ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การประเมินโครงการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานโรงเรียนบ้านบุ่งเบ้าห้วยเจริญ

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน

โรงเรียนบ้านบุ่งเบ้าห้วยเจริญ

ผู้ศึกษา เยาวนาฏ พรรณานนท์

ปีที่ศึกษา พ.ศ. 2559

บทคัดย่อ

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานโรงเรียนบ้านบุ่งเบ้าห้วยเจริญ มี จุดมุ่งหมายเพื่อประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานโรงเรียนบ้านบุ่งเบ้าห้วยเจริญ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้คือ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลทั่วไปของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 2) เพื่อประเมินสภาวะแวดล้อมของโครงการ 3) เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ 4) เพื่อประเมินกระบวนการของโครงการ 5) เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการ

6) เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลและความสัมพันธ์เชิงประจักษ์ในด้านสภาวะแวดล้อม ปัจจัยเบื้องต้น กระบวนการและผลผลิตของโครงการกับสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งมีวิธีการดำเนินการประเมินโครงการ โดยประยุกต์ใช้แบบจำลองที่เรียกกันทั่วไปว่า CIPP Model ของ แดเนียล แอล สตัฟเฟิลบีม (Daneil L. Stufflebeam. 2004 : 245 - 266) เป็นแนวทางในการประเมิน 4 ด้าน 1) ด้านสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) 2) ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) 3) ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) 4) ด้านผลผลิตของโครงการ (Product Evaluation) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 35 คน ประกอบด้วย 1) นักเรียน จำนวน 12 คน ได้จากการเลือกแบบเจาะจงเฉพาะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นละ 4 คน ในปีการศึกษา 2559 2) ครูผู้สอน จำนวน 4 คน 3) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน จำนวน 7 คน 4) ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 12 คน ได้จากการเลือกแบบเจาะจง ซึ่งจากผู้ปกครองนักเรียนใน (1) ซึ่งระยะเวลา ที่ใช้ในการดำเนินงาน โครงการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน โรงเรียนบ้านบุ่งเบ้าห้วยเจริญ ใช้ระยะเวลา ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึง 27 มีนาคม 2560 และดำเนินการประเมินโครงการโดยใช้ 1) แบบสอบถาม 2) แบบสัมภาษณ์ 3) แบบตรวจสอบรายการ 4) แบบประเมินตนเอง มีการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินโครงการพบว่า

1. ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้เกี่ยวข้องโครงการ

1.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวนชั้นละ 4 คน รวมจำนวน 12 คน

จากผู้ให้ข้อมูลที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 34 ซึ่งได้จากการเลือกแบบเจาะจงเป็นตัวแทนสำหรับตอบแบบสอบถาม

1.2 ครูผู้สอนทุกคนในโรงเรียน รวมจำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 12 จากผู้ให้ข้อมูลที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด

1.3 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน จำนวน 7 คน จากผู้ให้ข้อมูลที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด โดยไม่รวมผู้บริหารและตัวแทนครู คิดเป็นร้อยละ 20

1.4 ผู้ปกครองนักเรียนที่เรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โดยเลือกแบบเจาะจงจำนวน 12 คน ซึ่งได้จากผู้ปกครองในข้อ 1 จากผู้ให้ข้อมูลที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 34

2. ผลการประเมินจากผู้เกี่ยวข้องทั้ง 4 ด้าน ดังนี้

2.1 ด้านสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) เป็นการประเมินวัตถุประสงค์ของโครงการ ว่ามีความสอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียนและความต้องการของครูโรงเรียนบ้านบุ่งเบ้าห้วยเจริญ

ความคิดเห็นของนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน ครูผู้สอน และผู้ปกครองนักเรียน ด้านสภาวะแวดล้อม ของโครงการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน โรงเรียนบ้านบุ่งเบ้าห้วยเจริญพบว่าคามคิดเห็นด้านความคาดหวังของโครงการมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ ( = 4.29) และสิ่งที่เกิดขึ้นจริงของโครงการมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ ( = 4.62) (เกณฑ์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50)

2.2 ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) เป็นการประเมินเกี่ยวกับความเหมาะสมของปัจจัยเบื้องต้นที่นำมาใช้ในการดำเนินโครงการ ซึ่งประกอบด้วย บุคลากร สถานที่ วัสดุอุปกรณ์และงบประมาณ ความคิดเห็นของนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูผู้สอนของโรงเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ด้านปัจจัยเบื้องต้น ของโครงการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน โรงเรียนบ้านบุ่งเบ้าห้วยเจริญพบว่าคามคิดเห็นด้านความคาดหวังของโครงการมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ ( = 4.94) และสิ่งที่เกิดขึ้นจริงของโครงการมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ ( = 4.67) (เกณฑ์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50)

2.3 ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) เป็นการประเมินเกี่ยวกับความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามโครงการ กิจกรรมของโครงการ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคของโครงการ

ความคิดเห็นของนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูผู้สอนของโรงเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ด้านกระบวนการของโครงการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน โรงเรียนบ้านบุ่งเบ้าห้วยเจริญพบว่าคามคิดเห็นด้านความคาดหวังของโครงการมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ ( = 4.80) และสิ่งที่เกิดขึ้นจริงของโครงการมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ ( = 4.73) (เกณฑ์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50)

2.4 ด้านผลผลิตของโครงการ (Product Evaluation) เป็นการประเมินผลสัมฤทธิ์

ของโครงการโดยพิจารณาจากการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการว่าบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายหรือไม่

มีผลผลิตจากโครงการอะไรบ้าง ความคิดเห็นของนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ของโรงเรียนครูผู้สอน และผู้ปกครองนักเรียน ด้านผลผลิต ของโครงการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน โรงเรียนบ้านบุ่งเบ้าห้วยเจริญ จากตารางที่สรุปผลได้ว่าบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความคาดหวังและสิ่งที่เกิดขึ้นจริงของโครงการในด้านผลผลิต พบว่าคามคิดเห็นด้านความคาดหวังของโครงการมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ ( = 4.89) และสิ่งที่เกิดขึ้นจริงของโครงการมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ ( = 4.64) (เกณฑ์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50)

3. ผลการประเมินตนเองเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจและความสามารถที่นำไปปฏิบัติของโครงการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน โรงเรียนบ้านบุ่งเบ้าห้วยเจริญพบว่า การประเมินตนเองของนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนครูผู้สอน และผู้ปกครองนักเรียน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการสูงกว่าเกณฑ์ ( = 4.65)

และสามารถนำไปปฏิบัติได้มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ ( = 3.60) (เกณฑ์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50)

4. ผลวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลและความสัมพันธ์เชิงประจักษ์ในด้านสภาวะแวดล้อม ปัจจัยเบื้องต้น กระบวนการและผลผลิตของโครงการกับสิ่งที่คาดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริง พบว่า บุคลากรที่เกี่ยวข้องมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงจากโครงการ ในด้านสภาวะแวดล้อม ปัจจัยเบื้องต้น กระบวนการและผลผลิตมีความสัมพันธ์กันทุกด้าน กล่าวคือ เมื่อมีความคิดเห็นในด้านสภาวะแวดล้อมอยู่ในระดับมากที่สุด มีความคิดเห็นด้านปัจจัยเบื้องต้น อยู่ในระดับมากที่สุด ก็ย่อมมีความคิดเห็นในด้านกระบวนการและด้านผลผลิตอยู่ในระดับมากที่สุดด้วยเช่นกัน

สรุปได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงของโครงการมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเมื่อความคิดเห็นในด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด ทำให้ส่งผลถึงปัจจัยเบื้องต้นของโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด ในเมื่อปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อการดำเนินงาน โครงการมีความเพียงพอ เหมาะสมในระดับมากที่สุด ทำให้การดำเนินงานโครงการสามารถดำเนินการได้ในระดับมากที่สุดเช่นเดียวกัน และย่อมส่งผลให้เกิดขึ้นจริงหรือสิ่งที่ได้รับจากโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด

โพสต์โดย เยาวนาฏ พรรณานนท์ : [11 ธ.ค. 2560 เวลา 20:06 น.]
อ่าน [2355] ไอพี : 223.205.131.139
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 7,671 ครั้ง
ทางออกในการบริหารคุณภาพการศึกษา : การบริหารผู้ประเมินภายนอกแนวใหม่
ทางออกในการบริหารคุณภาพการศึกษา : การบริหารผู้ประเมินภายนอกแนวใหม่

เปิดอ่าน 198,906 ครั้ง
การคำนวณอัตรากำลังข้าราชการครูโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษา
การคำนวณอัตรากำลังข้าราชการครูโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษา

เปิดอ่าน 16,745 ครั้ง
อาหารยอดนิยมในอาเซียน (กัมพูชา)
อาหารยอดนิยมในอาเซียน (กัมพูชา)

เปิดอ่าน 16,071 ครั้ง
ตรรกะ ในแบบของ "ไอน์สไตน์"
ตรรกะ ในแบบของ "ไอน์สไตน์"

เปิดอ่าน 8,192 ครั้ง
ไปรษณีย์ไทยเปิดศักราช งานแสตมป์เอเชีย 2010
ไปรษณีย์ไทยเปิดศักราช งานแสตมป์เอเชีย 2010

เปิดอ่าน 8,200 ครั้ง
นี่ล่ะ..สังคมแรกของหนู
นี่ล่ะ..สังคมแรกของหนู

เปิดอ่าน 19,248 ครั้ง
เกณฑ์มาตรฐานอัตรากำลังในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เกณฑ์มาตรฐานอัตรากำลังในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เปิดอ่าน 55,099 ครั้ง
เด็กเก่ง "อุดรพิทยานุกูล" สอบติดมหาลัยยกชั้น 5 ห้องรวด เรียนแพทย์ 44 คน
เด็กเก่ง "อุดรพิทยานุกูล" สอบติดมหาลัยยกชั้น 5 ห้องรวด เรียนแพทย์ 44 คน

เปิดอ่าน 804 ครั้ง
คนกินเค็มต้องระวัง "โซเดียมในเลือดสูง"
คนกินเค็มต้องระวัง "โซเดียมในเลือดสูง"

เปิดอ่าน 13,144 ครั้ง
อภิชาติ หาลำเจียก
อภิชาติ หาลำเจียก

เปิดอ่าน 9,094 ครั้ง
ไม่มีโลกส่วนตัว ในโลกไซเบอร์ ภัยออนไลน์ที่นักท่องเน็ตควรระวัง
ไม่มีโลกส่วนตัว ในโลกไซเบอร์ ภัยออนไลน์ที่นักท่องเน็ตควรระวัง

เปิดอ่าน 18,110 ครั้ง
จำปาดะ
จำปาดะ

เปิดอ่าน 203,405 ครั้ง
ประวัติเครื่องหมายหาร  (÷)
ประวัติเครื่องหมายหาร (÷)

เปิดอ่าน 11,587 ครั้ง
หน้ากากอนามัย ใช้อย่างไรให้ถูกวิธี
หน้ากากอนามัย ใช้อย่างไรให้ถูกวิธี

เปิดอ่าน 782 ครั้ง
ขั้นตอนการเวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ขั้นตอนการเวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 777 ครั้ง
ปลูก "อโวคาโด" พืชเศรษฐกิจ สร้างรายได้สูง
ปลูก "อโวคาโด" พืชเศรษฐกิจ สร้างรายได้สูง

เปิดอ่าน 8,905 ครั้ง
อย่าแตกตื่น เสียงลือ! 22 ก.ค. ตะวันดับ สึนามิ ถล่มเอเชีย?
อย่าแตกตื่น เสียงลือ! 22 ก.ค. ตะวันดับ สึนามิ ถล่มเอเชีย?

เปิดอ่าน 49,661 ครั้ง
ตารางธาตุ
ตารางธาตุ

เปิดอ่าน 8,790 ครั้ง
5 กิจกรรมส่งความสุข เพื่อสมองลูกรัก
5 กิจกรรมส่งความสุข เพื่อสมองลูกรัก

เปิดอ่าน 16,824 ครั้ง
รู้หรือไม่ว่า 10 ข้อที่เด็กทุกคนในโลกนี้ต้องการมากที่สุดคืออะไร
รู้หรือไม่ว่า 10 ข้อที่เด็กทุกคนในโลกนี้ต้องการมากที่สุดคืออะไร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ