ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ชื่อผลงาน รายงานการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบระดับชาติ (O-NET )

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยการพัฒนาแบบองค์รวม P- I – L- A Model

ของโรงเรียนบ้านพิลา

ผู้ประเมิน นางสาวพิมพ์อุไร หารตุ่น

หน่วยงาน โรงเรียนบ้านพิลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2

ปีที่ศึกษา 2559

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบระดับชาติ (O-NET ) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยการพัฒนาแบบองค์รวม P- I – L- A Model ของโรงเรียน บ้านพิลา ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ ด้านกระบวนการดำเนินงานของโครงการ และด้านผลผลิตของโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบระดับชาติ (O-NET ) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยการพัฒนาแบบองค์รวม P- I – L- A Model ของโรงเรียนบ้านพิลา กลุ่มผู้ให้ข้อมูลมีจำนวนทั้งสิ้น 21 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน 1 คน ครูผู้สอน จำนวน 3 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 5 คน และผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่แบบประเมินจำนวน 6 ฉบับ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมินโครงการได้แก่ ผลการดำเนินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบระดับชาติ (O-NET ) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยการพัฒนาแบบองค์รวม P- I – L- A Model ของโรงเรียนบ้านพิลาประยุกต์ใช้กับกรอบการประเมินโครงการโดยใช้รูปแบบซิปป์โมเดล (CIPP MODEL) 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต สถิติที่ใช้ คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินพบว่า ภาพรวมของโครงการผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งหมด คือ

1. ด้านสภาพแวดล้อมของโครงการ ตามความคิดเห็นของบุคลากร ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า หลักการ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการมีความเหมาะสมและสอดคล้องกัน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือโครงการมีความจำเป็นและตรงต่อความต้องการของโรงเรียนและมีความสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ส่วน สถานศึกษาให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีส่วนร่วมในการจัดทำโครงการ การจัดบรรยากาศในการดำเนินงานเหมาะสมและสอดคล้องกับการดำเนินโครงการ และ ความสำเร็จ และเป้าหมายของโครงการมีความเป็นไปได้ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด

2. ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ ตามความคิดเห็นของบุคลากร ในภาพรวมมีความเหมาะสม

อยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนดไว้ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การมี

ส่วนร่วมระหว่างบุคลากรทุกฝ่ายทำให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินโครงการและร่วมทำให้โครงการเป็นไปได้ตามเป้าหมาย มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ คณะกรรมการทำงานประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ความร่วมมือด้วยดี และ ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอนตามโครงการ ส่วนงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินโครงการ มีเพียงพอ และเหมาะสม จากต้นสังกัด มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด

3. ด้านกระบวนการดำเนินงานตามความคิดเห็นของบุคลากร ในภาพรวมมีความเหมาะสม

อยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนดไว้ โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า โครงการสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนได้จริง มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ มีการศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผน ส่วน มีการปฏิบัติงานตามโครงการและดำเนินงานตามแนวทางที่กำหนดทุกขั้นตอน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด

4. ด้านผลผลิต ของโครงการ ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนดไว้ โดยด้านประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครูมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนดไว้ ด้านพฤติกรรมนักเรียนมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนดไว้ ด้านความพึงพอใจของผู้ปกครองและนักเรียน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนดไว้ และด้านผลการทดสอบระดับชาติ ( O-NET ) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ

ทุกรายวิชา

ข้อเสนอแนะ

1. จากผลการประเมินปัจจัยนำเข้า พบว่า ประเด็นการประเมิน ได้รับงบประมาณสนับสนุน ในการดำเนินโครงการมีเพียงพอ และเหมาะสม จากต้นสังกัด มีผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ ดังนั้นโรงเรียนควรมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆที่โรงเรียนจัดทางด้านวิชาการ เพื่อสร้างโอกาส และความร่วมมือในการส่งเสริมสนับสนุน ทรัพยากรจากหน่วยงานต้นสังกัดให้มากขึ้น

2.ควรมีการประเมินผลโครงการหลักด้านอื่น ๆ ของโรงเรียนด้วย เพื่อเป็นการตรวจสอบทบทวน และเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ ก่อนดำเนินโครงการ

3. โรงเรียนควรมีการแลกเปลี่ยน รายงานการประเมินโครงการกับโรงเรียนอื่น เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนักเรียนให้หลากหลายครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

โพสต์โดย อ้อมป้อม : [21 มี.ค. 2561 เวลา 08:34 น.]
อ่าน [1888] ไอพี : 223.206.235.250
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ