ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
แผนประกอบ รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ศ21101 ดนตรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยนายชัยบดี เดชบุรัมย

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1

รายวิชา ศ31101 ศิลปะพื้นฐาน สาระดนตรี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้เรื่องเรียนรู้ดนตรีไทย

เรื่องความหมายและประวัติความเป็นมาของดนตรีไทย ภาคเรียนที่ 1 สอนวันที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 2.00 ชั่วโมง

สอนโดยนายชัยบดี เดชบุรัมย์ โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ศ 2.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรี ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของดนตรีที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล

2. ตัวชี้วัด

ศ 2.2 ม. 1/1 อธิบายบทบาทความสัมพันธ์และอิทธิพลของดนตรีที่มีต่อสังคมไทย

ศ 2.2 ม. 1/2 ระบุความหลากหลายขององค์ประกอบดนตรีในวัฒนธรรมต่างกัน

3. สาระสำคัญ

ดนตรีไทย เป็นดนตรีที่มีการสร้างสรรค์พัฒนารูปแบบ มีการถ่ายทอดกันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งโครงของดนตรีไทยได้รับการปรับปรุงจนมีรูปแบบที่ลงตัว ทั้งบทเพลง การขับร้อง และการผสมผสาน มาจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งดนตรีไทยยังมีความสัมพันธ์กับชีวิตคนไทย โดยการนำเอาดนตรีมาบรรเลงเพื่อในวัตถุประสงค์ต่างๆ อาทิเช่น การบรรเลงประกอบพิธีต่างๆ ตามความเชื่อของแต่ละบุคคลหรือท้องถิ่น เพื่อความบันเทิงของคนในชุมชน เพื่อความสัมพันธ์ระหว่างหนุ่มสาว เพื่อประกอบการแสดง เป็นต้น

4. จุดประสงค์การเรียนรู้

4.1 ด้านความรู้ (K)

4.1.1 อธิบายความหมายของดนตรีไทยได้อย่างถูกต้อง

4.1.2 อธิบายประวัติและวิวัฒนาการของดนตรีไทยในแต่ละยุคสมัยได้

4.2 ด้านทักษะ/กระบวนการ (P)

4.2.1 เขียนสรุปความหมายและประวัติความเป็นมาของดนตรีไทยได้

4.2.2 เขียนแผนผังความคิดเกี่ยวกับประวัติและวิวัฒนาการของดนตรีไทยในแต่ละยุคสมัยได้

4.3 ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)

4.3.1 การมีวินัย

4.3.2 ใฝ่เรียนรู้

4.3.3 มุ่งมั่นในการทำงาน

4.3.4 จิตสาธารณะ

5. สาระการเรียนรู้

ดนตรีไทย หมายถึง เพลงไทยที่มีระดับเสียงซึ่งประกอบขึ้นเป็นทำนอง มีลีลา จังหวะ ความดัง -เบา สลับสอดแทรกมีความไพเราะเสนาะหู ก่อให้เกิดความรู้สึกรื่นเริง สนุกสนาน อ่อนหวาน ให้ความสุข ความเศร้าโศก ปลุกจิตใจซึ่งสามารถสัมผัสความรู้สึกนั้นได้ตามแนวทำนองเพลง

ดนตรีไทยมีความสัมพันธ์กับชีวิตคนไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยการนำเอาดนตรีมาบรรเลงเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น บรรเลงประกอบพิธีต่างๆ ตามความเชื่อของแต่ละบุคคลหรือท้องถิ่น เพื่อความบันเทิงของคนในชุมชน เพื่อความสัมพันธ์ระหว่างหนุ่มสาว เพื่อประกอบการแสดง ลักษณะและรูปแบบของดนตรีมักมีความเรียบง่าย ตามลักษณะของสังคมและประเภทของงาน

วิวัฒนาการของดนตรีไทยแต่ละยุค จะนิยมแบ่งตามการดำรงอยู่ของราชธานี คือสมัยก่อนสุโขทัย สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา และสมัยรัตนโกสินทร์

6. ชิ้นงาน/ภาระงาน

6.1 ทำงานจากใบงานที่ 1 เรื่องความหมายและประวัติความเป็นมาของดนตรีไทย

6.2 สรุปเนื้อหาจากใบความรู้ที่ 1 เรื่องความหมายและประวัติความเป็นมาของดนตรีไทย

6.3 ทำแบบทดสอบหลังเรียนเรื่องความหมายและประวัติความเป็นมาของดนตรีไทย

7. การประเมินผล

7.1 ความรู้

ภาระ/ชิ้นงาน วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์ที่ใช้ประเมิน ระดับคะแนน ความหมาย เกณฑ์

การผ่าน

- ทำแบบทดสอบหลังเรียนเรื่องความหมายและประวัติความเป็นมาของดนตรีไทย ตรวจแบบ

ทดสอบ

หลังเรียนจำนวน

10 ข้อ แบบทดสอบหลังเรียน ตอบถูก 8-10 ข้อ 3 ดีมาก ตอบถูก 4-7 ข้อ 2 ดี

ตอบถูก 0-3 ข้อ 1 พอใช้ ต้องถูก 7 ข้อหรือผ่านระดับดีร้อยละ 70 ขึ้นไป

7.2 ทักษะ/กระบวนการ/ทักษะการคิด

ภาระ/ชิ้นงาน วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์ที่ใช้ประเมิน ผู้ประเมิน

- ทำงานจากใบงานที่ 1 เรื่องความหมายและประวัติความเป็นมาของดนตรีไทย จากการตรวจคำตอบในใบงานที่ 1 ผ่านระดับดี ร้อยละ 70 ขึ้นไป นักเรียน ครู

- เขียนสรุปเนื้อหา จากใบความรู้ที่ 1 -ตรวจผลงาน

-แบบประเมิน การตรวจผลงาน ผ่านระดับดี ร้อยละ 70 ขึ้นไป ครู

7.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์

ภาระ/ชิ้นงาน วิธีการวัด เครื่องมือ เกณฑ์ที่ใช้ประเมิน ผู้ประเมิน

- มีวินัย

- ใฝ่เรียนรู้

- มุ่งมั่นในการทำงาน

- จิตสาธารณะ จากแบบสังเกตพฤติกรรมการ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงานและมีจิตสาธารณะ -แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผ่านระดับดีขึ้นไป ครู

ชั่วโมงที่ 1

8. กิจกรรมการเรียนการสอน

8.1 ขั้นการทบทวนความรู้เดิม

8.1.1 ชี้แจงเกี่ยวกับจุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา การวัดผลประเมินผล ข้อตกลงต่าง ๆ ในขณะที่ทำกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียนทุกคนได้รับรู้

8.1.2 นักเรียนสนทนาและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับดนตรีไทยที่พบเห็นในชีวิตประจำวันว่า “มีความสำคัญและวิวัฒนาการอย่างไร” เพื่อวัดความรู้พื้นฐานของนักเรียนก่อนเรียน

8.1.3 นำภาพตัวอย่างเกี่ยวกับวงดนตรีไทย 2 ภาพ แล้วร่วมกันวิเคราะห์ความแตกต่างของภาพทั้งสอง พร้อมทั้งให้นักเรียนทายจากภาพว่าภาพวงดนตรีที่นักเรียนเห็นอยูในยุคสมัยใด

8.2 ขั้นการแสวงหาความรู้ใหม่

8.2.1 นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 5-6 คน โดยการแบ่งกลุ่มแต่ละกลุ่มจะคละกันระหว่างนักเรียนที่มีผลการเรียนเก่ง ปานกลาง และอ่อน ซึ่งภายในกลุ่มจะมีการเลือกประธานกลุ่ม รองประธานกลุ่ม และเลขานุการ

8.2.2 ตัวแทนกลุ่มออกมารับใบความรู้ที่ 1 เรื่องความหมายและประวัติความเป็นมาของดนตรีไทย แล้วแจกสมาชิกภายในกลุ่มเพื่อศึกษาทำความเข้าใจและร่วมกันสรุป

8.3 ขั้นการศึกษาทำความเข้าใจข้อมูล/ความรู้ใหม่ และเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม

8.3.1 สมาชิกภายในกลุ่มแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายและสรุปความคิดรวบยอดอีกครั้ง เพื่อจะได้หาข้อสงสัยหรือจุดที่ยังไม่เข้าใจเพิ่มเติม

8.3.2 ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันศึกษาค้นคว้าเนื้อหาเพิ่มเติมในที่ข้อสงสัยหรือจุดที่ยัง

ไม่เข้าใจเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น นิทรรศการหรือแหล่งเรียนรู้ที่ครูจัดไว้ หนังสืออ่านประกอบ หรือจากห้องอินเตอร์เน็ตโรงเรียน

ชั่วโมงที่ 2

8.4 ขั้นการแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกับกลุ่ม

8.4.1 ตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอความรู้ที่ได้จากการศึกษาจากใบความรู้และศึกษาเพิ่มเติมที่ได้ข้อสรุปจากการอภิปรายภายในกลุ่มให้นักเรียนทั้งชั้นเรียนได้ฟัง

8.4.2 เปิดโอกาสให้นักเรียนที่ยังมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจได้ซักถาม และร่วมกันอภิปรายในประเด็นคำถามที่เพื่อนในชั้นเรียนถามจนได้ข้อมูลที่ถูกต้อง

8.5 ขั้นการสรุปและจัดระเบียบความรู้

8.5.1 นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายความรู้ทั้งหมดที่ได้ โดยครูใช้คำถามเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้ลำดับความคิดอย่างต่อเนื่อง และจัดระเบียบขององค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องความหมายและประวัติความเป็นมาของดนตรีไทย ดังนี้

1) ดนตรีไทยมีความหมายว่าอย่างไร

( แนวการตอบ เพลงไทยที่มีระดับเสียงซึ่งประกอบขึ้นเป็นทำนอง มีลีลา จังหวะ

ความดัง-เบา สลับสอดแทรกมีความไพเราะเสนาะหู ก่อให้เกิดความรู้สึกรื่นเริง สนุกสนาน อ่อนหวาน ให้ความสุข ความเศร้าโศก ปลุกจิตใจ ซึ่งสามารถสัมผัสความรู้สึกนั้นได้ตามแนวทำนองเพลง)

2) ความสำคัญและความเป็นมาของดนตรีไทยเป็นอย่างไร

( แนวการตอบ ดนตรีไทยมีความสัมพันธ์กับชีวิตคนไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยการนำเอาดนตรีมาบรรเลงเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น บรรเลงประกอบพิธีต่างๆ ตามความเชื่อของแต่ละบุคคลหรือท้องถิ่น เพื่อความบันเทิงของคนในชุมชน เป็นต้น )

3) วิวัฒนาการของดนตรีไทย แบ่งยุคสมัยตามการดำรงอยู่ของราชธานี ได้แก่ยุคใดบ้าง ( แนวการตอบ สมัยก่อนสุโขทัย สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา และสมัยรัตนโกสินทร์)

8.5.2 นักเรียนเขียนสรุปเนื้อหาที่ได้จากการเรียนรู้ลงในสมุดจดงานเป็นรายบุคคล

8.6 ขั้นการปฏิบัติและ/ หรือการแสดงผลงาน

8.6.1 นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสรุปความคิดรวบยอดจากการเรียนรู้อีกครั้ง ตามความเข้าใจและออกแบบเป็นผังความคิด ซึ่งครูมอบหมายนักเรียนไปคิดและทำกิจกรรมนอกเหนือเวลาเรียน แล้วนำมาส่งครูในการเรียนชั่วโมงถัดไป (ครูจะตรวจและคัดเลือกชิ้นงานของนักเรียนที่อยู่ในเกณฑ์ดี นำไปจัดนำเสนอและแสดงผลงานไว้ป้ายนิเทศหน้าชั้นเรียน เป็นเวลา 1 สัปดาห์)

8.7 ขั้นการประยุกต์ใช้ความรู้

8.7.1 นักเรียนทำงานในใบงานที่ 1 เรื่องความหมายและประวัติความเป็นมาของดนตรีไทย

8.7.2 ครูแนะนำให้นักเรียนไปศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติม จากห้องสมุดโรงเรียนหรือจากห้อง

อินเตอร์เน็ตโรงเรียน

8.7.3 ส่งเสริมให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้จาการเรียนรู้ ไปทำชิ้นงานหรือพัฒนาตนเองใน

รูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างประสบการณ์และถ่ายทอดไปยังผู้อื่นที่สนใจได้

9. สื่อการเรียนการสอน/ แหล่งเรียนรู้

9.1 สื่อการเรียนการสอน

9.1.1 ใบความรู้ที่ 1 เรื่องความหมายและประวัติความเป็นมาของดนตรีไทย

9.1.2 ใบงานที่ 1 เรื่องความหมายและประวัติความเป็นมาของดนตรีไทย

9.1.3 ภาพวงดนตรีไทย

9.1.4 หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานรายวิชาดนตรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

9.1.5 แบบทดสอบหลังเรียนเรื่องความหมายและประวัติความเป็นมาของดนตรีไทย เป็นข้อสอบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก

9.2 แหล่งเรียนรู้

9.2.1 ห้องปฏิบัติการศิลปะ

9.2.2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

10. กิจกรรมเสนอแนะ

1. ครูผู้สอนควรกำกับ ดูแลให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศหน้าชั้นเรียน เรื่องความหมายและประวัติ

ความเป็นมาของดนตรีไทย

2. ถ้าเวลาเรียนในชั่วโมงไม่เพียงพอ ครูผู้สอนอาจให้นักเรียนทำใบงานที่ 1 เป็นการบ้าน และนำงานมาส่งในวันถัดไป

11. บันทึกผลหลังสอน

11.1 ผลการสอน

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

10.2 ปัญหา/อุปสรรค

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

10.3 แนวทางปรับปรุงการเรียนการสอนครั้งต่อไป

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ

( นายชัยบดี เดชบุรัมย์ )

ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการ

โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์

โพสต์โดย จุ๋ม : [21 มี.ค. 2561 เวลา 11:50 น.]
อ่าน [2018] ไอพี : 182.52.91.163
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ