ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง หินและการเปลี่ยนแปลงปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศ

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงทดลอง เรื่อง รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง หินและการเปลี่ยนแปลงปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านสันโค้ง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง หินและการเปลี่ยนแปลงปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถม ศึกษาปีที่ 6 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนบ้านสันโค้ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ที่เรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน จำนวน 16 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วยเครื่องมือที่ใช้ในการประกอบการสอนได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ เรื่อง หินและการเปลี่ยนแปลงปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ ที่ใช้ประกอบกับชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เวลา 18 ชั่วโมง ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง หินและการเปลี่ยนแปลงปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 8 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งเป็นแบบทดสอบสอบชุดเดียวกันทั้งก่อนและหลังเรียนแต่ใช้ในเวลาที่แตกต่างกัน และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนใน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง หินและการเปลี่ยนแปลงปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้ศึกษาได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนคือนำชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องหินและการเปลี่ยนแปลงปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สร้างและพัฒนาขึ้นจนเป็นฉบับสมบูรณ์ ขออนุมัติผู้อำนวยการโรงเรียนที่ผู้ศึกษาได้ปฏิบัติหน้าที่ และได้รับอนุมัติให้ใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้กับนักเรียนชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชี้แจงแนะนำนักเรียนในการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ จากนั้นนำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง หินและการเปลี่ยนปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ ไปทดสอบกับนักเรียนก่อนที่นักเรียนจะเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อทดสอบความรู้พื้นฐานของนักเรียนก่อนเรียน (Pretest) จำนวน 40 ข้อ ( O1 ) และทำการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ (X) เรื่อง หินและการเปลี่ยนปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ จำนวน 8 ชุด ใช้เวลาเรียนทั้งหมด 18 ชั่วโมง ตามแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง หินและการเปลี่ยนแปลงปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ และทำการเก็บคะแนนจากชุดกิจกรรมในแต่ละชุด และสังเกตการปฏิบัติงานของนักเรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องสารรอบตัว โดยใช้ระยะ เวลาในการจัดการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2560 หลังจากนักเรียนเรียนครบทั้ง 8 ชุดแล้วได้ทำการทดสอบความรู้หลังการเรียนโดยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง หินและการเปลี่ยนแปลงปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ แล้วบันทึกผลการทดสอบเป็นคะแนนหลังเรียน (Postest) จำนวน 10 ข้อ (O2) ขั้นตอนสุดท้ายหลังจากนักเรียนทำแบบทดสอบจำนวน 40 ข้อ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเสร็จแล้วให้นักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง หินและการเปลี่ยนปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ และนำข้อมูลที่ได้ไปรวบรวมและทำการวิเคราะห์ข้อมูล

สรุปผลการศึกษา

1. ค่าประสิทธิภาพรวมของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องหินและการเปลี่ยนแปลงปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า โดยรวมมีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 87.50/85.63 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เมื่อพิจารณาเป็นชุด พบว่า ค่าประสิทธิภาพประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องหินและการเปลี่ยนแปลงปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ วิชา วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชุดที่ 1-8 พบว่า ชุดที่ 1 เท่ากับ 86.09/91.88 ชุดที่ 2 เท่ากับ 84.22/90.00 ชุดที่ 3 เท่ากับ 88.75/88.75 และชุดที่ 4 เท่ากับ 86.09/93.75 ชุดที่ 5 เท่ากับ 87.88/93.75 ชุดที่ 6 เท่ากับ 85.13/88.75 ชุดที่ 7 เท่ากับ 89.00/89.38 และชุดที่ 8 เท่ากับ 88.00/88.13 ตามลำดับแสดงว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องหินและการเปลี่ยนแปลงปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชุดที่ 1-8 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 ทุกชุด

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยคะแนนก่อนเรียน คิดเป็นร้อยละ 69.69 ( เฉลี่ย = 27.88, ส่วนเบี่ยงเบนฯ= 3.04) คะแนนหลังเรียน คิดเป็นร้อยละ 85.63 (เฉลี่ย = 34.25, ส่วนเบี่ยงเบนฯ = 2.14) สำหรับคะแนนผลต่าง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.38

3. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 โดยรายการที่นักเรียนมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 รองลงมาคือ แบบฝึกทักษะครอบคลุมเนื้อหาที่เรียนและแบบฝึกทักษะที่ได้ลงมือปฏิบัติ ทำให้เกิดการเรียนรู้ได้ดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69 ตามลำดับ

โพสต์โดย ครูวัชรพงษ์ : [11 ก.ค. 2561 เวลา 03:38 น.]
อ่าน [2117] ไอพี : 223.205.170.153
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 10,189 ครั้ง
คลิปกัปตันออกมายอมรับ ผมกลับเข้าห้องนักบินไม่ได้ !!
คลิปกัปตันออกมายอมรับ ผมกลับเข้าห้องนักบินไม่ได้ !!

เปิดอ่าน 55,066 ครั้ง
เด็กเก่ง "อุดรพิทยานุกูล" สอบติดมหาลัยยกชั้น 5 ห้องรวด เรียนแพทย์ 44 คน
เด็กเก่ง "อุดรพิทยานุกูล" สอบติดมหาลัยยกชั้น 5 ห้องรวด เรียนแพทย์ 44 คน

เปิดอ่าน 15,644 ครั้ง
การศึกษาชำรุด-เด็กไม่รู้จักตัวเอง ปรับระบบสอบแค่แก้ปัญหาปลายเหตุ
การศึกษาชำรุด-เด็กไม่รู้จักตัวเอง ปรับระบบสอบแค่แก้ปัญหาปลายเหตุ

เปิดอ่าน 18,833 ครั้ง
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายครู
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายครู

เปิดอ่าน 6,481 ครั้ง
เข้าใจนวัตกรรม การศึกษาฟินแลนด์
เข้าใจนวัตกรรม การศึกษาฟินแลนด์

เปิดอ่าน 25,138 ครั้ง
ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน

เปิดอ่าน 11,695 ครั้ง
"เด็กรุ่นใหม่" ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิด?
"เด็กรุ่นใหม่" ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิด?

เปิดอ่าน 9,158 ครั้ง
ริ้วรอยบนใบหน้าแก้ได้ หมอแนะควรศึกษาก่อนทำ
ริ้วรอยบนใบหน้าแก้ได้ หมอแนะควรศึกษาก่อนทำ

เปิดอ่าน 62,901 ครั้ง
ความสำคัญของงานกราฟิก
ความสำคัญของงานกราฟิก

เปิดอ่าน 9,085 ครั้ง
นักวิจัยเผย ผู้หญิงมากกว่าชาย เกือบเก้าแสนคน
นักวิจัยเผย ผู้หญิงมากกว่าชาย เกือบเก้าแสนคน

เปิดอ่าน 11,724 ครั้ง
โลกออนไลน์แชร์คลิปดีๆ "ครูบุ๋ม" ชวนเด็กๆเต้น T26 ก่อนเรียนคาบแรก
โลกออนไลน์แชร์คลิปดีๆ "ครูบุ๋ม" ชวนเด็กๆเต้น T26 ก่อนเรียนคาบแรก

เปิดอ่าน 30,101 ครั้ง
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 2 ลูกบอล (The Ball)
ฟุตซอล(Futsal): กติกาข้อ 2 ลูกบอล (The Ball)

เปิดอ่าน 11,086 ครั้ง
พยางค์ และ คำ
พยางค์ และ คำ

เปิดอ่าน 17,332 ครั้ง
ไขความลับ 95 ภาพสุดยอดจากรอยเตอร์ มาจากกล้องอะไร ตั้งค่าแบบไหน
ไขความลับ 95 ภาพสุดยอดจากรอยเตอร์ มาจากกล้องอะไร ตั้งค่าแบบไหน

เปิดอ่าน 14,392 ครั้ง
จัดสวนอย่างไร ให้มี "ฮวงจุ้ย" ดี
จัดสวนอย่างไร ให้มี "ฮวงจุ้ย" ดี

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
ติวสอบ GED
ติวสอบ SAT
จดทะเบียนบริษัท
ตู้แช่ไวน์
BestKru
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร

เปิดอ่าน 13,861 ครั้ง
การออกแบบสาร (Message Design) เพื่อการนำเสนอ
การออกแบบสาร (Message Design) เพื่อการนำเสนอ

เปิดอ่าน 17,474 ครั้ง
เปิดความหมายคำว่า... พ่อ... กับเรื่องดีๆ ที่น่ารู้ในพยัญชนะตัว พ.ทั้ง 6
เปิดความหมายคำว่า... พ่อ... กับเรื่องดีๆ ที่น่ารู้ในพยัญชนะตัว พ.ทั้ง 6

เปิดอ่าน 10,627 ครั้ง
วัสดุในชีวิตประจำวัน
วัสดุในชีวิตประจำวัน

เปิดอ่าน 16,807 ครั้ง
เทคนิคเจ๋งๆที่โรงเรียนไม่เคยสอน
เทคนิคเจ๋งๆที่โรงเรียนไม่เคยสอน

เปิดอ่าน 15,929 ครั้ง
7-11 สาขาแรกอยู่ที่ไหน
7-11 สาขาแรกอยู่ที่ไหน เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ