ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการประเมินผลโครงการการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนอนุบาลไพรบึง

รายงานการประเมินผลโครงการการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนอนุบาลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ชื่อเรื่อง : รายงานการประเมินผลโครงการการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนอนุบาลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ

ผู้รายงาน : นายประหยัด ใจหวัง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลไพรบึง

ปีการศึกษา : 2559

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการประเมินผลโครงการการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนอนุบาลไพรบึง มีดังนี้ เพื่อประเมินผลโครงการการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนอนุบาลไพรบึง เป็นการประเมินโครงการตามแนวคิดของสตัฟเฟิลบีม โดยใช้รูปแบบซิปป์ (CIPP Modle) จำแนกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ ด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ ด้านกระบวนการดำเนินงานของโครงการ ด้านผลผลิตของโครงการ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียนและผู้นำชุมชนต่อโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลไพรบึง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา รวมจำนวน 120 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบประเมินผลโครงการการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนอนุบาลไพรบึง โดยใช้รูปแบบการประเมิน ซิปป์โมเดล และแบบประเมินความพึงพอใจของคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียนและผู้นำชุมชนต่อโครงการและคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนอนุบาลอนุบาลไพรบึง การวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินผลโครงการการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนอนุบาลไพรบึง และการศึกษาความพึงพอใจของคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียนและผู้นำชุมชนต่อโครงการการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนอนุบาลไพรบึงโดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) พบว่า การประเมินโครงการการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนอนุบาลไพรบึง

คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน และผู้นำชุมชนมีความคิดเห็นว่า โครงการการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนอนุบาลไพรบึง ในภาพรวมความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยมีรายละเอียด ดังนี้คือ

การประเมินสภาวะแวดล้อม ในด้านโครงการมีวัตถุประสงค์ชัดเจน มีความพร้อมด้านบุคลากรในการดำเนินงาน การสนองต่อมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นโครงการที่จะได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่าง ๆ และโครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียนทั้ง 5 ด้านนี้ มีผลการประเมินความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกรายการ

การประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ มีผลการประเมินความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 4 ด้าน คือ มีวัสดุ อุปกรณ์ในการดำเนินงานอย่างเพียงพอ มีการจัดสรรงบประมาณได้อย่างเหมาะสม กิจกรรมที่กำหนดไว้ในโครงการมีความเป็นไปได้ การระดมความคิดของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ส่วนด้านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพร้อมในการให้ความสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการ มีผลการประเมินความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง

การประเมินกระบวนการการดำเนินงานตามโครงการ มีผลการประเมินความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 4 ด้าน คือ มีการดำเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือในการดำเนินงานตามโครงการ มีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการดำเนินการ มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ส่วนด้านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความสามัคคีในการทำงานมีผลการประเมินความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง

การประเมินผลผลิตของโครงการ มีผลการประเมินความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 4 ด้านคือ การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนได้รับการพัฒนา โครงการมีประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน และโครงการสามารถแก้ปัญหาการมีครูไม่ครบชั้นเรียนได้ สำหรับด้านการพัฒนาคุณภาพนักเรียน มีผลการประเมินความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด

ผลการศึกษาความพึงพอใจของคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียนและผู้นำชุมชนต่อโครงการการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนอนุบาลไพรบึง

คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน และผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และคุณภาพการศึกษามีค่าเฉลี่ย ( ) ในภาพรวมเท่ากับ 4.30 ซึ่งอยู่ในระดับมาก โดยมีรายละเอียดแสดงความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ดังนี้คือ

ความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก 9 รายการ ได้แก่ ความพึงพอใจต่อความสำเร็จของโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ การใช้แหล่งเรียนรู้พัฒนาคุณภาพการศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การให้บริการแหล่งเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพ การบำรุงดูแลรักษาแหล่งเรียนรู้ สนองต่อความต้องการเรียนรู้ด้วยตนเอง การศึกษา ค้นคว้าเพิ่มเติม การใช้แหล่งเรียนรู้ฝึกทักษะและพัฒนาตนเอง โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้มีความหลากหลาย ส่วนระดับความพึงพอใจต่อการมีสื่อ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง มีระดับความพึงพอใจปานกลาง

ความพึงพอใจของคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียนและผู้นำชุมชนต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมีระดับความพึงพอใจในระดับมาก 5 รายการได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 4 รายการ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ความพึงพอใจของคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียนและผู้นำชุมชนต่อคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด 2 รายการ ได้แก่ นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และนักเรียนมีระเบียบวินัยส่วนรายการนักเรียนมีคุณลักษณะของประชาธิปไตย ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

โพสต์โดย ท่านรอง : [9 ม.ค. 2561 เวลา 12:49 น.]
อ่าน [2705] ไอพี : 1.1.181.165
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 12,059 ครั้ง
โรคหอบจากอารมณ์...อันตรายที่คาดไม่ถึง
โรคหอบจากอารมณ์...อันตรายที่คาดไม่ถึง

เปิดอ่าน 74,280 ครั้ง
ถึงเวลาปลุก “จิตวิญญาณ” ความเป็น “ครู” ก่อนจะไปถึงการศึกษาไทย 4.0
ถึงเวลาปลุก “จิตวิญญาณ” ความเป็น “ครู” ก่อนจะไปถึงการศึกษาไทย 4.0

เปิดอ่าน 21,271 ครั้ง
กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการอุทธรณ์ และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2550
กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการอุทธรณ์ และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2550

เปิดอ่าน 10,774 ครั้ง
แชร์สนั่น!คลิปสาวนักพากย์คนใหม่
แชร์สนั่น!คลิปสาวนักพากย์คนใหม่

เปิดอ่าน 10,636 ครั้ง
น้องซีที หุ่นยนต์ เสิร์ฟอาหาร สัญชาติไทย
น้องซีที หุ่นยนต์ เสิร์ฟอาหาร สัญชาติไทย

เปิดอ่าน 17,772 ครั้ง
ภาพแบบ Vector
ภาพแบบ Vector

เปิดอ่าน 10,711 ครั้ง
5 อาชีพที่ทำได้แม้อยู่บ้าน
5 อาชีพที่ทำได้แม้อยู่บ้าน

เปิดอ่าน 19,609 ครั้ง
สิ่งดีๆ ที่ซ่อนอยู่ใน แก้วมังกร
สิ่งดีๆ ที่ซ่อนอยู่ใน แก้วมังกร

เปิดอ่าน 12,920 ครั้ง
เอาไงดี? ...หางานใหม่แล้วค่อยลาออก กับ ลาออกแล้วค่อยหางานใหม่ !!
เอาไงดี? ...หางานใหม่แล้วค่อยลาออก กับ ลาออกแล้วค่อยหางานใหม่ !!

เปิดอ่าน 16,990 ครั้ง
มะระจีน
มะระจีน

เปิดอ่าน 11,919 ครั้ง
วิธีขับสารพิษด้วยการหายใจ
วิธีขับสารพิษด้วยการหายใจ

เปิดอ่าน 6,232 ครั้ง
เคยได้ยินหรือยัง!“หลักสูตรฐานสมรรถนะ”กุญแจยกระดับการศึกษาที่คนไทยต้องรู้จัก ให้ผู้เรียนเท่าทันความเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
เคยได้ยินหรือยัง!“หลักสูตรฐานสมรรถนะ”กุญแจยกระดับการศึกษาที่คนไทยต้องรู้จัก ให้ผู้เรียนเท่าทันความเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

เปิดอ่าน 22,457 ครั้ง
การกระทำระหว่างเซต (Operation Between Sets)
การกระทำระหว่างเซต (Operation Between Sets)

เปิดอ่าน 18,253 ครั้ง
แชร์ทั่วเน็ต!!! วิธีสยบมดง่ายๆ แค่เปลือกไข่ย่างไฟ
แชร์ทั่วเน็ต!!! วิธีสยบมดง่ายๆ แค่เปลือกไข่ย่างไฟ

เปิดอ่าน 22,200 ครั้ง
บรรยากาศ (ATMOSPHERE)
บรรยากาศ (ATMOSPHERE)

เปิดอ่าน 21,026 ครั้ง
ออมเงิน..คนเงินเดือนน้อย
ออมเงิน..คนเงินเดือนน้อย
เปิดอ่าน 11,817 ครั้ง
ดาวน์โหลด! คู่มือการปฏิบัติงานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ดาวน์โหลด! คู่มือการปฏิบัติงานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
เปิดอ่าน 15,210 ครั้ง
โรคตาแดง
โรคตาแดง
เปิดอ่าน 9,528 ครั้ง
คุณหมอขอบอก: วิธีคลายเครียดจากน้ำท่วม
คุณหมอขอบอก: วิธีคลายเครียดจากน้ำท่วม
เปิดอ่าน 28,264 ครั้ง
พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2)
พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2)

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
piassri
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ