ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการประเมินโครงการสภานักเรียน โรงเรียนบ้านโป่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เ

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

เรื่อง : รายงานผลการประเมินโครงการสภานักเรียน โรงเรียนบ้านโป่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

หน่วยงาน : โรงเรียนบ้านโป่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

ผู้รายงาน : นายณรงค์เดช กันทะเนตร

ปีที่พิมพ์ : 2561

……………………………………………………………………………………………………….

รายงานผลการประเมินโครงการสภานักเรียน โรงเรียนบ้านโป่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินตามโมเดล ซิป (CIPP Model) เสนอโดย แดเนียล แอล สตัฟเฟลบีม (Daniel L. Stufflebeam) และการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการสภานักเรียน โรงเรียนบ้านโป่ง 5 ด้าน คือ ด้านบริบท ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลผลิต และผลกระทบ ของโครงการ กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวนทั้งสิ้น 194 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามประกอบด้วย 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ตอนที่ 2 การประเมินโครงการสภานักเรียน โรงเรียนบ้านโป่ง ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา

สรุปผลการประเมิน

1. ผลการประเมินโครงการสภานักเรียน โรงเรียนบ้านโป่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 โดยภาพรวมผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้านสรุปผลการประเมินได้ดังนี้

1.1 ผลการประเมินบริบทของโครงการ (Context Evaluation) พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อค่าเฉลี่ยสูงสุดสองอันดับแรก ได้แก่ มีการศึกษาสภาพปัญหา ของโรงเรียน และมีการศึกษาสภาพแวดล้อมของโรงเรียน ตามลำดับ

1.2 ผลการประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการ (Input Evaluation) พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อค่าเฉลี่ยสูงสุดสองอันดับแรก ได้แก่ แผนงานของโครงการมีความชัดเจน และผู้ปกครอง ชุมชนให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ ตามลำดับ

1.3 ผลการประเมินกระบวนการของโครงการ (Process Evaluation) พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อค่าเฉลี่ยสูงสุดสองอันดับแรก ได้แก่ มีการติดตามผลระหว่างการดำเนินโครงการฯ และครู นักเรียน และชุมชนได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ ตามลำดับ

1.4 ผลการประเมินผลผลิตของโครงการ (Product Evaluation) พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายองค์ประกอบย่อยของการประเมินผลผลิต พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ในแต่ละองค์ประกอบย่อย ดังนี้ ด้านคารวธรรม คือ นักเรียนเทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ด้านสามัคคีธรรม คือ นักเรียนร่วมคิด ร่วมวางแผน และร่วมกันทำงาน ด้วยความเต็มใจ ด้านปัญญาธรรม คือ นักเรียนรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเสมอ และด้านจิตอาสา คือ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน และสังคม

2. ผลการประเมินผลกระทบของโครงการ (Impact Evaluation) พบว่า โรงเรียนบ้านโป่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 มีผลงาน รางวัล และโครงการ กิจกรรม ต่อยอดจากโครงการสภานักเรียน ดังนี้

2.1 ได้รับรางวัลชนะเลิศอับดับ 1 การแข่งขันสภานักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ปีการศึกษา 2560

2.2 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันสภานักเรียน ระดับภาคเหนือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560

2.3 ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ระดับภูมิภาค จากผลการคัดสรรผลงาน หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม ประจำปี 2560 เรื่อง แกนนำพลังใฝ่ดีพิชิตสิ่งเสพติด

2.4 เกิดโครงการ ร้อยชุมชนสุขภาวะทางเพศ สานพลังชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ(สสส.) ประจำปี 2560 เป็นเงิน 100,000 บาท

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินไปใช้

1. ควรมีการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องและพัฒนาต่อยอดให้มีกิจกรรมที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น

2. ควรมีการให้ความรู้ กำหนดบทบาททีมงาน ผู้ปฏิบัติ ในโรงเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับเป้าหมายที่ชัดเจน ในกระบวนการพัฒนาโครงการ และมุ่งให้ทีมงานยึดเป้าหมายเดียวกัน

3. ควรมีการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างชุมชน องค์กร และหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของสภานักเรียนที่เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

4. ควรมีการส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตาม นิเทศ และประเมินผลในการดำเนินกิจกรรมสภานักเรียนที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งโรงเรียน ชุมชน และสังคม ตามแนวทางระบบควบคุมคุณภาพวงจรเดมมิ่ง (Demming) และกระบวนการมีส่วนร่วม

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยประเมินในครั้งต่อไป

1. ควรมีการวิจัยประเมินผลด้วยวิธีเชิงคุณภาพ โดยเน้นการดำเนินการวิจัยเชิงลึกด้วยการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม(Focus Group) เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศเชิงลึกที่ทำให้ผลการประเมินมีความชัดเจนยิ่งขึ้น

2.ควรมีการวิจัยประเมินผลปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานสภานักเรียน เพื่อปรับปรุง พัฒนาปัจจัยดังกล่าวให้มีคุณภาพที่จะส่งผลให้การบริหารงานสภานักเรียนบรรลุเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบสภาพปัญหา อุปสรรค และแนวทางการเสริมสร้าง วิถีประชาธิปไตยในโรงเรียนที่มีขนาดแตกต่างกันคือ เล็ก กลาง ใหญ่ ในเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกัน เพื่อสร้างรูปแบบการเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ที่เหมาะสมกับโรงเรียนแต่ละขนาด

โพสต์โดย ผอ.เบนซ์ : [2 เม.ย. 2561 เวลา 07:20 น.]
อ่าน [3592] ไอพี : 171.4.241.40
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 20,305 ครั้ง
ประวัติจังหวัดอำนาจเจริญ
ประวัติจังหวัดอำนาจเจริญ

เปิดอ่าน 13,778 ครั้ง
การเลือกซื้อเครื่องอิงค์เจ็ตพรินเตอร์
การเลือกซื้อเครื่องอิงค์เจ็ตพรินเตอร์

เปิดอ่าน 18,034 ครั้ง
ฮือฮา เปิดภาพลับ"สตีฟ จ็อบส์"คิดค้น"ไอแพด"ได้ตั้งแต่เมื่อ 20 ปีก่อน
ฮือฮา เปิดภาพลับ"สตีฟ จ็อบส์"คิดค้น"ไอแพด"ได้ตั้งแต่เมื่อ 20 ปีก่อน

เปิดอ่าน 15,664 ครั้ง
แตงกวามีดีกว่าที่คุณคิด
แตงกวามีดีกว่าที่คุณคิด

เปิดอ่าน 10,718 ครั้ง
ความสุขกันมะเร็งได้ ผู้มีความสุขในชีวิตหนีโรคร้ายได้ 1 ใน 4
ความสุขกันมะเร็งได้ ผู้มีความสุขในชีวิตหนีโรคร้ายได้ 1 ใน 4

เปิดอ่าน 34,079 ครั้ง
เส้นทางชีวิตนักร้องลูกทุ่ง"ยอดรัก สลักใจ"
เส้นทางชีวิตนักร้องลูกทุ่ง"ยอดรัก สลักใจ"

เปิดอ่าน 35,171 ครั้ง
ต้นสัตบรรณ - ต้นตีนเป็ด
ต้นสัตบรรณ - ต้นตีนเป็ด

เปิดอ่าน 9,694 ครั้ง
พื้นฐานการรับรู้ของมนุษย์
พื้นฐานการรับรู้ของมนุษย์

เปิดอ่าน 7,877 ครั้ง
ระบบการศึกษาไม่สมดุล (2)
ระบบการศึกษาไม่สมดุล (2)

เปิดอ่าน 10,503 ครั้ง
5 ซุปเปอร์ฟู้ดส์...ที่สาวๆ ขาดไม่ได้
5 ซุปเปอร์ฟู้ดส์...ที่สาวๆ ขาดไม่ได้

เปิดอ่าน 31,818 ครั้ง
ศธ.สั่งลดเวลาเรียนในห้องเรียน เหลือเพียง 14.00 น. เด็กจะได้..
ศธ.สั่งลดเวลาเรียนในห้องเรียน เหลือเพียง 14.00 น. เด็กจะได้..

เปิดอ่าน 79,862 ครั้ง
รับชมย้อนหลังการประชุมทางไกล การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูฯ
รับชมย้อนหลังการประชุมทางไกล การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูฯ

เปิดอ่าน 35,594 ครั้ง
ครูธุรการทั่วประเทศ ขอบรรจุเป็นพนักงานราชการ รายการ สถานีประชาชน สถานี ThaiPBS 14 ส.ค.2558
ครูธุรการทั่วประเทศ ขอบรรจุเป็นพนักงานราชการ รายการ สถานีประชาชน สถานี ThaiPBS 14 ส.ค.2558

เปิดอ่าน 12,888 ครั้ง
หนอนคืบ
หนอนคืบ

เปิดอ่าน 10,625 ครั้ง
8 วิธีกำจัดขาโต๊ะสนุ้ก
8 วิธีกำจัดขาโต๊ะสนุ้ก

เปิดอ่าน 18,270 ครั้ง
ขจัดไขมันบนพุงด้วยการแขม่วท้อง
ขจัดไขมันบนพุงด้วยการแขม่วท้อง
เปิดอ่าน 28,193 ครั้ง
โปรแกรมสำหรับช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โปรแกรมสำหรับช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เปิดอ่าน 8,084 ครั้ง
โลกกำลังก้าวสู่อินเทอร์เน็ตที่ปลอดภัยกว่าเดิม
โลกกำลังก้าวสู่อินเทอร์เน็ตที่ปลอดภัยกว่าเดิม
เปิดอ่าน 17,150 ครั้ง
ผลมะเฟือง กินดี ควบคุมน้ำหนัก
ผลมะเฟือง กินดี ควบคุมน้ำหนัก
เปิดอ่าน 8,489 ครั้ง
การศึกษาปัญหาที่แก้ไม่ตก
การศึกษาปัญหาที่แก้ไม่ตก

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ