ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

ในการพัฒนาท้องถิ่น ( School Based Management for Local

Development) ของโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดป่ายาง) อำเภอแม่สาย

จังหวัดเชียงราย

ชื่อผู้วิจัย นายประเทือง เสนรังษี

ปีการศึกษา 2559

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD) ของโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดป่ายาง) อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยประยุกต์ใช้รูปแบบจำลองซิป (CIPP Model) ซึ่งมุ่งประเมินใน 5 ด้าน ประกอบด้วย 1.ด้านบริบท (Context) 2.ด้านปัจจัย (Input) 3.ด้านกระบวนการ (Process) และ 4.ด้านผลผลิต (Product) 5.ด้านผลกระทบ(Impact) ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ ผู้บริหาร 1 คน ครูผู้สอน จำนวน 20 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 9 คน ในปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดป่ายาง) รวมทั้งหมด 30 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการหากลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนแบบง่าย ของประชากรตามรูปแบบของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) จากนักเรียนและ ผู้ปกครองนักเรียนได้แก่ นักเรียนจำนวน 118 คน และผู้ปกครองนักเรียนจำนวน 118คนในปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดป่ายาง) สังกัดเทศบาลตำบลแม่สาย รวมทั้งสิ้น 266 คน เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบการประเมินโครงการโดยสอบถามทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านบริบท (Context) 2.ด้านปัจจัย (Input) 3.ด้านกระบวนการ (Process) และ 4.ด้านผลผลิต (Product) 5.ด้านผลกระทบ(Impact) สถิติที่ใช้ในวิจัยได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เนื้อหา ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว ได้การจากการวิเคราะห์แบบประเมินโครงการ ใช้คะแนนการประเมินแต่ละข้อ นำมาแปลความหมายข้อมูลโดยวิเคราะห์ เป็นตัวเลข ส่วนแบบสัมภาษณ์นำมาวิเคราะห์ข้อมูลแบบความเรียง ปรากฏผลดังนี้

1. ด้านบริบท จากผลการประเมิน สรุปผลการประเมินได้ว่า โครงการโดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก โครงการกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ของโรงเรียน สอดคล้องกับนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและแผนพัฒนาการศึกษาของชาติ ในการส่งเสริมให้โรงเรียนมีการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น

2. ด้านปัจจัยนำเข้า สรุปผลการประเมินได้ว่า ภาพรวมอยู่ในระดับดี ผู้บริหารและครูมีความคิดเห็นว่า โรงเรียนมีการให้ความรู้ความเข้าใจ ในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น(SBMLD)รวมถึงเรื่องงบประมาณและวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงานตามโครงการ มีความเหมาะสม เพียงพอต่อการดำเนินตามโครงการและสถานที่ในการดำเนินโครงการมีความเหมาะสม การดำเนินงานตามปฏิทินของโครงการมีความเหมาะสมตามแผนปฏิบัติงานของโครงการ ในส่วนการหาแนวทางการพัฒนาโครงการนั้น มีการให้ความความรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีพัฒนาการจากการจัดทำกิจกรรมในโครงการโดยสร้างสรรค์และมีคุณภาพ

3. ด้านกระบวนการ จากผลการประเมิน สรุปผลการประเมินได้ว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ ดี ผู้บริหารและครูมีความคิดเห็นว่าโรงเรียนมีการประสานงาน วางแผนร่วมมือกับชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยผู้บริหารมีการวางแผนจัดกิจกรรมในการดำเนินโครงการอย่างเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด มีการนิเทศกำกับติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการมี การจัดทำสรุปรายงานโครงการและนำผลการดำเนินงานไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาต่อไป

4. ด้านผลผลิต จากผลการประเมิน สรุปผลการประเมินได้ว่า ภาพรวมอยู่ในระดับดีมากผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองและนักเรียน มีความคิดเห็นว่า นักเรียนได้รับการพัฒนาตามกิจกรรมตามโครงการเป็นไปตามาหลักสูตรในการส่งเสริมความเป็นเลิศในด้านดนตรีนาฏศิลป์ ให้กับนักเรียนให้มีการกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์และมีสุขภาพจิตที่ดี

5. ด้านผลกระทบ จากผลการประเมิน สรุปผลการประเมินได้ว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ ดีมาก ผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองและนักเรียน มีความคิดเห็นว่า ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ได้รับประโยชน์จากโครงการการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ทำให้นักเรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกในทางสร้างสรรค์ รวมถึงครู บุคลากรมีการพัฒนาการทำงานอย่างเป็นระบบ ทำให้เกิดการกระบวนการพัฒนางานกิจกรรมนักเรียนรวมถึงงานบริหารเป็นรูปแบบใหม่และสร้างสรรค์และเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน

บทสรุปผู้บริหาร

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ( School Based Management for Local Development) ของโรงเรียนเทศบาล 2

(วัดป่ายาง) อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ชื่อผู้วิจัย นายประเทือง เสนรังษี

ปีการศึกษา 2559

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD) ของโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดป่ายาง) อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยประยุกต์ใช้รูปแบบจำลองซิป (CIPP Model) ซึ่งมุ่งประเมินใน 5 ด้าน ประกอบด้วย 1.ด้านบริบท (Context) 2.ด้านปัจจัย (Input) 3.ด้านกระบวนการ (Process) และ 4.ด้านผลผลิต (Product) 5.ด้านผลกระทบ(Impact) ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ ผู้บริหาร 1 คน ครูผู้สอน จำนวน 20 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 9 คน ในปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดป่ายาง) รวมทั้งหมด 30 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการหากลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วนแบบง่าย ของประชากรตามรูปแบบของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) จากนักเรียนและ ผู้ปกครองนักเรียนได้แก่ นักเรียนจำนวน 118 คน และผู้ปกครองนักเรียนจำนวน 118 คนในปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดป่ายาง) สังกัดเทศบาลตำบลแม่สาย รวมทั้งสิ้น 266 คน เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบการประเมินโครงการโดยสอบถามทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านบริบท (Context) 2.ด้านปัจจัย (Input) 3.ด้านกระบวนการ (Process) และ 4.ด้านผลผลิต (Product) 5.ด้านผลกระทบ(Impact) สถิติที่ใช้ในวิจัยได้แก่ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์เนื้อหา ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว ได้การจากการวิเคราะห์แบบประเมินโครงการ ใช้คะแนนการประเมินแต่ละข้อ นำมาแปลความหมายข้อมูลโดยวิเคราะห์ เป็นตัวเลข ส่วนแบบสัมภาษณ์นำมาวิเคราะห์ข้อมูลแบบความเรียง

ผลการวิจัย

1. ด้านบริบท จากผลการประเมินของผู้บริหารและครูส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นในการดำเนินการ ด้านบริบท มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด ( = 4.70, = 0.36) อยู่ในระดับดีมาก สรุปผลการประเมินได้ว่า โครงการโดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก มีการกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ของโรงเรียน สอดคล้องกับนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและแผนพัฒนาการศึกษาของชาติ เพื่อการส่งเสริมให้โรงเรียนมีการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นตามบริบทในรูปแบบของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

2. ด้านปัจจัยนำเข้า สรุปผลการประเมิน ผู้บริหารและครูที่ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่มีความคิดเห็นการดำเนินการในด้าน ปัจจัยนำเข้า มีค่าเฉลี่ยเห็นด้วยระดับมาก ( = 4.46, = 0.46) ภาพรวมอยู่ในระดับดี ผู้บริหารและครูมีความคิดเห็นว่า โรงเรียนมีการให้ความรู้ความเข้าใจ ในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น(SBMLD)รวมถึงเรื่องงบประมาณและวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงานตามโครงการ มีความเหมาะสม เพียงพอต่อการดำเนินตามโครงการและสถานที่ในการดำเนินโครงการมีความเหมาะสม การดำเนินงานตามปฏิทินของโครงการมีความเหมาะสมตามแผนปฏิบัติงานของโครงการ และเพื่อมีแนวทางพัฒนาจากการจัดทำกิจกรรมในโครงการโดยสร้างสรรค์และมีคุณภาพต่อไป

3. ด้านกระบวนการ จากผลการประเมิน สรุปผลการประเมินได้ว่าผู้บริหารและครูที่ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่มีความคิดเห็นการดำเนินการในกระบวนการ มีค่าเฉลี่ยเห็นด้วยระดับมาก ( = 4.37, = 0.47) ภาพรวมอยู่ในระดับ ดี ผู้บริหารและครูมีความคิดเห็นว่าโรงเรียนมีการประสานงาน วางแผนร่วมมือกับชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยผู้บริหารมีการวางแผนจัดกิจกรรมในการดำเนินโครงการอย่างเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด มีการนิเทศกำกับติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการมี การจัดทำสรุปรายงานโครงการและนำผลการดำเนินงานไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาต่อไป

4. ด้านผลผลิต สรุปผลการประเมินได้ว่า ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ได้แบ่งการประเมินเป็น 4 กลุ่ม คือผู้บริหารและครู ตอบแบบประเมินมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.50, = 0.49) อยู่ในระดับดีมาก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตอบแบบประเมินมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุดมาก ( = 4.68, = 0.47) อยู่ในระดับดีมาก ส่วนนักเรียนตอบแบบประเมินมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุดที่มาก ( = 4,68, = 0.46 อยู่ในระดับดีมาก และผู้ปกครองนักเรียนตอบแบบประเมินมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุดที่มาก มาก ( = 4.72, = 0.45) อยู่ในระดับดีมาก โดยภาพรวมมี นักเรียนได้รับการพัฒนาตามกิจกรรมตามโครงการเป็นไปตามาหลักสูตรในการส่งเสริมความเป็นเลิศในด้านดนตรีนาฏศิลป์ ให้กับนักเรียนให้มีการกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์และมีสุขภาพจิตที่ดี ตามการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น

5. ด้านผลกระทบ จากผลการประเมิน สรุปผลการประเมินได้ว่า ภาพรวมอยู่ในระดับ ดีมาก ได้แบ่งการประเมินเป็น 4 กลุ่ม คือผู้บริหารและครู ตอบแบบประเมินมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.61, = 0.47) อยู่ในระดับดีมาก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตอบแบบประเมินมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุดมาก ( = 4.61, = 0.47) อยู่ในระดับดีมาก ส่วนนักเรียนตอบแบบประเมินมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุดที่มาก ( = 4.77, = 0.41) อยู่ในระดับดีมาก และผู้ปกครองนักเรียนตอบแบบประเมินมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุดที่มาก ( = 4.88, = 0.33) อยู่ในระดับดีมาก ผู้บริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองและนักเรียน มีความคิดเห็นว่า ผู้ปกครอง ชุมชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา ได้รับประโยชน์จากโครงการการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ทำให้นักเรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกในทางสร้างสรรค์ รวมถึงครู บุคลากรมีการพัฒนาการทำงานอย่างเป็นระบบ ทำให้เกิดการกระบวนการพัฒนางานกิจกรรมนักเรียนรวมถึงงานบริหารเป็นรูปแบบใหม่และสร้างสรรค์และเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน

ข้อเสนอแนะการวิจัย

1. โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดป่ายาง) ควรนำผลการศึกษาการประเมินโครงการารบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD) ในครั้งนี้ไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่มุ่งเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารการจัดการศึกษา

2. ควรนำรูปแบบการประเมินของซิพพ์ โมเดล (CIPP Model) ไปใช้ในการติดตามประเมินผลโครงการอื่น ๆ ในของสถานศึกษา ให้มีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ และควรนำผลที่ได้จากการประเมินไปใช้ในการกำหนดโครงการเพิ่มเติมเพื่อยกระดับคุณภาพการของสถานศึกษา

3. ควรสร้างความตระหนักให้ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้อง นำข้อมูลที่ได้จากการประเมินโครงการไปใช้ในการปรับปรุง แก้ไขปัญหา ข้อบกพร่อง และพัฒนารูปแบบ

ในการจัดโครงการ

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรมีการเปรียบเทียบผลการดำเนินโครงการารบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD) ของโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดป่ายาง) อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย กับสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หรือสถานศึกษาในสังกัดอื่นที่ใช้หลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เพื่อนำข้อดีและข้อบกพร่องในการจัดโครงการของแต่ละโรงเรียนมาเป็นข้อมูลในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานโครงการในครั้งต่อไป

2. ในการควรประเมินโดยใช้รูปแบบการประเมินแบบอื่นเพื่อจะได้ข้อมูลจากการประเมินมาวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการประเมินได้อย่างรอบด้าน สามารถนำมาพัฒนาและปรับปรุงโครงการ

โพสต์โดย POM : [17 ส.ค. 2560 เวลา 04:32 น.]
อ่าน [651] ไอพี : 171.98.240.53
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
สมัครงานอย่างมืออาชีพ และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์กับอุปกรณ์เพิ่มความสะดวกสบายอย่าง คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้กและอีกมากมาย การรันตีสินค้าได้มาตราฐาน
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ