ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กองการศึกษาเทศบาลตำบลท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ปีที่ดำเนินโครงการ ปีการศึกษา 2559

ผู้ประเมิน นายธวัชชัย รัศมีทอง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กองการศึกษาเทศบาลตำบลท่าเรือ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บทคัดย่อ

การประเมินผลโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง

กองการศึกษาเทศบาลตำบลท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีการศึกษา 2559 ในครั้งนี้ ใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model เป็นแนวทางในการประเมิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ใน 4 ด้าน ได้แก่ ประเมินด้านสภาพแวดล้อม ประเมินด้านปัจจัยนำเข้า ประเมินด้านกระบวนการ และประเมินด้านผลผลิต

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ใช้การเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) ประกอบด้วย ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กองการศึกษาเทศบาลตำบลท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จำนวนกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 327 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 6 ฉบับ การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ประเมินได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน เพื่อหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) หาค่าอำนาจจำแนก (Item discriminates) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

ผลการประเมินพบว่า

6.1 ด้านสภาพแวดล้อม (Context) พบว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเห็นว่าสภาพแวดล้อมของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กองการศึกษาเทศบาลตำบลท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมผ่านเกณฑ์

มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( = 4.35) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 1 ข้อ ระดับมาก 9 ข้อ โดยสภาพแวดล้อมของโครงการ ข้อที่ว่า ความเป็นไปได้ของโครงการ ความเหมาะสมอยู่ในอันดับสูงสุด ( = 4.56) อันดับรองลงมา ได้แก่ ผลสำเร็จของโครงการส่งผลดีต่อผู้เรียน

( = 4.50) วัตถุประสงค์ของโครงการมีความชัดเจน ( = 4.46) และวิธีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เหมาะสมกับสภาพปัจจุบันของสถานศึกษา ( = 4.44) ตามลำดับ

6.2 ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) พบว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเห็นว่าปัจจัยในการดำเนินงานตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง โดยรวมผ่านเกณฑ์มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( = 4.22) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 2 ข้อ ระดับมาก 23 ข้อ โดยปัจจัยในการดำเนินงานตามโครงการ ข้อที่ว่า โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้มีความเข้าใจหลักการและวิธีการดำเนินการตามโครงการโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และเผยแพร่

ผลการดำเนินงานอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง อยู่ในอันดับสูงสุด ( = 4.56) ส่วนอันดับรองลงมา การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินตามโครงการของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องมีความเหมาะสม

( = 4.55) โรงเรียนมีวิสัยทัศน์ หรือปรัชญา พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ที่มีจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนด้านการบริหารจัดการ มีการนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ( = 4.46) วิธีการและกิจกรรมที่ใช้ในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สถานศึกษามีความสอดคล้องกัน ( = 4.45) ตามลำดับ

6.3 ด้านกระบวนการ (Process) พบว่า ความเหมาะสมของกระบวนการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในขั้นการวางแผนการดำเนินงานตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมผ่านเกณฑ์อยู่ในระดับมาก

( = 4.33) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 2 ข้อ ระดับมาก 14 ข้อ โดยความเหมาะสมของกระบวนการดำเนินงาน ด้านขั้นตอนการประเมินผล ข้อที่ว่ามีการจัดหา จัดสร้าง เครื่องมือวัดและประเมินผล อยู่ในอันดับสูงสุด ( = 4.56) อันดับรองลงมา ได้แก่ การจัดบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ( = 4.51) การมอบหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตามขั้นตอนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ( = 4.49) และมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ( = 4.39) ตามลำดับ

6.4 ด้านผลผลิต (Output) สรุปผลการประเมินได้ดังนี้

6.4.1 การประเมินผลการพัฒนาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 ขั้นตอน ตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยรวมผ่านเกณฑ์อยู่ในระดับมาก ( = 4.22)

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 2 ข้อ ระดับมาก 23 ข้อ โดยผลการการพัฒนาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน ข้อมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนานักเรียนที่สอดคล้องกับสารสนเทศผลการคัดกรองนักเรียนของสถานศึกษาอยู่ในอันดับสูงสุด ( = 4.57) อันดับรองลงมา ได้แก่ มีการติดตามพฤติกรรมจากการช่วยเหลือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ( = 4.56) ขั้นตอนที่ 1 การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ข้อมีการรวบรวมข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลด้วยวิธีการที่เหมาะสมหลากหลาย ( = 4.44) และขั้นตอนที่ 4 ข้อการป้องกัน ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหานักเรียน ( = 4.43) ตามลำดับ

6.4.2 การประเมินผลประเมินผลการพัฒนาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านคุณภาพผู้เรียน ตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนโดยรวมผ่านเกณฑ์อยู่ในระดับมาก ( = 4.44) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 7 ข้อ ระดับมาก 21 ข้อ โดยคุณภาพนักเรียนด้านเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และสังคม ข้อที่ว่าเป็นแบบอย่างที่ดีและมีจิตสาธารณะ อยู่ในอันดับสูงสุด ( = 4.64) อันดับรองลงมา ได้แก่ ด้านรักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น สามารถจัดการกับปัญหาและอารมณ์ของตนเองได้ ข้อสามารถใช้หลักเหตุผลในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง

( = 4.55) ศรัทธาและเชื่อมั่นในตนเอง เห็นคุณค่าและเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของตนเองและผู้อื่น และด้านเจตคติที่ดี และมีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพสุจริต ข้อรับผิดชอบตามบทบาท

หน้าที่ในฐานะสมาชิกของครอบครัว และด้านมีเจตคติที่ดี และมีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพสุจริต ข้อมีแนวทางและเหตุผลในการตัดสินใจเลือกอาชีพ ( = 4.54)

6.4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน พบว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจ ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยภาพรวมผ่านเกณฑ์ อยู่ในระดับมาก ( = 4.40) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยความพึงพอใจด้านการตรวจสอบทบทวนและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาข้อที่ว่า ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข และข้อนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสังคม อยู่ในอันดับสูงสุด

( = 4.48) อันดับรองลงมา ได้แก่ การประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการเป็นไปอย่างทั่วถึงทั้งภายในและภายนอก ( = 4.45) นักเรียนที่มีปัญหายากแก่การแก้ไขได้รับการช่วยเหลือโดยการส่งต่อทั้งภายในและภายนอก ( = 4.42) ครูประจำชั้นคัดกรองนักเรียนกลุ่มปกติ เสี่ยง/มีปัญหา เพื่อรู้ความต้องการและส่งเสริมได้ถูกต้อง และผู้ปกครอง และนักเรียน มีความพึงพอใจให้ความร่วมมือสนับสนุนงานระบบดูแลช่วยเหลือ ( = 4.40) ตามลำดับ

โพสต์โดย ผอ. : [1 ก.ย. 2560 เวลา 12:17 น.]
อ่าน [2463] ไอพี : 118.175.217.54
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 12,305 ครั้ง
เจ๋งมั๊ยล่ะ ไอเดียอะไรนะ? ของเด็กไทยที่ถูกเลือกไปทดลองในอวกาศ
เจ๋งมั๊ยล่ะ ไอเดียอะไรนะ? ของเด็กไทยที่ถูกเลือกไปทดลองในอวกาศ

เปิดอ่าน 12,894 ครั้ง
มาดามคูรี : เคมี
มาดามคูรี : เคมี

เปิดอ่าน 10,549 ครั้ง
เตือนตากแดดนาน เสี่ยงเสียชีวิต
เตือนตากแดดนาน เสี่ยงเสียชีวิต

เปิดอ่าน 444,569 ครั้ง
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับสมบูรณ์(4 สี)
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับสมบูรณ์(4 สี)

เปิดอ่าน 204,967 ครั้ง
10 อาชีพในอนาคต ที่มีโอกาสประสบความสำเร็จอย่างสูงในไทย
10 อาชีพในอนาคต ที่มีโอกาสประสบความสำเร็จอย่างสูงในไทย

เปิดอ่าน 12,969 ครั้ง
เฮ ! ปรับลดค่าไฟลงอีก 1.05 สตางค์/หน่วย เริ่มพฤศจิกายนนี้
เฮ ! ปรับลดค่าไฟลงอีก 1.05 สตางค์/หน่วย เริ่มพฤศจิกายนนี้

เปิดอ่าน 27,102 ครั้ง
ล้างผักผลไม้สะอาดปลอดโรค
ล้างผักผลไม้สะอาดปลอดโรค

เปิดอ่าน 10,039 ครั้ง
หนังสือ 108 คำถาม พนักงานราชการ 2
หนังสือ 108 คำถาม พนักงานราชการ 2

เปิดอ่าน 28,492 ครั้ง
การวัดระยะทางบนพื้นราบ
การวัดระยะทางบนพื้นราบ

เปิดอ่าน 18,581 ครั้ง
10 เรื่องจริงเกี่ยวกับความฝัน ที่คุณอาจไม่เคยรู้
10 เรื่องจริงเกี่ยวกับความฝัน ที่คุณอาจไม่เคยรู้

เปิดอ่าน 13,933 ครั้ง
ประโยชน์ของ "กล้วยหอมทอง" ที่มีต่อสุขภาพ
ประโยชน์ของ "กล้วยหอมทอง" ที่มีต่อสุขภาพ

เปิดอ่าน 12,654 ครั้ง
ลูกเรามีความคิดสร้างสรรค์แค่ไหน
ลูกเรามีความคิดสร้างสรรค์แค่ไหน

เปิดอ่าน 13,087 ครั้ง
การบรรจุกลับเข้ารับราชการ
การบรรจุกลับเข้ารับราชการ

เปิดอ่าน 12,850 ครั้ง
ระบบโทรทัศน์ในประเทศไทย
ระบบโทรทัศน์ในประเทศไทย

เปิดอ่าน 67,614 ครั้ง
World Wide Web คืออะไร
World Wide Web คืออะไร

เปิดอ่าน 12,740 ครั้ง
วิธีแก้เคราะห์ สะเดาะกรรมให้ร่ำรวย
วิธีแก้เคราะห์ สะเดาะกรรมให้ร่ำรวย
เปิดอ่าน 34,440 ครั้ง
ผลศึกษา45ผักพื้นบ้าน ต้านมะเร็ง-กินแล้วไม่อ้วน
ผลศึกษา45ผักพื้นบ้าน ต้านมะเร็ง-กินแล้วไม่อ้วน
เปิดอ่าน 15,609 ครั้ง
7 เหตุผลที่ทำให้คุณหิวโหยและอ้วน
7 เหตุผลที่ทำให้คุณหิวโหยและอ้วน
เปิดอ่าน 14,735 ครั้ง
เคล็ดลับเด็ด "ลดหน้าท้อง"
เคล็ดลับเด็ด "ลดหน้าท้อง"
เปิดอ่าน 11,056 ครั้ง
รักต้องเปิด (แน่นอก ) เวอร์ชั่นนี้ ฮาระเบิดระเบ้อ!
รักต้องเปิด (แน่นอก ) เวอร์ชั่นนี้ ฮาระเบิดระเบ้อ!

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ