ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพ โรงเรียนหอพระสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34: นายดนัย ถนอมจิตร

การดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพ โรงเรียนหอพระสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพ และ ศึกษาความพึงพอใจการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียนหอพระ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 การดำเนินการเป็นไปตามหลักกระบวนการ PDCA ด้านการวางแผน ด้านการดำเนินงาน ด้านการติดตามตรวจสอบ ด้านการปรับปรุงแก้ไขการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาด้วยการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผนวกกับการดำเนินงาน 8 ประการ ประกอบด้วย 1) กำหนดมาตรฐานของสถานศึกษา 2) จัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 3) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 4) ดำเนินงานตามแผน 5) ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 6) ประเมินคุณภาพภายใน 7) จัดทำรายงานประจำปีเสนอบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนถึง 8)มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่ยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างแท้จริง

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ จำนวน 584 คน ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา เลือกมาอย่างเจาะจงจำนวน 3 คน ครูผู้สอน นักเรียนและผู้ปกครองใช้ตารางเครจซี่ (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2548, หน้า 51) โดยมีครูผู้สอนจำนวน 40 คน นักเรียนจำนวน 264 คน ผู้ปกครองนักเรียนจำนวน 264 คน และ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเลือกมาอย่างเจาะจง จำนวน 13 คน เครื่องมือ ที่ใช้ในการศึกษาและรายงานประกอบด้วยแบบสอบถาม 2 ฉบับ คือ แบบสอบถามเพื่อการรายงานโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพ โรงเรียนหอพระ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 สำหรับผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ แบบสอบถามความพึงพอใจโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพ โรงเรียนหอพระ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 34 สำหรับผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ของลิเคิร์ท (ธีรดา แก้วบุญปัน, 2555, หน้า 94) ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติพื้นฐานได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการบรรยายประกอบตาราง และการพรรณนา

จากศึกษาการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพ โรงเรียนหอพระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พบว่าโรงเรียนมีการดำเนินการ พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพอยู่ในระดับมาก โรงเรียนดำเนินการโดยการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา วิเคราะห์และการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพมาตรฐานของสถานศึกษา การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ มีการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างรัดกุม กำหนดมาตรการการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จัดให้มีการจัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน และมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องให้มั่งคงและยั่งยืน โดยมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่างครอบคลุมและเด่นชัดเน้นการมีส่วนร่วม โดยการให้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานและกำหนด บทบาทหน้าที่ ที่ชัดเจน มีการจัดทำ/พัฒนาเครื่องมือและดำเนินการติดตามตรวจสอบ คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่ สอดคล้องกับขอบข่ายการติดตาม ตรวจสอบทุกภาคเรียน นำผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน มีการนำผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาเป็นข้อมูลในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาประจำปี (SAR) และเตรียมการและให้ความร่วมมือในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด

ด้านความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียน ต่อการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพ โรงเรียนหอพระสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พบว่า ผู้ปกครองและนักเรียนมีความพึงพอใจด้านการดำเนินการมากที่สุด โดยเฉพาะการที่สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติ และการดำเนินงานทำให้โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนที่เป็นระบบและส่งผลทำให้คุณภาพการจัดการเรียนการสอนดีขึ้น รวมถึงการที่สถานศึกษา สนับสนุน สิ่งอำนวยการความสะดวกในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมของโรงเรียนอย่างเพียงพอ และด้านการปรับปรุงพัฒนา

ในส่วนของการที่สถานศึกษาได้นำผลการประเมินตามแผนการพัฒนามาใช้ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งสถานศึกษามีการพัฒนา ปรับปรุง ระบบข้อมูล สารสนเทศ ให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มั่นคงและยั่งยืน

โพสต์โดย krupong : [1 ก.ค. 2561 เวลา 07:55 น.]
อ่าน [1561] ไอพี : 182.52.68.24
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ