ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดหนองเอี่ยน ตำบลวัดแก้ว อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน

โรงเรียนวัดหนองเอี่ยน ตำบลวัดแก้ว อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

ชื่อผู้ประเมิน นางสาวเพ็ญพร ดวงแก้ว

ปีการศึกษา 2560

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดหนองเอี่ยน ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตของโครงการ โดยใช้รูปแบบการประเมินซิป (CIPP Model) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินประกอบด้วย ครู นักเรียน ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองเอี่ยน รวมทั้งสิ้น จำนวน 69 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ จำนวน 5 ฉบับ ประกอบด้วย แบบสอบถาม จำนวน 4 ฉบับ และแบบประเมิน จำนวน 1 ฉบับ และเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการประเมิน

1. ผลการประเมินด้านบริบท ของโครงการเกี่ยวกับความสอดคล้องของวัตถุประสงค์โครงการกับนโยบายทางการศึกษา ความต้องการและความคาดหวังต่อโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนวัดหนองเอี่ยน ตำบลวัดแก้ว อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ตามความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดหนองเอี่ยน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาผลการประเมินตามตัวชี้วัด พบว่า ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์โครงการกับนโยบายทางการศึกษา ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด และผลการประเมินตัวชี้วัดความสอดคล้องของความต้องการและความคาดหวังต่อโครงการ ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมาก

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการเกี่ยวกับความพร้อมและความเหมาะสม

ของบุคลากร งบประมาณ สื่อและวัสดุอุปกรณ์ รูปแบบการจัดกิจกรรม ระยะเวลา และสถานที่ต่อโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนวัดหนองเอี่ยน ตำบลวัดแก้ว อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรีตามความคิดเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดหนองเอี่ยน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาผลการประเมินของตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมากที่สุด 3 ตัวชี้วัด เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ย คือ ความพร้อมและความเหมาะสมของสถานที่ ความพร้อมและความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกิจกรรม และ ความพร้อมและความเหมาะสมของบุคลากร ส่วนผลการประเมินของตัวชี้วัดที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ ด้านงบประมาณ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการเกี่ยวกับความเหมาะสมของการวางแผนการดำเนินงาน การประเมินผลการปรับปรุงและพัฒนา ต่อโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนวัดหนองเอี่ยน ตำบลวัดแก้ว อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ตามความคิดเห็นของครู โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และผลการประเมินของตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมินและอยู่ในระดับมากที่สุด 3 ตัวชี้วัด เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ย คือ ความเหมาะสมของการดำเนินงาน ความเหมาะสมของการวางแผน และความเหมาะสมของการประเมินผล ส่วนผลการประเมินของตัวชี้วัดที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ ความเหมาะสมของการปรับปรุงและพัฒนา มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการผ่านเกณฑ์การประเมิน และผลการประเมินผ่าน

เกณฑ์การประเมินทั้ง 3 ตัวชี้วัด

4.1 ผลการประเมินด้านผลการดำเนินโครงการ ต่อโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนวัดหนองเอี่ยน ตำบลวัดแก้ว อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ตามความคิดเห็นของครูและนักเรียน ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด โดยตัวชี้วัดที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมตามโครงการ รองลงมา นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ส่วนตัวชี้วัดที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ นักเรียนมีส่วนร่วมในการเผยแพร่โครงการสู่สาธารณชน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

4.2 ผลการประเมินด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ต่อโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนวัดหนองเอี่ยน ตำบลวัดแก้ว อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ตามความคิดเห็นของครูและนักเรียน ผ่านเกณฑ์การประเมิน อยู่ในระดับดี โดยตัวชี้วัดที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ มีความซื่อสัตย์ รองลงมา มีหลักธรรมและค่านิยมแบบไทย ส่วนตัวชี้วัดที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ มีความประหยัด

4.3 ผลการประเมินด้านผลผลิตเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนวัดหนองเอี่ยน ตำบลวัดแก้ว อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด โดยตัวชี้วัดที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนวัดหนองเอี่ยน ตำบลวัดแก้ว อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรีมีประโยชน์ต่อชุมชนสังคมและประเทศชาติ รองลงมา โรงเรียน ชุมชน หน่วยงานต่าง ๆ และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียน ส่วนตัวชี้วัดที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ สื่อวัสดุอุปกรณ์และงบประมาณในการดำเนินงานมีความเพียงพอและเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

จากผลการประเมินตัวชี้วัดและประเด็นการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนวัดหนองเอี่ยน ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกตัวชี้วัดและทุกประเด็นการประเมิน ทำให้ผลการประเมินโครงการโดยภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมิน

โพสต์โดย ต่าย : [15 ส.ค. 2561 เวลา 13:22 น.]
อ่าน [400] ไอพี : 180.183.81.135
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
โคมไฟ LampThai
เครื่องมือวัดไฟฟ้า
สมัครงานอย่างมืออาชีพ และพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์กับอุปกรณ์เพิ่มความสะดวกสบายอย่าง คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้กและอีกมากมาย การรันตีสินค้าได้มาตราฐาน
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ