ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาคู่มือแนวการจัดประสบการณ์แบบโครงการตามแนวทางการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-based Learni

ผู้วิจัย นายสวัสดิ์ เจียมใจ

ปีการศึกษา 2560

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องการพัฒนาคู่มือแนวการจัดประสบการณ์แบบโครงการตามแนวทางการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-based Learning : BBL.) เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคู่มือแนวการจัดประสบการณ์แบบโครงการตามแนวทางการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-based Learning : BBL.) เพื่อให้ผู้บริหารใช้ในการนิเทศภายในให้ครูมีความรู้ความเข้าใจและสามารถจัดประสบการณ์แบบโครงการตามแนวทางการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานให้กับนักเรียนได้ โดยมีขั้นตอนในการพัฒนา 4 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน (Research) โดยการศึกษาแนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคู่มือ และการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ศึกษาความคิดเห็นและความต้องการของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาคู่มือ (Development) เป็นการนำข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 มาสร้างคู่มือฉบับร่างและตรวจสอบคู่มือฉบับร่างโดยผู้เชี่ยวชาญแล้วปรับปรุงแก้ไข ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้คู่มือ (Research) กับกลุ่มตัวอย่าง คือ ครู จำนวน 30 คน และขั้นตอนที่ 4 การประเมินและปรับปรุงคู่มือ (Development) เป็นการนำผลที่ได้จากการทดลองใช้คู่มือ และผลจากการสำรวจความคิดเห็นของครูที่มีต่อคู่มือในด้านรูปแบบ ด้านเนื้อหา และด้านการนำไปใช้ จากนั้นนำคู่มือมาปรับปรุงเป็นคู่มือฉบับสมบูรณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สถิติค่าที (t-test Dependent) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) นำเสนอแบบพรรณนาความ

ผลการวิจัย พบว่า

1. ข้อมูลพื้นฐาน พบว่า คู่มือควรมีส่วนประกอบ 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 วัตถุประสงค์ของคู่มือ ขอบข่ายเนื้อหาคู่มือ คำแนะนำการใช้คู่มือ ส่วนที่ 2 เนื้อหาในการให้ความรู้ในเรื่องนั้น ๆ โดยแบ่งออกเป็นตอน และส่วนที่ 3 เป็นส่วนของการประเมินผลการศึกษาคู่มือ เช่น แบบประเมินตนเองก่อนและหลังศึกษาคู่มือ การประเมินตนเองหลังศึกษาความรู้ในแต่ละตอน และคู่มือที่ดีควรมีลักษณะ ดังนี้ 1) ด้านรูปแบบควรมีขนาดรูปเล่มเหมาะสม ตัวอักษรมีขนาดธรรมดา อ่านง่าย มีรูปภาพและแผนภูมิประกอบ มีสีสันสวยงามเพื่อดึงดูดและกระตุ้นความสนใจ สื่อความหมายให้เข้าใจง่าย 2) ด้านเนื้อหา กำหนดวัตถุประสงค์ของคู่มือไว้ชัดเจน ระบุขอบข่ายเนื้อหาของคู่มือครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ มีรายละเอียดตรงกับเรื่องที่ศึกษา เนื้อหาความรู้มีความเหมาะสมกับพื้นฐานความรู้ของครู ตรงกับความต้องการและความจำเป็นที่จะใช้ คำแนะนำการใช้คู่มือเขียนไว้ชัดเจน เข้าใจง่าย และ 3) ด้านการนำไปใช้ มีการกำหนดขั้นตอนการศึกษาคู่มือไว้ชัดเจน ผู้ใช้มีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาสาระที่ต้องการ สามารถนำกิจกรรมไปปฏิบัติจริงได้

2. ผลการพัฒนาคู่มือ คู่มือแนวการจัดประสบการณ์แบบโครงการตามแนวทางการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-based Learning : BBL.) ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของคู่มือ ขอบข่ายเนื้อหาคู่มือ คำแนะนำการใช้คู่มือ แบบประเมินตนเองก่อนศึกษาคู่มือ แบบประเมินตนเองหลังศึกษาความรู้ในแต่ละตอน สำหรับรายละเอียดเนื้อหาแบ่งเป็น 4 บท คือ บทที่ 1 บทนำ, บทที่ 2 การจัดการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับสมองของเด็ก, บทที่ 3 การสอนแบบโครงการ และ บทที่ 4 จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ผลการหาค่าประสิทธิภาพรายบุคคล E1/E2 มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 71.67/80.00 การหาค่าประสิทธิภาพกลุ่มย่อย E1/E2 มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 78.33/82.22

3. ผลการทดลองใช้คู่มือ พบว่า ครูมีความต้องการคู่มือการจัดประสบการณ์แบบโครงการตามแนวทางการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักเรียน ครูบางคนต้องการคำแนะนำการศึกษาคู่มือในบางเนื้อหาเพิ่มเติม ครูส่วนใหญ่เห็นความสำคัญและประโยชน์ของคู่มือ และได้ศึกษาคู่มือตามคำแนะนำ ปฏิบัติตามขั้นตอนการศึกษาคู่มือ และครูมีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดประสบการณ์แบบโครงการตามแนวทางการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานได้ คู่มือมีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 91.00/ 94.50 เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 80/80

4. ผลการประเมินและปรับปรุงคู่มือ พบว่า ก่อนและหลังศึกษาคู่มือ ครูมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดประสบการณ์แบบโครงการตามแนวทางการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยหลังศึกษาคู่มือครูมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดประสบการณ์แบบโครงการตามแนวทางการเรียนรู้โดยใช้สมองมากกว่าก่อนการศึกษา ผลการประเมินความสามารถในการจัดประสบการณ์แบบโครงการตามแนวทางการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานของครู พบว่า ครูส่วนใหญ่มีการจัดประสบการณ์แบบโครงการตามแนวทางการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน จำนวน 4-5 กิจกรรม/เดือน ด้านผลงานนักเรียนมีผลงานนักเรียนที่เกิดจากการจัดประสบการณ์แบบโครงการตามแนวทางการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน แสดงถึงพัฒนาการการเรียนรู้และมีชิ้นงานที่เกิดจากการเรียนรู้ที่หลากหลาย

ผลการศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อคู่มือแนวการจัดประสบการณ์แบบโครงการตามแนวทางการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-based Learning : BBL.) พบว่า ด้านรูปแบบ ส่วนใหญ่มีความเห็นว่าตัวอักษรอ่านง่ายชัดเจน รูปภาพประกอบเหมาะสมกับเนื้อหา ขนาดรูปเล่มเหมาะสม และภาษาที่ใช้เหมาะสมกับคู่มือ ด้านเนื้อหาของคู่มือ ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า รายละเอียดในคู่มือตรงกับเนื้อหาที่ศึกษา เนื้อหาเหมาะสมกับพื้นฐานความรู้ของผู้ที่ศึกษา และผู้ศึกษาสามารถนำข้อมูลในคู่มือไปประยุกต์ใช้ได้ ด้านการนำไปใช้ ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ครูศึกษาคู่มือแล้วปฏิบัติได้จริง ครูมีความรู้ความเข้าใจในการจัดประสบการณ์แบบโครงการตามแนวทางการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน และครูนำความรู้ที่ได้รับจากคู่มือไปจัดประสบการณ์แบบโครงการตามแนวทางการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานให้กับนักเรียนได้

โพสต์โดย สวัสดิ์ เจียมใจ : [2 มี.ค. 2561 เวลา 19:22 น.]
อ่าน [2820] ไอพี : 171.5.248.177
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 51,000 ครั้ง
ธรรมชาติของห่วงโซ่อาหาร
ธรรมชาติของห่วงโซ่อาหาร

เปิดอ่าน 104,892 ครั้ง
ฝึกพูด ภาษาอังกฤษ กับลูก ด้วยคำถาม คำสั่ง คำชม ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
ฝึกพูด ภาษาอังกฤษ กับลูก ด้วยคำถาม คำสั่ง คำชม ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

เปิดอ่าน 8,711 ครั้ง
ปฏิรูปการศึกษา ติดอาวุธครูสอนคิด
ปฏิรูปการศึกษา ติดอาวุธครูสอนคิด

เปิดอ่าน 20,587 ครั้ง
อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ซ้ำร้าย "อ่านน้อย" จับประเด็นไม่ได้ วิกฤตใหญ่ที่ไทยต้องแก้
อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ซ้ำร้าย "อ่านน้อย" จับประเด็นไม่ได้ วิกฤตใหญ่ที่ไทยต้องแก้

เปิดอ่าน 19,261 ครั้ง
เทคนิคเลิกกาแฟ สำหรับคนอยากเลิกกาแฟ
เทคนิคเลิกกาแฟ สำหรับคนอยากเลิกกาแฟ

เปิดอ่าน 8,896 ครั้ง
ลดความอ้วนด้วยตะเกียบ ช่วยถ่วงให้กินได้ช้าลงและคำเล็กลง
ลดความอ้วนด้วยตะเกียบ ช่วยถ่วงให้กินได้ช้าลงและคำเล็กลง

เปิดอ่าน 15,886 ครั้ง
เขย่าขวดก่อนรินยา คุณทำแล้วหรือยัง?
เขย่าขวดก่อนรินยา คุณทำแล้วหรือยัง?

เปิดอ่าน 11,953 ครั้ง
บริหารหน้าอย่างไร ให้ดูน่ามอง
บริหารหน้าอย่างไร ให้ดูน่ามอง

เปิดอ่าน 14,749 ครั้ง
ประโยชน์ของ "ตะไคร้หอม"
ประโยชน์ของ "ตะไคร้หอม"

เปิดอ่าน 8,319 ครั้ง
ผู้นำซูเปอร์บอร์ดการศึกษา?
ผู้นำซูเปอร์บอร์ดการศึกษา?

เปิดอ่าน 17,275 ครั้ง
ด้วยหน้าที่ ด้วยหัวใจ "ชีวิตครูบนดอย" โรงเรียนแม่สะเต เชียงใหม่ เรือจ้างผู้ไม่ท้อถอย
ด้วยหน้าที่ ด้วยหัวใจ "ชีวิตครูบนดอย" โรงเรียนแม่สะเต เชียงใหม่ เรือจ้างผู้ไม่ท้อถอย

เปิดอ่าน 14,481 ครั้ง
คำวิจารณ์การศึกษาไทย โดยพระราชญาณกวี โซเชียลแชร์ที่อ่านแล้วต้องคิดตาม
คำวิจารณ์การศึกษาไทย โดยพระราชญาณกวี โซเชียลแชร์ที่อ่านแล้วต้องคิดตาม

เปิดอ่าน 11,583 ครั้ง
โรคกระดูกพรุน..ภัยเงียบที่คาดไม่ถึง
โรคกระดูกพรุน..ภัยเงียบที่คาดไม่ถึง

เปิดอ่าน 12,283 ครั้ง
มั่งคั่งอย่างไร ... ไม่รู้จบ
มั่งคั่งอย่างไร ... ไม่รู้จบ

เปิดอ่าน 14,496 ครั้ง
"ศุภโชค"
"ศุภโชค"

เปิดอ่าน 25,671 ครั้ง
รามี (ramie) สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 17
รามี (ramie) สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 17
เปิดอ่าน 35,889 ครั้ง
การทำระบบน้ำสำหรับการเกษตร และวิธีการติดตั้งที่ดี
การทำระบบน้ำสำหรับการเกษตร และวิธีการติดตั้งที่ดี
เปิดอ่าน 13,734 ครั้ง
รถไฮบริด (Hybrid) คืออะไร
รถไฮบริด (Hybrid) คืออะไร
เปิดอ่าน 7,179 ครั้ง
เข้าใจนวัตกรรม การศึกษาฟินแลนด์
เข้าใจนวัตกรรม การศึกษาฟินแลนด์
เปิดอ่าน 20,390 ครั้ง
วิธีค้นหา MP3 จาก Google, Yahoo, MSN
วิธีค้นหา MP3 จาก Google, Yahoo, MSN

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ