ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินผลโครงการการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนอนุบาลไพรบึง

รายงานการประเมินผลโครงการการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนอนุบาลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ชื่อเรื่อง : รายงานการประเมินผลโครงการการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนอนุบาลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ผู้รายงาน : นายประหยัด ใจหวัง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลไพรบึง

ปีการศึกษา : 2559

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการประเมินผลโครงการการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนอนุบาลไพรบึง มีดังนี้ เพื่อประเมินผลโครงการการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนอนุบาลไพรบึง เป็นการประเมินโครงการตามแนวคิดของสตัฟเฟิลบีม โดยใช้รูปแบบซิปป์ (CIPP Modle) จำแนกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ ด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ ด้านกระบวนการดำเนินงานของโครงการ ด้านผลผลิตของโครงการ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียนและผู้นำชุมชนต่อโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลไพรบึง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา รวมจำนวน 120 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบประเมินผลโครงการการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนอนุบาลไพรบึง โดยใช้รูปแบบการประเมิน ซิปป์โมเดล และแบบประเมินความพึงพอใจของคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียนและผู้นำชุมชนต่อโครงการและคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนอนุบาลอนุบาลไพรบึง การวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินผลโครงการการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนอนุบาลไพรบึง และการศึกษาความพึงพอใจของคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียนและผู้นำชุมชนต่อโครงการการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนอนุบาลไพรบึงโดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) พบว่า การประเมินโครงการการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนอนุบาลไพรบึง

คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน และผู้นำชุมชนมีความคิดเห็นว่า โครงการการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนอนุบาลไพรบึง ในภาพรวมความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยมีรายละเอียด ดังนี้คือ

การประเมินสภาวะแวดล้อม ในด้านโครงการมีวัตถุประสงค์ชัดเจน มีความพร้อมด้านบุคลากรในการดำเนินงาน การสนองต่อมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นโครงการที่จะได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่าง ๆ และโครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียนทั้ง 5 ด้านนี้ มีผลการประเมินความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกรายการ

การประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ มีผลการประเมินความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 4 ด้าน คือ มีวัสดุ อุปกรณ์ในการดำเนินงานอย่างเพียงพอ มีการจัดสรรงบประมาณได้อย่างเหมาะสม กิจกรรมที่กำหนดไว้ในโครงการมีความเป็นไปได้ การระดมความคิดของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ส่วนด้านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพร้อมในการให้ความสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการ มีผลการประเมินความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง

การประเมินกระบวนการการดำเนินงานตามโครงการ มีผลการประเมินความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 4 ด้าน คือ มีการดำเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือในการดำเนินงานตามโครงการ มีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการดำเนินการ มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ส่วนด้านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความสามัคคีในการทำงานมีผลการประเมินความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง

การประเมินผลผลิตของโครงการ มีผลการประเมินความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 4 ด้านคือ การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนได้รับการพัฒนา โครงการมีประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน และโครงการสามารถแก้ปัญหาการมีครูไม่ครบชั้นเรียนได้ สำหรับด้านการพัฒนาคุณภาพนักเรียน มีผลการประเมินความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด

ผลการศึกษาความพึงพอใจของคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียนและผู้นำชุมชนต่อโครงการการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนอนุบาลไพรบึง

คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน และผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และคุณภาพการศึกษามีค่าเฉลี่ย ( ) ในภาพรวมเท่ากับ 4.30 ซึ่งอยู่ในระดับมาก โดยมีรายละเอียดแสดงความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ดังนี้คือ

ความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก 9 รายการ ได้แก่ ความพึงพอใจต่อความสำเร็จของโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ การใช้แหล่งเรียนรู้พัฒนาคุณภาพการศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การให้บริการแหล่งเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ การบำรุงดูแลรักษาแหล่งเรียนรู้ สนองต่อความต้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง การศึกษา ค้นคว้าเพิ่มเติม การใช้แหล่งเรียนรู้ฝึกทักษะและพัฒนาตนเอง โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้มีความหลากหลาย ส่วนระดับความพึงพอใจต่อการมีสื่อ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง มีระดับความพึงพอใจปานกลาง

ความพึงพอใจของคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียนและผู้นำชุมชนต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมีระดับความพึงพอใจในระดับมาก 5 รายการได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 4 รายการ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ความพึงพอใจของคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียนและผู้นำชุมชนต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด 2 รายการ ได้แก่ นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และนักเรียนมีระเบียบวินัยส่วนรายการนักเรียนมีคุณลักษณะของประชาธิปไตย ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย ท่านรอง : [9 ม.ค. 2561 เวลา 12:49 น.]
อ่าน [2339] ไอพี : 1.1.181.165
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 17,777 ครั้ง
สาวไส้ความง่อยเปลี้ยระบบศึกษาไทย ใครอยู่เบื้องหลังความเหวอะหวะซ้ำซาก?
สาวไส้ความง่อยเปลี้ยระบบศึกษาไทย ใครอยู่เบื้องหลังความเหวอะหวะซ้ำซาก?

เปิดอ่าน 14,198 ครั้ง
กินวิตามินอย่างไรให้ได้ประโยชน์
กินวิตามินอย่างไรให้ได้ประโยชน์

เปิดอ่าน 13,366 ครั้ง
การศึกษาไทยภายใต้รัฐบาล คสช. 3 ปี ที่วังเวงและเคว้งคว้าง
การศึกษาไทยภายใต้รัฐบาล คสช. 3 ปี ที่วังเวงและเคว้งคว้าง

เปิดอ่าน 13,268 ครั้ง
 8 ข่าวสุขภาพที่ไม่ควรลืมประจำปี 2010
8 ข่าวสุขภาพที่ไม่ควรลืมประจำปี 2010

เปิดอ่าน 7,173 ครั้ง
แนวทางการจัดทำข้อมูล DMC ปีการศึกษา 2563
แนวทางการจัดทำข้อมูล DMC ปีการศึกษา 2563

เปิดอ่าน 36,353 ครั้ง
โกดะ ทาเคชิ ไจแอนท์ : ตัวละครจากการ์ตูนโดราเอมอน
โกดะ ทาเคชิ ไจแอนท์ : ตัวละครจากการ์ตูนโดราเอมอน

เปิดอ่าน 34,105 ครั้ง
ซื้อรถปี 2559 ราคาแพงขึ้นเท่าไหร่ คลิกอ่าน?
ซื้อรถปี 2559 ราคาแพงขึ้นเท่าไหร่ คลิกอ่าน?

เปิดอ่าน 44,639 ครั้ง
หมึกปากกา ทำมาจากอะไร
หมึกปากกา ทำมาจากอะไร

เปิดอ่าน 17,490 ครั้ง
อันตราย! ขวดนม 80% มีสารเคมีอันตราย กระทบระบบสืบพันธุ์
อันตราย! ขวดนม 80% มีสารเคมีอันตราย กระทบระบบสืบพันธุ์

เปิดอ่าน 73,926 ครั้ง
สำนวนไทย
สำนวนไทย

เปิดอ่าน 23,460 ครั้ง
ดาวน์โหลด! แบบรูปรายการก่อสร้างและหนังสือมาตรฐานประกอบแบบก่อสร้าง
ดาวน์โหลด! แบบรูปรายการก่อสร้างและหนังสือมาตรฐานประกอบแบบก่อสร้าง

เปิดอ่าน 11,557 ครั้ง
10 สัญญาณฟ้องว่าร่างกายเรากำลังขาดสารอาหารชนิดใดอยู่?
10 สัญญาณฟ้องว่าร่างกายเรากำลังขาดสารอาหารชนิดใดอยู่?

เปิดอ่าน 7,869 ครั้ง
ปิดตำนาน Geocities ผู้แพ้ในโลกอินเตอร์เน็ต
ปิดตำนาน Geocities ผู้แพ้ในโลกอินเตอร์เน็ต

เปิดอ่าน 16,636 ครั้ง
ดาวหาง "โฮล์มส" ระเหิดใหญ่กว่าดวงอาทิตย์แล้ว
ดาวหาง "โฮล์มส" ระเหิดใหญ่กว่าดวงอาทิตย์แล้ว

เปิดอ่าน 18,511 ครั้ง
ลักษณะของช้างดี
ลักษณะของช้างดี

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
ตู้แช่ไวน์
BestKru
ตู้แช่ไวน์
Neonics.co.th
Tools.in.th
clonedbabies.com
gameszone.biz
nainokk.com
thechetter.com
รถมือสอง
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 24,050 ครั้ง
แก๊สน้ำตา คืออะไร
แก๊สน้ำตา คืออะไร

เปิดอ่าน 3,213 ครั้ง
บุหรี่มวน (Cigarette) ผลกระทบต่อสุขภาพ
บุหรี่มวน (Cigarette) ผลกระทบต่อสุขภาพ

เปิดอ่าน 15,601 ครั้ง
ถั่วเขียวขจัดรอยด่างดำ
ถั่วเขียวขจัดรอยด่างดำ

เปิดอ่าน 32,125 ครั้ง
ประเภทของภาพกราฟิก
ประเภทของภาพกราฟิก

เปิดอ่าน 17,812 ครั้ง
"รกฟ้า" คืออะไร?
"รกฟ้า" คืออะไร? เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ