ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินโครงการขับเคลื่อนคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเ

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการขับเคลื่อนคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2559

ผู้รายงาน นางปิยพร ถาวะราภรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก

ปีที่รายงาน ปีการศึกษา 2559

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการขับเคลื่อนคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2559

ผู้รายงาน นางปิยพร ถาวะราภรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก

ปีที่รายงาน ปีการศึกษา 2559

การประเมินโครงการขับเคลื่อนคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2559 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินสภาพแวดล้อม ประเมินปัจจัยนำเข้า ประเมินกระบวนการดำเนินงาน และประเมินผลผลิตของโครงการ โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) มาใช้ในการประเมิน มีวิธีการประเมินโดยใช้แบบสอบถามที่ผู้รายงานได้สร้างขึ้นกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ใช้กลุ่มตัวอย่าง ปีการศึกษา 2559 ประกอบด้วย ครู จำนวน 66 คน นักเรียน จำนวน 310 คน ผู้ปกครอง จำนวน 310 คน และคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลประกอบด้วยแบบสอบถาม ที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (RatingScale) 5 ระดับ และมีข้อคำถามปลายเปิด จำนวน 5 ฉบับ ทุกฉบับผ่านการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยมีค่าความเชื่อมั่นระหว่าง 0.83 - 0.90 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรม SPSS for Windows Version 17.0 ผลการประเมิน พบว่า

1. ผลการประเมินโครงการขับเคลื่อนคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2559 ด้านสภาพแวดล้อม ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำแนกตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ำหนักและเกณฑ์ประเมิน โดยภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน พบว่า มีค่าเฉลี่ย ( = 4.44, S.D. = 0.13) อยู่ในระดับมาก ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และเมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า ตัวชี้วัดความสอดคล้องกับนโยบายหน่วยงานต้นสังกัด มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = 4.62, S.D. = 0.42) อยู่ในระดับมากที่สุด ได้คะแนนเฉลี่ย 2 ผ่านเกณฑ์ การประเมิน รองลงมา คือ ตัวชี้วัดความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการ ( = 4.46, S.D. = 0.45) อยู่ในระดับมาก ได้คะแนนเฉลี่ย 2 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และตัวชี้วัดความเป็นไปได้ของโครงการ มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ( = 4.36, S.D. = 0.21) อยู่ในระดับมาก ได้คะแนนเฉลี่ย 4 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

2. ผลการประเมินโครงการขับเคลื่อนคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2559 ด้านปัจจัยนำเข้า ตามความคิดเห็นของครู จำแนกตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ำหนักและเกณฑ์ประเมิน โดยภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน พบว่า มีค่าเฉลี่ย ( = 4.59, S.D. = 0.33) อยู่ในระดับมากที่สุด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และเมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า ตัวชี้วัดการบริหารจัดการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = 4.77, S.D. = 0.46) อยู่ในระดับมากที่สุด ได้คะแนนเฉลี่ย 2 ผ่านเกณฑ์การประเมิน รองลงมา คือ ตัวชี้วัดความพร้อมของบุคลากร ( = 4.68, S.D. = 0.36) อยู่ในระดับมากที่สุด ได้คะแนนเฉลี่ย 2 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และตัวชี้วัดหน่วยงานที่สนับสนุนโครงการ ( = 4.68, S.D. = 0.39) อยู่ในระดับมากที่สุด ได้คะแนนเฉลี่ย 2 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ส่วนตัวชี้วัดวัสดุ อุปกรณ์และอาคารสถานที่ มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ( = 4.42, S.D. = 0.69) อยู่ในระดับมาก ได้คะแนนเฉลี่ย 2 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

3. ผลการประเมินโครงการขับเคลื่อนคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2559 ด้านกระบวนการ จำแนกตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ำหนักและเกณฑ์ประเมิน โดยภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน พบว่า มีค่าเฉลี่ย ( = 4.51, S.D. = 0.32) อยู่ในระดับมากที่สุด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 20 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และเมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = 4.58, S.D. = 0.35) อยู่ในระดับมากที่สุด ได้คะแนนเฉลี่ย 5 ผ่านเกณฑ์การประเมิน รองลงมา คือ ตัวชี้วัดด้านการบริหารสถานศึกษา ( = 4.54, S.D. = 0.36) อยู่ในระดับมากที่สุด ได้คะแนนเฉลี่ย 5 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และตัวชี้วัดด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ( = 4.40, S.D. = 0.41) อยู่ในระดับมาก ได้คะแนนเฉลี่ย 5 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และเมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่ม พบว่า

3.1 ผลการประเมินด้านกระบวนการ ตามความคิดเห็นของครู จำแนกตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ำหนักและเกณฑ์ประเมิน โดยภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน พบว่า มีค่าเฉลี่ย ( = 4.45, S.D = 0.34) อยู่ในระดับมาก ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 20 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และเมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = 4.52, S.D. = 0.40) อยู่ในระดับมากที่สุด ได้คะแนนเฉลี่ย 5 ผ่านเกณฑ์การประเมิน รองลงมา คือ ตัวชี้วัดด้านการบริหารสถานศึกษา ( = 4.48, S.D. = 0.40) อยู่ในระดับมาก ได้คะแนนเฉลี่ย 5 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และตัวชี้วัดด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ( = 4.38, S.D. = 0.43) อยู่ในระดับมาก ได้คะแนนเฉลี่ย 5 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

3.2 ผลการประเมินด้านกระบวนการ ตามความคิดเห็นของนักเรียน จำแนกตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ำหนักและเกณฑ์ประเมิน โดยภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน พบว่า มีค่าเฉลี่ย ( = 4.52, S.D. = 0.32) อยู่ในระดับมากที่สุด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 20 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และเมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า ตัวชี้วัดการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = 4.60, S.D. = 0.33) อยู่ในระดับมากที่สุด ได้คะแนนเฉลี่ย 5 ผ่านเกณฑ์การประเมิน รองลงมา คือ ตัวชี้วัดด้านการบริหารสถานศึกษา ( = 4.55, S.D. = 0.35) อยู่ในระดับมากที่สุด ได้คะแนนเฉลี่ย 5 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และตัวชี้วัดด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ( = 4.39, S.D. = 0.42) อยู่ในระดับมาก ได้คะแนนเฉลี่ย 5 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

3.3 ผลการประเมินด้านกระบวนการ ตามความคิดเห็นของผู้ปกครอง จำแนกตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ำหนักและเกณฑ์ประเมิน โดยภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน พบว่า มีค่าเฉลี่ย ( = 4.52, S.D. = 0.31) อยู่ในระดับมากที่สุด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 20 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และเมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า ตัวชี้วัดการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = 4.57, S.D. = 0.35) อยู่ในระดับมากที่สุด ได้คะแนนเฉลี่ย 5 ผ่านเกณฑ์การประเมิน รองลงมา คือ ตัวชี้วัดด้านการบริหารสถานศึกษา ( = 4.55, S.D. = 0.35) อยู่ในระดับมากที่สุด ได้คะแนนเฉลี่ย 5 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และตัวชี้วัดด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ( = 4.40, S.D. = 0.40) อยู่ในระดับมาก ได้คะแนนเฉลี่ย 5 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4. ผลการประเมินโครงการขับเคลื่อนคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2559 ด้านผลผลิต ได้แก่

4.1 ผลการประเมินด้านผลผลิต เกี่ยวกับคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำแนกตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ำหนักและเกณฑ์ประเมิน โดยภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน พบว่า มีค่าเฉลี่ย ( = 4.37, S.D. = 0.32) อยู่ในระดับมาก ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 50 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และเมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า ตัวชี้วัดคุณภาพการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = 4.42, S.D. = 0.42) อยู่ในระดับมาก ได้คะแนนเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน รองลงมา คือ ตัวชี้วัดคุณภาพผลลัพธ์/ภาพความสำเร็จ ( = 4.41, S.D. = 0.40) อยู่ในระดับมาก ได้คะแนนเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และตัวชี้วัดคุณภาพการบริหารสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ( = 4.27, S.D. = 0.40) อยู่ในระดับมาก ได้คะแนนเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และเมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่ม พบว่า

4.1.1 ผลการประเมินด้านผลผลิต เกี่ยวกับคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามความคิดเห็นของครู จำแนกตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ำหนักและเกณฑ์ประเมิน โดยภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน พบว่า มีค่าเฉลี่ย ( = 4.54, S.D. = 0.37) อยู่ในระดับมากที่สุด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 50 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และเมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า ตัวชี้วัดคุณภาพการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = 4.64, S.D. = 0.41) อยู่ในระดับมากที่สุด ได้คะแนนเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน รองลงมา คือ ตัวชี้วัดคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ( = 4.62, S.D. = 0.43) อยู่ในระดับมากที่สุด ได้คะแนนเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และตัวชี้วัดคุณภาพการบริหารสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ( = 4.31, S.D. = 0.61) อยู่ในระดับมาก ได้คะแนนเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.1.2 ผลการประเมินด้านผลผลิต เกี่ยวกับคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาของสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามความคิดเห็นของนักเรียน จำแนกตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ำหนักและเกณฑ์ประเมิน โดยภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน พบว่า มีค่าเฉลี่ย ( = 4.25, S.D. = 0.32) อยู่ในระดับมาก ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 50 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และเมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า ตัวชี้วัดคุณภาพผลลัพธ์/ภาพความสำเร็จ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = 4.31, S.D. = 0.41) อยู่ในระดับมาก ได้คะแนนเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน รองลงมา คือ ตัวชี้วัดคุณภาพการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา ( = 4.28, S.D. = 0.43) อยู่ในระดับมาก ได้คะแนนเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และตัวชี้วัดคุณภาพการบริหารสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ( = 4.18, S.D. = 0.36) อยู่ในระดับมาก ได้คะแนนเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.1.3 ผลการประเมินด้านผลผลิต เกี่ยวกับคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาของสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามความคิดเห็นของผู้ปกครอง จำแนกตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ำหนักและเกณฑ์ประเมิน โดยภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน พบว่า มีค่าเฉลี่ย ( = 4.46 , S.D. = 0.27) อยู่ในระดับมาก ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 50 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และเมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า ตัวชี้วัดคุณภาพการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = 4.51, S.D. = 0.38) อยู่ในระดับมากที่สุด ได้คะแนนเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน รองลงมา คือ ตัวชี้วัดคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ( = 4.48, S.D. = 0.45) อยู่ในระดับมาก ได้คะแนนเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และตัวชี้วัดคุณภาพผลลัพธ์/ภาพความสำเร็จ ( = 4.48, S.D. = 0.35) อยู่ในระดับมาก ได้คะแนนเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ส่วนตัวชี้วัดคุณภาพการบริหารสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ( = 4.35, S.D. = 0.36) อยู่ในระดับมาก ได้คะแนนเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.1.4 ผลการประเมินด้านผลผลิต เกี่ยวกับคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาของสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำแนกตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ำหนักและเกณฑ์ประเมิน โดยภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน พบว่า มีค่าเฉลี่ย ( = 4.46, S.D. = 0.21) อยู่ในระดับมาก ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 50 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และเมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า ตัวชี้วัดคุณภาพผลลัพธ์/ภาพความสำเร็จ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = 4.52, S.D. = 0.31) อยู่ในระดับมากที่สุด ได้คะแนนเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน รองลงมา คือ ตัวชี้วัดคุณภาพการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา ( = 4.51, S.D. = 0.35) อยู่ในระดับมากที่สุด ได้คะแนนเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และตัวชี้วัดคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ( = 4.31, S.D. = 0.33) อยู่ในระดับมาก ได้คะแนนเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.2 ผลการประเมินด้านผลผลิต เกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินโครงการ ตามความคิดเห็นของครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำแนกตามประเด็นตัวชี้วัด ค่าน้ำหนักและเกณฑ์ประเมิน โดยภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมิน พบว่า มีค่าเฉลี่ย ( = 4.39, S.D. = 0.46) อยู่ในระดับมาก ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และเมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่ม พบว่า

4.4.1 ผลการประเมินด้านผลผลิต เกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินโครงการ ตามความคิดเห็นของครู โดยภาพรวม พบว่า มีค่าเฉลี่ย ( = 4.49, S.D. = 0.44) อยู่ในระดับมาก ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.4.2 ผลการประเมินด้านผลผลิต เกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินโครงการ ตามความคิดเห็นของนักเรียน โดยภาพรวม พบว่า มีค่าเฉลี่ย ( = 4.42, S.D. = 0.46) อยู่ในระดับมาก ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.4.3 ผลการประเมินด้านผลผลิต เกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินโครงการ ตามความคิดเห็นของผู้ปกครอง โดยภาพรวม พบว่า มีค่าเฉลี่ย ( = 4.34, S.D. = 0.46) อยู่ในระดับมาก ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.4.4 ผลการประเมินด้านผลผลิต เกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินโครงการ ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวม พบว่า มีค่าเฉลี่ย ( = 4.39, S.D. = 0.21) อยู่ในระดับมาก ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

สรุปผลการประเมินโครงการขับเคลื่อนคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2559 ทั้ง 4 ด้าน จำนวน 20 ตัวชี้วัดหลัก คะแนนรวมเฉลี่ย 100 โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIIP Model) ผลการประเมินมีค่าเฉลี่ยผ่านเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 20 ตัวชี้วัด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 100 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินโครงการขับเคลื่อนคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีการศึกษา 2559 ไปใช้

1. ด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ จากผลการประเมิน พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเห็นเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก แต่การจัดทำโครงการโรงเรียนควรกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน

2. ด้านด้านปัจจัยนำเข้า จากผลการประเมิน พบว่า ครู มีความเห็นเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด แต่โรงเรียนควรสนับสนุน สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ และอาคารสถานที่ ที่ใช้ในการดำเนินงานโครงการให้มีความเหมาะสมและเพียงพอ

3. ด้านกระบวนการ จากผลการประเมิน พบว่า ครู นักเรียน และผู้ปกครอง มีความเห็นเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด แต่ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ควรมีการติดตามและนำผลการติดตามมาพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบครบวงจรและต่อเนื่อง

4. ด้านผลผลิต จากผลการประเมิน พบว่า ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเห็นเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด แต่คุณภาพการบริหารสถานศึกษา ควรมีการพัฒนาให้โรงเรียนสะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย และเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้น

จากการประเมินความพึงพอใจด้านผลผลิตของโครงการ มีความเห็นเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก แต่ควรมีการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนให้เกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตรงตามนโยบายของโรงเรียนและตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะแนวทางในการประเมิน/วิจัยครั้งต่อไป

ควรมีการวิจัยและพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โพสต์โดย เจี๊ยบ : [18 ธ.ค. 2560 เวลา 09:45 น.]
อ่าน [2722] ไอพี : 203.172.137.225
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 14,725 ครั้ง
จัดฮวงจุ้ยอย่างไร จึงจะช่วยส่งเสริมให้การงานเด่น กิจการมั่นคงเจริญรุ่งเรือง
จัดฮวงจุ้ยอย่างไร จึงจะช่วยส่งเสริมให้การงานเด่น กิจการมั่นคงเจริญรุ่งเรือง

เปิดอ่าน 23,964 ครั้ง
"เพกา" คืออะไร
"เพกา" คืออะไร

เปิดอ่าน 17,583 ครั้ง
วันออกพรรษา
วันออกพรรษา

เปิดอ่าน 11,656 ครั้ง
กระชับรูขุมขนด้วยน้ำแข็ง
กระชับรูขุมขนด้วยน้ำแข็ง

เปิดอ่าน 17,411 ครั้ง
ที่แท้กลิ่นปากมันเกิดจากสาเหตุเหล่านี้นี่เอง
ที่แท้กลิ่นปากมันเกิดจากสาเหตุเหล่านี้นี่เอง

เปิดอ่าน 13,685 ครั้ง
คู่มือหาความสุข
คู่มือหาความสุข

เปิดอ่าน 33,587 ครั้ง
ธนบัตรไทยรุ่นแรก
ธนบัตรไทยรุ่นแรก

เปิดอ่าน 9,205 ครั้ง
ฤดูฝน กับยางของท่าน
ฤดูฝน กับยางของท่าน

เปิดอ่าน 12,815 ครั้ง
กลูตาไธโอน มีมากกว่าทำให้หน้าใส
กลูตาไธโอน มีมากกว่าทำให้หน้าใส

เปิดอ่าน 7,404 ครั้ง
ปัญหาอมตะครูไทย เร่งแก้ก่อนการศึกษาดำดิ่ง
ปัญหาอมตะครูไทย เร่งแก้ก่อนการศึกษาดำดิ่ง

เปิดอ่าน 7,803 ครั้ง
หลากวิธีกำจัด จุดอ่อน ที่หัวใจ
หลากวิธีกำจัด จุดอ่อน ที่หัวใจ

เปิดอ่าน 36,518 ครั้ง
การวัดคุณลักษณะด้านจิตพิสัย
การวัดคุณลักษณะด้านจิตพิสัย

เปิดอ่าน 74,178 ครั้ง
บัญชีเงินเดือนใหม่ 2 มกราคม 2552
บัญชีเงินเดือนใหม่ 2 มกราคม 2552

เปิดอ่าน 12,633 ครั้ง
รูปหัวใจทำไมเป็นแบบนี้
รูปหัวใจทำไมเป็นแบบนี้

เปิดอ่าน 9,430 ครั้ง
ห้องสมุดในมัสยิด อีกย่างก้าวของความรู้
ห้องสมุดในมัสยิด อีกย่างก้าวของความรู้

เปิดอ่าน 13,748 ครั้ง
บูชาแล้วรวย
บูชาแล้วรวย
เปิดอ่าน 29,501 ครั้ง
ประวัติ ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการ กพฐ.
ประวัติ ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการ กพฐ.
เปิดอ่าน 23,468 ครั้ง
ระวัง 5 สารพิษใกล้ตัว
ระวัง 5 สารพิษใกล้ตัว
เปิดอ่าน 15,343 ครั้ง
ตัวอย่างรายชื่อหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2561
ตัวอย่างรายชื่อหนังสือเสริมประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา 2561
เปิดอ่าน 351,349 ครั้ง
ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์
ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
piassri
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ