ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน โดยใช้เครือข่ายการมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านบึง “มนูญวิทยาคาร

ชื่อเรื่อง การพัฒนาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน โดยใช้เครือข่ายการมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านบึง “มนูญวิทยาคาร” ปีการศึกษา 2558-2559

ผู้วิจัย นายวันชัย ทันสมัย

ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

ปีที่ศึกษา 2558-2559

บทคัดย่อ

การพัฒนาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน โดยใช้เครือข่ายการมีส่วนโรงเรียน บ้านบึง “มนูญวิทยาคาร” ปีการศึกษา 2558-2559 มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาระดับคุณภาพการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียนโดยใช้เครือข่ายการมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านบึง “มนูญวิทยาคาร” ปีการศึกษา 2558-2559 (2) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ในการ พัฒนาคุณลักษณะ ความเป็นคนดีของนักเรียนโดยใช้เครือข่ายการมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านบึง “มนูญวิทยาคาร” ปีการศึกษา 2558-2559 (3) เพื่อศึกษาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน โรงเรียนบ้านบึง “มนูญวิทยาคาร” ปีการศึกษา 2558-2559 (4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของภาคีเครือข่าย ที่มีต่อการพัฒนาคุณลักษณะ ความเป็นคนดีของนักเรียนโดยใช้เครือข่ายการมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านบึง “มนูญวิทยาคาร” ปีการศึกษา 2558-2559 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยกลุ่มตัวอย่างนักเรียน ปีการศึกษา 2558 จำนวน 219 คน และปีการศึกษา 2559 จำนวน 222 คน ประชากรครู ปีการศึกษา 2558 จำนวน 29 คน ปีการศึกษา 2559 จำนวน 26 คน กลุ่มตัวอย่างผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2558 จำนวน 219 คน และ ปีการศึกษา 2559 จำนวน 222 คน กลุ่มตัวอย่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559 จำนวน 13 คน และ กลุ่มตัวอย่างองค์กรชุมชน ปีการศึกษา 2558 และ ปีการศึกษา 2559 จำนวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามที่มีลักษณะ เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) จำนวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย ฉบับที่ 1 แบบสอบถามคุณภาพการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน โดยใช้เครือข่ายการมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านบึง “มนูญวิทยาคาร” ปีการศึกษา 2558-2559 (นักเรียน ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และองค์กรชุมชน เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม) ฉบับที่ 2 แบบสอบถามการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ในการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียนโดยใช้เครือข่ายการมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านบึง “มนูญวิทยาคาร” ปีการศึกษา 2558-2559 (นักเรียน ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และองค์กรชุมชน เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม) ฉบับที่ 3 แบบสอบถาม คุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน โรงเรียนบ้านบึง “มนูญวิทยาคาร” หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2558 - 2559 (ครู และผู้ปกครอง เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม) และฉบับที่ 4 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และองค์กรชุมชน ที่มีต่อการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน โดยใช้เครือข่ายการมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านบึง “มนูญวิทยาคาร” ปีการศึกษา 2558-2559 (นักเรียน ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และองค์กรชุมชน เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม) ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 2558 และสิ้นสุด ปีการศึกษา 2559 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS for windows V.18 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

ผลการวิจัยพบว่า

1. คุณภาพการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียนโดยใช้เครือข่ายการมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านบึง “มนูญวิทยาคาร” ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้นฐาน และองค์กรชุมชน ปีการศึกษา 2558 ภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมินมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มาก ปีการศึกษา 2559 ภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมินมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มากที่สุด สอดคล้องตามสมมติฐาน

2. การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ในการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียนโดยใช้เครือข่ายการมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านบึง “มนูญวิทยาคาร” ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และองค์กรชุมชน ปีการศึกษา 2558 ภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมินมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มาก ปีการศึกษา 2559 ภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมินมีความคิดเห็น อยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องตามสมมติฐาน

3. คุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน โรงเรียนบ้านบึง “มนูญวิทยาคาร” ตามความคิดเห็นของครู และผู้ปกครอง หลังการพัฒนา ปีการศึกษา 2558 ภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมินมีความคิดเห็นอยู่ใน ระดับมาก ปีการศึกษา 2559 ภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมินมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องตามสมมติฐาน

4. ความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ องค์กรชุมชน ที่มีต่อการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียนโดยใช้เครือข่ายการมีส่วนร่วม โรงเรียนบ้านบึง “มนูญวิทยาคาร” ปีการศึกษา 2558 ภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมินมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ปีการศึกษา 2559 ภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมินมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องตาม สมมติฐาน

ข้อเสนอแนะในการวิจัย

1. ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้

1.1 ในการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียน โดยใช้เครือข่ายการมี ส่วนร่วม ผู้บริหารควรศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม และการ จัดกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาคุณลักษะความเป็นคนดีของนักเรียนอย่างถ่องแท้ โดยนำไป ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละสถานศึกษา

1.2 สถานศึกษาควรจัดทำแผนแม่บทในการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นคนดีของนักเรียนและส่งเสริมให้นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และองค์กรชุมชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาอย่างเป็นรูปธรรม

1.3 สถานศึกษาควรชี้แจงให้นักเรียน ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าใจ และเห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณลักษณะความเป็นคนดีก่อนการพัฒนา เพื่อให้เกิดความ ตระหนักร่วมกัน และภายหลังการพัฒนา สถานศึกษาควรมีการตรวจสอบความคงทน และยั่งยืนพฤติกรรมของนักเรียน

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของนักเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การปลูกฝังให้ นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามตั้งแต่เยาว์วัย

2.2 ควรศึกษารูปแบบหรือกลยุทธ์การบริหารแบบมีส่วนร่วมในการส่งเสริม/พัฒนาความ เป็นคนดีของนักเรียน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในมิติอื่นๆ ต่อไป

โพสต์โดย วันชัย : [27 ต.ค. 2560 เวลา 12:48 น.]
อ่าน [2629] ไอพี : 101.109.19.60
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 35,396 ครั้ง
ฮือฮา นาซาค้นพบกาแล๊คซี่"ซูเปอร์มัม คอสมิค"แหล่งกำเนิดดวงดาวจำนวนมาก
ฮือฮา นาซาค้นพบกาแล๊คซี่"ซูเปอร์มัม คอสมิค"แหล่งกำเนิดดวงดาวจำนวนมาก

เปิดอ่าน 12,498 ครั้ง
บุคลิกภาพที่อาจนำไปสู่โรคร้าย
บุคลิกภาพที่อาจนำไปสู่โรคร้าย

เปิดอ่าน 14,404 ครั้ง
นักฟิสิกส์อินเดีย ชี้มีวิธีค้นหา ‘รูหนอน’
นักฟิสิกส์อินเดีย ชี้มีวิธีค้นหา ‘รูหนอน’

เปิดอ่าน 14,187 ครั้ง
พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของไทย
พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของไทย

เปิดอ่าน 19,725 ครั้ง
เทคนิคเลือกกระถางต้นไม้ให้เหมาะสม
เทคนิคเลือกกระถางต้นไม้ให้เหมาะสม

เปิดอ่าน 36,700 ครั้ง
5คำแนะนำป้องกันครูจากการเป็นหนี้
5คำแนะนำป้องกันครูจากการเป็นหนี้

เปิดอ่าน 16,842 ครั้ง
ชวนคนไทยร่วมใจ ปลูกต้นไม้ถวายพ่อหลวง
ชวนคนไทยร่วมใจ ปลูกต้นไม้ถวายพ่อหลวง

เปิดอ่าน 10,090 ครั้ง
มะเร็งปากมดลูก
มะเร็งปากมดลูก

เปิดอ่าน 10,689 ครั้ง
เด็กแรกเกิด เรียนไวกว่าผู้ใหญ่ มีฐานการเรียนรู้ขณะนอนหลับติดมากับตัว
เด็กแรกเกิด เรียนไวกว่าผู้ใหญ่ มีฐานการเรียนรู้ขณะนอนหลับติดมากับตัว

เปิดอ่าน 8,457 ครั้ง
Windows 7 RC พร้อมให้ทดสอบแล้ว
Windows 7 RC พร้อมให้ทดสอบแล้ว

เปิดอ่าน 18,389 ครั้ง
เผยสูตร "หน้าใส" 4 วิธี
เผยสูตร "หน้าใส" 4 วิธี

เปิดอ่าน 24,325 ครั้ง
ส่งเครื่องมือไปพิสูจน์หลักฐานว่ามนุษย์โลกเป็น ลูกหลานดาวอังคาร
ส่งเครื่องมือไปพิสูจน์หลักฐานว่ามนุษย์โลกเป็น ลูกหลานดาวอังคาร

เปิดอ่าน 11,161 ครั้ง
"นอสตราดามุสหญิง" เมืองไทย
"นอสตราดามุสหญิง" เมืองไทย

เปิดอ่าน 25,009 ครั้ง
ลักษณะวลีและประโยคพื้นฐาน
ลักษณะวลีและประโยคพื้นฐาน

เปิดอ่าน 10,128 ครั้ง
"แบคทีเรีย" ลดพุงได้จริงหรือ?
"แบคทีเรีย" ลดพุงได้จริงหรือ?

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 15,215 ครั้ง
ว่านหางจระเข้ สมุนไพรสารพัดประโยชน์
ว่านหางจระเข้ สมุนไพรสารพัดประโยชน์

เปิดอ่าน 14,773 ครั้ง
เทคนิคการคูณเลข เมื่อไม่มีเครื่องคิดเลข
เทคนิคการคูณเลข เมื่อไม่มีเครื่องคิดเลข

เปิดอ่าน 19,338 ครั้ง
วีดิทัศน์ประกอบการสอนคณิตศาสตร์ชั้น ป.6 โดย สสวท.
วีดิทัศน์ประกอบการสอนคณิตศาสตร์ชั้น ป.6 โดย สสวท.

เปิดอ่าน 9,310 ครั้ง
เคล็ดลับในการเลือกอาหารไขมันต่ำ
เคล็ดลับในการเลือกอาหารไขมันต่ำ

เปิดอ่าน 27,223 ครั้ง
ประโยชน์ของ e-Learning
ประโยชน์ของ e-Learning เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ