ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการโดยใช้หนังสือภาพ ชุด ภาษามาลายูถิ่นใต้-ภาษไทยมาตรฐาน เพื่อพัฒนาคว

(ก)

ชื่อเรื่อง รายงานผลการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการโดยใช้หนังสือภาพ

ชุด ภาษามาลายูถิ่นใต้-ภาษไทยมาตรฐาน เพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษา

ส าหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 (4-5 ปี)

ชื่อผ้วูิจยั ปรีดา ศรีโยม

ต ำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูช านาญการ

โรงเรียนเทศบาล ๑ (ชุมชนบ้านอุดมทอง) เทศบาลต าบลพะตง

จังหวัดสงขลา

ปี กำรศึกษำ 25560

บทคดัย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการพัฒนาความสามารถทางภาษา ส าหรับ

นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 (4-5 ปี) จากการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการด้วยหนังสือภาพ ชุด

ภาษามาลายูถิ่นใต้-ภาษไทยมาตรฐาน โดยนักเรียนร้อยละ 70 มีคะแนนร้อยละ 70 ขึ้นไป

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา

2560จ านวน 23 คน การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบ OneShot case Study เครื่องมือที่ใช้ใน

การศึกษา คือ (1) แผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการโดยใช้หนังสือภาพชุด ภาษามาลายู

ถิ่นใต้-ภาษาไทยมาตรฐาน จ านวน 3 หน่วยการเรียน ได้แก่ หน่วยผลไม้สดรสดี หน่วยสัตว์น่ารู้

หน่วย ผักสดรสอร่อย ประกอบด้วย แผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ 15 แผน ผ่านการ

ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับขั้นตอนในการจัดท า

แผนการจัดประสบการณ์ กระบวนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งได้คะแนนเฉลี่ย 4.81 อยู่ในระดับมี

ความเหมาะสมมากที่สุด (2) หนังสือภาพ ชุด ภาษามาลายูถิ่นใต้-ภาษาไทยมาตรฐาน จ านวน

3 เล่ม ประกอบด้วย เล่มที่ 1 ผลไม้สดรสดี เล่มที่ 2 สัตว์น่ารู้ เล่มที่ 3 ผักสดรสอร่อย ผ่านการ

ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ผลปรากฏว่าได้ข้อ

ค าถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.67-1.00 (3) แบบทดสอบวัดความสามารถทางภาษา

จ านวน 20 ข้อ ผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง

เนื้อหา ผลปรากฏว่าได้ข้อค าถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.67-1.00 ข้อค าถามมีค่า

ความยากง่ายตั้งแต่ 0.57–0.73 ค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 0.53–0.87 ค่าความเชื่อมั่น 0.991 สถิติ

ที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล สถิติพื้นฐานได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการหา

ประสิทธิภาพของเครื่องมือ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC การหาค่าอ านาจจ าแนก

(Discrimination) ค่าความยากง่าย (difficulty) การหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้วิธีหา

KR–20 ของคูเดอร์–ริชาร์ดสัน (Kuder–Richardson) ผลการศึกษาพบว่า

(ข)

ผลการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการที่ใช้หนังสือภาพ ชุด ภาษามาลายูถิ่นใต้-

ภาษาไทย

มาตรฐาน เพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษา ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 (4-5ปี) โรงเรียน

เทศบาล ๑ (ชุมชนบ้านอุดมทอง) เทศบาลต าบลพะตง จังหวัดสงขลา พบว่า นักเรียนมา

ความสามารถทางภาษาผ่านเกณฑ์ จ านวน 23 คน จากนักเรียนทั้งหมด 23 คน คิดเป็นร้อยละ 100

มี คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 18.35จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 91.74 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์

ที่ก าหนดไว้ คือ นักเรียนร้อยละ 70 มีคะแนนร้อยละ 70 ขึ้นไป

กิตติกรรมประกำศ

รายงานการวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาอย่างยิ่งจาก นางอุษณิษา

ภาคยานุวัติ นางพนิดา ยอดราช และนางสาวเสาวรีเพชรจ ารัส ที่กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญให้

ค าแนะน าช่วยเหลือ และเสนอแนะข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ตลอดจน ช่วยตรวจสอบแก้ไข

เครื่องมือให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้ง ในความกรุณาของท่าน จึงขอบพระคุณ

เป็นอย่างยิ่งมา ณ ที่นี้

ขอขอบพระคุณ ผู้อ านวยการ อุษณิษา ภาคยานุวัติโรงเรียนเทศบาล ๑ (ชุมชนบ้าน

อุดมทอง) ที่ได้ส่งเสริมและสนับสนุนในการท าวิจัย ขอขอบคุณคณะครูโรงเรียนเทศบาล ๑

(ชุมชนบ้านอุดมทอง) ทุกท่าน ที่คอยให้ก าลังใจ ให้ค าปรึกษา และค าแนะน าที่ดีมาโดยตลอด

รวมทั้งนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่ให้ความร่วมมือในการวิจัยเป็นอย่างดี

ท้ายสุดนี้ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดาและสมาชิกทุกคนในครอบครัวที่ให้การ

สนับสนุน เป็นก าลังใจ ก าลังกาย ในการท างานแก่ผู้วิจัยรวมทั้งเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความส าเร็จใน

การวิจัยในครั้งนี้ และขอขอบพระคุณผู้ที่ให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ ซึ่งมิได้กล่าวนามไว้ ณ

ที่นี้

วลัยภรณ์ สวัสดินาค

(ค)

สำรบัญ

หน้ำ

บทคัดย่อ (ก)

กิตติกรรมประกำศ (ข)

สำรบัญ (ค)

สำรบัญตำรำง (จ)

สำรบัญภำพ (ฉ)

บทที่ 1 บทน ำ 1

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 1

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 6

ขอบเขตของการศึกษา 6

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 6

ค าถามการวิจัย 7

นิยามศัพท์เฉพาะ 7

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 8

บทที่ 2 เอกสำรและงำนวิจยัที่เกี่ยวข้อง 9

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 9

การจัดประสบการณ์แบบบูรณาการส าหรับเด็กปฐมวัย 27

(ง)

เอกสารเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ 29

เอกสารเกี่ยวกับพัฒนาการทางภาษาส าหรับเด็กปฐมวัย 33

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 67

- งานวิจัยในประเทศ 67

- งานวิจัยต่างประเทศ 72

กรอบแนวคิด 73

บทที่ 3 วิธีดำ เนินกำรศึกษำ 74

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา 74

ตัวแปรที่ท าการวิจัย 74

รูปแบบการวิจัย 74

เครื่องมือการวิจัย 75

การสร้างและการหาประสิทธิภาพเครื่องมือ 75

การเก็บรวบรวมข้อมูล 80

การวิเคราะห์ข้อมูล 81

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 81

สำรบญั (ต่อ)

เรื่อง หน้ำ

บทที่ 4 ผลกำรวิเครำะหข์ ้อมูล 85

ผลการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการที่ใช้หนังสือภาพ ชุด ภาษามาลายูถิ่น

ใต้-ภาษาไทยมาตรฐาน เพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษา ส าหรับ

นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 (4-5 ปี)

85

บทที่ 5 สรปุ ผล อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 86

วัตถุประสงค์การวิจัย 86

กลุ่มเป้าหมาย 86

เครื่องมือที่ใช้ 86

วิธีด าเนินการวิจัย 87

สรุปผลการวิจัย 88

อภิปรายผลการวิจัย 88

(จ)

ข้อเสนอแนะ 91

บรรณำนุกรม 93

ภำคผนวก 98

ภาคผนวก ก รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ 99

ภาคผนวก ข เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 104

ภาคผนวก ค ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 169

ภาคผนวก ง ภาพกิจกรรมนักเรียน 184

ภาคผนวก จ การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 196

ประวตัิผ้วูิจยั

สำรบัญตำรำง

ตำรำงที่ หน้ำ

1 โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 11

2 มาตรฐานการเรียนรู้ด้านร่างกาย 13

3 มาตรฐานการเรียนรู้ด้านอารมณ์และจิตใจ 14

4 มาตรฐานการเรียนรู้ด้านสังคม 15

(ฉ)

5 มาตรฐานการเรียนรู้ด้านสติปัญญา 16

6 แสดง เนื้อหาและระยะเวลาในการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการที่ใช้หนังสือ

ภาพ ชุด ภาษามาลายูถิ่นใต้-ภาษาไทยมาตรฐาน เพื่อพัฒนาความสามารถทาง

ภาษา

ส าหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 (4-5 ปี)

80

7 แสดงผลการทดสอบความสามารถทางภาษา จากการจัดประสบการณ์แบบ

บูรณาการ

ที่ใช้หนังสือภาพ ชุด ภาษามาลายูถิ่นใต้-ภาษาไทยมาตรฐาน ส าหรับนักเรียน

ชั้น

อนุบาลปีที่ 2 (4-5 ปี)

85

8 ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อแผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการที่ใช้

หนังสือภาพ ชุด ภาษามาลายูถิ่นใต้-ภาษาไทยมาตรฐาน เพื่อพัฒนา

ความสามารถทางภาษา ส าหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 (4-5 ปี)

171

9 ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อหนังสือภาพ ชุด ภาษามาลายูถิ่นใต้-

ภาษาไทยมาตรฐาน ส าหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 (4-5 ปี)

173

10 ผลการประเมินความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างจุดประสงค์การเรียนรู้กับ

แบบทดสอบวัดความสามารถทางภาษา โดยใช้หนังสือภาพ ชุด ภาษามาลายูถิ่น

ใต้-ภาษาไทยมาตรฐาน ส าหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 (4-5ปี)

177

11 ผลการทดสอบความสามารถทางภาษา จากการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ

โดยใช้หนังสือภาพ ชุด ภาษามาลายูถิ่นใต้-ภาษาไทยมาตรฐาน ส าหรับ

นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 (4-5 ปี)

178

12 สรุปผลการทดสอบความสามารถทางภาษา จากการจัดประสบการณ์แบบบูรณา

การโดยใช้หนังสือภาพชุด ภาษามาลายูถิ่นใต้-ภาษาไทยมาตรฐาน ส าหรับ

นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 (4-5 ปี)

179

13 ผลการหาค่าความ ยากง่าย (P) ค่าอ านาจจ าแนก (r) แบบทดสอบวัด

ความสามารถทางภาษาโดยใช้หนังสือภาพ ชุด ภาษามาลายูถิ่นใต้-ภาษาไทย

มาตรฐาน ส าหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 (4-5ปี)

180

(ช)

สำรบัญภำพประกอบ

ภำพประกอบที่ หน้ำ

1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 73

โพสต์โดย ขวัญ : [10 ก.ค. 2560 เวลา 17:43 น.]
อ่าน [2705] ไอพี : 119.76.100.99
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 10,549 ครั้ง
ทำไมต้องตีเส้นซิกแซ็กก่อนถึงทางม้าลาย
ทำไมต้องตีเส้นซิกแซ็กก่อนถึงทางม้าลาย

เปิดอ่าน 14,026 ครั้ง
อาชีพในฝันเด็กไทยปี 59
อาชีพในฝันเด็กไทยปี 59

เปิดอ่าน 16,507 ครั้ง
ความแตกต่างระหว่าง http:// กับ https://
ความแตกต่างระหว่าง http:// กับ https://

เปิดอ่าน 12,941 ครั้ง
อาหารมงคลรับปีใหม่-สมุนไพรไล่หนาว
อาหารมงคลรับปีใหม่-สมุนไพรไล่หนาว

เปิดอ่าน 17,446 ครั้ง
รู้หรือไม่ว่า 10 ข้อที่เด็กทุกคนในโลกนี้ต้องการมากที่สุดคืออะไร
รู้หรือไม่ว่า 10 ข้อที่เด็กทุกคนในโลกนี้ต้องการมากที่สุดคืออะไร

เปิดอ่าน 11,272 ครั้ง
ประภาวดี เจริญรัตนธารากูล ฮีโร่เหรียญทองปักกิ่งเกมส์
ประภาวดี เจริญรัตนธารากูล ฮีโร่เหรียญทองปักกิ่งเกมส์

เปิดอ่าน 10,323 ครั้ง
เคล็ดลับการถ่ายภาพ ทะเล ให้สวยถูกใจ
เคล็ดลับการถ่ายภาพ ทะเล ให้สวยถูกใจ

เปิดอ่าน 54,933 ครั้ง
"โรงเรียนแบบไหนที่สร้างเด็กให้ฉลาด" โดย ดร.สุพาพร เทพยสุวรรณ
"โรงเรียนแบบไหนที่สร้างเด็กให้ฉลาด" โดย ดร.สุพาพร เทพยสุวรรณ

เปิดอ่าน 15,373 ครั้ง
สุขภาพปากและฟันกับโรคหัวใจ
สุขภาพปากและฟันกับโรคหัวใจ

เปิดอ่าน 31,842 ครั้ง
ไขปัญหาเกี่ยวกับ สถิติ วัดผล และวิจัย ตอนที่ 1
ไขปัญหาเกี่ยวกับ สถิติ วัดผล และวิจัย ตอนที่ 1

เปิดอ่าน 19,138 ครั้ง
คลิปโฆษณาไทย ที่ซึ้งกินใจคนทั่วโลก
คลิปโฆษณาไทย ที่ซึ้งกินใจคนทั่วโลก

เปิดอ่าน 9,472 ครั้ง
"โรงเรียนนิติบุคคล" ปฏิรูปการศึกษา...เกิดขึ้นจริง
"โรงเรียนนิติบุคคล" ปฏิรูปการศึกษา...เกิดขึ้นจริง

เปิดอ่าน 83,231 ครั้ง
ประชาธิปไตย คืออะไร
ประชาธิปไตย คืออะไร

เปิดอ่าน 10,962 ครั้ง
ฟ้าทะลายโจร แจกฟรี สู้หวัด2009
ฟ้าทะลายโจร แจกฟรี สู้หวัด2009

เปิดอ่าน 10,386 ครั้ง
วิจัย พบ ชายศีรษะล้านมีโอกาสก้าวหน้าในการงานและธุรกิจมากกว่า
วิจัย พบ ชายศีรษะล้านมีโอกาสก้าวหน้าในการงานและธุรกิจมากกว่า

เปิดอ่าน 9,530 ครั้ง
ทำยาเม็ดกินก่อความรัก ไปสร้างปฏิกิริยาเคมีขึ้นภายในสมอง
ทำยาเม็ดกินก่อความรัก ไปสร้างปฏิกิริยาเคมีขึ้นภายในสมอง
เปิดอ่าน 19,374 ครั้ง
กระทรวงศึกษาธิการกับการปรับโครงสร้าง
กระทรวงศึกษาธิการกับการปรับโครงสร้าง
เปิดอ่าน 57,465 ครั้ง
รับชมย้อนหลังการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference "พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560"
รับชมย้อนหลังการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference "พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560"
เปิดอ่าน 8,415 ครั้ง
ขนมปังป้องกันผู้ชายเป็นหมันได้
ขนมปังป้องกันผู้ชายเป็นหมันได้
เปิดอ่าน 9,777 ครั้ง
รถชนประวัติการณ์ 100 คัน ที่เท็กซัส
รถชนประวัติการณ์ 100 คัน ที่เท็กซัส

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ