ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน (โปงลาง) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

การจัดกิจกรรมการเรียนวิชาดนตรีพื้นบ้านอีสาน ในระดับมัธยมศึกษา ยังขาดสื่อการสอนที่เป็นแบบฝึกทักษะในการปฏิบัติเครื่องดนตรีที่พอเพียงและหลากหลาย การพัฒนาแบบฝึกทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน (โปงลาง) มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีแบบฝึกทักษะเป็นแนวในการปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน สามารถแสวงหาความรู้โดยการฝึกฝนจากผู้สอนและฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ในการครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน (โปงลาง) สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน โปงลาง สำหรับผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3) เพื่อเปรียบเทียบทักษะในการบรรเลงเครื่องดนตรี (โปงลาง) ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยใช้แบบทักษะปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน (โปงลาง) ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้วิชาดนตรีพื้นบ้านอีสาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แบบฝึกทักษะปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน (โปงลาง) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 โรงเรียนทรายมูลวิทยา อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 33 คน ได้มาโดยการ สุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในดำเนินการวิจัย ครั้งนี้ ได้แก่ แผนพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาดนตรีพื้นบ้านอีสาน (โปงลาง) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แบบฝึกทักษะปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน (โปงลาง) จำนวน 8 แผนกิจกรรมการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ จำนวน 40 ข้อ ซึ่งมีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ(B) อยู่ระหว่าง 0.20 ถึง 0.90 และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเท่ากับ .935 แบบประเมินทักษะการบรรเลงเครื่องดนตรีแบบรูบิคสกอร์ จำนวน 4 รายการ แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรายวิชาดนตรีพื้นบ้านอีสาน โดยใช้แบบฝึกทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน (โปงลาง) เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 25 ข้อ ซึ่งมีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ (rxy) อยู่ระหว่าง 0. 23 ถึง 0.80 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความพึงพอใจ ( ) เท่ากับ 0.901 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและใช้การทดสอบสมมุติฐานใช้ t-test ผลการวิจัยปรากฎดังนี้

1. แบบฝึกทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน (โปงลาง) วิชาดนตรีพื้นบ้านอีสาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้แบบฝึกทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน (โปงลาง) มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.07/80.91

2. แบบฝึกทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน (โปงลาง) วิชาดนตรีพื้นบ้านอีสาน มีค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.6877 หมายความว่านักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนร้อยละ 68.77

3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) โดยใช้แบบฝึกทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน (โปงลาง) มีทักษะการบรรเลง เครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน (โปงลาง)หลังเรียนเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

4. นักเรียนที่เรียนด้วยแผนกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาดนตรีพื้นบ้านอีสาน โดยใช้แบบฝึกทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน (โปงลาง) มีความพึงพอใจโดยรวมและเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก

โดยสรุป แบบฝึกทักษะการปฏิบัติเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสาน (โปงลาง) วิชาดนตรีพื้นบ้านอีสาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพและมีดัชนีประสิทธิผลเหมาะสมสามารถช่วยให้ผู้เรียน เกิดความเข้าใจในเนื้อหาเป็นอย่างดีและสามารถนำไปประยุกต์ใช้งาน ได้อย่างเหมาะสม ตรงกับความต้องการของผู้เรียน เป็นสื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปปฏิบัติตามให้บรรลุผลตามจุดประสงค์ของการเรียน เป็นตัวอย่างในการพัฒนาในรายวิชาอื่น ๆ ต่อไป

โพสต์โดย ครูป๋อ : [25 เม.ย. 2561 เวลา 08:35 น.]
อ่าน [1947] ไอพี : 58.11.209.63
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ