ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การใช้แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ ภาษาอังกฤษเรื่อง ASEAN เพื่อพัฒนา ความสามารถในการอ่านของนักเรีย

เรื่องที่วิจัย การใช้แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ภาษาอังกฤษ เรื่อง ASEAN เพื่อพัฒนา

ความสามารถในการอ่านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม

ผู้วิจัย นางนวลปราง แป้นเหมือน

ปีที่วิจัย ปีการศึกษา 2558

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนทดสอบ ความสามารถในการอ่านก่อนและหลังการทดลองใช้แบบฝึก

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ

โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ภาษาอังกฤษเรื่อง ASEAN

ผลการวิจัย

จากการวิเคราะห์สถิติ ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ช่วงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 6)

ปีการศึกษา 2554 ของโรงเรียนบางบ่อวิทยาคม มีค่าคะแนนเฉลี่ย ต่ ากว่าคะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด

ระดับสังกัดและระดับประเทศและสถิติแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน

ปลายของปีการศึกษา 2554 คิดเป็นร้อยละ 32.66 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ต่ า อันเป็นผลให้ค่าเฉลี่ยในการทดสอบ

ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ จากสถิติค่าคะแนนต่ ากว่าค่าเฉลี่ย

ระดับประเทศดังกล่าวนี้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาในด้านการเรียนการสอน ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อด้านการ

เรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนอาจจ าแนกได้ 3 ประการหลัก คือ 1 ครู 2 นวัตกรรมที่ใช้ในการถ่ายทอด

หรือสร้างองค์ความรู้ 3 ตัวผู้เรียน กล่าวคือครูผู้สอนจะต้องตระหนักในหน้าที่และพัฒนาการเรียนรู้ให้ทัน

ยุคสมัย ถ้าครูใช้วิธีการสอนแบบเดิมๆ กิจกรรมการเรียนการสอนไม่น่าสนใจ ขาดสื่อการเรียนการสอน

ผู้เรียนจะเกิดความเบื่อหน่าย ประกอบกับผู้เรียนส่วนใหญ่มีเจตคติไม่ดีกับวิชาภาษาอังกฤษอยู่แล้ว ดังนั้น

จึงเป็นการยากขึ้นเป็นหลายเท่ากล่าวคือจะต้องท าให้ผู้เรียนสนใจและชอบวิชาภาษาอังกฤษก่อนแล้วจึงจะ

สามารถพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้เรียนได้

ผู้วิจัยจึงได้สร้างแบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ภาษาอังกฤษเรื่อง ASEAN เป็นการสร้างเจตคติ

ที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ อันน าไปสู่การเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน

การสร้างแบบฝึกโดยใช้บทอ่านเรื่อง ASEAN เพื่อความพร้อมในการเป็นสมาชิกประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน บทความที่ได้คัดลอกมา เป็นบทความที่อยู่ในความสนใจของผู้เรียนอยู่แล้ว เมื่อเรียนอ่าน

บทความภาคภาษาอังกฤษจะเข้าใจได้ดีขึ้น เร็วขึ้น เป็นการเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความสนใจและต้องการอ่าน

บทความภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น

ความรู้เกิดจากการคิดวิเคราะห์ ผู้ศึกษาจึงได้สร้างนวัตกรรมเน้นทักษะกระบวนการอ่าน ผ่านทักษะ

กระบวนการคิดเพื่อให้เกิดความคิดรวบยอด การสร้างแบบฝึกนี้เป็นการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ซึ่งเป็น

ทักษะชีวิต และมีความส าคัญต่อการใช้ชีวิตประจ าวัน การวิเคราะห์สถานการณ์ หรือเหตุการณ์ต่างๆที่

บุคคลจะพบจะต้องเผชิญในแต่ละวัน จะท าให้บุคคลนั้น เกิดความผิดพลาดได้น้อย การท างานจะมี

ประสิทธิภาพสูงและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ผู้ศึกษาได้ด าเนินการศึกษาโดยการสร้างแบบฝึกทักษะการ

อ่านคิดวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาการอ่านของผู้เรียนโดยน าไปทดลองใช้กับผู้เรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา 2558จ านวน 53คน ใช้เวลาสอนคาบละ 50 นาที จ านวน 2 คาบ ต่อสัปดาห์ รวมทั้งสิ้น 16 คาบ

ด าเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเอง

โดยเน้นทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ สามารถจ าแนก แยกแยะ เชื่อมโยงความสัมพันธ์ ศึกษาเพื่อหาเหตุ

และผลของเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นอันน าไปสู่การสรุปและการคาดการณ์ เปรียบเทียบผลดี ผลเสียที่

จะเกิดขึ้นด้วยความรอบคอบ ซึ่งจะน าไปสู่การตัดสินใจเลือกในสิ่งที่เหมาะสม ถูกต้อง ทักษะการคิด

วิเคราะห์จึงเป็นทักษะการใช้ชีวิต

อนึ่งถ้าผู้สอนได้ตระหนักถึงความส าคัญของการใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์นับได้ว่า เป็นผู้สร้าง

ภูมิคุ้มกันให้กับผู้เรียนในการใช้ชีวิตบนโลกใบนี้ที่จะต้องมีการเลือก การตัดสินใจ และการที่จะต้อง

ประสบกับผลของการตัดสินใจนั้น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป

การประเมินผล ใช้การประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment) ช่วยให้ค้นพบว่าผู้เรียน

ได้ใช้ทักษะกระบวนการคิด เรียนรู้เรื่องต่างๆ ได้มากน้อยเพียงใด จากสิ่งที่แสดงออก สะท้อนให้เห็น

ความสามารถที่หลากหลาย ในการพัฒนาการอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสมรรถนะ ที่มีอยู่ในตัวผู้เรียน

และจากการลงมือปฏิบัติจริงเป็นกระบวนการพัฒนาผู้เรียนเน้นคุณลักษณะ และความสามารถของผู้เรียน

โดยรวม

ผลการศึกษาการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ภาษาอังกฤษเรื่อง ASEAN เพื่อพิจารณา

ความสามารถในการอ่านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม เป็นนวัตกรรมการ

เรียนการสอนที่มีคุณภาพ การศึกษามีผลดังนี้

1. คะแนนทดสอบความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม หลังการทดลองสูงกว่า ก่อนการทดลองอย่างมีนัยทางสถิติ0.05

2. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม ที่มีต่อการเรียน

ภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ภาษาอังกฤษเรื่อง ASEAN อยู่ในระดับ

มาก

Abstract

Nuanprang Panmuen (2015). Using Analytical Reading Skills Exercises about ASEAN to

develop the English reading ability of Matthayomsuksa 4 students of Bangbowitthayakhom School.

Samutprakan.

The purpose of this study was to develop the English ability of Matthayomsuksa 4 students at

Bangbo witthayakhom School by using Analytical Reading skills Exercises about ASEAN

The sample consisted of 53 Matthayomsuksa 4 students in the second semester of 2015

academic year at Bangbowitthayakhom School. Bangbo District, Samutprakan Province. The sample was

selected by purposive sampling. The group was taught for sixteen-fifty minutes periods. The instruments

were Analytical Reading Skills Exercises about ASEAN, a pre-test and a post-test, five summative tests, a

questionnaire measuring the students’ opinions towards using Analytical Reading Skills Exercises about

ASEAN to develop the English reading ability and lesson plans. The T-Test Dependent Samples were

used to statistically analyze the data.

The findings showed that the reading ability of Matthayomsuksa 4 students at

Bangbowitthayakhom School increased significantly at the 0.05 level and the students’ opinions on the

questionnaire of using Analytical Reading Skills Exercises about ASEAN were very good level.

Nuanprang Panmuen

โพสต์โดย kru.fern : [29 พ.ย. 2560 เวลา 10:54 น.]
อ่าน [1083] ไอพี : 171.97.43.159
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ