ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
การพัฒนาชุดกิจกรรมเรื่องโครงงานคณิตพิชิตปัญหาในชีวิตประจำวันโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความร

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาชุดกิจกรรมเรื่องโครงงานคณิตพิชิตปัญหาในชีวิตประจำวันโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เพื่อเสริมสร้างความรู้และความสามารถในการทำโครงงานคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

ผู้รายงาน : นางสาวสุปราณี บุระ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

ปีที่ทำการวิจัย : พ.ศ. 2558 – 2560

บทคัดย่อ

การพัฒนาชุดกิจกรรมเรื่องโครงงานคณิตพิชิตปัญหาในชีวิตประจำวันโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เพื่อเสริมสร้างความรู้และความสามารถในการทำโครงงานคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัญหาและความต้องการในการทำโครงงานคณิตศาสตร์ 2) พัฒนาชุดกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 และ 3) ศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรม การดำเนินการแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การศึกษาปัญหาและความต้องการในการทำโครงงานคณิตศาสตร์ด้วยการสัมภาษณ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ที่เรียนกิจกรรมชุมนุมโครงงานคณิตศาสตร์ ในปีการศึกษา 2558 จำนวน 25 คน จากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา ระยะที่ 2 การพัฒนาชุดกิจกรรมให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 เป็นการสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมและคู่มือการใช้ จากนั้นนำไปให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความถูกต้องและความเหมาะสม และขั้นตอนที่ 2 เป็นการทดสอบประสิทธิภาพแบบภาคสนามของชุดกิจกรรมกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ปีการศึกษา 2559 ที่เลือกเรียนกิจกรรมชุมนุมโครงงานคณิตศาสตร์ จำนวน 20 คน จากนั้นวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม ด้วยการวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการต่อประสิทธิภาพของของผลลัพธ์ (E1/E2) และระยะที่ 3 การศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรม กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านค่าย ปีการศึกษา 2560 จำนวน 27 คน ได้มาจากการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยเลือกจากนักเรียนที่เลือกเรียนกิจกรรมชุมนุมโครงงานคณิตศาสตร์ ในปีการศึกษา 2560 เครื่องมือที่ใช้ ประกอบด้วย 5 ชุด คือ 1) ชุดกิจกรรม 2) คู่มือการใช้ชุดกิจกรรม 3) แบบทดสอบวัดความรู้เรื่องการทำโครงงานคณิตศาสตร์ 4) แบบประเมินโครงงานคณิตศาสตร์ และ 5) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรม เก็บรวบรวมข้อมูล เริ่มจากวัดความรู้เรื่องการทำโครงงานคณิตศาสตร์ ก่อนเรียนด้วยชุดกิจกรรม จากนั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรม ตามคู่มือการใช้ชุดกิจกรรม โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั่วโมงของกิจกรรมชุมนุมโครงงานคณิตศาสตร์ จากนั้นประเมินความสามารถในการทำโครงงานคณิตศาสตร์ วัดความรู้เรื่องการทำโครงงานคณิตศาสตร์ และสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรม วิเคราะห์คะแนนความรู้เรื่องการทำโครงงานคณิตศาสตร์ ความสามารถในการทำโครงงานคณิตศาสตร์ และความพึงพอใจของนักเรียน ด้วยค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบความรู้เรื่องการทำโครงงานคณิตศาสตร์ของนักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรม ด้วยสถิติทดสอบ t ระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน (t – test for dependent samples) และเปรียบเทียบความสามารถในการทำโครงงานคณิตศาสตร์และความพึงพอใจของนักเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมกับเกณฑ์ที่กำหนด ด้วยสถิติทดสอบ t แบบกลุ่มตัวอย่าง 1 กลุ่ม (t – test for one sample)

ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

1. ปัญหาในการทำโครงงานคณิตศาสตร์เกิดขึ้นทั้งจากตัวครูและนักเรียน และนักเรียนมีความต้องการที่จะทำโครงงานคณิตศาสตร์เป็นและอยากทำได้ด้วยตนเอง

2. ชุดกิจกรรมเรื่องโครงงานคณิตพิชิตปัญหาในชีวิตประจำวัน โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 มีจำนวน 4 ชุด 15 กิจกรรม ประกอบด้วย ชุดที่ 1 คณิตศาสตร์แสนสนุก ชุดที่ 2 ปัญหาน่าคิด คณิตศาสตร์ ชุดที่ 3 เริ่มต้นทำโครงงานคณิตศาสตร์กันเถอะ และชุดที่ 4 ฉันคือผู้พิชิต โครงงานคณิตศาสตร์มีประสิทธิภาพ 83.32/82.75 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด คือ 80/80

3. ผลการใช้ชุดกิจกรรมเรื่องโครงงานคณิตพิชิตปัญหาในชีวิตประจำวันโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เพื่อเสริมสร้างความรู้และความสามารถในการทำโครงงานคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 พบว่า

3.1) นักเรียนมีความรู้เรื่องการทำโครงงานคณิตศาสตร์หลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

3.2) นักเรียนมีความสามารถในการทำโครงงานคณิตศาสตร์หลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมอยู่ในระดับดีขึ้นไป อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

3.3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรม อยู่ในระดับมากขึ้นไป อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

โพสต์โดย ครูเปิ้ล : [23 พ.ค. 2561 เวลา 15:04 น.]
อ่าน [4570] ไอพี : 182.232.237.186
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 10,084 ครั้ง
สร้างความรู้ใหม่ คือหัวใจปฏิรูปการศึกษา : เสรี พงศ์พิศ
สร้างความรู้ใหม่ คือหัวใจปฏิรูปการศึกษา : เสรี พงศ์พิศ

เปิดอ่าน 61,669 ครั้ง
โฮเนะคาวา ซูเนโอะ : ตัวละครจากการ์ตูนโดราเอมอน
โฮเนะคาวา ซูเนโอะ : ตัวละครจากการ์ตูนโดราเอมอน

เปิดอ่าน 21,636 ครั้ง
 ปิดเทอมนี้ให้ลูกวัยรุ่นทำอะไรดีนะ/ดร.แพง ชินพงศ์
ปิดเทอมนี้ให้ลูกวัยรุ่นทำอะไรดีนะ/ดร.แพง ชินพงศ์

เปิดอ่าน 11,313 ครั้ง
"Li-Fi" เน็ตไร้สายเร็วกว่าไว-ไฟ100เท่า
"Li-Fi" เน็ตไร้สายเร็วกว่าไว-ไฟ100เท่า

เปิดอ่าน 15,848 ครั้ง
5 ทางเลือกเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองแบบ New-Normal
5 ทางเลือกเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองแบบ New-Normal

เปิดอ่าน 42,725 ครั้ง
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 2)
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 2)

เปิดอ่าน 15,264 ครั้ง
เดินหน้าปฏิรูป การวัดผลการศึกษา 59
เดินหน้าปฏิรูป การวัดผลการศึกษา 59

เปิดอ่าน 15,429 ครั้ง
ตุ๊กตาดินเผา เสริมฮวงจุ้ยให้บ้านเรา
ตุ๊กตาดินเผา เสริมฮวงจุ้ยให้บ้านเรา

เปิดอ่าน 75,512 ครั้ง
อำนาจหน้าที่ของศึกษาธิการจังหวัด
อำนาจหน้าที่ของศึกษาธิการจังหวัด

เปิดอ่าน 1,632 ครั้ง
กรมอนามัย เผยไข่ต้มคลุกน้ำปลาสารอาหารไม่พอ เด็กวัยเรียนควรกินไข่คู่กับอาหารให้ครบหมู่หลากหลาย
กรมอนามัย เผยไข่ต้มคลุกน้ำปลาสารอาหารไม่พอ เด็กวัยเรียนควรกินไข่คู่กับอาหารให้ครบหมู่หลากหลาย

เปิดอ่าน 9,597 ครั้ง
ไฟร์ฟอกซ์ แซง ไออี 6
ไฟร์ฟอกซ์ แซง ไออี 6

เปิดอ่าน 97,573 ครั้ง
ดูให้รู้ - วิธีการสอนเพื่อพัฒนาสมองทั้งซีกขวาและซ้ายในญี่ปุ่น
ดูให้รู้ - วิธีการสอนเพื่อพัฒนาสมองทั้งซีกขวาและซ้ายในญี่ปุ่น

เปิดอ่าน 13,690 ครั้ง
อะโวคาโด
อะโวคาโด

เปิดอ่าน 11,052 ครั้ง
ทำไมถึงต้องใช้บริการบริษัท Digital Agency
ทำไมถึงต้องใช้บริการบริษัท Digital Agency

เปิดอ่าน 14,594 ครั้ง
หนีให้ไกลภัย อะฟลาท็อกซิน
หนีให้ไกลภัย อะฟลาท็อกซิน

เปิดอ่าน 22,734 ครั้ง
มารู้จักกับอาการแพ้น้ำหอมและวิธีการดูแลรักษา
มารู้จักกับอาการแพ้น้ำหอมและวิธีการดูแลรักษา
เปิดอ่าน 46,882 ครั้ง
รับชมที่นี่ วีดิทัศน์ สอนการเขียนสระภาษาไทยที่ถูกต้อง
รับชมที่นี่ วีดิทัศน์ สอนการเขียนสระภาษาไทยที่ถูกต้อง
เปิดอ่าน 12,021 ครั้ง
6 เคล็ดลับเก็บเงินปี 2009
6 เคล็ดลับเก็บเงินปี 2009
เปิดอ่าน 10,723 ครั้ง
ชวนรู้เรื่อง "มะเร็งลำไส้"
ชวนรู้เรื่อง "มะเร็งลำไส้"
เปิดอ่าน 446 ครั้ง
7 วัดเชียงใหม่ เที่ยวเชียงใหม่สุดปัง ไหว้พระรับโชค
7 วัดเชียงใหม่ เที่ยวเชียงใหม่สุดปัง ไหว้พระรับโชค

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เครื่องมือวัด
เครื่องมืออุตสาหกรรม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 096-7158383

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ