ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานผลการใช้หนังสืออ่านประกอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุด “การปลูกข้าวไรซ์เบอร์รีมแบบพึ่งพาตนเองตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพ

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการใช้หนังสืออ่านประกอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุด “การปลูกข้าวไรซ์เบอร์รีมแบบพึ่งพาตนเองตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ทำ 1 ไร่ได้ 1 แสนสู่วิถีชีวิต) โรงเรียนวัดนาพรมฯ” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร)

ผู้รายงาน : นายสุระเชษฐ ขำเพชร

ปีที่รายงาน : 2561

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) หาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านประกอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุด “การปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่แบบพึ่งพาตนเองตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(ทำ 1 ไร่ได้ 1 แสนสู่วิถีชีวิต) โรงเรียนวัดนาพรมฯ” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร) 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้หนังสืออ่านประกอบที่สร้างขึ้น และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร) ที่มีต่อการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านประกอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุด “การปลูกข้าวไรซ์เบอร์รีแบบพึ่งพาตนเองตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ทำ 1 ไร่ได้ 1 แสนสู่วิถีชีวิต) โรงเรียนวัดนาพรมฯ”

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ 1) หนังสืออ่านประกอบกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุด “การปลูกข้าวไรซ์ เบอร์รี่แบบพึ่งพาตนเองตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ทำ 1 ไร่ได้ 1 แสนสู่วิถีชีวิต)โรงเรียนวัดนาพรมฯ” จำนวน 6 เล่ม 2) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนจำนวน 17 แผน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจำนวน 60 ข้อ เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ มี 4 ตัวเลือก และ4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านประกอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพเทคโนโลยี ชุด “การปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่แบบพึ่งพาตนเองตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ทำ 1 ไร่ได้ 1 แสนสู่วิถีชีวิต) โรงเรียนวัดนาพรมฯ” จำนวน 10 ข้อ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า มี 5 ระดับ

สถิติที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ

1. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพแบบทดสอบ

1.1 ค่าความยากง่าย (p) ค่าอำนาจจำแนก (r)

1.2 ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ (KR-20)

2. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

2.1 สถิติพื้นฐานได้แก่ ค่าร้อยละ(%) ค่าเฉลี่ย x- และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)

2.2 ค่าร้อยละของความก้าวหน้าทางการเรียน (D)

2.3 ค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I)

ผลการศึกษาสรุปได้ว่า

1. หนังสืออ่านประกอบกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุด “การปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่แบบพึ่งพาตนเองตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(ทำ 1 ไร่ได้ 1 แสนสู่วิถีชีวิต)โรงเรียนวัดนาพรมฯ” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร) มีประสิทธิภาพเท่ากับ 89.21/87.89 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด คือ 80/80

2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้หนังสืออ่านประกอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุด “การปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่แบบพึ่งพาตนเองตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ทำ 1 ไร่ได้ 1 แสนสู่วิถีชีวิต) โรงเรียนวัดนาพรมฯ”ก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 9.60 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 32.00 ค่า SD. = 1.75 หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 26.37 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 87.89ค่า SD. =3.32 มีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และมีความก้าวหน้าทางการเรียนร้อยละ 55.89 ค่า SD. =2.24

3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจในการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านประกอบ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชุด “การปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่แบบพึ่งพาตนเองตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ทำ1ไร่ได้ 1 แสนสู่วิถีชีวิต) โรงเรียนวัดนาพรมฯ” อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.69ค่าSD. = 0.41

โพสต์โดย ครูเชษฐ : [13 ก.ค. 2561 เวลา 09:04 น.]
อ่าน [2416] ไอพี : 1.47.1.193
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

≡ เรื่องน่าอ่าน/สาระน่ารู้ ≡

เปิดอ่าน 10,838 ครั้ง
5 ข้อง่าย ๆ ที่ใคร ๆ ทำก็หายเครียด
5 ข้อง่าย ๆ ที่ใคร ๆ ทำก็หายเครียด

เปิดอ่าน 9,116 ครั้ง
เตือนคนไทยระวัง "โรคลมร้อน"
เตือนคนไทยระวัง "โรคลมร้อน"

เปิดอ่าน 28,809 ครั้ง
ICT2020 Conceptual Framework
ICT2020 Conceptual Framework

เปิดอ่าน 17,767 ครั้ง
อาหารที่เคยคิดว่าดี แท้จริงคือตัวการทำร้ายสุขภาพ
อาหารที่เคยคิดว่าดี แท้จริงคือตัวการทำร้ายสุขภาพ

เปิดอ่าน 11,192 ครั้ง
สารพัดคุณค่าจาก กล้วย
สารพัดคุณค่าจาก กล้วย

เปิดอ่าน 11,804 ครั้ง
กรมสุขภาพจิตเตือน! คนไทยระวังเป็นโรค “ขาดมือถือไม่ได้”
กรมสุขภาพจิตเตือน! คนไทยระวังเป็นโรค “ขาดมือถือไม่ได้”

เปิดอ่าน 10,165 ครั้ง
10 ขั้นตอน...ก่อนซื้อ Notebook มือสอง
10 ขั้นตอน...ก่อนซื้อ Notebook มือสอง

เปิดอ่าน 12,098 ครั้ง
ความเสียหายจากมหาวิทยาลัยไทยปิดเปิดเทอมตามอาเซียน
ความเสียหายจากมหาวิทยาลัยไทยปิดเปิดเทอมตามอาเซียน

เปิดอ่าน 9,333 ครั้ง
แนวปฏิบัติการจัดทำสัญญาค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับการผ่อนชำระของเจ้าหน้าที่ตามพ.ร.บ.ใหม่
แนวปฏิบัติการจัดทำสัญญาค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับการผ่อนชำระของเจ้าหน้าที่ตามพ.ร.บ.ใหม่

เปิดอ่าน 14,596 ครั้ง
ประโยชน์ ของการดื่มเบียร์
ประโยชน์ ของการดื่มเบียร์

เปิดอ่าน 16,528 ครั้ง
กราฟิก (Graphic)
กราฟิก (Graphic)

เปิดอ่าน 57,088 ครั้ง
เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เปิดอ่าน 2,458 ครั้ง
ศรีลังกาสั่งปิดโรงเรียน-หน่วยราชการ ให้จนท.ทำงานที่บ้านประหยัดน้ำมัน
ศรีลังกาสั่งปิดโรงเรียน-หน่วยราชการ ให้จนท.ทำงานที่บ้านประหยัดน้ำมัน

เปิดอ่าน 11,353 ครั้ง
วังน้ำเขียว สวิสเซอร์แลนด์แดนอีสาน
วังน้ำเขียว สวิสเซอร์แลนด์แดนอีสาน

เปิดอ่าน 41,507 ครั้ง
เทคนิคการพับกล่องแบบมีฝา จากกระดาษไว้สอนนักเรียนครับ
เทคนิคการพับกล่องแบบมีฝา จากกระดาษไว้สอนนักเรียนครับ

เปิดอ่าน 69,111 ครั้ง
"โมเต็ล"แตกต่างจาก "โฮเต็ล" (Hotel) อย่างไร
"โมเต็ล"แตกต่างจาก "โฮเต็ล" (Hotel) อย่างไร
เปิดอ่าน 17,647 ครั้ง
เราจะรู้อายุของโลกและสิ่งมีชีวิตต่างๆได้อย่างไร
เราจะรู้อายุของโลกและสิ่งมีชีวิตต่างๆได้อย่างไร
เปิดอ่าน 22,073 ครั้ง
สารพัดคุณประโยชน์จาก"ผักบุ้ง" เสริมสุขภาพ-กันโรคยิ่งทานยิ่งดี
สารพัดคุณประโยชน์จาก"ผักบุ้ง" เสริมสุขภาพ-กันโรคยิ่งทานยิ่งดี
เปิดอ่าน 59,234 ครั้ง
การเบิกค่าเช่าบ้าน
การเบิกค่าเช่าบ้าน
เปิดอ่าน 8,410 ครั้ง
การประเมินเพื่อเรียนรู้ การตั้งคำถามและการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
การประเมินเพื่อเรียนรู้ การตั้งคำถามและการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Koi360
คลินิกเสริมความงาม
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ