวข้อง

2. ด้านปัจจัยนำเข้า

ผลการประเมินความเหมาะสมด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ โดยครูและนักเรียน พบว่า การประเมินในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า ทุกตัวชี้วัดมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมิน เรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อย คือ ระดับความเหมาะสมของงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน ระดับความเหมาะสมของวัสดุอุป กรณ์ ระดับความเหมาะสมของบุคลากรที่รับผิดชอบโครงการ

3. ด้านกระบวนการ

ผลการประเมินด้านกระบวนการ พบว่า โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดและผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า ทุกตัวชี้วัดมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และผ่านเกณฑ์การประเมิน เรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อย คือ กิจกรรมการนิเทศ /ติดตามโครงการ กิจกรรมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และกิจกรรมส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ ของนักเรียนและครูตามลำดับ

4. ด้านผลผลิต

ผลการประเมินด้านผลผลิตของการดำเนินงานโครงการ พบว่า โดยภาพรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า ตัวชี้วัด แหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนา คิดเป็นร้อยละ 100 อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านหน่วยงานที่ใช้แหล่งเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 100 อยู่ในระดับมากที่สุด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนด้านความรู้ศิลปวัฒนธรรม คิดเป็นร้อยละ 93.60 อยู่ในระดับมากที่สุด แหล่งเรียนรู้ที่ได้สร้างขึ้นใหม่ คิดเป็นร้อยละ 90 อยู่ในระดับมากที่สุด นักเรียนที่ใช้แหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง คิดเป็นร้อยละ 89.53 อยู่ในระดับมากสำหรับผลการประเมินตัวชี้วัดความพึงพอใจ โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน ซึ่งมีผลการประเมินตัวชี้วัดย่อย สรุปได้ ดังนี้

4.1 ความพึงพอใจของครู พบว่า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากและผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายการ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ครูทุกคนได้รับ การพัฒนาไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมงต่อคนต่อปี รองลงมา คือ การมีส่วนร่วมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ การจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้และดูแลผู้เรียนให้เกิด การเรียนรู้ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.2 ความพึงพอใจของนักเรียน พบว่า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากและผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายการ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ การใช้ห้องปฏิบัติตามสาขาวิชา รองลงมา คือ การใช้สื่อการสอนที่นักเรียนจัดทำขึ้นเอง ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ นักเรียนได้มีส่วนร่วมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ซึ่งทุกรายการผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.3 ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียน พบว่า โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากและผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายการ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ แหล่งเรียนรู้มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน รองลงมา คือ บุตร/หลานของท่านมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่วนรายการที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ท่านมีส่วนร่วมจัดทำแหล่งเรียนรู้ ร่วมกับครูและนักเรียน ซึ่งทุกรายการผ่านเกณฑ์ การประเมิน

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

จากการศึกษา การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณภาพผู้เรียนวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ในด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตของการดำเนินงานโครงการ ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกประเด็น เพื่อให้การดำเนินโครงการมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงควรดำเนินการและนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา ดังนี้

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินโครงการ

1.1 ผู้บริหาร ควรนำข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากการประเมินโครงการในครั้งนี้ไปกำหนดวัตถุประสงค์ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมบริบทของสถานศึกษาให้มากขึ้นเพื่อนำไปสู่การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มีความหลากหลายเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้เกี่ยวข้องอย่างแท้จริง

1.2 ผู้บริหาร ควรส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะผู้ที่มีความรู้ความสามารถทักษะเฉพาะด้านเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ

1.3 ผู้บริหารควรส่งเสริมให้ครู นักเรียนพัฒนาการใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอและเกิดประสิทธิภาพ

2. ข้อเสนอแนะสำหรับผลการศึกษาในครั้งต่อไป

2.1 ควรทำการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณภาพผู้เรียนวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช อย่างต่อเนื่อง

2.2 ควรศึกษา ความต้องการของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ เพื่อจะได้ทราบความต้องการในการดำเนินงานของบุคลาการที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้องและตรงประเด็น

มากยิ่งขึ้น

2.3 ควรใช้รูปแบบการประเมินแบบอื่นๆ นอกเหนือจากซิปป์ (CIPP Model) เช่น

การประเมินแบบมีส่วนร่วม Mixed model เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่หลากหลาย มีคุณค่าในมิติอื่นๆ ที่จะใช้ในการพัฒนาโครงการให้มีประสิทธิภาพต่อไป

โพสต์โดย utchara : [3 ก.ค. 2560 เวลา 03:57 น.]
อ่าน [1069] ไอพี : 27.130.175.34
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ