ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิด วิเคราะห์โดยชุดกิจกรรมประกอบการเรียนรู้วัฏจักร 7

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมประกอบการเรียนรู้วัฏจักร 7 ขั้น เรื่องเสียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามเกณฑ์ 75/75 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน วิชาฟิสิกส์ของนักเรียนที่เรียนโดยชุดกิจกรรมประกอบการเรียนรู้วัฏจักร 7 ขั้น เรื่องเสียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 3) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ก่อนเรียนและหลังเรียน วิชาฟิสิกส์ของนักเรียนที่เรียนโดยชุดกิจกรรมประกอบการเรียนรู้วัฏจักร 7 ขั้น เรื่องเสียง

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนวิชาฟิสิกส์โดยใช้ชุดกิจกรรมประกอบการเรียนรู้วัฏจักร 7 ขั้น เรื่องเสียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนสีชมพูศึกษา อำเภอ

สีชมพู สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จำนวน 45 คน ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ศึกษาประกอบด้วย 1) ชุดกิจกรรมประกอบการเรียนรู้วัฏจักร 7 ขั้น เรื่องเสียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 13 ชุด มีค่าเฉลี่ยคุณภาพและความเหมาะสมของชุดกิจกรรม 4.61 มีคุณภาพและเหมาะสมมากที่สุด ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม 79.28/78.32 2) แผนการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น เรื่องเสียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 13 แผน มีค่าเฉลี่ยคุณภาพและความเหมาะสม 4.59 เหมาะสมมากที่สุด 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องเสียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ ค่าความสอดคล้อง (IOC) 0.80 ถึง 1.00 อำนาจจำแนก (B) โดยวิธีของเบรนแนน (Brennan) 0.22 ถึง 0.76 ค่าความเชื่อมั่น (rcc) ของโลเวท (Lovott) ทั้งฉบับ 0.81 4) แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่องเสียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IC) 0.80 ถึง 1.00 ค่าความยาก (p) 0.38 ถึง 0.72 และอำนาจจำแนก (r) 0.26 ถึง 0.78 ค่าความเชื่อมั่น(KR-20)ฉบับ 0.84 5) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมประกอบการเรียนรู้วัฏจักร 7 ขั้น เรื่องเสียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 30 ข้อ ค่าอำนาจจำแนกโดยใช้วิธี Item Total Correlation 0.38 ถึง 0.76 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับด้วยสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) วิธีของครอนบาค (Cronbach) เท่ากับ 0.94 ผลการศึกษาพบว่า

1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมประกอบการเรียนรู้วัฏจักร 7 ขั้น เรื่องเสียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่าชุดกิจกรรมประกอบการเรียนรู้วัฏจักร 7 ขั้น เรื่องเสียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิ์ภาพของกระบวนการ (E1) เท่ากับ 79.28 ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 78.32 ดังนั้น ชุดกิจกรรมประกอบการเรียนรู้วัฏจักร 7 ขั้น เรื่องเสียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จึงมีประสิทธิ์ภาพ (E1/E2) เท่ากับ 79.28/78.32 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

2. ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมประกอบการเรียนรู้วัฏจักร 7 ขั้น เรื่องเสียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่านักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมประกอบการเรียนรู้วัฏจักร 7 ขั้น เรื่องเสียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

31.33 คะแนน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. ด้านความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมประกอบการเรียนรู้วัฏจักร 7 ขั้น เรื่องเสียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่านักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมประกอบการเรียนรู้วัฏจักร 7 ขั้น เรื่องเสียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 22.78 คะแนน สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

4. ด้านความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมประกอบการเรียนรู้

วัฏจักร 7 ขั้น เรื่องเสียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยชุดกิจกรรมประกอบการเรียนรู้วัฏจักร 7 ขั้น เรื่องเสียง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมเท่ากับ 4.59 ค่า S.D. เท่ากับ 0.71

โพสต์โดย วาส : [4 ก.ย. 2560 เวลา 21:14 น.]
อ่าน [1403] ไอพี : 49.229.100.238
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ