ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กองการศึกษาเทศบาลตำบลท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ปีที่ดำเนินโครงการ ปีการศึกษา 2559

ผู้ประเมิน นายธวัชชัย รัศมีทอง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กองการศึกษาเทศบาลตำบลท่าเรือ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บทคัดย่อ

การประเมินผลโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง

กองการศึกษาเทศบาลตำบลท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปีการศึกษา 2559 ในครั้งนี้ ใช้รูปแบบการประเมินแบบ CIPP Model เป็นแนวทางในการประเมิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ใน 4 ด้าน ได้แก่ ประเมินด้านสภาพแวดล้อม ประเมินด้านปัจจัยนำเข้า ประเมินด้านกระบวนการ และประเมินด้านผลผลิต

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ใช้การเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) ประกอบด้วย ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กองการศึกษาเทศบาลตำบลท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จำนวนกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 327 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 6 ฉบับ การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ประเมินได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน เพื่อหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) หาค่าอำนาจจำแนก (Item discriminates) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

ผลการประเมินพบว่า

6.1 ด้านสภาพแวดล้อม (Context) พบว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเห็นว่าสภาพแวดล้อมของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง กองการศึกษาเทศบาลตำบลท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรวมผ่านเกณฑ์

มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( = 4.35) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 1 ข้อ ระดับมาก 9 ข้อ โดยสภาพแวดล้อมของโครงการ ข้อที่ว่า ความเป็นไปได้ของโครงการ ความเหมาะสมอยู่ในอันดับสูงสุด ( = 4.56) อันดับรองลงมา ได้แก่ ผลสำเร็จของโครงการส่งผลดีต่อผู้เรียน

( = 4.50) วัตถุประสงค์ของโครงการมีความชัดเจน ( = 4.46) และวิธีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เหมาะสมกับสภาพปัจจุบันของสถานศึกษา ( = 4.44) ตามลำดับ

6.2 ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) พบว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเห็นว่าปัจจัยในการดำเนินงานตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง โดยรวมผ่านเกณฑ์มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( = 4.22) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 2 ข้อ ระดับมาก 23 ข้อ โดยปัจจัยในการดำเนินงานตามโครงการ ข้อที่ว่า โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้มีความเข้าใจหลักการและวิธีการดำเนินการตามโครงการโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และเผยแพร่

ผลการดำเนินงานอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง อยู่ในอันดับสูงสุด ( = 4.56) ส่วนอันดับรองลงมา การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินตามโครงการของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องมีความเหมาะสม

( = 4.55) โรงเรียนมีวิสัยทัศน์ หรือปรัชญา พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ที่มีจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนด้านการบริหารจัดการ มีการนิเทศ กำกับ ติดตามการดำเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ( = 4.46) วิธีการและกิจกรรมที่ใช้ในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สถานศึกษามีความสอดคล้องกัน ( = 4.45) ตามลำดับ

6.3 ด้านกระบวนการ (Process) พบว่า ความเหมาะสมของกระบวนการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในขั้นการวางแผนการดำเนินงานตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมผ่านเกณฑ์อยู่ในระดับมาก

( = 4.33) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 2 ข้อ ระดับมาก 14 ข้อ โดยความเหมาะสมของกระบวนการดำเนินงาน ด้านขั้นตอนการประเมินผล ข้อที่ว่ามีการจัดหา จัดสร้าง เครื่องมือวัดและประเมินผล อยู่ในอันดับสูงสุด ( = 4.56) อันดับรองลงมา ได้แก่ การจัดบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ( = 4.51) การมอบหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตามขั้นตอนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ( = 4.49) และมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ( = 4.39) ตามลำดับ

6.4 ด้านผลผลิต (Output) สรุปผลการประเมินได้ดังนี้

6.4.1 การประเมินผลการพัฒนาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 ขั้นตอน ตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยรวมผ่านเกณฑ์อยู่ในระดับมาก ( = 4.22)

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 2 ข้อ ระดับมาก 23 ข้อ โดยผลการการพัฒนาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน ข้อมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนานักเรียนที่สอดคล้องกับสารสนเทศผลการคัดกรองนักเรียนของสถานศึกษาอยู่ในอันดับสูงสุด ( = 4.57) อันดับรองลงมา ได้แก่ มีการติดตามพฤติกรรมจากการช่วยเหลือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ( = 4.56) ขั้นตอนที่ 1 การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ข้อมีการรวบรวมข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลด้วยวิธีการที่เหมาะสมหลากหลาย ( = 4.44) และขั้นตอนที่ 4 ข้อการป้องกัน ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหานักเรียน ( = 4.43) ตามลำดับ

6.4.2 การประเมินผลประเมินผลการพัฒนาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านคุณภาพผู้เรียน ตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนโดยรวมผ่านเกณฑ์อยู่ในระดับมาก ( = 4.44) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 7 ข้อ ระดับมาก 21 ข้อ โดยคุณภาพนักเรียนด้านเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และสังคม ข้อที่ว่าเป็นแบบอย่างที่ดีและมีจิตสาธารณะ อยู่ในอันดับสูงสุด ( = 4.64) อันดับรองลงมา ได้แก่ ด้านรักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น สามารถจัดการกับปัญหาและอารมณ์ของตนเองได้ ข้อสามารถใช้หลักเหตุผลในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง

( = 4.55) ศรัทธาและเชื่อมั่นในตนเอง เห็นคุณค่าและเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของตนเองและผู้อื่น และด้านเจตคติที่ดี และมีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพสุจริต ข้อรับผิดชอบตามบทบาท

หน้าที่ในฐานะสมาชิกของครอบครัว และด้านมีเจตคติที่ดี และมีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพสุจริต ข้อมีแนวทางและเหตุผลในการตัดสินใจเลือกอาชีพ ( = 4.54)

6.4.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน พบว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจ ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยภาพรวมผ่านเกณฑ์ อยู่ในระดับมาก ( = 4.40) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยความพึงพอใจด้านการตรวจสอบทบทวนและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาข้อที่ว่า ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข และข้อนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสังคม อยู่ในอันดับสูงสุด

( = 4.48) อันดับรองลงมา ได้แก่ การประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการเป็นไปอย่างทั่วถึงทั้งภายในและภายนอก ( = 4.45) นักเรียนที่มีปัญหายากแก่การแก้ไขได้รับการช่วยเหลือโดยการส่งต่อทั้งภายในและภายนอก ( = 4.42) ครูประจำชั้นคัดกรองนักเรียนกลุ่มปกติ เสี่ยง/มีปัญหา เพื่อรู้ความต้องการและส่งเสริมได้ถูกต้อง และผู้ปกครอง และนักเรียน มีความพึงพอใจให้ความร่วมมือสนับสนุนงานระบบดูแลช่วยเหลือ ( = 4.40) ตามลำดับ

โพสต์โดย ผอ. : [1 ก.ย. 2560 เวลา 12:17 น.]
อ่าน [2259] ไอพี : 118.175.217.54
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 11,843 ครั้ง
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. ๒๕๕๕
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. ๒๕๕๕

เปิดอ่าน 26,034 ครั้ง
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

เปิดอ่าน 17,228 ครั้ง
เหรียญปราบฮ่อ
เหรียญปราบฮ่อ

เปิดอ่าน 9,318 ครั้ง
การันตีได้เงินคืนภาษีรถคันแรก "กิตตรัตน์"ลงนามใช้เงินคงคลัง 3.1หมื่นล้าน เมษาฯจ่ายก่อน3.4พันล้าน
การันตีได้เงินคืนภาษีรถคันแรก "กิตตรัตน์"ลงนามใช้เงินคงคลัง 3.1หมื่นล้าน เมษาฯจ่ายก่อน3.4พันล้าน

เปิดอ่าน 14,463 ครั้ง
วิธีเช็คไฟฟ้าแบบง่าย ๆ
วิธีเช็คไฟฟ้าแบบง่าย ๆ

เปิดอ่าน 13,163 ครั้ง
ทำไมคำว่า"ไทย" ต้องมี "ย" ยักษ์
ทำไมคำว่า"ไทย" ต้องมี "ย" ยักษ์

เปิดอ่าน 120,552 ครั้ง
เตือนภัย "ถ่ายเป็นเลือด" ระวังโรคแฝง...ร้ายแรงถึงชีวิต!!
เตือนภัย "ถ่ายเป็นเลือด" ระวังโรคแฝง...ร้ายแรงถึงชีวิต!!

เปิดอ่าน 16,395 ครั้ง
ข้อกำหนดวินัย และการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข้อกำหนดวินัย และการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เปิดอ่าน 22,179 ครั้ง
ดื่ม"ชามะเขือพวง" ต้านเบาหวาน-มะเร็ง
ดื่ม"ชามะเขือพวง" ต้านเบาหวาน-มะเร็ง

เปิดอ่าน 9,325 ครั้ง
ขจัดกลิ่นเท้าด้วยมะนาว
ขจัดกลิ่นเท้าด้วยมะนาว

เปิดอ่าน 10,123 ครั้ง
กูเกิล เผยอันดับคำค้นหายอดนิยมของคนไทย ประจำปี 2014
กูเกิล เผยอันดับคำค้นหายอดนิยมของคนไทย ประจำปี 2014

เปิดอ่าน 14,008 ครั้ง
เทคนิคการตกแต่งบ้านด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้
เทคนิคการตกแต่งบ้านด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้

เปิดอ่าน 14,101 ครั้ง
แบ่งเกรดมหาลัย ความรวดร้าวของบัณฑิตจบใหม่
แบ่งเกรดมหาลัย ความรวดร้าวของบัณฑิตจบใหม่

เปิดอ่าน 12,322 ครั้ง
เช็กสุขภาพง่าย ๆ แค่ส่องกระจก
เช็กสุขภาพง่าย ๆ แค่ส่องกระจก

เปิดอ่าน 30,095 ครั้ง
อารยธรรมกรีกโบราณ
อารยธรรมกรีกโบราณ

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 9,983 ครั้ง
ผลวิจัยใหม่ระบุ "ความสุข" ไม่ทำให้อายุยืน
ผลวิจัยใหม่ระบุ "ความสุข" ไม่ทำให้อายุยืน

เปิดอ่าน 13,453 ครั้ง
ความมืดมีประโยชน์ ช่วยต้านมะเร็ง แถมลดน้ำหนัก
ความมืดมีประโยชน์ ช่วยต้านมะเร็ง แถมลดน้ำหนัก

เปิดอ่าน 12,004 ครั้ง
เตาอบไมโครเวฟ ทำให้เกิดโรคมะเร็งได้ไหม
เตาอบไมโครเวฟ ทำให้เกิดโรคมะเร็งได้ไหม

เปิดอ่าน 13,728 ครั้ง
วันตรุษจีน 2558 กับ 7 คำถามยอดฮิตที่คนอยากรู้
วันตรุษจีน 2558 กับ 7 คำถามยอดฮิตที่คนอยากรู้

เปิดอ่าน 20,711 ครั้ง
4 เรื่องฝากครรภ์ที่แม่ต้องรู้
4 เรื่องฝากครรภ์ที่แม่ต้องรู้ เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ