ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศโดยใช้รูปแบบ 8s Model วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารงานฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี มุ่งสู่ความเป็นเลิศ และเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครูผู้สอน สถานศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี โดยประยุกต์ใช้แนวคิดสร้างความเป็นเลิศในองค์กรของ Mckinsey ซึ่งมี ๗ องค์ประกอบ และเพิ่มเทคนิคการวิเคราะห์ SWOT ในปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๖๑ ซึ่งผลการศึกษา พบว่ารูปแบบ 8s Model ได้แก่ ๑) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT) และบริบทการบริหารงานฝ่ายวิชาการภายในสถานศึกษา ๒)ด้านโครงสร้าง (Structure) ให้มีการกระจายอำนาจและกำหนดภาระงาน ๓) ด้านกลยุทธ์ (Strategy) ซึ่งกำหนดกลยุทธ์ PEACE ดังนี้ P = Participate กลยุทธ์การมีส่วนร่วม มุ่งเน้นการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมภายในฝ่ายวิชาการ คือ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนา E = Elastic กลยุทธ์การยืดหยุ่น มุ่งเน้นการบริหารงานให้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมกับบริบทและวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ A = Atmosphere Physical กลยุทธ์การสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ C = Competency กลยุทธ์ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นสมรรถนะผู้เรียน E = Evaluation กลยุทธ์การติดตามผล โดยการนิเทศแบบกัลยาณมิตร๔) ด้านระบบ (System) ได้แก่การนำระบบ PDCA Technology Two-Way Communication และระบบ Internet ๕) ด้านทีมงาน (Staff) การกำหนดให้มีทีมงานหลักและทีมงานเสริม ๖)ด้านทักษะ (Skills) มุ่งเน้นทักษะผู้เรียน ๓R ๗C ๗)ด้านผู้นำ (Style) คือ ผู้บริหารมีคุณธรรม มีความยืดหยุ่น เป็นผู้นำทางวิชาการและการเปลี่ยนแปลง ๘) ด้านค่านิยมร่วม (Share Value) คือ TANIS ซึ่งกำหนดร่วมกันคือ T = Teamwork การทำงานเป็นทีม A= Achievement มุ่งผลสัมฤทธิ์ N = Network สร้างเครือข่าย I = Integrity มีคุณธรรมและ S = Service Mind บริการประทับใจ ซึ่งผลการใช้รูปแบบ 8s Model สามารถขับเคลื่อนการบริหารงานวิชาการสู่ความเป็นเลิศมีผลในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครูผู้สอน และสถานศึกษา ดังนี้

ด้านผู้เรียน

๑.ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่านักศึกษาของวิทยาลัยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม ๒.๐ ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๕และปีการศึกษา ๒๕๕๙ คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๔๐ เพิ่มขึ้นตามลำดับ

๒.ผลการสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพของนักศึกษาระดับ ปวช.และ ปวส.ของผู้เข้าสอบ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ผ่านร้อยละ ๙๗.๕๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ผ่านร้อยละ ๙๖.๒๕

๓. ผู้เรียนสามารถสามารถเรียนระบบทวิภาคีจำนวน ๑ สาขาวิชา คือ สาขางานเทคนิคยานยนต์ จำนวน ๒๐ คน ปี๒๕๕๙ ซึ่งเดิมไม่มีการเปิดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ในปี ๒๕๕๘ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้และสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ

๔ ผู้เรียนมีทักษะการสื่อสารและทักษะการแก้ปัญหา จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ต้องปรับปรุง ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๒๔.๕๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี ค่าเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๔๒.๐๖ ผลการพัฒนาขึ้นตามลำดับ

๕ ผู้เรียนสามารถมีโอกาสการศึกษาต่อที่สูงขึ้นและมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาในพื้นที่จชต.ระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต ได้ ๒ สาขาวิชา คือ เทคโนโลยีไฟฟ้า และเทคโนโลยียานยนต์

๖ การสร้างโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกงานกับสถานประกอบการต่างภาค ต่างจังหวัด ตามนโยบายของศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์ วัฒนธรรม ทักษะวิชาชีพ จากต่างภาค เพิ่มขี้น

๗. ผู้เรียนสามารถนำความรู้และทักษะวิชาชีพไปประยุกต์ใช้หรือผลิตผลงานได้อย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาพัฒนาทักษะวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาวัด มัสยิด เป็นต้น และจากการเสริมสร้างทักษะวิชาชีพและความรู้ด้านวิชาชีพ ส่งผลให้นักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี ได้รับรางวัลต่างๆ ทั้งระดับจังหวัด และระดับชาติ

๘. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของวิทยาลัย ร้อยละ ๑๐๐

ด้านครูผู้สอน

๑. ครูผู้สอนใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มสมรรถนะทางด้านวิชาชีพให้แก่ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

๒. ครูผู้สอนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ

๓. ครูผู้สอนเป็นครูมืออาชีพ (Professional) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ในการสร้างประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

ด้านสถานศึกษา

๑. สถานศึกษารางวัลพระราชทาน สถานศึกษาขนาดกลาง ระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

๒. มีปริมาณผู้เรียนเพิ่มขึ้น จากปีการศึกษา ๒๕๕๘ จำนวน๑,๒๗๓ คน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ จำนวน ๑,๔๓๗ คน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๑,๕๓๕ คน เพิ่มขึ้นตามลำดับ

๓. โล่รางวัล การจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ที่สภาสถาบันกำหนด ร้อยละ ๘๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ และปีการศึกษา ๒๕๕๙ จากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจในการใช้รูปแบบดังนี้

ด้านโครงสร้างในการบริหารงาน(Structure) มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = ๔.๖๒)

ด้านกลยุทธ์ (Strategy) มีความพึงพอใจในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = ๔.๐๓)

ด้านระบบ (System) มีความพึงพอใจในระดับมาก(ค่าเฉลี่ย = ๓.๙๑)

ด้านผู้นำ (Style)มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = ๔.๕๓)

ด้านทีมงาน (Staff) มีความพึงพอใจในระดับมาก(ค่าเฉลี่ย = ๔.๑๐)

ด้านทักษะ (Skills) มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = ๔.๒๘)

ด้านค่านิยมร่วม (Share Value) มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = ๔.๒๔)

ข้อเสนอแนะ

๑. ควรมีการพัฒนารูปแบบอย่างต่อเนื่อง

๒. ควรมีการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ

โพสต์โดย สุภัคคณิศร รุ่งเรือง : [11 ก.ค. 2561 เวลา 19:53 น.]
อ่าน [1785] ไอพี : 118.173.189.48
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ