ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนบ้านวัฒนา อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

โรงเรียนบ้านวัฒนา อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

ผู้ประเมิน นายนพปฎล จิรากูล

ปีที่ทำการประเมิน 2560

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนบ้านวัฒนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนบ้านวัฒนา ด้านสภาพแวดล้อม (Context) ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Product) ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย ครูผู้สอน จำนวน 2 คน คณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 7 คน นักเรียน ปีการศึกษา 2559 จำนวน 20 คน ผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2559 จำนวน 27 คน รวมทั้งสิ้น 56 คน ซึ่งได้มาโดยการกำหนดสัดส่วนชั้นปี และทำการสุ่มอย่างง่าย(Simple random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามแบบ มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale) จำนวน 3 ฉบับ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.95 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

ผลการศึกษาพบว่า

1. ด้านสภาพแวดล้อม พบว่า ความคิดเห็นของครูในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่า โครงการมีความจำเป็นต้องดำเนินการในสภาพปัจจุบันและปัญหาของสถานศึกษา หลักการและเหตุผลของโครงการ มีความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด โครงการมีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับนโยบายของสถานศึกษา โครงการสามารถพัฒนาให้นักเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโรงเรียน ครูและคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน มีความเห็นด้วยกับโครงการนี้ และเป้าหมายของโครงการก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน โรงเรียนเครือข่าย และประชาชนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และอันดับสุดท้าย คือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนดวัตถุประสงค์และวิธีการดำเนินโครงการ ครูและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการ สภาวะแวดล้อมของโรงเรียนมีความเหมาะสมและเอื้อต่อการดำเนินโครงการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนการจัดโครงการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ตามลำดับ และผ่านเกณฑ์ทุกข้อ

2. ด้านปัจจัยเบื้องต้น พบว่า ความคิดเห็นของครูในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่า ครูมีความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรมในโครงการ บุคลากร

มีจำนวนเพียงพอต่อการดำเนินงานของโครงการ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมในโครงการอย่างเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถต่อการดำเนินโครงการ นักเรียนในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินโครงการ และบุคลากรในโรงเรียนให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน

มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เป็นอันดับแรก และอันดับสุดท้าย คือ วัสดุ อุปกรณ์ ในการดำเนินกิจกรรมเพียงพอ เหมาะสม มีงบประมาณเพียงพอต่อการดำเนินกิจกรรมในโครงการ ผู้บริหารสนับสนุนและให้ความสำคัญต่อโครงการ ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากชุมชนที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานตามโครงการ วิธีดำเนินงานตามโครงการมีความเหมาะสม และวิธีดำเนินการเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในโครงการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ตามลำดับ และผ่านเกณฑ์ทุกข้อ

3. ด้านกระบวนการ พบว่า ความคิดเห็นของครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่า มีนโยบายส่งเสริมสุขภาพ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เป็นอันดับแรก รองลงมา คือ มีระบบนิเทศ กำกับ ติดตาม โดยผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับมากที่สุด และอันดับสุดท้าย มีการประสานงานระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเป็นระบบ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ตามลำดับ และผ่านเกณฑ์ทุกข้อ

4. ด้านผลผลิต พบว่า ความคิดเห็นของครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่า นักเรียนมีสุขลักษณะนิสัยที่ดี มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เป็นอันดับแรก รองลงมา คือ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน มีความพึงพอใจในโครงการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และอันดับสุดท้าย คือ ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และชุมชนมีความรู้ในการจัดการปัญหาสุขภาพ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ตามลำดับ และผ่านเกณฑ์ทุกข้อ

โพสต์โดย นพปฏล จิรากูล : [19 มิ.ย. 2561 เวลา 08:21 น.]
อ่าน [1419] ไอพี : 183.89.14.196
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ