ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครูโดยใช้กิจกรรมการนิเทศภายใน โรงเรียนพิม

ผลการประเมินสรุปได้ ดังนี้

การประเมินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครู โดยใช้กิจกรรมการนิเทศ ภายในโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ปีการศึกษา 2559-2560 สรุปผลตางJวัตลุประสงค์ได้ ดังนี้

1. ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านบริบทของโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ ของครูโดยใช้กิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ปีการศึกษา 2559-2560 ตามความ คิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาชั้นพื้นฐาน พบว่า ปีการศึกษา 2559โดยภาพรวมมีความ เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.68, S.D. = 0.60) ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน แต่เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า ด้านความต้องการจำเป็นในการดำเนินโครงการมีความเหมาะสม สูงสุดอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.75, S.D. = 0.53) ผ่านเกณฑ์การประเมินรองลงมา คือ ด้านความ สอดคล้องกับนโยบายหน่วยงานด้นสังกัด (x̄ = 4.74, S.D. = 0.78) ผ่านเกณฑ์การประเมินส่วนด้านที่มี ความเหมาะสมตาสุด คือ ด้านความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ที่สุด (x̄ = 4.54, S.D. = 0.47) ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.74, S.D. = 0.61) ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมินเมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า ด้านความต้องการ จำเป็นในการดำเนินโครงการ มีความเหมาะสมสูงสุดอยู่ในระดับมากที่สุด (X= 4.80, S.D. = 0.49) ผ่านเกณฑ์การประเมินรองลงมา คือ ด้านความสอดคล้องกับนโยบายหน่วยงานด้นสังกัด (X= 4.79, S.D. = 0.66) ผ่านเกณฑ์การประเมิน ส่วนด้านที่มีความเหมาะสมตาสุด คือ ด้านความเป็นไปได้ในการ ดำเนินโครงการ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.62, S.D. = 0.67) ผ่านเกณฑ์การประเมิน

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยนำเข้าในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาการจัด กระบวนการเรียนรู้สู่คุณภาพนักเรียน ด้วยกิจกรรมการนิเทศภายใน โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ ปีการศึกษา 2559-2560 พบว่า ปีการศึกษา 2559 ตามความคิดเห็นของครู โดยภาพรวมมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก (X= 4.34, S.D. = 0.74) ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมินแต่เมื่อ พิจารณาแต่ละด้าน พบว่าปัจจัยด้านบุคลากร มีความพร้อมสูงสุดอยู่ในระดับมาก (X =4.44,SD.=0.70)

ผ่านเกณฑ์การประเมินรองลงมา คือปัจจัยด้านผู้สนับสนุนของโครงการ (x = 4.38, S.D.= 0.67) ผ่านเกณฑ์การประเมินส่วนด้านที่มีพร้อมตาสุด คือ ปัจจัยด้านงบประมาณมีความพร้อมในระดับมาก (x = 4.23, S.D. = 0.81) ผ่านเกณฑ์การประเมินปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (x = 4.49, S.D. =0.60) ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมินแต่เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ปัจจัยด้าน บุคลากร มีความพร้อมสูงสุดอยู่ในระดับมาก ( X = 4.68, S.D. = 0.50) ผ่านเกณฑ์การประเมินรองลงมา คือ ปัจจัยด้านงบประมาณ (x = 4.58, S.D. = 0.61) ผ่านเกณฑ์การประเมินส่วนด้านที่มีพร้อมตาสุด คือ ความพร้อมด้านสื่อวัสดุอุปกรณ์ (X= 4.52, S.D. = 0.72) และด้านผู้สนับสนุนโครงการ (X= 4.52, S.D. = 0.59) อยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการดำเนินโครงการ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านกระบวนดำเนินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการ เรียนรู้ของครูโดยใช้กิจกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ปีการศึกษา 2559-2560 พบว่า ปีการศึกษา 2559 โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก (X =4.48, S.D. = 0.74) ได้คะแนน รวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมินแต่เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า การดำเนินงานมีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ ในระดับมากที่สุด (X= 4.56, S.D. = 0.64) ผ่านเกณฑ์การประเมินรองลงมา คือ ด้านการนำผลการ ประเมินมาปรับปรูงพัฒนา (X= 4.53, S.D. = 0.57)ผ่านเกณฑ์การประเมินส่วนด้านที่มีการปฏิบัติ ต่ำสุด คือ ด้านการวางแผน ระดับมาก (x = 4.35, S.D. = 0.75)ผ่านเกณฑ์การประเมินปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด (x=4.59, S.D. = 0.67) ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ด้านการดำเนินงานมีการ ปฏิบัติอยู่ในระดับ มากที่สุด (X= 4.64, S.D. = 0.70) ผ่านเกณฑ์การประเมินรองลงมา คือ ด้านการ วางแผนอยู่ในระดับมากที่สุด (x=4.62, S.D. = 0.59) ผ่านเกณฑ์การประเมิน ส่วนด้านที่มีปฏิบัติต่ำสุด คือ ขั้นการนำผลการประเมินมาปรับปรูงพัฒนามีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.51, S.D. = 0.62) ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4. ผลการประเมินด้านผลผลิต ประกอบด้วย

4.1 ผลการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครูตามความคิดเห็นของนักเรียน และคณะกรรมการนิเทศภายในผลการวิเคราะห์1ข้อมูลประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครู ตามความคิดเห็นของ นักเรียนและคณะกรรมการนิเทศภายใน โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ปีการศึกษา 2559-2560 พบว่า ปีการศึกษา 2559 นักเรียนมิความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก (X = 4.40, S.D. = 0.74) ได้คะแนน รวมเฉลี่ย 20 ผ่านเกณฑ์การประเมินและเมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่ กำหนดผ่านเกณฑ์การประเมินส่วนคณะกรรมการนิเทศภายในมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก (µ = 4.42, α = 0.67) ได้คะแนนเฉลี่ย20ผ่านเกณฑ์การประเมินและเมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่าทุกด้านมี ค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ปีการศึกษา 2560 นักเรียนมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.65,

S.D. = 0.66) ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 20 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และเมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ทุกด้าน มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดผ่านเกณฑ์การประเมิน ส่วนคณะกรรมการนิเทศภายใน มีความ คิดเห็นโดยรวมในระดับมากที่สูด (µ, = 4.61, α = 0.61) ได้คะแนนรวมเฉลี่ย20ผ่านเกณฑ์การ ประเมิน และเมื่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยสูงกวาเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การ ประเมิน

4.2 ผลการประเมินผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน

ปีการศึกษา 2559 โดยภาพรวมคะแนนค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (0-NET) ของนักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เท่ากับ 42.30 เมื่อพิจารณาแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 51.21 รองลงมา ได้แก่ กลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทย คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 51.18 ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ย ตาสุด เท่ากับ 34.95ปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวมคะแนนค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (0-NET) ของนักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เท่ากับ 37.23 ลดลงจาก ปีการศึกษา 2559 เท่ากับ -5.07 ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 0 ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน และเมื่อพิจารณาแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 53.43 รองลงมา ได้แก่ กลุ่มสาระการ เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 34.08 ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ย ตาสุด เท่ากับ 29.49ปีการศึกษา 2559 โดยภาพรวมคะแนนค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (0-NET) ของนักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เท่ากับ 36.19 เมื่อพิจารณาแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 58.34 รองลงมา ได้แก่ กลุ่มสาระ การเรียนรู้สังคมศึกษาฯ คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 36.34 ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีคะแนน เฉลี่ยตาสุด เท่ากับ 25.30ปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวมคะแนนค่าเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เท่ากับ 33.60 ลดลงจาก ปีการศึกษา 2559 เท่ากับ -2.59 ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 0 ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาแยกตามกลุ่มสาระการ เรียนรู้ พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 51.51 รองลงมา ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 36.01 ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยตาสุด เท่ากับ 22.75

4.3 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน

ผลการประเมินคุณภาพลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนพิมานพิทยา สรรค์ปีการศึกษา 2559 โดยรวม พบว่า มีนักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับ ดี-ดีเยี่ยม ร้อยละ 91.05 ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ผลการประเมินคุณภาพลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ปีการศึกษา2560 นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับ ดี-ดีเยี่ยม ร้อยละ 95.76 ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ของครู

ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียน พิมานพิทยาสรรค์ปีการศึกษา 2559-2560 พบว่าปีการศึกษา 2559 โดยรวมนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก (x = 3.90, S.D. =0.64) ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมินและเมื่อพิจารณา แต่ละรายการ พบว่า ครูส่งเสริม ให้นักเรียนรู้จักสื่อและเทคโนโลยีใหม่ๆมีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมาก (x = 4.12, S.D. = 0.68) รองลงมา ได้แก่ รายการครูส่งเสริมให้นักเรียนนำผลการประเมินมาปรับปรูงและพัฒนาการเรียนของ นักเรียนอยู่ในระดับมาก (x = 4.10, S.D. = 0.63) และรายการครูส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ นำเสนอผลงานของตนเอง (x = 3.63, S.D. = 0.61)และรายการครูส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมใน การประเมินผลการจัดการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยตาสุด (X = 3.63, S.D. = 0.62)อยู่ในระดับมากเช่นกันปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้ของครู อยู่ในระดับมาก (X= 4.45, S.D. = 0.61) ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมินและเมื่อ พิจารณา แต่ละรายการ พบว่า รายการครูเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.93, S.D. = 0.76) รองลงมา ได้แก่ รายการครูส่งเสริมให้ นักเรียนรู้จักใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยู่ในระดับมากที่สุด (x = 4.65, S.D. = 0.58) และ รายการครูส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้นำเสนอผลงานของตนเองมีค่าเฉลี่ยตาสุด (x = 3.39, S.D. = 0.57) อยู่ในระดับมาก

4.5 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้นฐานที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ของครูผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ปีการศึกษา 2559-2560 พบว่า

ปีการศึกษา 2559 โดยภาพรวมผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความพึงพอใจ ในระดับมาก (x = 3.94, S.D. = 0.68) ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 5 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และเมื่อพิจารณา แต่ละรายการ พบว่า ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีฃอง สถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงสูดอยู่ในระดับมาก (x = 4.31, S.D. = 0.63) รองลงมา ได้แก่ รายการครู จัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับหมอบหมายอย่างเต็มเวลาและเต็มความสามารถอยู่ในระดับมาก (X = 4.23, S.D. = 0.74) ส่วนรายการครูมีความรักและความเมตตาต่อศิษย์มีค่าเฉลี่ยตาสูด (x = 3.65, S.D. = 0.71) อยู่ในระดับมากเช่นกัน ผ่านเกณฑ์การประเมินปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวมผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้นฐาน อยู่ในระดับมาก (X= 4.41, S.D. = 0.60) ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 5 ผ่านเกณฑ์การประเมินและ เมื่อพิจารณา แต่ละรายการ พบว่า รายการครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดี ของสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงสูด (X= 4.54, S.D. = 0.63) อยู่ในระดับมากที่สูด รองลงมา ได้แก่ รายการครูใช้สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการเรียนรู้ (X = 4.53, S.D. = 0.73) และรายการครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มเวลาและเต็มความสามารถ (x = 4.53, S.D. = 0.72) อยู่ในระดับมากที่สูด ส่วนรายการครูรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล มีค่าเฉลี่ยตาสูด (x = 4.10, S.D. = 0.60)อยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.6 ผลการประเมินความพึงพอใจของครูที่มีต่อการดำเนินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพ การจัดการเรียนรู้ของครูโดยใช้กิจกรรมการนิเทศภายใน โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ปีการศึกษา2559- 2560 พบว่า

ปีการศึกษา2559 โดยภาพรวมครูมีความพึงพอใจในระดับมาก (X = 4.19, S.D. = 0.60) ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมินและเมื่อพิจารณา แต่ละรายการ พบว่า รายการ โรงเรียนมีแผนปฏิทินการดำเนินโครงการที่ชัดเจน มีค่าเฉลี่ยสูงสูดอยู่ในระดับมาก (x = 4.36, S.D. = 0.48) รองลงมา ได้แก่ รายการโรงเรียนมีการวิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการนิเทศภายในของ ครูและบุคคลากรทุกคนอยู่ในระดับมาก (x = 4.30, S.D. = 0.55) ส่วนรายการดำเนินกิจกรรมของ โครงการเป็นไปตามแผนปฏิทินที่กำหนด มีค่าเฉลี่ยตาสูด (X = 4.00, S.D. = 0.68) อยู่ในระดับมาก เช่นกัน ผ่านเกณฑ์การประเมินปีการศึกษา 2560 โดยภาพรวมครูมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สูด (X= 4.51, S.D. = 0.56) ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมินและเมื่อพิจารณา แต่ละรายการ พบว่า ดำเนินกิจกรรม ประชุม อบรม สัมมนา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยสูงสูด อยู่ในระดับมากที่สูด (X = 4.54, S.D. = 0.70) รองลงมา ได้แก่ รายการโรงเรียนมีแผน/ปฏิทิน การดำเนินโครงการที่ชัดเจน (X = 4.53, S.D. = 0.45) รายการดำเนินกิจกรรมศึกษาเอกสารทางวิชาการ (X = 4.53, S.D. = 0.64) และ รายการการนำผลการดำเนินกิจกรรมมาปรับปรุง การจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับ มากที่สุด ส่วนรายการโรงเรียนเปีดโอกาสให้ครูและบุคลากร มีส่วนร่วมในการวางแผนดำเนิน กิจกรรมตามโครงการ มีค่าเฉลี่ยตาสุด (X = 4.43, S.D. = 0.60) ผ่านเกณฑ์การประเมิน

สรูปผลการประเมินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครู โดยใช้กิจกรรม การนิเทศภายในโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ปีการศึกษา 2559-2560 โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ ซิปป์ (CIPP-Model) ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริบทได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ด้านปัจจัยนำเข้า ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน ด้านกระบวนการ ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 20ผ่านเกณฑ์การประเมิน ด้านผลผลิตคะแนนรวมเฉลี่ย 90 ประเมนรวมทั้ง 4 ด้าน คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้ 90 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินโครงการ ข้อเสนอแนะ

โพสต์โดย สุภาพ : [23 เม.ย. 2561 เวลา 13:33 น.]
อ่าน [1766] ไอพี : 171.7.238.182
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ