ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์6อ. และ 2ส.โรงเรียนบ้านฉลุง ปีการศึกษา 25

การประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ 6อ. และ 2ส.โรงเรียน บ้านฉลุง ประยุกต์ใช้การประเมิน รูปแบบซิปป์ (CIPP Model) มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินด้านบริบท ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลผลิต ประกอบด้วย คุณภาพการดำเนินการส่งเสริมสุขภาพตามกลยุทธ์ 6อ. และ 2ส.โรงเรียนบ้านฉลุง การพัฒนาสภาวะสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนบ้านฉลุง ได้แก่ น้ำหนัก ส่วนสูง ภาวะโภชนาการ ภาวะทางทันตกรรม สถิติการเจ็บป่วย และอุบัติเหตุ พฤติกรรมด้านสุขภาพของครูในการมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีและเป็นแบบอย่างได้ คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ และความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ 6อ. และ 2ส.โรงเรียนบ้านฉลุง ปีการศึกษา 2559 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมินประกอบด้วย 1) กลุ่มตัวอย่างนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 180 คน 2) ประชากรครู จำนวน 23 คน 3) กลุ่มตัวอย่างผู้ปกครองของนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 180 คนและ 4) กลุ่มตัวอย่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน เครื่องมือการประเมินที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลรวมทั้งสิ้น จำนวน 8 ฉบับ มี 2 ลักษณะ คือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 6 ฉบับ ทุกฉบับมีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยมีค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตรค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาตั้งแต่ .80 - .89 และแบบบันทึกข้อมูลตามสภาพจริงจำนวน 2 ฉบับการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินโครงการ

โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ 6อ. และ 2ส. โรงเรียนบ้านฉลุง ปีการศึกษา 2559 โดยภาพรวมผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งมีรายละเอียดแต่ละด้าน ดังนี้

1. ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยประเมิน 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ ความต้องการและความจำเป็นในการดำเนินโครงการ ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ ความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดและความเป็นไปได้ของโครงการ และปีการศึกษา 2559 มีค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ที่ระดับมาก ได้คะแนน 10 คะแนน เมื่อเทียบกับเกณฑ์ พบว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการตามความคิดเห็นของครู โดยประเมิน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ ความพร้อมของบุคลากร ความเพียงพอของงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่การบริหารจัดการและหน่วยงานที่สนับสนุนโครงการ ปีการศึกษา 2559 มีคะแนนเฉลี่ยโดยภาพรวมอยู่ที่ระดับมาก ได้คะแนน 10 คะแนน เมื่อเทียบกับเกณฑ์ พบว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู และผู้ปกครองโดยประเมิน 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ การวางแผน การดำเนินการจัดกิจกรรม การติดตามประเมินผล และนำผลมาปรับปรุงพัฒนา ปีการศึกษา 2559 มีคะแนนเฉลี่ยโดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมินอยู่ที่ระดับมาก ได้คะแนน 20 คะแนน เมื่อเทียบกับเกณฑ์ พบว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน

4. ผลการประเมินด้านผลผลิตโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน โดยใช้กลยุทธ์ 6อ. และ 2ส. โรงเรียนบ้านฉลุง ปีการศึกษา 2559 จำแนกดังนี้

4.1 ด้านคุณภาพของการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ 6อ. และ 2ส. โรงเรียนบ้านฉลุง ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2559 มีคะแนนเฉลี่ยโดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมินอยู่ที่ระดับมาก ได้คะแนน 15 คะแนน เมื่อเทียบกับเกณฑ์ พบว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.2 ด้านสภาวะสุขภาพของนักเรียน ได้แก่ น้ำหนัก ส่วนสูง ภาวะโภชนาการ ภาวะทางทันตกรรม สถิติการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุของนักเรียน โรงเรียนบ้านฉลุง ปีการศึกษา 2559 ค่าร้อยละเฉลี่ยภาวะสุขภาพนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 91.52 มีคุณภาพอยู่ที่ระดับดีมาก ได้คะแนน 15 คะแนน เมื่อเทียบกับเกณฑ์ พบว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.3 ด้านพฤติกรรมสุขภาพของครู ในการมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี และเป็นแบบอย่างได้ตามความคิดเห็นของนักเรียน และครู ปีการศึกษา 2559 มีคะแนนเฉลี่ยโดยภาพรวมทั้งสองกลุ่มที่ประเมิน อยู่ที่ระดับมาก ได้คะแนน 10 คะแนน เมื่อเทียบกับเกณฑ์ พบว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.4 ด้านคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษามาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพ ปีการศึกษา 2559 มีค่าคะแนนอยู่ที่ระดับ 4.66 ระดับคุณภาพดีเยี่ยมได้คะแนน 10 คะแนน เมื่อเทียบกับเกณฑ์ พบว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.5 ด้านความพึงพอใจในการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ 6อ. และ 2ส. โรงเรียนบ้านฉลุง ปีการศึกษา 2559 ตามความคิดเห็นของนักเรียนครู ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคะแนนเฉลี่ยโดยภาพรวมทุกกลุ่มที่ประเมินอยู่ที่ระดับมาก ได้คะแนน 10 คะแนน เมื่อเทียบกับเกณฑ์ พบว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน

สรุปผลการประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน โดยใช้กลยุทธ์ 6อ. และ 2ส. โรงเรียนบ้านฉลุง ปีการศึกษา 2559 โดยใช้รูปแบบการประเมินซิปป์ (CIPP Model) ค่าน้ำหนัก 100 ค่าคะแนนรวมเฉลี่ย 100 ผลการประเมินด้านบริบท ค่าน้ำหนัก 10 ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า ค่าน้ำหนัก 10 ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ผลการประเมินด้านกระบวนการ ค่าน้ำหนัก 20 ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 20 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ผลการประเมินด้านผลผลิต ค่าน้ำหนักรวม 60 ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 60 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ผลการประเมินครอบคลุม 4 ด้าน ค่าน้ำหนัก 100 ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 100 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

โพสต์โดย จิตตรัตน์ อ่อนยะลา : [24 พ.ย. 2560 เวลา 12:14 น.]
อ่าน [2175] ไอพี : 182.93.212.116
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ